Паёми донишгоҳ 2020 бахши 2

ПАЁМИ  ДОНИШГОҲИ ХОРУҒ 

ВЕСТНИК ХОРОГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

BULLETIN OF THE KHOROG STATE UNIVERSIT  

БАХШИ  2 ИЛМҲОИ  РИЁЗӢ ВА  ТАБИАТШИНОСӢ 2020, № 2 (15) 

Маҷалла 25 майи соли 2018 таҳти рақами 061/МЧ - 97 дар Вазорати фарҳанги Ҷумхурии Тоҷикистон аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Журнал        зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан 25 мая 2018 года под номером 061/ МЧ -97

  Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи Хоруғ» нашрияи илмии даврии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев маҳсуб мешавад. Дар он мақолаҳое ба табъ мерасанд, ки маҳсули тадқиқоти илмии соҳаҳои илмҳои табиӣ, гуманитарӣ, иқтисодӣ ва кишоварзӣ буда, дар Донишгоҳи давлатии Хоруғ, муассисаҳои илмӣ-тадқиқотии бахши Помири АУ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иҷро мерасанд, ҳамчунин тадқиқотии илмии олимони хориҷи кишвар, ки ба масоили соҳаҳои гуногуни Бадахшон марбут ҳастанд, матраҳ гардидаанд.

Маҷалла барои ходимони илмӣ, омўзгорон, аспирантҳо ва донишҷўёни макотиби олӣ пешбинӣ шудааст. 

Журнал «Вестник Хорогского университета» является научно-периодическим печатным органом Хорогского государственного университета имени Моёншо Назаршоева. В нём публикуются статьи, являющиеся результатом научных исследований по естественнонаучным, гуманитарным и сельско-хозяйственным направлениям, выполняемые в Хорогском госуниверситете, научно-исследовательских учреждениях Памирского филиала АН Республики Таджикистан, а также работы учёных из других стран, посвящённые научным проблемам Бадахшана.

Журнал рассчитан на научных работников, преподавателей, аспирантов, а также студентов высших учебных заведений. 

№ 2 (13), БАХШИ 2, 2020

Маҷалла соли 1999  таъсис ёфтааст.

Журнал  основан в  1999 г.

Дар як сол 4 шумора нашр мегардад.

Журнал выходит 4 раз в год

Индекси обуна  77781

Подписной индекс журнала  77781 

МАТЕМАТИКА   ФИЗИКА

Асадбекова Г. Д.  Мулоҳизаҳо  оиди  ҳалли  баъзе масъалаҳои геометрӣАсадбекова  Г. Д.  Полные  смешанные  тригонометрические  суммы

Абдулофизова У. А.  Бисёраъзогиҳои  Чебишев  ва  баъзе  хосиятҳои  онҳо

Шозиёев Ш.П., Носов П.Ю., Худоназаров М.Г.,  Маликмамадов Н.,  М.Ш.Одинашоева. Распределение количества землетрясения от синодического периода обращения луны (по данным каталога Таджикистана

Шоидарвозова Г. С, Шоинбекова Ш. С. Информационно-коммуникационные  технологии в деятельности преподавателя 

ИЛМҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ  САЙЁҲӢ

Сабоиев С. Абибуллоева  Ҳ. А., Паҳншавӣ ва ҷамоаҳои буттазорҳои  ширинбияи уралӣ дар Кўҳистони Бадахшон

Ёрмамадова А. Куканбекова М . Афзунгардонии маҳсулнокии гўсфандони зоти «маҳалли»-и самти гуштӣ бо истифодабарии ҷуфтикунонии  фурӯбаранда

Имомназаров Б.А., Давлатназарова Г.Н., Мусоев С.М., Акимбекова Х.А. Флавоноидҳои  баъзе намудҳои растании Astragalus l . дар шароити Помири Ғарбӣ

Исмоилов М.Т., Фелалиев А.С., Мамадназарбеков М.Ш., Холдорбеков З.  Афзоиши нашвии дарахтони мевадиҳанда бо усули пайвандкунӣ дар шароити баландкўҳи Бадахшон

Исмоилов М. Т., Фелалиев А.С.,Имомербекова Ҷ. ,Мамаднасимова Г.М. Маҳсулнокии навъҳои себи ғайримаҳаллӣ дар баъзе ноҳияҳои Помири Ғарбӣ

Каримова З. Д., Наврузбекова М.А. Миқдори пигментҳои асосӣ дар барги растании карақотҳои боғи ботаникии Помир

Каримова З. Д.,  Наврузбекова М.А., Содержание флавоноидов в составе различных видов смородины произрастающие в Памирском ботаническом саде

Мусоев С.,  Музофиров С.,  Ниёзов М., Имомназаров Б., Давлатназарова Г., Акимбекова Х. Некоторые аспекты биологических особенностей облепихи высокогорья Памира

Музофиров С.,  Ниёзов М., Мусоев С., Имомназаров Б. Равғаннокии ангати хулоншакл (hippophae rhamnoides l.) дар шароити кўҳсори Бадахшон

Халиков Ш.Х., Олифтаева Ж.А.,Одилова З.   Ҷудо намудани кислотаҳои гумини аз ангишти«Шӯроб»-и  Ҷумҳурии Тоҷикистон

Симоилбеков А., Мамадризохонов А., Шарипова Г., Карамхудоев Ҳ. Рушди туризми фарҳангӣ-этнографӣ ҳамчун усули ҳифз ва барқароркунии мероси табии ва этнофарҳангии мавзеъҳои кӯҳистони Тоҷикистон

Ашурмамадова Б.Х. Шафиев Г. В., Анализ состояния прорывоопасных озёр  долины реки Гунд на Юго-Западном Памире

Шамшеров С., Шозиёев Ш.П., Каламов М.Н., Ошурбеков М.А. Изменение водного режима на реке долины Бартанг (по данным наблюдений 2018 года)

MATHEMATICS, PHYSICS 

Asadbekova G.D. Some critical decision of geometrical task

Asadbekova G.D.  Full mixed trigonometric sums

Abdulofizova U.A. Chebyshev’s polynomial and some of their properties

Shoziyoev Sh.,  Nosov Pavel Yurevich., Khudonazarov M. G., Malikmamadov N., M. Sh. Odinashoeva. The  distribution of the number of earthquakes from the synodic period of the moon (according to the data from the catalog of Tajikistan

Shoidarvozova G. S.,  Shoinbekova Sh.S. Information and communication technologies in the activity of the teacher

NATURAL SCIENCE, TOURISM, ECOLOGY, BIOLOGY

 

Abibulloeva Kh. Ural licorice, its spreading and growth in Gorno Badakhshan

Yormamadova A., Kukanbekova M. Increase the productivity of sheep breeding in the direction of meat breeding using siaughterhouse

Imomnazarov B.A., Davlatnazarova G.N., Musoev A.M., Akimbekova Kh.A.. Flavonoids of some plant species Astragalus l. IN condition of Western Pamir

Ismoilov M.T.,    Felaliev A.S.,  Mamadnazarbekov M., Kholdorbekov S.    Cloning of fruitful trees by means of grafting under mountain Badakhshan’s situations

Ismoilov M.T., Felaliev A.S.,     Mamadnazarbekov M. ,  Mamadnasmova G.M. Productivity of introduced apple varieties in some regions of the western Pamir

Karimova Z.D., Navruzbekova M.A. The pigments substance in currant leaves growing in Botanical Garden

Karimova Z.D., Navruzbekova M.A. Flavonoids in different Types of currant growing in Pamir Botanical Garden

Muzofirov S., Niyozov M., Musoev S., Imomnazarov B. The oilinessof the hippophae rhamnodies Seeds in Western Pamirs Conditions

Musoev A.M., Muzofirov S.,  Davlatnazarova G.N., Niyozov M., Imomnazarov B.A., Akimbekova Kh.A. Some  processes of sea buckthorn biochemical characteristics in the high mountain range of Pamir

Khalikov Shirinbek K., Zhola Oliftaeva A., Odilova Zulaykho A. Release  of humic acids in the form of the from coal of  “shurob” Tadjikistan

Smoilbekov A., Mamadrizohonov A., Sharipova G., Karamhudoev H. Cultural and ethnographic tourism as a way of protecting and natural remedy and cultural ethnographic heritage of the mountain regions of Tajikistan

Ashurmamadova B.H.,     Shafiev G. V.   Analusis of breakthrough hazard of the lakes in valley gund (south-west of Pamir

Shamsherov Y. S., Shoziyoev P. S., Qalamov N. M., Oshurbekov A.M. Variation of water level regime in Bartang river (according to the data in 2018)

 МАТЕМАТИКА  ФИЗИКА 

МУЛОҲИЗАҲО  ОИД   БА  ҲАЛЛИ  БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ГЕОМЕТРӢ 

Г. Д. Асадбекова Шогунбекова Г.Ш.

Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев

        Ҳалли масъалаҳои геометрӣ барои мактаббачагон, чи  дар гузашта ва чи дар шароити ҳозира, як санги гароне  буд, ки то кунун осори он боқист. Зеро барои намуди мухталифи масъалаҳои геометрӣ усули умумии ҳалли онҳоро ҷустуҷў намудан кори осон нест.

     Таҷриба ва мушоҳида нишон медиҳад, ки дар мактаб аксари муаллимон масъаларо ба таври худ ҳал мекунанд. Яке бо роҳи осон, дигаре  бо роҳи мушкил. Чунин усули кор баъзан дар адабиёти усулӣ ва маьаллаҳои имрўза низ рух медиҳад. Барои исботи фикрамон, масъалаи зеринро мавриди баррасӣ қарор медиҳам.

Масъалаи1: Дар секунҷаи  АВ биссектриссаи AD тарафи ВС – ро нисбати BD: DC = 2:1  тақсим мекунад.ин биссектрисаро ба кадом нисбат тақсим мекунад. 

    Ҳалли ин масъала чунин нишон дода мешавад.

    Бигузор  нуқтаи буриши  ва  бошад ва  гуфта ишорат мекунем. Инро дар расм нишон медиҳем:

 

         (1)

Азбаски     мебошад, бинобар ин          (2) аст.

   Коэффисиенти назди   ва  -и баробариҳои  (1) ва  (2)–ро  муқоиса намуда, системаи зеринро ҳосил мекунем;

Аъзо ба аъзо тақсим намуда, аз ин чо                                   

Инак,  нисбати матлуб ёфта шуд, ки он    будааст.                         

    Ин тарзи ҳал барои он  судманд аст, ки татбиқи хосиятҳои гуногуни векторҳо зоҳир шуд. Вале онро ратсионали пиндоштан қобили қабул нест. Ҳалли нисбатан ратсионалии ин масъаларо муоина мекунем.

    Фарз мекунем, ки ва секунҷаи  дар нуқтаи  бурида мешаванд. -ро ба  параллел гузаронда, секунҷаҳои монанди  ва  -ро ҳосил мекунем, ки

       аз ин ҷо   =.

Ҷавоб:

    Масъалаҳои геометрӣ аз ҷиҳати мазмун ва шакл гуногунанд:

    Яке ба воситаи формула, дигаре бо истифодаи теорема ё таъриф ва сеюмашон дар асоси ҳалли маълуми масъала ва ғайраҳо ҳал карда мешавад.

Масъалаи дигареро дида мебароем, яъне вай чунин дода шудааст.

   Масъалаи 2:Бисёркунҷаи мунтазам,ки ҳар як аш ба  баробар аст, чанд тараф дорад?

   Ҳал бе расм иҷро карда мешавад.

Дода шудааст  кунҷаи мунтазам,  - –ёфта шавад.

Ҳал : Аз рўи формулаи суммаи кунҷҳоикунҷаи барҷаста

 ва аз рўи шарти мунтазам буданаш сумма ба

баробар аст. Бинобар ин

              Ҷавоб: 8-кунҷаи мунтазам

Боз масъалаи  дигарреро нишон медиҳам, ки вай бо расм дода шудааст.

  Масъалаи 3: Тарафҳои параллели трапетсия 60 см  ва 20 см буда, тарафҳои нопараллелиаш 13 см ва 37 см  аст. Масоҳати ин трапетсияро ёбед.

  Ҳалли ин масъаларо аз расм сар мекунем.

Дода шудааст: , , ,  ёфта шавад.

Ҳал : Баъд аз гузаронидани баландиҳо трапетсия ба ду секунҷа ва

росткунҷа ҷудо мешавад. Агар - гуфта гирем , онгоҳ 

мешавад. Пас, дар ин ҷо  ва - ро ёфтан кифоя аст. Барои амалӣ гардонидани ин мақсад баландиро аз  секунҷаи   ва секунҷаи  ифода мекунем.

ва

Акнун  баландии  -ро ҳисоб мекунем:

Дар  охир, ба натиҷаи матлуб доро мешавем

Ҳамин тариқ,  ба асли матлаб ноил шудем.

     Тартиби пай дар пай, ки дар авали мақола пешбинӣ  шуда буд, мутаассифона, дар ҳалли ҳар як масъала пурра нишон дода нашуд, чунки ин тартиби пай дар пайро худи муаллим ба таври худ истифода мекунад.

     Чаро пеш аз ҳал кардани масъала  ибораи «бе кашидани расм ҳал мекунем» ё «расмро накашида ҳал мекунем»-ро таъкид намудем?

     Албатта, дар таҷриба  ҳолатҳое дида мешавад, ки баъзе масъалаҳоро бе расм ҳал кардан ҳам мумкин аст, ки ин як андоза ба намуди берунии масъала вобаста мебошад.

     Бузургиҳои дода шудаи масъаларо  ҳам дар расм ва ҳам ба таври мухтасар ва алоҳида дар тахтаи синф навиштан лозим аст,чунки ин хонандаро ҳушёр ва бодиққат  менамояд. 

АДАБИЁТ

1.      Погорелов А.В. Геометрия.- Душанбе, -1987.-316 с.

2.      Чичигин В.Г. Методика преподавания геометрии. -М:.-1959.,-314 с.

3.      Гусев В.А.,Орлов В.В. Методика обучения геометрии. -М.:   Академия-2004.-368с.

4.      Руденко В.Н. Геометрия. Учебник для 7-9-х кл. -М.: Просещение,-1998.-342с.

5.      В.А.Оганесян, Ю.М.Колягин.Методика преподавания математики в средней школе. -М.: Просещение-1980.-416с.

 

МУЛОҲИЗАҲО  ОИДИ  ҲАЛЛИ  БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ГЕОМЕТРӢ 

        Дар мақола мақсади асосӣ аз он иборат аст, ки масъалаҳои геометрӣ алгоритми ҳал надоранд. Ин аз он сабаб аст, ки дар протсесси ҳал истифода бурдани ин ё он таъриф, аксиома, теорема  баъзан татбиқ мешавад. Масъалаҳои геометриро пайваста ба дониши андўхтааш ҳар кас ҳар хел ҳал мекунад: шахси якум як гурўҳи таъриф, аксиома ва теоремаҳоро ва шахси дуюм гурўҳи дигари онҳоро истифода мебарад, ки тарзҳои гуногуни ҳалли масъалаҳо ҳосил мешаванд.

       Калимаҳои калидӣ: мединаи секунҷа, кунҷи дарунӣ, кунҷаи мунтазамкунҷи барҷаста.

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ О НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЯХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

 

       Основная цель статьи заключается в том, что геометрической задачи не решаются алгоритмическим  путём. Причина в том что, в процессе решения задачи иногда применяются  определения, аксиомы и теоремы.

           В зависимости от полученных знаний, каждый решает геометрические задачи разными методами: одни используют группу определения, аксиомы и теоремы, другие   используют другие группы, что и приводить к различным способам решений задач.

      Ключевые слова: медиана треугольника, внутренний угол, равномерный n-угольник, выпуклый n-угольник. 

SOME CRITICAL DECISION OF GEOMETRICAL TASK

The main purpose of this article concludes  some critical decision of geometrical task is that, the geometrical task is not solved in algorithm ways. The main reason is the process of solving task that sometimes accepts definite axioms and theorems.

           While acquiring knowledge everyone solves geometrical task in different methods. The first person uses the definite group, axiom and theorems and the second person uses the other groups, which it brings to various ways of solving task.

       Key words: triangle median, internal angle, even  –set square, bulbous  –set square.

Маълумот дар бораи муаллифон: Асадбекова Г.Д., муаллимаи калони кафедраи таҳлили математикии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Шогунбекова Г.Ш. –муаллимаи калони кафедра   таҳлили функсионалӣ ва муодилаҳои дифференсиалии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев,, gshogunbekovaHYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."HYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."HYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."@gHYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."mailHYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.".com.

Сведения об авторах: Асадбекова Г.Д., ст. препод. кафедры математического анализа Хорогского государственного университета  им.М. Назаршоева, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Шогунбекова Г.Ш. -ассистент кафедры функционального анализа и дифференциального уравнения Хорогского госуниверситета им. М. Назаршоева, E-mail: gshogunbekovaHYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."HYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."HYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."@gHYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."mailHYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.".com

Information about the author: Asadbekova G. D.- the senior lecturer of the math analyses Department of the Khorog State University named after M.Nazarshoev, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

HYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."Shogunbekova G.Sh.- Assistant of Functional Analysis Department and Differential Equation of Khorog State University named after M.Nazarshoev, E-mail:  gshogunbekovaHYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."HYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."HYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."@gHYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."mailHYPERLINK "mailto:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.".com.

 

ПОЛНЫЕ СМЕШАННЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ СУММЫ

Г. Д. Асадбекова

Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева

          В работе задача об изучении поведения полных смешанных тригонометрических сумм от произвольного многочлена сведена к задаче изучения полных тригонометрических сумм от рациональной функции

 Введение

Обозначение. f = f (n)), g = g(n)) - многочлены с целыми коэффициентами, f (0) = 0, g(0) = 0,

  натуральное число,  — характер Дирихле по модулю,-степень с которым простое число  входит в каноническое разложение числа  Отсюда в частности следует, что . Функция  принимает свои минимальные значения при ,

        

 Известные леммы

Лемма 2.1. Пусть  — простое число > 2,  - натуральное, означает индекс числа x по модулю  при основании . Пусть .Тогда существует не зависящее от  многочлен с целыми коэффициентами                                               

и зависящее от  натуральное число такой, что

Если , то f (u) является многочленом степени  и

Доказательство см.[2]

Лемма 2.2. Пусть  — простое число ,  - натуральнoe, . Существует многочлен с целыми коэффициентами степени такой, что для любого первообразного корня  по модулю при любом целом u справедливо сравнение

 

Пусть , где (l',p) = 1; тогда

 

(очевидно,  можно брать с точностью до кратных pa—1), где есть решение сравнения

а  - корень сравнения

 

причем сравнение разрешимо и .

Доказательство см.[1]

Эти леммы А.А. Постникова сформулируем в следующем удобном нам виде.

Лемма 2.3. Пусть  — простое число ,  - натуральнoe, . Существует не зависящее от g многочлен степени   с целыми коэффициентами,

,

1=1

где l = pv(l)l', (l',p) = 1, l'  1 , такой, что для любого первообразного корня g по модулю pa при любом целом и справедливо сравнение

где  - корень сравнения

 

причем сравнение разрешимо и (,p) = 1.

Лемма 2.4. Пусть  — простое число ,  - натуральнoe, .Существует не зависящее от g многочлен степени  с целыми коэффициентами,

 

где l = pv(l)l', (l',p) = 1, l'  1 ,  и такой, что для любого первообразного корня g по модулю pa при любом целом u справедливо сравнение

 

где   - корень сравнения

 

причем сравнение разрешимо и (, p) = 1 .

3.  Оригинальные леммы

Лемма 3.1. Пусть f = f (n)), g = g(n)) - многочлены с целыми коэффициентами, f (0) = 0, g(0) = 0, q1 и q2 любые взаимно простые натуральные числа. Тогда для характеров Дирихле  соответственно по модулям q1 и q2 справедливо равенство

                           

Доказательство. Любой вычет n по модулю  можно представить единственным способом в виде

.

Отсюда имеем

                .

Следовательно

           

 Подставляя это в сумме имеем

                       

Лемма доказана.

Лемма 3.2. Пусть -степень с которым простое число p входит в каноническое разложение числа , тогда имеет место неравенство

                                                                      

Доказательство. Рассмотрим сначала случай . Тогда имея в виду, что находим

.

Пусть теперь  и опять пользуясь условием имеем

Лемма доказана.

Лемма 3.3. Пусть - многочлен с целыми коэффициентами, ,- простое число, . Тогда сравнение эквивалентно сравнению степени не больше .

Доказательство. Пусть —многочлен степени . При делении на неполное частное и остаток также будут многочлены с целыми коэффициентами:

                                         (3.1)

где степень меньше степени , т.е. меньше чем .

Из следует, что число не удовлетворяет сравнение .Пусть удовлетворяет сравнение . Поскольку при любом согласно теореме Ферма , то

.

Поэтому любое решение  сравнение согласно теореме Ферма удовлетворяет сравнение

.

то любое решение сравнение ,также удовлетворяет

Поскольку при любом согласно теореме Ферма , то

любое решение сравнение , также удовлетворяет

4. Основная теорема

Теорема 4.1. Пусть  - нечетное простое число, , первообразный корень по модулю , соответствующий первообразный корень по модулю  такое, что -примитивный характер Дирихле по модулю  -различные корни сравнения  и m1, m2,... mr -их кратностинаивысшая степень p,делящая все коэффициенты многочлена

                  

многочлен определяется в лемме 2.3 и зависит только от  и .

Тогда и справедливо соотношение

ЛИТЕРАТУРА

1.         Постников А.Г. О сумме характеров по модулю, равному степени простого числа // Изв. АН  СССР, сер.мат, 1955, т.19, №1, С. 11–16.

2.         Postnikov A.G. On Dirichlet L – series with character modulus equal to the power of a prime number // J. Indian Math. Soc., 1956, . 1-3, С.217–226.

3.         Чубариков В.Н. Уточнение границы нулей  L –рядов Дирихле  по модулю равному степени простого числа // Вестник МГУ, сер.1, Математика и механика, 1973, №2, С.46-52

СУММАИ   ТРИГОНОМЕТРИИ ПУРРАИ ОМЕХТА

      Дар маколаи мазкур масъалаи натиҷаи таҳқиқи амали суммаҳои пурраи омехтаи  тригонометрии бисёраъзогиҳои ихтиёрӣ нисбат ба масъалаи тадқиқи суммаҳои пурраи тригонометрии функсияҳои ратсионалӣ оварда мешавад. Дар оянда суммаҳои тригонометрии намуди нисбатан умумитар ба яке аз воситаҳои ҳалли қатори саволҳои муҳими назарияи ададҳо табдил ёфтанд. Дар баробари ин масъалаи муҳим нисбати ин гуна суммаҳо масъалаи ҷустуҷӯи баодиҳии нисбатан саҳеҳи онҳо гардид.

        Калимаҳои калидӣ: бисёраъзогиҳо бо коэффисиентҳои ҳақиқӣ, адади натуралӣ,  характери Дирихле аз рӯи модули , индекси адади , решаи ибтидоӣ.

ПОЛНЫЕ СМЕШАННЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ СУММЫ

        В данной статье задача изучении поведения полных смешанных тригонометрических сумм  произвольного многочлена сводится к задаче изучения полных тригонометрических сумм  рациональной функции. В дальнейшем тригонометрические  суммы, правда,  гораздо более общего вида, стали мощным средством решения ряда важных вопросов теории чисел. При этом основной  в отношении таких сумм стала проблема разыскании их возможно более точной оценки. 

     Ключевые слова:  многочлены с целыми коэффициентами, натуральное число, характер Дирихле по модулю , индекс числа , первообразный корень.

FULL MIXED TRIGONOMETRIC SUMS

       In this article, the task of studying behavior of complete mixed trigonometric sums of an arbitrary polynomial reduces to the problem of studying the complete trigonometric sums of a rational function. In the future, trigonometric sums, although of a much more general form, became a powerful means of solving a number of important issues in number theory. At the same time, the main problem with respect to such amounts was the search for their possibly more accurate estimate.

   Key words:   polynomials with integer coefficients, natural number,Dirichle character modulo  , index number , primitive root.         

Маълумот оиди муаллиф: Асадбекова Г.Д. – муаллимаи калони кафедраи таҳлилил математикии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев. agulamo70@mail.ru

Сведения об авторе: Асадбекова Г.Д. – ст. препод. кафедры математического анализа Хорогского Государственного университета им. М.Назаршоева, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  Information about the author: Asadbekova G. D.- the senior trainer of the math analyses Department of Khorog State University named after M.Nazarshoev,,Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

УДК 517. 4   

БИСЁРАЪЗОГИҲОИ  ЧЕБИШЕВ  ВА  БАЪЗЕ  ХОСИЯТҲОИ  ОНҲО 

А. У. Абдулофизова

Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба  номи М. Назаршоев 

 

1.     Бисёраъзогиҳои  Чебишеви  ҷинси  якум.

Чунин  масъаларо  дида  мебароем,  ки  дар  маҷмўи 

маҷмўъи  бисёраъзогиҳои  дараҷаашон  ,  бисёраъзогии  ро  ёбед,  ки  аз  функсияи    дар  порчаи    тамоили  хурдтарин  дошта  бошад. Агар  ин  бисёраъзогӣ

бошад,  ва  мо

гузорем,  он  гоҳ  барои  ҳалли  масъала  коэффисентҳои  ро  чунин  интихоб  мекунем,  ки  бузургии 

дорои  қимати  хурдтарин  бошад.

         Азбаски  дар  баробарии  (1)  ихтиёрӣ  бисёраъзогии  дараҷааш  -ро  бо  коэффисенти  назди    ба  1  баробар  навиштан  мумкин  аст  ва бузургие  мебошад,  ки  тамоили  ин  бисёраъзогиро  аз  0 (сифр)  муайян  мекунад,  пас  масъаларо  ба  намуди  зерин  дида  баромадан  мумкин  аст.

         Аз  ҳамаи  бисёраъзогиҳои  дараҷаашон    бо  коэффисенти  калонтаринаш  1  ҳамонро  ёбед,  ки  дар  порчаи    аз  0 (сифр)  тамоили  хурдтарин  дошта  бошад.  Барои ҳалли  ин  масъала  баъзе  ҷумлаҳои  ёридиҳандаро  дида  мебароем.

         Леммаи 1. Айнияти  зерин  ҷой  дорад:

ки  дар   ин  ҷо  доимиҳо  мебошанд.

         Исбот. Барои    лемма  ҷой  дорад,  яъне  баробарии  (2)  дуруст  аст.  Фарз  мекунем,  ки  баробарии  (2)  барои  ҳамаи  ададҳо  то    дуруст  аст.  Нишон  медиҳем,  ки  вай  барои  қимати    ҳам  дуруст  мебошад.  Маълум аст,  ки

пас

ё

Аз  ин  ҷо  меёбем

Яъне

пас  барои    ҳам  айнияти  (2)  ҷой  дорад.

         Лемма  исбот  шуд.

         Дар  ҳолати  хусусӣ  барои    ё    гузошта  ҳосил  мекунем.

Натиҷа.  Барои    айнияти  зерин  ҷой  дорад.

Ин  натиҷа  аз (2)  ҳангоми     будан  мебарояд.

         Таърифи  1.  Бисёраъзогии  намуди 

бисёраъзогии  Чебишев  номида  мешавад.

Баробарии  (4)  ин  бисёраъзогиро  барои  қиматҳои    муайян  мекунад,  лекин  ба  монанди  ҳаргуна  бисёраъзогӣ;    ҳам  барои  ҳамаи  қиматҳои  ҳаиқии    муайян  аст.  Тарафи  рости  (3)  ифодаи  ро  барои  ҳамаи  қиматҳои  ,  берун  аз    ҳам  муайян  мекунад.

         Қайд  мекунем,  ки

мебошад.

Барои  ҳисоб  кардани  қиматҳои    дар    ба  таври  зерин қулай  аст.

1.     Дар  порчаи    чунин  ро  меёбем,  ки    бошад.

2.     ро  ҳисоб  мекунем.

Бисёраъзогиҳои  Чебишев  ҳалли  масъалаи  дар боло  гузошташударо  медиҳанд.

         Теоремаи 1.  Аз  ҳамаи  бисёраъзогиҳои  дараҷаашон    бо  коэффисенти  калонтарин  1  дар  порчаи    аз  функсияи    бисёраъзогии 

тамоили  хурдтаринро  дорад.

         Исбот. Чӣ  хеле  ки  муайян  карда  будем,  барои  ин  гуна  бисёраъзогии 

лозим  аст,  ки  чунин  бисёраъзогии 

- ро ёбем,  ки  ба  функсияи    дар  порчаи    наздикшавии  беҳтаринро  медиҳад. Барои  он  ки    ин  гуна  бисёраъзогӣ  бошад,  кифоя  аст,  ки    аъзо  алтернанси  Чебишев  мавҷуд  бошад,  яъне  чунин  пайдарпайии  ададҳои  ҳақиқии    мавҷуд  бошад,  ки  дар  ҳар  яки  онҳо  бисёраъзогии    бо  модулаш  ба  қимати  калонтаринаш  соҳиб  шуда,  ҳангоми  гузаштан  аз    ба    аломаташро  тацйир  медиҳад.  Бисёраъзогии    ин  гуна  алтернансро дорад.

         Дар  ҳақиқат,  агар

бошанд,  он  гоҳ

Барои  ҳамин  ҳам,  барои  қиматҳои 

мешавад.  Аз  тарафи  дигар

Яъне  нуқтаҳои  (5)  алтернанси  лозимиро  медиҳанд. 

Теорема  исбот  шуд.

3.     Баъзе  хосиятҳои  бисёраъзогиҳои  Чебишев.

Бисёраъзогиҳои  Чебишев

  бисёраъзогиҳои  аз  0 (сифр)  тамоили  хурдтарин  доштагӣ  мебошанд,  бисёр  хосиятҳои  дигари  шоёнро  ҳам  доранд.

         Аз  формулаи 

ё

истифода  мебарем.  Агар    гузорем,  он  гоҳ

ё

- ро  ҳосил  мекунем.  Ин  формулаи  рекуррентӣ  номида  мешавад,  ки  се  бисёраъзогиҳои  пайдарпайи  Чебишев – ро  бо  ҳам  вобаста  мекунад.

Азбаски    ва    мебошанд,  он  гоҳ  барои  қиматҳои    меёбем.

        

        

        

Тарзи  дигари  ҳосил  кардани  бисёраъзогиҳои    ба  функсияи  барқароркунанда  асос  карда  шудааст.

Барои  ин  формулаи  зерин

лозим  мешавад,  ки  тарафи  чапи  он  қатори  мутлақ  наздикшаванда  мебошад.  Дурустии  баробарии  (8) – ро месанҷем.  Маълум  аст,  ки  барои 

мешавад,  ки  ин  қатори  геометрӣ  мебошад.

Пас  барои 

мешавад.  Азбаски

аст,  он  гоҳ

Аз  ин  ҷо  - ро ҳосил  мекунем,  ки  баробарии  якум  (8) – ро  медиҳад.  Дар  (8)  ро  гузошта

ро ҳосил мекунем. яъне  пайдарпайи  бисёраъзогиҳои  Чебишев  коэффисентҳои  назди  дараҷаҳои    дар  ҷудокунии  функсияи 

мебошандФунксияи  (10) – ро функсияи барқароркунанда барои бисёраъзогиҳоиЧебышев меномандИн  ҷудокуниро  ҳангоми  тақсим  кардани    ба    ҳосил  мекунем.

         Теоремаи  2. Бисёраъзогиҳои  Чебышев    муодилаи  дифференсиалии 

-ро қаноат мекунонандЯъне ҳалли муодилаи  (11) – ро медиҳанд.

         Барои  исботи  ин  теорема  аз  бисёраъзогиҳои  

ду  маротиба  ҳосила  гирифта  (11) – ро  ҳосил  мекунем.

         3. Боз  як  ифодаи  дигари  бисёраъзогиҳои  Чебишев.

           Аз  формулаҳои  Муавр

гузошта,  баъди  аъзо  ба  аъзо  ҷамъкунӣ

- ро ҳосил  мекунем:

Аз  ин  ҷо

мешавад.  Дар  ин  ҷо    гузошта,

-ро  ҳосил  мекунем.

Ин  баробарӣ  барои  қимати    барқарор  карда  шуд,  лекин  ба  осонӣ  дидан  мумкин  аст,  ки  вай  барои  ҳамаи  қиматҳои  ҳақиқӣ  ва  комплексӣ  ҳам  дуруст  аст,  чунки  тарафи  рости  он  бисёраъзогии  бутун  мебошад.

         Аз  биноми  Нютон  истифода  бурда  меёбем:

Аз  ин  ифода   маълум  мешавад,  ки  ҷамъшавандаҳо  барои  ҳои  ҷуфт  цайринулӣ  мебошанд.  Барои  қиматҳои  ,   барои  онҳо    аст,  ифодаи  ро  шаклидигар  мекунем.  Барои  ҳои  ҷуфт 

  чунки 

мешавад. Пас

Акнун  биноми  Нютонро  истифода  бурда,

-ро  ҳосил  мекунем.

 

Тиорема 3. Агар xадади ҳақиқӣ вабошад, он гоҳ

мешавад.

Дар ҳақиқат,

.

Теоремаи 4. ҲаргунабисёраъзогиҳоиЧебишеви ва  дар порчаи  аз руи вазни p (x) ортогоналӣмебошанд.

Барои исботи ин тиорема нишон додан  лозим аст, ки интеграли

мебошад.

4: Бисёраъзогиҳои ҷинси дуюми Чебишеви

Бисёраъзогиҳои ҷинси дуюми Чебишеви гуфта бисёраъзогиҳои-ро меноманд, ки онҳо дар порчаи системаи ортогоналиро бо вазни p(x) ташкил медиҳад. Барои муайян кардани онҳо леммаи зеринро дида мебароем.

Леммаи 2. Айнияти зерин ҷойдорад.

Ин лемма ҳамӣо методии н дуксияи математикӣ ба монанд илеммаи 1 исбот карда мешавад.

Натиҷа: Агар дар (13) гузорем, он гоҳ

ҳосил мекунем.

Таърифи 2. Агар бошад, он гоҳ

ро бисёраъзогии ҷинси дуюми Чебишеви меноманд, ки вай бисёраъзогии дараҷаи бо коеффесенти калони  мебошад.

Леммаи 3. Ихтиёри ду бисёраъзогиҳои ҷинси дуюми Чебишеви ва дар порчаи  бо вазни  ортогоналӣ мебошанд. Барои исботи ин лемма нишон додан лозим аст.

мебошад.

Аз бисёраъзогии Чебишеви ҷинси якум

ҳосила гирифта меёбем.


Яъне мебошад.

Барои муайян кардани формулаи рекурентӣ барои бисёраъзогиҳои ҷинси дуюми Чебышеви аз айнияти зерин истифода мебарем.

Ҳар ду тарафи баробариро ба тақсим мекунем.

Аз ин ҷо

Ва  гузошта, меёбем.

Пас

           (15)

Азбаски  аз (14) ҳосил мешавад, он гоҳ барои қимати аз (15) барои меёбем.

n ӣ 0;

n ӣ 1; 

n ӣ 2; (

……………………………………………………………………………………….

Акнун                    (16)

мегузорем.

Тиоремаи 5.Бисёраъзогиҳои ҷинси дуюми Чебишев муодилаи дифференсиалии

– ро қаноат мекунад.

Исбот. Аз бисёраъзогиҳои (14) истифода бурда, навишта метавонем.

 ӣ

ё

Ин баробариро дифференсиронида ҳосилмекунад

Аз ин ҷоба зарб карда меёбем.

Такроран дифференсиронида ҳосил мекунад.

Аз ин ҷо

ё

ҳосил мекунем. Теорема исбот шуд.

5. Баъзе хосиятҳои диргари бисёразогиҳои Чебишев ҷинси якум ва дуюм.

Теоремаи 6: (Теоремаи Турон) Барои бисёразогиҳои Чебышеви ҷинси якуми  нобаробарии зерин ҷойдорад

ҷой дорад.

         Исбот. Азбаски

аст, он гоҳ нишон медиҳем, ки

мебошад.

         Аз формулаи рекуректи барои бисёораъзогиҳои истифода бурда навишта метавонем.

Барои  ва  формулаи рекуррентиро истифода бурда меёбем.

Ин шакл дигракуниро давом дода муайянкунадаи зеринро ҳосил мекунем.

.

         Теорема исбот шуд.

Мисолҳо. Муайянкунадаҳои зеринро ҳисоб кунед.

а)

б)

c) Нишон медиҳем, ки барои қиматиxӣ 2

ба адади 2 карати мебошад.

         Теоремаи 7: Бисёраъзогиҳои Чебишеви  ҷинси якуми муодилаи дифференмиалии

ро қаноат мекунад.

Исбот. Барои исбот аз бисёраъзогиҳои Чебишев

 пай дар пай ҳосиламегирем:

такроран дифференсиронида меёбем

Аз ин ҷоба зарб карадамеёбем

Ин баробариро ду маротиба диффересиронида меёбем:

 

Аз ин ҷобазарб карда монандҳоро ба назар гирифта меёбем.

ё ин ки ро ҳосилмекеунем

         Теорема исбот шуд

Теоремаи 8. Бисёраъзогии ҷинси якуми Чебишев баробарии зеринро қанат мекунонад.

                      (17)

Исбот: Аз формулаи ба мо маълум барои

Дар ин ҷогузошта

ро ҳосил мекунем. Азбаски

мебошад, пас

   ё

ки ин баробарии (17)ро медиҳад ,

         Теоремаи 9. Барои бисёраъзогиҳои Чебишев ҷинси якум ва дуюм формулаи зерин дуруст мебошад.

                (18)

Дар ҳақиқат аз формулаи тригонометрии кунҷи дучанда

гузошта меёбем

Мувофиқи формулаи (4) ва (14)

ро ҳосил мекунем. Теорема исбот шуд.

Теоремаи 10. Барои ҳамаиқи матҳои  бисёраъзогиҳои Чебишев ҷинси якум баробари зеринро қаноат мекунанд.

Дар ҳақиқат,мувофиқи формулаи

Яъне ҷой дорад.

Дар ин баробари гузошта,баробарии(19)-ро ҳосил мекунем.

Теорема исбот шуд.

Теоремаи 11. Барои бисёраъзогиҳои Чебишев баробарии зерин ҷой дорад.

Исбот. Аз формулаҳои тригонометри истифода бурда,барои  sin баробарии зеринро ҳосилмекунад.

Дар ҳақиқат.

    мегузорем.

Ба sin(arccosxтақсим карда баробарии

 

-ро ҳосилмекунем.

Аз  ин  ҷо

 

Теорема исбот шуд.

Теоремаи 12. Барои бисёразогиҳои Чебишви ҷинси якум ва дуюм баробари зерин ҷой дорад.

                                                                     (20)

Дар ҳақиқат, аз формулаи тригонометрӣ.

мешавад.Акнун     ӣarccosx    гузошта меёбем.

Аз ин ҷоба sin(arccosx) тақсим намуда меёбем

Пас

-ро ҳосилмекунем. Теоремаисботшуд. 

АДАБИЁТ

1.       Дзядык В. К. Введение в  теорию равномерного  приближения  функций  полиномами, Наука, М. 1977.- 508с.

2.      Натансон И. П. Конструктивная теория функций, М.  Л., 1949.- 378с.

3.      Никольский С. М. Квадратурные формулы, Наука, М. 1979.- 253с.

4.      Пашковский С.  Вычислительные применения  многочеленов и рядов Чебышева, 1975. -384с.

5.      Сустин П. К. Классические ортогональные многочлены. Наука, М. 1976.- 324с. 

БИСЁРАЪЗОГИҲОИ  ЧЕБИШЕВ  ВА  БАЪЗЕ  ХОСИЯТҲОИ  ОНҲО 

     Дар мақола хусусиятҳои бисёраъзогиҳо мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Бисёраъзогиҳо дар баробари  сифр, яъне  тамоили хурдтарин боз дигар хусусиятҳо низ доранд, ки ҳамаи онҳо дар мақолаи мазкур баррасӣ гардидаанд. Ба ғайр аз хосиятҳои маълуми  бисёраъзогиҳо дар мақола боз хосиятҳои дигар ба монанди нобаробарии Турон, муодилаи дифференсиалии тартиби чор дида баромада мешавад, ки ҳалли он ба бисёраъзогии Чебишеви ҷинси якуми   баробар мебошад. Инчунин дар мақола  теоремаҳо  дар бораи вобастагии байни  бисёраъзогиҳои ҷинси       якум ва дуюм исбот карда мешаванд.

     Вожаҳои калидӣ: коэффисент, формулаи рекуррентӣ, дифференсиронида, бисёраъзогиҳои  Чебышев, формулаҳои тригонометрӣ. 

МНОГОЧЛЕННЫЕ  ЧЕБЫШЕВА  И НЕКОТОРЫЕ  ИХ  СВОЙСТВА 

      В  статье  рассматриваются  многочленные Чебышева первого  и второго  рода и некоторые  их свойства. Эти многочленные как и  нули имеют наименьшие отклонения и, кроме того  имеют  много других известных  замечательных свойств. Также  в  представленной статье нами  были  доказаны  другие свойства аналогичного   неравенства  Турона, дифференциальное уравнение четвёртой степени, решения которого являются многочленные  Чебышева первого рода и многие другие свойства.

     Ключевые слова: коэффициент, рекуррентные формулы,  дифференциальное, многочленные Чебышева, тригонометрические  формулы. 

CHEBYSHEV’S POLYNOMIAL AND SOME OF THEIR PROPERTIES

     The article discusses the Chebyshev's polynomials of the first and second kind and some оf their properties. These polynomials as well as zeros have the smallest deviations and in addition have many other known remarkable properties. Also in the present article , we have proved other  properties  of the analogous Turons  inequality, the fourth- degree differential equation of which solutions  are Chebyshe's polynomials  of  the first kind and many other’s  properties.

      Keywords:  coefficient, recurrent formulas, differential, Chebyshe's polynomials, trigonometric formulas.

Маълумот дар бораи муаллиф:  Абдулофизова У. муаллимаи калони кафедраи педагогика ва методикаи таълими ибтидоии Донишгоҳи давлатии  Хоруғ ба номи М. Назаршоев, 73600  к.  Ш. Шонасим 31. Тел: (+992) 93 559 82 60

Сведения об авторе:  Абдулофизова У. А – старший  преподаватель кафедры педагогики и методики  начального обучения Хорогского государственного университета имени  М. Назаршоева, 736000, ул. Ш. Шонасима, 31. Тел: (+992) +93 559 82 60

Information about the author:  Abdulofizova U.  Senior teacher  of  Pedagogy and Methods of primary education Department   of  Khorog State University named  after M. Nazarshoev, 736000, st. SH. Shonasim 31, Tel: (+992) 93 559 82 60

УДК 550.343+550.38

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ОТ СИНОДИЧЕСКОГО ПЕРИОДА ОБРАЩЕНИЯ ЛУНЫ (ПО ДАННЫМ КАТАЛОГА ТАДЖИКИСТАНА) 

Ш.П., Шозиёев., П.Ю., Носов. М.Г., Худоназаров. Н., Маликмамадов, М.Ш.Одинашоева 

Хорогский государственный университет имени М.Назаршоева 

Так как размеры Земли не бесконечно малы по сравнению с расстояниями до Луны и Солнца, то, независимо от формы Земли, силы лунного и солнечного притяжения на разные точки Земли неодинаковы. В результате появляется возмущающая сила, действующая на эти точки сообразно различным направлениям от этих точек до притягивающего тела. Если бы Земля была абсолютно твёрдым телом, т.е. её точки не могли бы изменять своего положения относительно центра Земли, то под действием этих возмущающих сил в теле Земли появились бы только едва заметные натяжения. Но Земля не абсолютно твёрдое тело, поэтому действие возмущающих сил на некоторые части земной поверхности вызывает явления, которые называются приливами и отливами.

      Приливы и отливы.

         Всем известны явления земных приливов и отливов, а также то, что вызывает эти самые природные явления, то есть гравитационные воздействия Луны и в меньшей степени Солнца.

          Силы лунного и солнечного притяжения на разные точки Земли имеют неодинаковые величины, так как Земля не сплошное и однородное тело, а имеет водную и твёрдую поверхность, образующую впадины и горные системы. В результате появляется такая возмущающая сила, которая действует на эти точки сообразно различным направлениям от этих точек до притягивающего тела.

         Будем считать, что вся поверхность Земли со всех сторон равномерно покрыта водной оболочкой, т.е. океаном (рис.1). В результате Луна притягивает к себе каждую частицу твёрдой поверхности Земли и каждую каплю воды в океане, сообщая им ускорения обратно пропорциональные квадрату расстояния между частицей и центром Луны. Равнодействующая ускорений, сообщаемых твёрдым частицам, проходит через центр Земли Т и равна [Бакулин,1985]:

где  – масса Луны, а  – расстояние между центрами Луны и Земли. Что же касается воды океана, то в точке А ускорение больше, чем , а в точке В оно меньше , так как :

где  – радиус Земли.

Рис. 1

         Относительное ускорение (относительно центра Земли) в точке А равно разности , т.е.:

         Так как радиус Земли  по сравнению с расстоянием до Луны  величина малая, то в числителе можно пренебречь членом , а в знаменателе вместо разности  оставить только . Тогда :

         Эта разность ускорений направлена от центра Земли, так как . Разность ускорений  по величине примерно такая же и направлена также от центра Земли, поскольку . Следовательно, в точках А и В действие Луны ослабляет силу тяжести на земной поверхности.

         В точках F и D ускорения  и , сообщаемые Луной, направлены под тупым углом к ускорению в точке Т; равнодействующие ускорения здесь направлены к центру Земли. Следовательно, в точках F и D действие Луны увеличивает силу земной тяжести.

         В промежуточных точках F и А, А и D равнодействующие ускорения направлены в сторону точки А, а между F и В, В и D – в сторону точки В. Если эти равнодействующие ускорения разложить по радиусу и по касательной, то в промежуточных точках получается небольшое усиление или ослабление силы земной тяжести и, что особенно важно, получаются ускорения, направленные к точке А на одной стороне Земли (FАD) и к точке В на другой стороне (FВD). Действие этих ускорений приводит к тому, что вода в океане стремится на одной половине Земли к точке А, где Луна находится в зените, а на другой половине – к точке В, где Луна находится в надире.

         Следовательно, под действием лунного притяжения водная оболочка Земли принимает форму эллипсоида, вытянутого по направлению к Луне, и близ точек А и В будет прилив, а у точек F и D – отлив [Бакулин,1985].

         Вследствие вращения Земли приливные выступы образуются в каждый следующий момент уже в новых местах земной поверхности. Поэтому за промежуток времени между двумя последовательными верхними (или нижними) кульминациями Луны, равный в среднем 24h52m, приливные выступы обойдут вокруг земного шара и за это время в каждом месте произойдёт два прилива и два отлива.

         Под действием солнечного притяжения водная оболочка Земли также испытывает приливы и отливы, но солнечные приливы в 2,2 раза меньше лунных. Действительно, ускорение приливообразующей силы Солнца равно:

где  - масса Солнца, а  – расстояние Земли от Солнца. Разделив ускорение приливообразующей силы Луны на это ускорение получим:

так как  масс Земли,  массы Земли и . Следовательно, приливная сила Солнца в 2,2 раза меньше приливной силы Луны. Солнечные приливы отдельно не наблюдаются, они только изменяют величину лунных приливов [Бакулин,1985].

         Во время новолуний и полнолуний солнечный и лунный приливы наступают одновременно, действия Луны и Солнца складываются и наблюдается самый большой прилив. Во время первой и последней четверти (так называемых квадратур) в момент лунного прилива происходит солнечный отлив, и действие Солнца вычитается из действия Луны: наблюдается наименьший прилив.

         Приливы и отливы испытывает также и земная атмосфера, что сказывается на изменениях атмосферного давления. Приливные явления обнаружены и в земной коре, хотя в значительно меньших размерах, чем в водной оболочке. Но всё же благодаря им точки земной поверхности два раза в сутки поднимаются и опускаются в среднем на несколько сантиметров.

Источник данных и  методика.

При анализе выбраны сейсмологические данные на территории Таджикистана с 1868 по 1961 гг. (неинструментальные) и инструментальные наблюдения с 1962-2009 гг. Эти данные объединены в единую базу данных на основе MS Access, инструменты которой позволяют идентифицировать дубли и афтершоковые  последовательности землетрясений [Шозиёев Ш.,  2016]. Был произведен пересчет времен возникновения событий в соответствии с датами лунного календаря. Так же вычислены расстояния от Земли до Луны и Солнца на моменты возникновения землетрясений, анализ данных приведен в [Шозиёев Ш.,  2019]. Алгоритм определения расстояния до Луны и Солнца по методике указанной в [Jean Meeus, 1998].

Обсуждение и результаты.

Первые попытки выявления периодичности в образовании сейсмических событий встречаются в работах Тамразяна [Tamrazyan, 1968], где автор утверждает корреляцию землетрясений с лунными и солнечными факторами; хотя в работах [Knipof, 1964, Гайский, 1970] не обнаружена какая - нибудь периодичность. Только после исключения афтершоков из каталога были обнаружены некоторые несоответствия во временных пуассоновских сериях «тенденций» к периодичности [Гайский, 1970].

Павлов Н.Н. [Павлов, 1970] рассматривает земную кору как блочную структуру с определённой подвижностью блоков. При  приложении внешнего момента, например от атмосферы или притяжении Луны, возникают сдвиговые деформации, которые  приводят к смещению этих блоков. С другой стороны анализ данных астрономических наблюдений, показывают, что действительно существуют изменения разностей   долгот между отдельными блоками земной коры в пределах нескольких метров, связанные с изменением скорости вращения Земли [Павлов, 1970]. Такие смещения вызывают напряжения на границах блоков и могут приводить к повешению сейсмичности. В работе [Ivanov, 1970] при рассмотрении проявления  сезонного изменения продолжительности суток, автор пришел к выводу, что деформация Земли, обусловлено ее движением по орбите.  Теоретически расчеты показали, что 2 июля, т.е. летом в северном полушарии, Земля наиболее близка по форме к эллипсоиду вращения, которым ее аппроксимируют, а около 2 января ее форма отклоняется  от эллипсоида в большей степени. Соответственно, в июле полярный момент инерции наименьший при максимальной скорости вращения. В этом случае деформации, а значит и тектоническая активность снижаются. В  работе  с помощью непараметрических критериев исследуется связь между сейсмичностью, чандлеровским колебанием полюса, вращением Земли и магнитным  полем. Полученные результаты авторы рассматривают как подтверждение следующей схемы процесса: движение плит определяет уровень сейсмичности в отдельных регионах и  возбуждает чандлеровские колебания.

При новолунии Луна по орбите находится в ближайшей точке к Земле, то есть в перигее. Приблизительно до шестого дня  движения Луны по орбите наблюдается увеличение количества землетрясений  с пиком на пятый лунный день происходившихся событий. Отсюда вытекает, что в этом случае имеет место наложение гравитации Луны и Солнца. Максимальные деформационные силы сосредоточены в окрестностях точки новолуния. С другой стороны в точке новолуния Луна имеет максимальную скорость движения по орбите.

 

Описание: C:\Users\shohkarim\Desktop\Graph3.tif

Как видно из графика (рис.1) третий максимальный пик соответствует полнолунию, где скорость движения Луны минимальна, а длительность приливной деформации на Земле максимальна. После новолуния идёт уменьшение скорости движения Луны, которое увеличивает длительность воздействия приливной волны до точки апогея, где количество событий превосходит аналогичные показатели от полнолуния к новолунию, то есть уменьшение количества событий при увеличении скорости орбитального движения Луны. Таким образом, изменение скорости движения Луны по орбите имеет тригерный характер при высвобождении накопленной энергии в геосреде. Эти результаты также совпадают с выводами  [Левина, 2015], где обнаружен пик событий от угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси, то есть минимумы сейсмической активности соответствуют стадиям увеличения угловой скорости (ускорения).

Вывод.

 Анализ показывает, что проявление сейсмических пиков не имеет случайного характера, а является следствием наложения гравитационного взаимодействия Луны – Земли – Солнца, скорости вращения Земли и Луны по орбитам и их взаимного расположения, а изменение скорости движения Луны по орбите имеет тригерный характер при высвобождении накопленной энергии в геосреде. 

ЛИТЕРАТУРА

1.      Бакулин П.И., Кононович Э.В., Морозов В.И. Курс общей астрономии– Москва: Наука, -1987,- 560 с.

2.      Левин Б. В., Сасорова Е. В. О связи  вариаций  скорости  вращения  земли и  ее  сейсмической  активности \\ ДОКЛАДЫ  АКАДЕМИИ  НАУК,  2015,  том  464,  №  3,  С.  351–355

3.      Гайский В.Н. Статистические исследования сейсмического режима.   -М.:Наука,   1970, -116 с.

4.      Павлов Н.Н.  Вращение  Земли, деформация земной коры  и солнечная активность //  Вращение и  приливные деформации Земли. -Киев,  1970,   -  С. 30-51.

5.      Шозиёев Ш.П. и др.  Распределение количества землетрясений от вариации расстояний до Луны и Солнца (по данным каталога землетрясений Таджикистана) // XI Международная конференция молодых ученных и студентов «Современные техника и технологии научных исследованиях»,- Душанбе, 2019, стр.   .(в печати).

6.      Шозиёев Ш.П., Айдаров Ф.А., Смирнов В.Б. Оценка представительности данных каталога землетрясений Таджикистана // Геофизические исследования, Том 17, номер 2, 2016, С.54-65.

7.      Gorshkov V. L. Study of pole tide triggering of seismicity / Proceedings of the 10th Intl Conf. “Problems of Geocosmos” (Oct 6-10, 2014, St. Petersburg, Russia)

8.      Ivanov   I. В.    Тhе irregularity 1n   the   Earth   annual rotation as  а cause о! systematic  t1rne variat1on  //5th   Int. Symp. Geod. and Phys.  Earth, GDR,  Magdeburg, Sept.23-29,  1984 //      Proceedings. Pt.2. -1985.     -    Р.16-18.  (Veroff. Zentralinst. РЬуs. Erde. -  N81 /2).

9.      Jean Meeus. Astronomical Algorithm. 2nd edition, 1998, 488 pp. 

10.  Thomas H. Heaton. Tidal Triggering of Earthquakes / Geophys. J . R . astr. SOC. (1975) 43,  pp. 307-326

11.  Tamrazyan, G. P., 1968.  Principal regularities in the distribution of major earthquakes  relative to  solar and lunar tides and other cosmic sources./ Zcarus, 9, pp. 574-592. 

ТАҚСИМОТИ АДАДИ ЗИЛЗИЛАҲО АЗ ДАВРИ СИНОДИИ ГАРДИШИ МОҲ (АЗ РЎИ МАЪЛУМОТҲОИ КАТАЛОГИ ТОҶИКИСТОН)

Ба сабаби таъсири тўлонӣ ва даврии ҷозибаи Моҳ ва Офтоб ба сатҳи Замин мунтазам деформатсияҳои литосфера ба амал меояд. Ин таъсиротҳо характери глобалӣ ва минтақавӣ доранд, ки метавонанд режими сейсмӣ ки минтақа ва умуман сайёраро тағйир диҳанд.

Дар мақолаи мазкур тақсимоти адади зуҳуроти сейсмикӣ вобаста аз вақт таҳлил карда мешавад, яъне аз рўи даври гардишисинодии Моҳ дар атрофи Замин, ки ҳангоми таҳлили каталоги заминҷунбиҳои Тоҷикистон муайян карда шудааст.

      Калимаҳои асосӣ: заминҷунбиҳо, деформатсияҳои маддӣ, маддкаталоги зилзилаҳои Тоҷикистон. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ОТ СИНОДИЧЕСКОГО ПЕРИОДА ОБРАЩЕНИЯ ЛУНЫ (ПО ДАННЫМ КАТАЛОГА ТАДЖИКИСТАНА)

В силу своего длительного и периодического воздействия Луны и Солнца на поверхность Земли систематически происходят деформации литосферы. Эти воздействия имеют глобальный и локальный характер, которые  могут изменять сейсмический режим планеты и региона.

В работе  анализируется распределение количества сейсмических событий во времени, то есть по лунным дням, выявленный при анализе каталога землетрясений Таджикистана.

     Ключевые слова: землетрясения, приливные деформации, земные приливы,  каталог землетрясений Таджикистана. 

THE DISTRIBUTION OF THE NUMBER OF EARTHQUAKES FROM THE SYNODIC PERIOD OF THE MOON (ACCORDING TO THE DATA FROM THE CATALOG OF TAJIKISTAN)

Due to its long-term and periodic impact of the Moon and the Sun on the Earth's surface, lithospheric deformations systematically occur. The nature of these impacts has global and local character, which can change the seismic regime of the planet or in area.

 The paper analyzes  the distribution of the number of seismic events in time (by lunar days or synodic period of the Moon). The results revealed by analyzing the catalog of earthquakes in terrain of Tajikistan.

Keywords: earthquakes, tidal deformations, terrestrial tides, catalog of earthquakes of Tajikistan.

Маълумот дар бораи муаллифонШозиёев Ш. П., н.и.ф-математика, факултети илмҳои табии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев,.Тел.:+992935801860; E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Носов Павел Юревич, Фриланс, ш. Днепр, Украина. Тел.:+380930232902; E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Худоназаров М.Ғ., муаллими калони кафедраи илмҳои табии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба  номи М. Назаршоев, Тел:+992934089133;

Одинашоева М.Ш., ассистенти кафедраи илмҳои табии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев, Тел.:+992935152660; E-mail: odindshoeva@bk.ru

Маликмамадов Н. А., ассистенти кафедраи илмҳои табии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев,  Тел: +992501114032:, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сведения об авторах:  Шозиёев Ш. П., к.ф-м.н,естественно -научного факультета Хорогского  государственного Университета им. М. Назаршоева  тел.:+992935801860; E-mail: shokarim@mail.ru.

Носов Павел Юрьевич, Фриланс, г. Днепр, Украина. тел.:+380930232902;              E-mail: polyariz@gmail.com

Худоназаров М. Г., старший преподователь естественно -научной кафедры  Хорогского  государственного университета им. М. Назаршоева,  Тел.:+992934089133;

Одинашоева М. Ш., ассистент естественно - научной  кафедры Хорогского  государственного университета им. М. Назаршоева,  Тел:+992935152660; E-mail: odindshoeva@bk.ru

Маликмамадов Н. А., ассистент естественно - научной  кафедры  Хорогского  государственного университета им. М. НазаршоеваТел.:+: +992501114032: E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Information about the authors:  Shoziyoev Sh. P., candidate of physic-math science of Khorog State University. Phone:+992935801860; E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Nosov Pavel Yurevich, Frilans. Ukraina, тел.:+380930232902; E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Khudonazarov M. G., senior lecturer of Khorog State University,. Phone:+992934089133;

Odinashoeva M. Sh., assistant of naturally scientific faculty of  Khorog State University,named after M.Nazarshoev, Phone:+992935152660; E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Malikmamadov N. A. assistant of naturally scientific faculty of Khorog State University named after M.Nazarshoev, Phone: +992501114032: E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Г. С,    Шоидарвозова  Ш. С Шоинбекова

Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева

 

В последние десятилетия значительное развитие в Таджикистана приобрела идея технологизации и информатизации учебного процесса как важного средства совершенствования образовательной системы и обеспечения прогресса общества в целом.

       Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании – это совокупность методов, устройств и процессов, используемых для сбора, обработки и распространения информации и использования их в образовательном процессе. 

Реализация различных видов занятий с применением ИКТ в обучении позволили сформулировать педагогические условия их использования: достаточный уровень информационной компетентности преподавателя и студентов; умение представить содержание учебного предмета соответственно выбранной форме занятия; наличие соответствующей материально-технической базы; моделирование образовательной среды, адекватно отражающей содержание, и представленной обучающими ресурсами сети Интернет и мультимедийными средствами. Несмотря на то, что стремительное развитие мультимедиа, и Интернет вызвало большой интерес у педагогов к компьютерному обучению, обеспечение качества и эффективность обучения с использованием ИКТ остается на недостаточно высоком уровне.

Постоянно идет обновление существующего программного обеспечения; совершенствуется компьютерная техника и информационно-коммуникационные технологии в образовании. Такая ситуация ставит преподавателей вузов и учителей школ в позицию специалистов, постоянно осваивающих новый материал и параллельно адаптирующих эту новую информацию для студентов и школьников. Естественно, что к такой сложной деятельности целесообразно готовить не только студентов в педагогических колледжах и вузах, но и уже работающих учителей и работников вузов.

Рассмотрим возможности использования информационно-коммуникационных технологий в основных видах деятельности преподавателя – учебной, методической, научной.

ИКТ используются в различных видах учебной деятельности преподавателя вуза (лекциях, практических занятиях, учебно-тренировочных играх; руководстве проектной деятельностью студентов, курсовыми и дипломными проектами) и учителя (уроках различных типов, факультативных занятиях, консультациях, руководстве учебными проектами, самостоятельной деятельностью учащихся).

В современном образовательном учреждении педагог, который использует в процессе чтения лекций, проведения уроков. мультимедиа-проектор, электронную доску и компьютер, имеет выход в Интернет, обладает качественным преимуществом перед коллегами, работающими только в рамках привычной «меловой технологии. При этом необходимо учитывать:

-    уровень подготовленности и образованность учащихся, для которых читается такая лекция (университет, педагогический колледж, лицей);

-    профессиональную направленность учащихся (гуманитарная, естественно-научная);

-    специфику учебной дисциплины;

-    особенности конкретной темы;

-    технические возможности для использования компьютерной техники в аудитории.

    На занятиях данного типа используются также материалы, скачанные из сети Интернет и представленные в виде текстов и рисунков.

Особое значение мы придаем использованию метода проектов в учебно-познавательной деятельности учащихся с использованием средств информационно-коммуникационных технологий [2].

     Для того, чтобы успешно применять ИКТ в методической работе (как учебно-методической, так и научно-методической направленности) преподаватель должен быть хорошо осведомлен о различных видах информационно- коммуникационных технологий и уметь практически применять некоторые из них, уметь организовывать учебно-познавательную деятельность студентов и школьников в новых условиях.

      Преподаватель должен иметь определенную систему знаний, умений и опыта творческой деятельности. 

Знания: основных видов ИКТ, перспектив их развития и существующих проблем; возможностей сети Интернет и образовательных возможностей основных видов телекоммуникаций (E-mail, в том числе рассылок образовательной направленности; Web-форумов, электронных конференций, чат-конференций и др.); основных образовательных сайтов как отечественных, так и зарубежных (краткая характеристика содержания ресурсов, дидактические возможности и т.п.); различных подходов к построению типологии мультимедийных обучающих программ, наиболее популярных в мировой практике типов программ, классификаций программ по функциональному признаку (наиболее распространенных в нашей стране), характеристик отдельных типов обучающих программ; средств оценки образовательных сайтов в сети Интернет, обучающих программ и критериев их качества; различных видов дистанционного обучения на базе НИТ; основных сайтов ВУЗов (как в русскоязычных, так и англоязычных), осуществляющих дистанционное обучение (краткая характеристика содержания ресурсов, дидактические возможности); форм и методов организации учебно-познавательной деятельности в условиях использования НИТ; возможностей использования в образовательных целях пакета программ Microsoft Office, Microsoft Publisher, Fine Reader, программ-переводчиков и др.

      Основные умения: использования пакета программ Microsoft Office, программы Microsoft Publisher, программы Fine Reader, программ-переводчиков и др.; использования Internet для коммуникаций и сбора информации, необходимой в образовании; оценивать достоверность информации, приобретенной через ресурсы Сети, синтезировать эти данные, приобретаемые через Internet, в значимое целое; использование различных поисковых систем и каталогов; работать с различными видами телекоммуникаций.

Разработка дистанционных курсов для размещения их в сети Интернет в настоящее время является актуальной для многих вузов и школ. Созданы информационные обучающие среды, для создания сетевых (дистанционных) курсов и использования их в учебном процессе. Наибольшую сложность составляет подготовка соответствующих дидактических материалов для данных курсов. Это новый аспект методической работы не только преподавателей вузов, но и школьных учителей.

Повышение уровня методической работы педагога как высшей, так и средней школы, предполагает постоянное повышение квалификации. Повышение квалификации преподавателей осуществляется в различных формах: через систему повышения квалификации преподавателей, осуществляемая Институтами развития образования, через работу методических объединений и кафедр в школах, через дистанционные курсы с использованием сети Интернет.

В настоящее время необходимыми умениями для методической работы преподавателя вуза и школы являются: умение находить нужную научно-методическую и учебно-методическую информацию в сети Интернет, выставлять результаты научно-методической и учебно-методической работы на сайтах педагогической направленности, электронных педагогических журналах, электронных конференциях. Это особенно важно в современных условиях, так как некоторые научно-методические и научно-практические конференции доступны только через Интернет. Преподаватель имеет возможность не только прочитать содержание учебников, учебно-методических пособий по предмету, который он преподает, но и скачать соответствующие файлы на свой компьютер, распечатать нужные главы и отдельные методические рекомендации при подготовке к различным видам учебно-познавательной деятельности учащихся.

Научная работа преподавателей вуза в новых условиях деятельности также имеет некоторую специфику. Рассмотрим некоторые ее элементы:

-    ознакомление с информацией в сети Интернет о всех научных конференциях, которые будут по проблеме исследования проходить, как в нашей стране, так и за рубежом;

-    анализ научных данных, представленной в сети Интернет по теме научной работы преподавателя (как в русскоязычной, так и англоязычной составляющей Сети);

-    участие в электронных научных конференциях (подготовка докладов к электронным конференциям для размещения их в сети Интернет; использование электронной почты для «посылки» доклада, тезисов доклада на научную конференцию, проводимую в классическом варианте);

-    подготовка макетов (в электронном виде) методических рекомендаций, учебно-методических пособий, монографий;

-    использование пакетов программ для статистической обработки экспериментальных данных научных исследований и т.д.;

-    проведение научных исследований по проблемам информатизации образования; оформление их в виде диссертационных исследований и защита кандидатских диссертаций на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальностям: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (информатика, уровень общего образования, уровень высшего образования) [3].

Использование информационно-коммуникационных технологий в различных видах деятельности преподавателя способствует повышению эффективности учебного процесса, повышению уровня их методической и научно-исследовательской работы. 

ЛИТЕРАТУРА

1.      Кручинина Г.А.  Возможности программ Microsoft PowerPoint и Microsoft Publisher в работе преподавателя вуза // Современные проблемы науки, образования и производства. Материалы межвузовской научно-практической конференции (2-4 октября 2003 г.) - Н Новгород: УРАО, 2003-. С.60-62

2.        Кручинина Г.А. Метод проектов в контекстном обучении в условиях информатизации образования // Проблемы теории и практики в подготовке современного специалиста. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 1.Н. Новгород, Изд-во НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 2003.- С. 113-123 

3.       Кручинина Г.А. Методическая работа преподавателя в условиях использования новых информационных технологий обучения // Проблемы теории и практики в подготовке современного специалиста. Межвузовский сборник научных трудов. – Н. Новгород, Изд-во НГЛУ, 2003. С. 126 - 136 . 

4.       Кручинина Г.А. Педагогическая концепция образовательного сайта // Сучаснi педагогiчнi технологii в сферi освiти. Сбiрка наукових праць. Випуск I. Мелiтополь.: МДПУ, 2001. С. 122-127.

5.       Кручинина Г.А. Формирование готовности студентов педагогических специальностей к использованию новых информационных технологий в образовании и педагогической науке // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. Серия: Инновации в образовании. Выпуск 1(2). Н. -  Новгород: Изд-во ННГУ, 2001. С.151 – 175.

6.       Кручинина Г.А., Исакова С.Н. Совершенствование лекционной формы обучения в условиях информатизации учебного процесса // Проблемы профессиональной подготовки специалистов в условиях непрерывного многоуровневого образования. Труды Межвузовской научно-практической конференции преподавателей, студентов, аспирантов, соискателей и специалистов (19 декабря 2003 г.). – Н. - Новгород: ВГИПА, 2003. С. 115 – 117.

7.       Кручинина Г.А.Использование учебно-методического пакета: «Педагогика: новые информационные технологии в учебном процессе» в системе подготовки студентов к педагогической деятельности // Подготовка педагога в условиях модернизации образования. Материалы региональной научно-практической конференции (18-19 марта 2003 года). – Н. - Новгород: Изд-во НГПУ, 2003.- С. 176 – 179

8.        Полат Е.С. Метод проектов. Internet – http://users.kaluga.ru/school6/school /polat.htm

9.       Исакова С.Н. Формирование готовности студентов педагогического колледжа к использованию информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности». Автореф. дис.канд. пед. наук. Н.- Новгород,- 2005. - 26 с. 

10.    Канянина Т.И. Организация творческой деятельности учащихся лицея средствами информационно-коммуникационных технологий. Автореф. дис. канд. пед.наук. Н. -Новгород,2005.-24с. 


ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

        В статье обсуждаются вопросы использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателей, обоснованно суть информационно- коммуникационных технологий как необходимого условия успешной  профессионально- педагогической самореализации преподавателя. На основание изучения различных научных подходов в области образовательной информатизации рассмотрены потенциальные возможности информационно – коммуникационных технологии для профессионально- педагогической самореализации преподавателей.

Ключевые слова: информационно – коммуникационные технологии, профессионально – педагогическая самореализация, акмеология.

  

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITY OF THE TEACHER

  The article deals with an important role of information and communication technologies in the professional activity teachers postgraduate education, it is essence as the necessary condition for successful teacher’s self – realization. It is noted that active use of ICT in commo educational space by means of modern computer technology is not only changing the pedagogical process of institutions of postgraduate education, it’s content, organizational and methodological basis, but it also requires a teacher in the system of postgraduate  education.

      Key words: information and communication technologies, professional pedagogical self-realization, acmeology

Маълумот дар бораи муаллифон; Шоидарвозова Г.-муаллими калони кафедраи таҳлили математикӣ ва муодилаҳои дифференсиалии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев., E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Шоинбекова ­Ш. - ассистенти кафедраи Таҳлили математики ва муодилаҳои дифференсиалии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев., E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сведения об авторах:  Шоидарвозова Г.С. – ст. препод. кафедры функционального анализа и дифференциального уравнения Хорогского госуниверситета им. М.Назаршоева, E-mail: gulnoro.shoidarvozova@mail.ru

Шоинбекова Ш.С. - ст. препод. кафедры функционального анализа и дифференциального уравнения Хорогского госуниверситета им.М.Назаршоева, E-mailshahnoza.shoinbekova.gmail.com

Information about the authors: Shoidarvozova G. S- senior  lecturer of   Functional Analysis and Differential Equation department of the Khorog State University named after M.Nazarshoev, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Shoinbekova Sh.S –  assistant of department of Functional Analysis and Differential Equation  department of the Khorog State University named after M.Nazarshoev, E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ИЛМҲОИ ТАБИӢ  САЙЁҲӢ  ЭКОЛОГИЯ

УДК 633.88:582.736 (375.32)

ШИРИНБИЯИ УРАЛӢ: ПАҲНШАВӢ ВА ҶАМОАҲОИ БУТТАЗОРҲОИ ОН ДАР КЎҲИСТОНИ БАДАХШОН

С. Сабоиев Ҳ. Абибуллоева

Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев

Намудҳои авлоди ширинбия -Glycyrrhiza L. аз оилаи лубиёгулон (Fabaceae) аз давраҳои хеле қадим то замони муосир дар бисёр кишварҳои дунё ҳамчун рустаниҳои шифоии пурқиммат маъмуланд ва дар тибби мардуми муосир ба таври васеъ истифода мешаванд (Фрмакопея СССР, 1968: Михайлова, 1960: Муравьёв, Соколов,1966, Растительные ресурсы,1987, Гранкина, Надежина,1991).

Узвҳои зери заминии (реша ва решапояи) намудҳои ширинбия аз моддаҳои фаъоли физиологӣ ба монанди кислотаҳои глисерризин ва глисерритин, флавоноидҳо, сапонинҳои тритерпенӣ ниҳоят бой мебошанд. Дар 40-50 соли охир дар решаи намудҳои ширинбия пайвастагиҳои кимиёии зиёде ҷудо карда шуданд, ки онҳо ба синфҳои гуногун тааллуқ дошта, таъсири табоббатии ҳархела доранд. Дар байни ин пайвастҳо пеш аз хама комплекси моддаҳои фаъоли биологиро бояд қайд намуд, ки онҳо дар об ҳалшаванда буда, бо номи моддаҳои экстрактивӣ маълуманд ва миқдори онҳо дар таркиби решаи намудҳои ширинбия то 48,5%-ро ташкил медиҳад (Муравьёв, Кононихина,1972; Зюбр,1972; Гранкина, Надежина,1991).

    Решаи намудҳои ширинбия ба фармакопеяи (давономаи) 33 давлати дунё дохил карда шудааст (Klan,1991).

     Намудҳои авлоди ширинбия аз ҷиҳати биомассаи узвҳои зеризаминӣ ва рўзаминӣ яке аз рустаниҳои сермаҳсули марғзори буда, аз рўи истифодабарӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ дар байни рустаниҳои худрўйи фоиданок  дар ҷойи аввал меистад.

Намояндаҳои авлоди ширинбия  қариб дар тамоми сайёраи Замин, аз ҷумла дар Осиё, Аврупои Ҷанубӣ, Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ дучор меоянд (Кручанова,1966).

   Ба сифати ашёи доруворӣ решапоя ва тиррешаи намудҳои авлоди ширинбияро истифода мебаранд. Оиди решаи намудҳои ширинбия ҳамчун аҷзои доруворӣ дар маъхазҳои қадимии сершумори Чин, Тибет, Муғулистон ва кишварҳои дигар  маълумоти зиёде оварда шудааст.

      Инчунин дар гузашта  мардуми собиқ Иттиҳоди Шуравӣ дар Сибир, Қазоқистон, Тува, Хакасия, Бурятия, Узбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон аз решаи намудҳои ширинбия обдам, обҷўш, чой, ҳаргуна қиёмҳоро тайёр намуда, барои табобати бемориҳои гуногун истифода мебурданд.

      Решаи намудҳои авлоди ширинбия на танҳо худаш хосияти табобати доранд, инчунин таъсири физиологии доруҳои дигарро дар омехтаҳои мураккаб пурзур мегардонанд.

      Решаи намудҳои авлоди ширинбияро  барои табобати фишорбаландии хун, варамии гурдаҳо (нефрит), диабети қанд, касалии саратон ба таври васеъ истифода мебаранд (Ибрагимов, Ибрагимова,1960; Никонов и др.1961; Гаммерман,1966,1971;). Дар тибби мардумии Тибет решаи ширинбияи уралиро ҳамчун доруворӣ барои табобати касалиҳои шуш ва роҳи нафас, меъдаву гурдаҳо, талхадон, инчунин касалии фалаҷ, безарар гардонидани моддаҳои заҳрнок, дарозумрии одамон, ҳамчун доруи муқаввикунанда, зидди уфунат, касалии захми меъда истифода мебаранд (Гранкина, Надёжина,1991).

       Дар тибби мардумии даврони Иттиҳоди Шуравӣ  решаи намудҳои авлоди ширинбияро ба таври комплекси дар таркиби омехтаҳои мураккаб ва ё ба таври алоҳида ҳамчун доруи пешоброн, арақовар, балғамронанда, таскиндиҳандаи дард, дармонбахши ҷароҳат, зидди аллергия, доруи касалиҳои тарбод ва пуст(дерматоз), касалии зиққи, сулфакабутак, касалии гурдаҳо, сухтанӣ, нагзак, дарди сар, бехобӣ, харгуна касалиҳои сироятӣ истифода мебурданд (Вершагин и др,1959; Гамлерман,1966; Михайлова,1966; Гранкина, Надёждина,1991).

      Дар солҳои охир таҳқиқи шифобахшии решаи намудҳои ширинбия (ширинбияи муққаррарӣ ва уралӣ) бомуваффақият идома дорад (Гранкина, Надежина,1991).

      Муққаррар  гардидаст, ки узвҳои зеризаминии ширинбияи уралӣ нисбат ба бактерияҳои граммусбат хеле фаъол, вале ба бактерияҳои грамманфӣ таъсир намерасонанд.

     Доруҳои табобатӣ аз решаи намудҳои авлоди ширинбия тайёр кардашуда аз руйи фаъолнокии зидди илтиҳобӣ ба доруҳои ҳормоналии типи кортизан наздик буда, аммо дар фарқият аз онҳо ҳангоми истеъмоли мунтазам ба қишри болоии гурдаҳо, системаи дилу рагҳо, мушакҳои мавзун таъсири вазнини иловагӣ намерасонанд ( Толстиков, Горяев,1966).

        Дар  тибби муосир дорувориҳое, ки аз решаи  ширинбияи уралӣ бо усули коркарди кимёвӣ(эликсир,эсктракт, доруи хокаи мураккаб, харгуна шарбатҳо) ҳамчун балғамронанда, доруи мулоимкунанлаи касалии роҳҳои нафас, касалии шушу сулфаи ихтилоҷи доруи зидди  рагкашӣ, қабзияти давомноки меъда истифода мешаванд(Машковский, 1977; Лекарственные препараты...1979).

    Узвҳои зеризаминии (реша ва решапоя) намудҳои авлоди ширинбия инчунин дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халк, аз ҷумла саноати кимиёи, хурокворӣ, коркарди тамоку, саноати металургияи ранга ба таври васеъ истифода мешаванд. (Михайлова,1960; Карбабаев и др.,1969; Варганов, 1970).

    Бинобар ин агар талабот ба решаи намудҳои ширинбия дар охири солҳои 60-уми асри гузашта дар тамоми кишварҳои дунё 20-25 ҳазор тоннаро ба намуди хушк ҳар сол ташкил медод (Карбабаев и др. 1966 ), пас ҳоло ин рақам чандин маротиба зиёд шудааст, яъне дар мамолики мухталифи сайёраамон ҳар рўз талабот ба решаи ширинбия меафзояд. Масалан, ширкатҳои дорусозии (фармасевти) Айолоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Голандия, Ҷопон, Англия аз решаи намудҳои ширинбия ҳаргуна доруҳоро барои табобати равандхои илтиҳобӣ, захми меъда, рудаи дувоздаҳангушта, силсилаи узвҳои ихроҷ ва касалиҳои дигар тайёр менамоянд ( Толстиков, Горяев, 1966; Вичканова и др.,1978).

           Узвҳои зеризаминии намудҳои ширинбия ҳамчун хошоки пурқиммат барои чорво истифода мешаванд (Гранкина, Надежина, 1991).   Ширинбияи уралӣ аз оилаи лубиёгулон Fabaceae (Leguminosae) рустании бисерсолаи алафӣ буда, танаи рости содда ё поядори он 55-98 см баланди дошта, бо пати кӯтоҳ ва ғадудчаҳои зиёд пӯшида шудааст. Баргҳои муракаби он 2,7-3,4 см дарозӣ ва 1,8-27 см паҳноӣ доранд, ки аз 3-8 ҷуфт иборат мебошанд. Поячаи барг 2-3 см дарозӣ ва 1-2 см паҳноӣ дошта, элиптикӣ, байзамонанд ё нештаршакланд. Гулҳои бунафши он тӯдагули саракро ташкил намуда 2-7 см дарозӣ доранд. Меваи ғилофаки он 2-4 см дарозӣ ба шамшераки ғафсшуда шабоҳат доранд. Тухми он ранги ҷигарӣ дорад ва суфта аст, 2-3 мм дарозӣ дорад. Гулшукуфти  ширинбияи уралӣ дар шароити Кўҳистони Бадахшон дар моҳҳои июн-август, мевабандӣ моҳҳои июл-сентябр мегузарад.

            Ширинбияи уралӣ яке аз рустаниҳои сермаҳсули худрўй буда, дараҷаи баланди мутобиқатии он ба шароити кўҳистони Бадахшон ин намуди ширинбия дар ҳамаи ноҳияҳои ботаникӣ-географии ин диёри кўҳистон васеъ паҳн шудааст.

       Ширинбияи  уралӣ дар марғзорҳо, туқайзорҳо, лаб-лаби ҷўйборҳо, соҳили дарёҳо гурўҳ-гурўҳ дар баландиҳои 1800-3400 м аз сатҳи баҳр месабзад (Иконников,1979).

     Узвҳои руйзаминии ширинбияи уралӣ ҳар сол дар фасли тирамоҳ хушк мшаванд, яксолаанд. Узҳои зеризаминии ­(реша ва решапоя) ин намуди рустанӣ сабзида, нағз инкишоф ёфта, ба қабатҳои чуқури хок  шоха ронда ғафс мешаванд, онҳо бисёрсолаанд. Инчунин қисмҳои базалии узвҳои руйзаминӣ, ки бо хок пушонида шудаанд ва дорои муғчаҳои бавуҷудоварада мебошаанд, бисёрсолаанд.

        Азбаски ширинбияи уралӣ табақаи узвҳои зеризаминии нағз инкишофёфтаи ғафси шохронанда дорад, онро ба сифати мустаҳкамкунандаи замин, асосан заминҳои регдор, инчунин хамчун рустании мелиоративӣ, ки қобилияти ба хусусияти физикию обӣ ва кимёии хок фаъолона таъсир намуда, сатҳи обҳои зеризаминиро паст менамояд ва  ба  камшавии дараҷаи шўрнокии хок мусоидат мекунад, яъне  шароити табии замин ва ҳосилхезии онро беҳтар мекунад, бояд истифода баранд (Нигматов, Ҳайдаров, 1979).

         Ширинбияи уралӣ дар баъзе мавзеъҳои вилоят популятсияи яклухти холисро ба вуҷуд меорад, вале дар аксари мавзеъҳо эдификатори ҷамоаҳои гуногуналафию марғзорӣ мебошад.(Сабоиев, Мастоншоева,1991). Буттазорҳои ширинбияи уралӣ     масоҳати зиёдро (зиёда аз 100 га) дар саргаҳи дарёи Панҷ, дар ноҳияи географии Ишкошим ташкил медиҳанд. Дар ноҳияи ботаникию географии  Шуғнон буттазорҳои калонтарини ширинбияи уралӣ дар наздикии дехаҳои Нишусп, Боғев, Барсем дар гирду атрофи хучзорҳо, бедзорҳо ба намуди марғзори ширинбиягӣ дучор  меоянд.

      Дар шароити Кўҳистони Бадахшон ширинбияи уралӣ ҷамоаҳои гуногуни ширинбияро ба вучуд меорад: Гуногуналафию ширинбиягӣ, гуногуналафию ғешагию ширинбиягӣ, бедию буттагию ширинбиягӣ ва ғайраҳо   аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Қариб ҳамаи ҷамоаҳои ширинбияи уралӣ дар Кўҳистони Бадахшон майдончаҳои майдаро дар бар мегиранд. Одатан андозаи ин майдончаҳо 150-200 (350) м2-ро ташкил медиҳанд. Баъзан буттазорҳои боз ҳам майдатар ҳам вомехӯранд. Инчунин, буттазорҳои нисбатан калонтари ширинбияи уралӣ 1,5-3,0 га низ ошкор гардидаанд. Шумораи фардҳои ширинбияи уралӣ дар ҳамаи буттазорҳо аз 11,8 то 41,3 адад /м2 ва массаи ашёи хом аз 687 то 3583 г/м2 ба намуди хушк тағйир меёбад. Бояд кайд намуд, ки Кўҳистони Бадахшон дорои буттазорҳои зиёди ширинбияи уралӣ мебошад ва дар оянда метавонад решаи ин рўстании муҳимро ҳамчун ашёи табии барои саноати дорусозӣ истифода баранд. Дар баробари ин метавон  қайд кард, ки дар айни замон дар бисёр мавзеъҳо  дар натиҷаи  шудгор  аз ҳад зиёд чарондани чорво, таъсири ғайриоқилонаи фаъолияти   хоҷагидории одамон, буттазорҳои ширинбияи уралӣ хароб гардидаанд.  Барои нигоҳдорӣ ва истифодабарии оқилонаи буттазорҳои сермаҳсули ширинбияи уралӣ дар Кўҳистони Бадахшон   дар марғзорҳои семаҳсули он ташкил намудани қуруқҳо мебошад.

АДАБИЁТ

1.      Варганов  Л.А. Развитие и размещение производство  и переработки солодкого корня  СССР. //Автореф-канд.дисс. -Ташкент, 1970,-37 c.

2.      Михайлова В.П. Солодковый корень  и его использование  в народном  хозяйстве // Вестник  АН Каз. ССР-1960, №3, С. 40-41.

3.      Муравьев И.А., Соколов В.С. Состояние и перспективы изучения  и использования солодки    в народном  хозяйстве  СССР //Вопросы  изучения и использования солодки  СССР- М; Л: Наука, 1996,- С.5-14.

4.      Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их  химический состав, использование-Л.: Наука, Ленинград отд-ние, 1987-320с.

5.      Гранкина .П. Надежина Т.П. Солодка уральская. Новосибир, Наука, Сибирское отделение, 1991 162с.

6.      Круганова Е.А.  К систематике и географии  GlycyrrhizaL.// Вопросы  изучения и использования солодки в СССР- М; Л: Наука, 1996.- С.19-26

7.      Ибрагимов  Ф.И., Ибрагимова С. Основные  лекарственные средства  китайской медицины,  -М.: Мергиз,1960, -411с.

8.      Никонов Г.К., Лоу  Ҷжицин, Чи Чиндэ и др. Особенности  средств китайской  народной медицины,  используемые для лечения  гипертонии, нефрита, диабета и рака //  Материалы 2-й Всесоюз. конф. Фармацевтов –М., 1961, С.79-86

9.      Гаммерман А.Ф. Применение солодки  в медицине народов Востока// Вопросы  изучения и использования солодки  СССР- М; Л:Наука, 1966 С.15-18.

10.  Гаммерман А.Ф. Восточные медицинские системы и их влияние  на  формирование каталога лекарственных растений народной медицины некоторых районов  СССР //  Материалы  докл. Веесоюз. Науч. конференции. Тбилиси,  1971, С.51-56.

11.   Государственная фармакопея СССР.  -М: Медицина,  1968, -С. 10-79с.

12.  Верешагин В.И., Соболеская К.Я., Якубова А.И. Полезные растения Западной  Сибирии –М., Л.: АНСССР. 1959, -347с.

13.  Михайлова В.П. Запасы, распространение и опыт  по введению в культуру солодки в Казахстан // Вопросы  изучения и использования солодки  в СССР- М; Л: Наука, 1966.- С.52-5814.

14.   Кербабаев Б.Б., Муравев И.А., Соколов В.С., Варганов  Л.А.  Использование солодкого  корня в народном  хозяйстве СССР-М.;Л.: -Наука, 1966, С.6-8.

15.  Толстиков Г.А., Горяев М.И. Глицирризиновая  кислота. -Алма-Ата: Наука. 1966, С.96-97

16.  Вичканова С.А., Рубинчик М.А. Противотрихомонадные свойства  препарата глициррената из солодкового корня //Солодковый корень-М.: Медицина, 1978. С. 11-13

17.  Нигматов С.Х., Хайдаров  Н,А. О значении корневых систем  улучшении  засоленной  почвы //Перспективные  сырьевые растения Узбекистана  и их  культура-Ташкент: Фан, 1979, С. 134-135

18.  Икоников С.С. Определитель высших растений Бадахшана- Л: Наука. 1979.400с.

19.  Сабоиев С..С. Мастоншоева Х.С. Запасы сырья  Gycyzzhiza  uzalensis Tisch. g. glabza L. в Горном Бадахшане­.// Растительные Ресурсы.1971. Т.27. вып. 2. С.18-23. 

 

ШИРИНБИЯИ УРАЛӢ: ПАҲНШАВӢ ВА ҶАМОАҲОИ    БУТТАЗОРҲОИ ОН ДАР КЎҲИСТОНИ БАДАХШОН

 

             Дар Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон ширинбияи уралӣ васеъ паҳн шудааст ва яке аз растаниҳои фоидабахш барои истифода дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии қишлоқ ба шумор меравад. Дар мақола оид ба хусусиятҳои биоморфологӣ, эколого-фитосенотикӣ, таркиби химиявии қисмҳои зеризаминӣ ва фармакологӣ  маълумот оварда шудааст.

       Калидвожаҳо: ширинбия, таркиби химиявӣ, кислотаи глисирозинӣ, буттазорҳо 

СОЛОДКА УРАЛЬСКАЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СООБЩЕСТВА ЕЁ ЗАРОСЛЕЙ В ГОРНОМ БАДАХШАНЕ 

      В Горном Бадахшане солодка уральская широко распространена и является высокопродуктивным растением, пригодным для комплексного использования в различных отраслях народного хозяйства. Описываются биоморфологические, эколого-фитоценотические   особенности этого вида, приводятся  химический состав подземных органов видов солодки и их фармакологические свойства.

Даны рекомендации по охраны и рационального использования высокопродуктивных зарослей солодки уральской.

      Ключевые слова: солодка, сообщества, химический состав, глициризиновая кислота,  заросли 

URAL LICORICE,  THE SPREADING AND MAIN COMMUNITY OF ITS GROWTH IN GORNO BADAKHSHAN.

         Ural licorice is prevalent and high-yielding plant in Gorno Badakhshan which is applicable for complex use in different fields of national economy. The article describes biomorphological, ecology- phytocenosis characteristics of this type, chemical parts of underground organs of licorice types and their pharmacological structure.The recommendation on protection and rational use of high yielding ural licorice.

      Key words: licorice, community, chemical content, glycyrrhizic acid, growth. 

Маълумот оиди муаллифон: Сабоиев С. доктори илмҳои биология, профессори кафедраи биологияи умумии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев, E-mail;Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Абибуллоева А.-магистранти курси дуюми факултети биологияи Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев

Сведения об авторах: Сабоиев С. -профессор кафедры общей биологии Хорогского государственного унивеситета им.М.Назаршоева, ул.Холдорова 1. E-mail;-tahmina88@inbox.ru

Абибуллоева А.-магистрант второго курса биологического факультета Хорогского госуниверситета им. М.Назаршоева.

About the authors.   Saboiv S. Professor of the Biology  Department of the Khorog State University named after M.Nasarshoev.  E-mail;Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Abibulloeva А.- master degree student of the biology faculty of the Khorog  State University named after M.Nasarshoev, E-mail;Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

УДК: 632639

АФЗУНГАРДОНИИ МАҲСУЛНОКИИ ГЎСФАНДОНИ ЗОТИ «МАҲАЛЛИИ» САМТИ ГУШТӢ БО ИСТИФОДАБАРИИ ҶУФТИКУНОНИИ  ФУРӮБАРАНДА

А. Ёрмамадова М.Куканбекова

Донишгохи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев

         Гўсфандпарварӣ –яке аз  соҳаҳои муҳимми чорводорӣ  буда, барои хоҷагии халқ аҳамияти калон дорад ва дорои ашёи пурқиммат – пашм, пўст, гўшт, шир, равған  мебошад. Гўсфандпарварӣ аз замонҳои хеле қадим вуҷуд дошт.

     Барои тараққӣ додан ва зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти гўсфандпарварӣ хӯрокаи пурбаҳо, яъне мувофиқи меёр ва ба талабот    ҷавобгў  аҳамияти калон дорад, чунки дар ҷумҳурии мо гӯсфандҳо дар чарогоҳҳо нигоҳ дошта мешаванд ва вобаста ба хусусиятҳои табиию иқтисодӣ, истеҳсоли хӯрока барои соҳа хуб ба роҳ монда нашудааст. Ба ғайр аз ин дар солҳои охир истифодаи чарогоҳҳо барои истифодабарӣ дар ғаллакорӣ, боғдорӣ ва ғайра боиси кам шудани майдони  чарогоҳҳои  табиӣ гардидааст. Инчунин солҳои охир ҳосилнокии чарогоҳҳо низ кам шуда истодааст.

  Гўсфандон аз рўи аломатҳои зоологӣ ба думдор ва думбадор, аз рўи таснифоти истеҳсолӣ ба гурўҳи  маҳинпашм, ниммаҳинпашм, дуруштпашм ва нимдуруштпашм (Каракулов А.Б., Қоимдодов Қ ., 2002)  ҷудо мешаванд.

Гўсфандони дуруштпашми думбадор дар ноҳияҳои кўҳии ВМКБ, дар вилояти Суғд гўсфандони зоти маҳаллӣ  ва қароқулӣ, дар Фархору Ҳисор,  гўсфандони дуруштпашми  ҳисорӣ,  гўсфандони зоти тоҷикӣ дар ноҳияҳои Ёвон, Хуҷанд, Вахш, гўсфандони маҳинпашми  помирӣ дар ноҳияҳои Ҷиргатол, Ғарм,  ва Дарвоз парвариш карда мешаванд.

Дар ҳамкорӣ бо БҶИИМК аз рӯи барномаи фонди Кристенсен мақсад гузоштем, ки таҷрибаҳои пешқадами халқиро, ки дар   рушди чорво бахусус гусфандҳои зоти маҳаллӣ ва инчунин дар афзоиши  маҳсулнокии онҳо истифода мешаванд мавриди омўзиш қарор дода  пешноҳоди доираи васеъи ҷомеаи чорводорон дар минтақаи кўҳистон намоем. Аз ин  рӯ  дар шароити деҳаи Риҷези ҷамоати Сежди ноҳияи Рошткалъа, ки сокинон солҳои зиёд дар  парвариши хуби зотҳои маҳаллӣ таҷрибаҳои хуб ва самарабахш доранд, аз ҳисобти чорвопарварони соҳибтаҷрибаи деҳаи мазкур гурӯҳи технологии деҳа (ГТД) –ро ташкил дода, дар раванди коркарди якҷояи технология бо кумаки техникии мутахассисони Стантсияи таҷрибавии кишоварзии Помир ва мутахассисони соҳаи чорводории вилоят таҷрибаҳои  чорводоронро таҳлил ва таҳқиқ кардем.

   Аслан, гусфандон нисбати дигар ҳайвоноти хоҷагии қишлоқ чорвои шикастанафс буда, дар шароитҳои гуногуни иқлим мутобиқ мешаванд. Барои дарёфт намудани хўрока дар нишебиҳои пасту баланд аз бисёр алафҳои мавҷуда истифода мебаранд. Олимон исбот намуданд, ки аз 600 намуди алаф гусфандон 95%, аспҳо 13% ва ҳайвоноти шохдори калон 10%-ро (Ф.М.Раҷабов.,2007) истеъмол карда метавонанд.

    Бартарии дигари гусфандон дар ин аст, ки   барои нигоҳ доштанашон ба оғилхонаҳои махсус зарурат нест ва фақат дар мавсими зимистон барои парвариши барраҳои навзод гармхонаҳо лозим меоянд.

     Зоти «маҳаллии»-и гусфандони самти гуштӣ, ки ҳоло дар хоҷагиҳои Помири шарқӣ-Ҷавшангозу болообҳои водии Бартанг мавҷуд аст, дар ибтидо аз гусфандони ҳисорӣ, ки пеш «турки-қой» мегуфтанд, ба вуҷуд омадааст. Ин гусфандон нисбати ҳамрадифонашон-ҳисорӣ ва эдилбаи каммахсул буда, вазни зиндаи қӯчқорҳо – 110 кг  ва мешҳо то 65 кг мерасад.

Парвариши гўсфандон

         Гӯсфандон дар сини 7-8 моҳагӣ ба ҳадди булуғ  мерасанд, вале дар ин синну сол онхо бояд бордор нашаванд, чунки дар ин давра расиши онҳо давом дорад. Бордоркунии бармаҳал расиши муътадили гусфандонро бозмедорад ва дар ин марҳила  моддаҳои  ғизоӣ на барои расиши организм, балки барои инкишофи ҷанин ва баъди зоиш барои ба вуҷуд овардани шир сарф карда мешаванд ва ин ба балоғат расидан ва зиёд шудани вазни онхо таъсири манфӣ мерасонад

     Дар вақти ба синни 12-18 моҳагӣ  расидан  онҳоро бордор кардан ҷоиз аст. Гусфандон аз рӯйи эволютсияашон аз ҳамқавмҳо (муфлан, архар) хусусияти афзоиши ҷинсии бордоршавии мавсимиро пайдо намуданд, ки он  то ҳоло идома дорад. Дар аксарияти хоҷагиҳо мавсими ҷуфтикунонии гӯсфандон аз моҳи октябр сар мешавад ва аз   таҷрибаи бисёрии чӯпонони асил огоҳ  кардан лозим аст, ки давраи ҷуфтикунонии гӯсфандон бояд дар ҷойҳои нисбатан гарм гузаронида шавад.

        Наслигирии хуб ба риоя намудани реҷаи ҷуфткунонии чорво ва холати нигохубини гӯсфандон вобастагии калон дорад. Агар қӯчқорҳо ва мешҳо дар вакти ҷуфткунӣ хароб бошанд онҳо бордор намешаванд ва аксарияти мешҳо қисир мемонанд, барои ҳамин ба хӯрондани қӯчқорҳо ва мешҳо пеш аз бордоркунӣ диққати зарурӣ додан лозим аст.

Хўрондани қӯчқорҳои наслдиҳанда

    Қӯчқорҳои наслдиҳанда энергияро  бисёр  сарф  мекунанд, як бор паридани он 2 млн. нутфа ҷудо мешавад, ки аз сафеда, фосфор ва дигар моддаҳои  минералӣ иборат аст.  Барои аз нав барқарор намудани онҳо қӯчқорҳоро нағз тарбия кардан зарур аст. Дар фасли зимистон барои нигоҳ диштани фарбеҳгии қӯчқорҳо хӯрокиҳои зайл дода мешаванд:

         - беда ­– 1,5 – 2 кг

         - хўрокиҳои ширадор – 1,7 -2,5 кг

         - ҳўрокҳои еми – 0,4 – 0,5 кг

Дар ин нормаи хӯрокдиҳӣ бояд 1,6-1,9 вохиди хӯрока, 145-175 гр протеин ва 9-9,5гр калсий бояд мавчуд бошад. Дар вақти ҷуфткунони вояи хӯроки якшабонарузаи кучқорҳо таври зерин  тавсия дода мешавад:

         - беда – 1- 1,5 кг

         - сулӣ – 0,5 – 0,7 кг

         - кунҷора – 0,2 кг

         - сабзӣ – 0,1 -0,3 кг

         - панир (творог) – 0,2 кг

         - тухми мурғ -  2 дона

         - намак – 10 г

Дар ин нормаи хўрокдиҳӣ бояд 2.4-2,8  вохиди хӯрока,  325 - 420 гр протеинҳои хазмшаванда, 16-17-гр калсий ва 13-14 гр фосфор мавчуд бошад. Тайёрӣ ба тарбияи қӯчқорҳои наслдиҳандаро 1 -1,5 моҳ  пеш аз угурмонӣ давом додан лозим аст. Мавҷуд будани хӯрокиҳои омехтаи махсус барои қӯчқорхои наслдиҳанда дигар хӯрокиҳои емиро иваз карда метавонад. 

Хўрондани мешҳо

     Мешҳо ва қӯчқорҳои ба балоғатрасида дар давраи ҷуфткунонӣ бояд фарбеҳгии миёна ва аз миёна боло дошта бошанд. Вояи хӯроки инҳо бояд аз сафеда ва моддаҳои минералӣ  ғанӣ  бошанд.  Дар ин сурат фаъолияти ғадудҳои ҷинсӣ ба ҳаракат даромада ба инкишофи тухмҳуҷайра ва бордор шудан  мусоидат мекунад. Баръакси он (лоғар будани мешҳо)  ҷанин фурӯ гашта ва нест мешавад. Касоне, ки ба ин масоил шубҳа доранд, ба қисирмонии мешҳо роҳ медиҳанд, вале қисир мондани як  сар меш нишонаи бой додани 1 сар барра ва сарфи бебозгашти маблағи муайян  маҳсуб   мешаванд.

Аз ин рӯ вояи хӯроки мешҳо дар  давраи дуюми ҳомиладорӣ тақрибан чунин аст : 

                   - бедаи алафҳои хушадор – 0,3 -0,5 кг

                   - бедаи лубиёгиҳо – 0,2-0,3 кг

                   - коҳи ғалладонагиҳо – 0,5 кг

                   - хўрокиҳои ширадор – 3,0 – 3,5 кг 

      Асосан гӯсфандон чорвои чарогоҳӣ буда, барои дарёфт намудани протеин, аминокислотаҳо ва моддаҳои минералӣ майлу ҳаракат мекунанд ва маҳз дар чарогох гӯсфандон организми хешро аз моддаҳои ғизоии лозимӣ  ғанӣ мегардонанд.  Гӯсфандон дар як шабонарўз ба ҳисоби миёна 8 кг алафи чарогоҳоро истеъмол мекунанд. Аз ин лихоз майдони чарогоҳ миқдори бисёреро талаб мекуад . 

         х * 3,5 *95  =    170*3,5*95  =     565     =0,20 сар   

           8*340                  8*340              2720         

         Х – ҳосилнокии чарогоҳ аз \ га (с)

         3,5 = коэффисенти алафи хушкро ба алафи тар табдил додан

         95 = коэффисенти истифодабарии чарогоҳҳои алпӣ

         8 = меъёри шабонарўзаи гусфанд ба алафи чарогоҳ (кг)

          340 = фосилаи истифодабарии чарогоҳҳо (руз)

Интихоби қӯчқорҳо ва фарбеҳ кардани онҳо

Интихоби қӯчқор яке аз равандҳои муҳими селексионӣ ва зотпарварӣ мебошад.

Қӯчқорҳои наслидиҳанда бояд хушзот,ҷисман пурқувват ва солим бошанд.

Қӯчқорҳо дар 4-5 моҳагӣ болиғ мешаванд ва дар ин давра аз мешҳо бояд ҷудо карда шаванд.

Интихоби қӯчқорҳои наслидиҳанда дар синни 1,5-1,8 солагӣ  дар асоси сохти берунӣ (констутсионӣ) ва маҳсулнокӣ гузаронида мешавад. Қӯчқорҳо аз рўйи қоидаҳои зоотехникӣ дар вақти ҷуфкунӣ дар рамаи умумӣ бояд 30-60 рӯз нигоҳ дошта шуда,  баъд ҷудо карда шаванд.

        Қӯчқорҳоро  яку якбора ба рамаи гўсфандон ҳамроҳ карда,  дар муддати  2 моҳ нигоҳ доштан лозим аст. Онҳоро яквақта ё рузона ё шабона сар додан ба мақсад мувофиқ меояд. Сарбории қучқорҳо ба як сар 20-30 сар модамеш баробар меояд. Муҳити истифодабарии қӯчқорҳои наслидиҳанда дар як рама аз 2-3 сол зиёд нест, баъди  ин фосила онҳоро бо дигар хоҷагиҳо иваз кардан зарур аст. Сабаби бисёр нигоҳ доштани қӯчқорҳо дар як рама ба ҷуфтикунонии хешовандӣ бурда мерасонад, ки оқибаташ пастшавии маҳсулнокии гўсфандон мегардад.

           Дар яке аз қишлоқҳои дурдасти ноҳияи Роштқалъа Риҷези водии Ҷавшангоз то рафт майдашавии зоти гусфандони «маҳаллӣ»-ро мушоҳида карда, ба хулосае омадем, ки барои хунивазкунии онҳо аз водии Аличури ноҳияи Мурғоб қучқорҳои наслдиҳандаи «маҳалӣ»-ро дастрас намоем.

Қайд кардан ба маврид аст, ки қӯчқорҳои овардаро бояд дар тули 2-3 сол барои гирифтани се насл истифода бурда  шаванд.

Нигоҳубини барраҳои навзод

     Давраи нигоҳубини барраҳо ба фасли мусоид ва фаровонии хӯрок мувофиқ ояд. Ба ҳамин мақсад бисёр хоҷагиҳо кӯшиш  мекунанд, ки маъракаи тӯл дар фасли баҳор гузаронида шавад. Барраҳои  баҳор зоидашуда, бо алафи тару тоза таъмин гашта, зуд калон мешаванд. Номураттаб хӯрок додан боиси касалихои меъдаю рўда мешавад. Рӯзҳои аввалин  барраҳои таваллудшуда 2-4 шабонарўз бояд  ҳамроҳи меш дар оғил нигоҳ дошта шаванд, чунки дар  ин давра онҳо асосан шир мехўранд.

    Баланд  бардоштани маҳсулнокии чорво пеш аз ҳама ба зот вобастагии калон дорад. Зоти ҳайвонот (гўсфанд) асоси  факторҳои афзоёндан  ба шумор меравад. Мешҳоро аз рўйи маҳсулнокӣ, пашм, вазн сохти констутсионӣ интихоб кардан мувофиқи мақсад аст.

     Интихоби зот пеш аз ҳама ба шароити хоҷагӣ, иқлим ва соҳаи хоҷагӣ  вобастааст, Инчунин дар вақти интихоби зот қобилияти хӯрокро пурра истифода бурдани онҳо ба эътибор гирифтан лозим аст.

     Пеш аз интихоб намудани зот шароити бавуҷудовардани онро ба назар гирифтан муҳим аст, зеро на ҳамаи зотҳо ба як хел шароит мутобиқанд.

    Дар шароити кўҳистони баландкўх, дар водиҳои Бурункул, Ҷавшангоз, Мурғоб, Ишкошими Вахон парвариши зоти гўсфандони ҷойдорӣ ба мақсад мувофиқ мебошад.

Асоси афзоиши гўсфандхо ва пуррагардонии рама

      Мақсади асосии барнома-зиёд кардани саршумори гўсфандони зоти ҷойдории сермахсул мебошад.  Дар ин кор дуруст интихоб ва ташкил додани рама муҳим мебошад, зеро саршумори рамаҳои зотхои сермаҳсул ва   наслҳои дурагаи онҳо дар вилоят  хеле кам шудааст. 

Барои  ба   мақсад ноил шудан:

1.  Оқилона истифода бурдани зотҳои  сермаҳсул:

2.  Беҳтаркунии гўсфандҳои зоти махаллӣ  бо ёрии кучқорҳои зотҳои тоҷикӣ  ва  ҷойдорӣ(маҳаллӣ).

Дар аввал барои тараққии ин соҳа аз усули дурагакунии мешҳои маҳаллӣ ва қӯчқорҳои зотҳои сергушту серпашм  истифода бурдан  мувофиқи матлаб аст.

Бо ёрии ин кор дар мудати 3-4 сол рамаи мешҳои зоти сермаҳсулро аз ҳисоби мешхои дурага ташкил додан пурра имконпазир мебошад.

Усули дигари зиёд кардани саршумори гўсфандон дар сари вақт сар додани кучқорҳои зоти сермаҳсул дар рамаи умумӣ мебошад. Технологияи ин корро тарзе  ташкил додан даркор аст. ки аз ҳар сар меши зоти дурага насли дилхоҳро гирифтан мумкин бошад. Дар асоси нормаи зоотехникӣ барои бордоркунии 20-30 сар меш як сар қӯчкор лозим аст.

Нақшаи ҷуфткунии фурўкашанда

 

      Баъди гирифтани насли II ва III аз барраҳои ба балоғат расида ҳамчун кучқорҳои наслдиҳанда истифода мебаранд. Дар ин маврид хуни дурагаҳои насли FIII  7\8 ҳиссаро ташкил медиҳанд ё ин ки хуни гусфандони «маҳалии» Чавшангоз аз 8 ҳисса 1 ҳисса мемонад, ки  барои мутобиқат ба шароити иқлими он кифоя аст.

       Ин нақшаи ҷуфтикунониро на фақат дар гӯсфандпарварӣ, балки дар тамоми соҳаҳои чорводорӣ истифода бурдан зарур аст.  Мутасифона на дар ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфродӣ ин усули ҷуфткунонӣ риоя карда мешавад. Қучқорҳои наслдиҳанда  як умрашон дар як рама нигоҳ дошта мешаванд, ки натиҷаи таваллуд шудани барраҳои маслуқ мегардад. Аз хамин сабаб қучқорҳоро баъди 2-2,5 мох бояд аз рама ҷудо карда,  алоҳида нигоҳубин кардан лозим аст.

Солнома ва тақвими тулгирӣ ва парвариши барраҳо.

       Реҷаи чорабиниҳо

      Иҷроиш

1.

Тайёр намудани қӯра, сарой

Тоза кардан, бо оҳани ношукуфта, гузаронидани дезинфексия, андохтани тагандози хушк

2.

 Тарошидани пашм байни пойхои қафо

3.

Ёрдами чӯпон баъди номуътадил таваллуд шудани барра (зиёда аз 40 дақиқа тӯл кашидан)

Кафонидани пуфаки назди ҷанин. Агар ҷанин нодуруст ҷойгир аст, гӯсфандро ба фарш гузошта, пуфакро кафонда, бо даст ҷанинро туғрӣ гузоштан даркор (пойҳои пеш ва сари ҷанин ба пеш). Давраи зўрзанӣ ҷанинро ба қафо тела карда, онро рост кардан лозим аст. 

 

                                             Давраи нигоҳубин

4.

Баъди ба дунё омадани барра

Бинӣ ва даҳонашро тоза кардан, нофашро дар масофаи 8-10 см аз шикам ҷудо намудан. Ҳамроҳакро гўр кунондан, шустани қафои гўсфанд бо оби гарм, бо сода ва бо латаи мулоим хушккунонидани он.

5.

Баъди зоиш ва гузашти 1-1,5 соат ба модамеш оби гарм додан лозим аст: фалаи аввалро ба замин мерезанд; рузҳои аввал баъди 2-3 соат бараҳоро маконидан даркор аст.

6.

Дар сурати камёфт будани шири модамеш ё зоидани 2 барра шири ивазкунандаро истифода мебаранд, 1л шири гов , 2 дона тухми мурғ, 1 қошуқ (калон) қанд. Шири бадалиро аз 50-80г сар карда ва то 100-120г мерасонанд:

                             - рузҳои аввал (1-2 шабонаруз) 8 маротиба

                             - рузхои 3-4          7 маротиба

                             - рузҳои  5-7         6 маротиба

                             - рузҳои  8-10       5 маротиба

                             - рузҳои  11-20     4 маротиба

                             - рузҳои  21-30     3 маротиба

7

Баъди ба синни чор-панчмохагӣ  расидани барраҳҳоро  аз мешхо чудо кардан лозим аст, то ки мешхо ба ҷуфткунии дигар тайёр шаванд, яъне фарбеҳгии миёнаро соҳиб шаванд Аз баррахои нар дар натичаи муайянкунии афзоиш ва вазнашон беҳтаринҳоро барои зиёд кардани саршумори қӯчқорҳо ҷудо мекунанд ва барраҳои боқимондаро ахта мекунанд, то ки онҳо дар 7-8 мохагӣ  ба пуррагӣ ба балоғат нарасиданд ва дар ҷуфткунии мешҳо иштирок накунанд.

 АДАБИЁТ

1.Ғаффоров А.Қ., Раҷабов Ф.М. Меъёрҳо ва ратсионҳои хўронидани чорвои хоҷагии қишлоқ.-Душанбе, 2006,- С. 50-52

 2.Ғаффоров А.Қ. Хўронидани чорвои хоҷагии қишлоқ. -Душанбе 1997, С.-22-25

3. Каракулов А.Б., Қоимдодов Қ.Қ. Рушту нумўи чорводорӣ.- Душанбе, 2002,-С. 18-23

4.Калашникова А.П., Клейменова Н.И. Меъёрҳо ва воҳиди хӯронидани ҳайвоноти хоҷагии қишлок, -М:  Агропромиздат -1986, -С.62-66.

5.Раҷабов Ф.М.Проблемаҳои муосири хўронидани чорвои калони шохдор ва гўсфандон. -Душанбе:Маориф ва фарҳанг- 2007,-С.98-108 

 

АФЗУНГАРДОНИИ МАҲСУЛНОКИИ ГЎСФАНДОНИ ЗОТИ «МАҲАЛЛИИ»-И САМТИ ГУШТӢ БО ИСТИФОДАБАРИИ ҶУФТИКУНОНИИ  ФУРӮБАРАНДА

Дар баробари афзудани шумораи аҳолӣ  ва баланд шудани сатҳи зиндагӣ талабот  ба хўрокҳои мухталиф  низ зиёд мешавад. Аз ин лиҳоз зиёд намудани  маҳсулоти чорводорӣ ба таври экстенсивӣ дар шароити камбуди масоҳати  замин душвор аст. Баланд бардоштани  маҳсулнокии чорво, фақат бо роҳи барпо  кардани базаи  мустаҳкаму устувори хўроки чорво,  васеъ истифода бурдани комёбиҳои генетикӣ ва селексионӣ, усулҳои нави биологии  беҳтаркунии зоти ҳайвонотро амалӣ намудан мумкин аст.   

Қалимаҳои калидӣ: Гўсфандони дуруштпашми думбадор, гўсфандони зоти маҳаллӣ ва қароқулӣ, гўсфандони дуруштпашми  ҳисорӣ,  гўсфандони зоти тоҷикӣ, гўсфандони    маҳинпашми  помирӣ.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ОВЦЕВОДСТВО В НАПРАВЛЕНИИ МЯСНОГО РАЗВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЙНИ.

        Наряду с ростом населения и уровня жизни, спрос на различные продукты питания также увеличивается. В связи с этим прирост продукции животноводства не может быть исключительно в контексте деградации земель. Повышение продуктивности животноводства возможно только путем создания устойчивой биоразлагаемой базы генно-инженерного отбора и селекции, новых биологических методов улучшения породы скота.

     Ключевые слова: Волосотая овца, голубиная порода, роговой овец, порода овец  и  огня,  памирские овцы

INCREASE THE PRODUCTIVITY OF SHEEP BREEDING IN THE DIRECTION OF MEAT BREEDING USING SIAUGHTERHOUSE

      Along with the growth of population and living standards, the demand for various food products is also increasing. In this regard, the increase in livestock production can not be exclusively in the context of land degradation. Increasing the productivity of livestock is possible only through the creation of a sustainable biodegradable base of genetic engineering selection and selection, new biological methods for improving the breed of livestock.

     Key words: Hairy sheep, sheep breed and lambs, sheep, gooseberry sheep, herbivorous sheep, sheep of the Tajik breed, pink sheep of the Pamir.

Маълумот дар бораи муаллифон; Ёрмамадова А. ассистенти каф.биологияи умумии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев,    E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Куканбекова М.-муаллимаи калони кафедраи биологияи умумии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев,   E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сведения об авторах: Ёрмамадова А. ассистент кафедры общей  биологии Хорогского государственного университета имени М. Назаршоева, Email: azatmo1978@mail.ru

Куканбекова М. старший преподователь кафедры общей биологии Хорогского государственного университета имени М. Назаршоева, Emailazatmo1978@mail.ru

Information about the authors: Yormamadova A. assistant of the Department of Biology of Khorog State University by name M. Nazarshoev,    E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Kukanbekova M. Senior lecturer of the Biology  Department of  the Khorog State University by name M. Nazarshoev,  E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФЛАВОНОИДҲОИ  БАЪЗЕ НАМУДҲОИ РАСТАНИИ ASTRAGALUS L  ДАР ШАРОИТИ      ПОМИРИ ҒАРБӢ

Б.А Имомназаров., Г.Н Давлатназарова.,  С.М Мусоев.,

Х.А.Акимбекова

Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев

      Яке аз гурўҳҳои паҳншудатарин пайвастагиҳои табиӣ, ки диққати олимонро ҷалб намудаанд, ҳосилаҳои табиӣ -пирон- флавоноидҳо мебошанд.

     Дар марҳилаи имрўза аз таркиби растаниҳо зиёда 2000 флавоноидҳо ҷудо карда шуда, сохти химиявии онҳо муайян карда шудааст [1], вале қатъи назар аз ин тадқиқотҳои илмӣ дар ин самт муҳимияти худро гум накардаанд, чунки ин пайвастагиҳо дар тибби ҳозиразамон ба сифати препаратҳои доругӣ- мустаҳкамкунии рагҳои хунгард, зидди саратонӣ, зидди илтиҳобӣ ва заҳрбарорӣ васеъ истифода бурда мешаванд [2,3,4,5].

        Флавоноидҳо инчунин дар саноати хўрокворӣ, саноати бофандагӣ ва коркарди пӯсту чарм мавриди истифода қарор дода мешаванд [6,7].

         Флавоноидҳо ҳамчун моддаҳои фаъоли физиологӣ дар протсеси оксиду барқароршавӣ, расиш, инкишоф, репродуксияи растаниҳо ва протсессҳои дигар иштирок мекунанд [8,9].

      Исбот карда шудааст, ки флавоноидҳо аломати эътимодноки таксономӣ дошта, дар хемосистематикаи растаниҳо [10,11,12]  истифода бурда мешавад.

     Таркиби химиявии препарати витамини РР флавоноид- рутин мебошад, ки онро асосан аз гули марҷумак ҷудо мекунанд. Ғайр аз ин катехинҳо аз барги чой, гесперидин аз партовҳои ситрусӣ ва кверсетин таъсири РР- витаминӣ доранд.

        Флавоноидҳо дар ҳамаи қисмҳои таркибии растаниҳо дучор шуда, усулҳои ҷудокунии онҳо аз табиати растанӣ ва хелҳои флавоноидҳо вобастааст. Интихоби ҳалкунанда барои экстраксия аз қутбнокии флавоноидҳо вобастагӣ дорад. Ҳалкунандаҳои қутбнок барои экстраксияи гликозидҳо ва антосианҳо, ҳалкунандаҳои беқутб барои экстраксияи агликони флавоноидҳо истифода бурда мешаванд.

      Изофлавонҳо, флавононҳо, дигидрофлавонолҳо, флавоноидҳои метилонидашуда бо бензол, хлороформ, эфир [13],  гликозидҳо,  флавоноидҳои гуруҳӣ гидрооксилдошта, ауронҳо ва халконҳо бо спирт ва атсетон ҷудо карда мешаванд [14].

      Барои ҷудо намудани флавоноидҳои алоҳида усулҳои гуногуни хроматография (хроматографияи сутунӣ, хроматография дар руи қоғаз ва қабати тунук) бо истифодабарии адсорбентҳо:  силикагел, магнезол, селлюлоза, оксиди алюминий, полиамид, ангишти фаъол ва дигарҳоистифодабурдамешаванд [14].

     Барои таҳлили сифати ифлавоноидҳо хроматография дар руи қоғаз ва қабати тунук бо ҷалби реактивҳои ҳархелаи хромогенӣ (NaOH-маҳлули обӣ),  AlCl3-маҳлули 2 %-адарспирт,  ZnCl2,  FeCl3, реактиви Бенедикт ва дигарҳо] [15]  мавриди истифода қарор дода мешаванд.

       Дар ҳудуди Помири Ғарбӣ зиёда 1500 намуди растаниҳои олӣ дучор мешаванд, ки 250 намуди онҳо дар тибби ҳозиразамон ва тиби халқӣ васеъ истифода мешаванд.

     Бо ин мақсад омўхтани таркиби химиявии растаниҳои шифобахш ва ояндадори манотиқи Кӯҳистони Бадахшон бисёр муҳим буда, натиҷаи гирифташуда метавонад дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ мавриди омўзиш ва таҳлил қарор дода шавад.

     Яке аз намудҳои афзалиятноки растаниҳои Кӯҳистони Бадахшон, растании намуди  Astragalus L. мебошад, ки фақат дар ҳудуди Помири Ғарбӣ  50 намуди он дучор мешаванд. Таҳлили адабиётҳои илмӣ нишон медиҳанд, ки намудҳои алоҳидаи Astragalus L. манбаи асосии флавоноидҳо ба ҳисоб рафта, аз қисмҳои алоҳидаи ин растаниҳо зиёда аз 10 адад флавоноидҳо ҷудо карда шуда, сохти химиявии онҳо муайян карда шудааст.

          Флавоноидҳои растаниҳои намуди Astragalus L. дар шароити Кӯҳистони Бадахшон то ба ҳамин давра пурра омухта нашудааст.

       Бинобар ин мо дар назди худ вазифа гузоштем, ки  флавоноидҳои баъзе намудҳои ин растаниро мавриди омузиш қарор диҳем.  

Объектҳо ва усулҳои тадқиқотӣ

      Ба сифати объектҳои омўзиш 5 намуди растаниҳои Astragalus : A. lasiosemius Boiss., A. Scheremetewianus B .Fedtsch.,  A . macropterus DC., A. tibetanus Benth. Ex Bange., A. Olgae Bunge  мавриди таҳлилқарордодашудаанд.

    Намунаи растаниҳо дар ҳудуди Боғи набототи Помири АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар деҳаи Хабости, н.  Роштқала, моҳи июн- августи соли 2017 ҷамъоварӣ карда шудаанд. Намунаи растаниҳо ба қисмҳои алоҳида (тана, барг, ва узвҳои репродуктивӣ) ҷудо кардашуда, дар термостат хушк карда шудаанд.

    10-20 г қисмҳои рӯи заминии растаниҳои номбурдашударо дар муддати як ё ду руз дар маҳлули оби испирт (70 %-а) нигоҳ дошта, экстракти ғализи спиртӣ баъди тоза кардани он аз моддаҳои липофилӣ барои таҳлили сифатии флавоноидҳо бо усули хроматография дар рўи қоғаз (хроматографияи яктарафа ва дутарафа) ё бо истифодабарии пластинкаи  “ Silufol”  мавриди тадқиқот қарор дода шуданд.

        Дар рўйи қоғаз хроматографӣ (12х36см)   0,02-0,05мл экстракти тозакардашудаи  спиртии  растаниҳои тадқиқшавандаро  гузошта бо истифодабарии системаи ҳалкунандан- бутанол- кислотаи атсетати–об дар нисбати 4:1:5 флавоноидҳо аз ҳамдигар ҷудо карда шудаанд.

      Барои зоҳир намудани флавоноидҳо дар рўи храмотаграмманурҳои ултрабунафш ва реактивҳои зоҳиркунанда истифода бурда шудаанд [16].        Дар таҳлили миқдории флавоноидҳо усули Вилъсон бо модификатсияи Гусева ва Нестюк [17] истифода бурда шуд. Таҳлили флавоноидҳо се ё чор карата такроран гузаронида шуд. Хати каҷи калибри  муайянкунанда аз рўи яке аз паҳншудатарини флавоноидҳо дар таркиби растаниҳо – рутин зоҳир шуд.

Натиҷаҳои тадқиқот

Бо методи храмотографияи яктарафа ва дутарафа бо истифодабарии системаҳои ҳалкунанда бутанол- кислотаи атсетати- об (4:1:5)  ва кислотаи атсетати 15%-а  таркиби сифатии флавоноидҳо дар 5 намуди Astragalus L. омўхта шуд.

   Хроматограммаҳои ҳосилшуда хушк карда шуда, баъд аз назаргузаронии онҳо дар зери таъсири нурҳои ултрабунафш бо реактивҳои махсуси зохиркунанда (маҳлули спиртии AlCl3) коркард карда шуда ин ё он гурӯҳи флавоноидҳо муайян карда шудаанд. (ҷадвали 1). Аз натиҷаи ҷадвал бармеояд, ки таркиби флавоноидҳои растаниҳои омўхташуда гуногун мебошад. Мавҷудияти нисбатан зиёдтари флавоноидҳо дар растаниҳои намуди Astragalus lasiosemius  ва Astragalus Olgae  (6 адад) мушоҳида гардид.  Дар ҳамаи намудҳои омўхташуда мавҷудияти флавонолҳо мушоҳида карда шуд. 

     Дар намудҳои Astragalus Olgae ва  Astragalus macropterus  ба ғайр аз флавонолҳо, изофлавонҳо ва флавонҳо мушоҳида гардиданд.

   Натиҷаи гидролизи сусти кислотагии маҳлули спиртии флавоноидҳои растаниҳои омўхташуда асосан кверсетин, изорамнетин ва кемпферол мебошанд.                                                                                                                            

       Ҷадвали 1.  Таркиби сифатии флавоноидҳои намояндаҳои растаниҳои намуди  Astragalus L. (қисмҳои рўизаминӣ) 

Намуди растаниҳо

Мавҷудияти флавоноидҳои зоҳиркардашуда дар хромато грамма (адад)

Гурўҳҳои флавоноидҳои муайян кардашуда

Агликони флавоноидҳо

Astragalus lasiosemius

 

A.Olgae

 

 

A.Scheremetewianus

 

A.macropterus

 

 

A.tibetanus

6

 

6

 

5

 

5

 

 

 

 

4

Флавонолҳо

 

Флавонолҳо ва флавонҳо

 

 

Флавонолҳо

 

Флавонолҳо ва изофлавонҳо

 

Флавонолҳо

 

Кверсетин изорамнетин

Кверсетин, флавоноиди номаълум

 

Кверсетин

 

Кверсетин, кемпферол, гиперин

 

Кверсетин, кемпферол

      Муайян карда шудааст, ки флавоноидҳо асосан дар қисмҳои  рўизаминии растаниҳо (гул, барг, мева, тана) синтез мешаванд. Эҳтимолияти мавҷудияти флавоноидҳо дар решаи растаниҳо хеле маҳдуд мебошад.

   Дар таҳқиқоти мо миқдори флавоноидҳо дар қисмҳои рўизаминии 5 намуди Astragalus муайян карда шуд. Намунаи растаниҳои омўхташаванда асосан дар фазаи гулкунӣ ҷамъоварӣ карда шудаанд. Натиҷаҳои тадқиқот дар ҷадвали 2 оварда шудаанд.

Ҷадвали 2.

     Миқдори флавоноидҳои дар қисмҳои рўизаминии растаниҳои намуди Astragalus

Намуди растаниҳо

Миқдори флавоноидҳо, %

 

 

Гул

барг

тана

 

A.   Lasiosemius

 

A.   Olgae

 

A.Scheremetevianus

 

A.   Macropterus

 

A.   Tibetanus

 

 

3,53

 

2,62

 

3,45

 

3,27

 

1,26

 

3,42

 

2,61

 

3,18

 

3,23

 

1,12

 

1,25

 

1,3

 

0,52

 

1,62

 

0,75

        Натиҷаи тадқиқотҳо (ҷадвали 2) нишон медиҳанд, ки миқдори нисбатан зиёди флавоноидҳо дар гули Astragalus lasiosemius (3,53%) ва  Astragalus scheremetevianus (3,45%)  мавҷуд аст.

       Дар танаи растаниҳои омўхташуда миқдори нисбатан камтари флавоноидҳо мушоҳида карда шуд, аз 0,52% А. Scheremetevianus то 1, 3% Astragalus Olgae. 

Хулоса

1.     Натиҷаи тадқиқот нишон медиҳанд, ки растаниҳои намуди Astragalus, ки дар шароити Помири Ғарбӣ дучор мешаванд,     ба растаниҳои флавоноид дошта мансуб мебошанд.

2.     Дар асоси тадқиқоти хроматографӣ муайян карда шуд, ки дар қисмҳои рўизаминии растаниҳои омўхташуда то 6 адад флавоноидҳо -асосан кверсетин, кемпферол  ва изорамнетин дучор мешаванд.

Миқдори нисбатан зиёдтари флавоноидҳо  дар гул ва барги растаниҳо мушоҳида карда шуд.      

АДАБИЁТ

 

1.      Клышев Л К., Бандюкова В.А., Алюкина Л.С., Флавоноиды растений Алма-Ата, 1978. -220с.

2.      Тезисы докладов 1-го Всесоюзного симпозиума по фенольным соединениям. М., 1966. -60с.

3.      Тезисы докладов 2-го  Всесоюзного симпозиума по фенольным соединениям Алма-Ата,- 1970.-48с.

4.      Тезисы докладов 3-го Всесоюзного симпозиума по фенольным  соединениям Тбилиси, 1976.,-206с.

5.      Тезисы докладов 4-го Всесюзного симпозиума по фенольным  соединениям Ташкент. 1982.-274с.

6.      Волынец  А.П. Фенольные соединения \\ Биологически, активные  вещества в жизни растений и животных, Минск, 1973,- С. 33-39.

7.      Соколов П.Д. Танидоносные растения горных районов Туркмении- // Тр. БИН АН СССР. Сер 5, Растительное  сырье, М.:Л., 1961, вып. 7,- С.28-77.

8.      Минаева В.Г., Волхонская Т.А., Киселёва А.В. О динамике накопления флавоновых веществ в онтогенезе и в связи с вертикальной поясностью // Полезные растения природной флоры  Сибири. Новосибирск, 1967. С.109-114.

9.      Минаева В.Г. Флавоноидлы в онтогенезе растений и их практическое использование. Новосибирск, 1979.

10.  Борисов М.И., Зоз И.Г. Хемосистематическое исследование родов ясменник и подмаренник. \\ Тез 3-го Всесоюз. симп по фенольным соединениям. Тбилиси,1976,-70с.

11.  Земцова Г.Н. Бандюкова   В. А., К хемотаксономии растений семейства Ворсянковых.  \\ Тезисы   3-го Всесоюзного симпозиума по фенольным соединениям. Тбилиси,1976, -82с.

12.  Dutkov R –Planta medica, 1971,B. 19, H.3, S. 145-147

13.  Seshard; T.R. Isolation of flavonoid Compounds from plant materials – In; T.R. The chemistry of flavonoid Compounds. London, 1962. -P. 270

14.  Гейсман. Т. Антоцианы, халконы, ауроны, флавоны и родственные им водорастворимые растительные пигменты.-Биохимические  методы анализа растений. М., 1960,-453с.

15.  Бандюкова В.А. Качественный анализ флавоноидов в растительном материале при помощи хроматографии на бумаге             (Методические рекомендации) Пятигорск, 1972,- 24с.

16.  Бандюква В.А., Шинкаренко А. Л. Тонкослойная хроматография флавоноидов\\Химия природных  соединений:1973, №1,-20с.

17.  Гусева А.Р, Нестюк М.Н. К методике определения флавоновых вещест в растениях  \\ Биохимия, 1953,  Т.18, вып.4- С.480-483.

 

ФЛАВОНОИДҲОИ БАЪЗЕ НАМУДҲОИ РАСТАНИИ ASTRAGALUSL. ДАР ШАРОИТИ ПОМИРИ ҒАРБӢ

Дар  мақола оид  ба  натиҷаи тадқиқоти флавоноидҳои баъзе намудҳои растании Astragalus L. маълумот дода шуда, муайян карда шудааст, ки қисмҳои рўизаминии растаниҳои омўхташуда; Astragalus lasiosemiuas, A.Olgae, A. Scheremetewianus, A. macrpterus, A. tibetanus аз 4 то 6 адад флавоноидҳо доранд. Миқдори нисбатан зиёдтари флавоноидҳо дар гул ва барги растаниҳо мушоҳида мешаванд.

Калимаҳои калидӣ: растаниҳои намуди Astragalus, флавоноидҳо, таҳлили хроматографӣ флавон, флавонол, изофлавон, таҳлили сифатиӣ ва миқдории флавоноидҳо.

ФЛАВОНОИДЫ  НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ  ASTRAGALUSL.В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ПАМИРА

В работе приводятся  результаты исследования флавоноидных соединений  наземных частей пяти видов растений рода. Astragalus: Astragalus lasiosemiuas, A, A. Olgae A, Scheremetewianus, A. macropterus, A. tibetanus. Показано, что исследуемые виды растений содержат от 4 до 6 флавоноидных соединений. Наибольшее количества флавоноидных соединений обнаружены в цветах и листьях исследуемых видов растений.

Ключевые слова: растений рода Аstragalus, флавоноиды, хроматографические исследования, флавон, флавонол, изофлавон, качественний и количественной анализ флавоноидов.

FLAVONOIDS OF SOME PLANT SPECIES ASTRAGALUS L. IN CONDITION OF WESTERN PAMIR

The study describes the flavonoids of the compounds of the ground parts of five species of plants: Astragalus,  Astragalus, lasioscmius, A, Olgae, A  Scheremetewianus, A macrpterus, A tibetanus.It is shown that  investigated plant species contain from 4 to 6 flavonoids compounds. The greatest amount of flavonoids compounds found in flowers leafed out exploring plant species.

Key words: Plants of the genus Astragolus, flavonoidsm, chromatographic studies, flavone, flavonal, isoflaron, quantitative, qualitative analysis of  flavonoids.

 

Маълумот дар бораи муаллифон: Имомназаров Б., номзади илмҳои химияфакултети илмҳои табиии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев Тел:931066714

Давлатназарова Г.Н., магистранти курси дуюми факултети илмҳои табиӣ, шуъбаи химияи Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев, Тел: 501269029

Мусоев С., номзади илмҳои биология, директори бунгоҳи таҷрибавии кишоварзии Помир., Тел:  501269029

Акимбекова Х., ассистент, муовини декани факултети илмҳои табиии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба  номи М. Назаршоев, Тел: 935427477

Сведения об авторах: Имомназаров Б. А.,  кандидат химических наук, декан естественно - научного факультета Хорогского государственного университета им.М.Назаршоева. Тел:931066714

Давлатназарова Г.Н.,  магистрант 2-го курса отделения химии естественно-научного факультета Хорогского государственного университета им. М. Назаршоева. Тел:501269029

Мусоев С.М., кандидат биологических наук,  директор Памирской сельскохозяйственной опытной станции. Тел:934172489

Акимбекова Х.  ассистент, зам. декан естественно научного факультета Хорогского государственного университета им. М.Назаршоева. Тел: 935427477

Information about authors: Imomnazarov B.A.  Candidate of chemical sciences, the dean  of the natural science faculty of Khorog State  University named by M. Nazarshoev,  Phone: 931066714

Davlatnazarova G.N. Master of second course of natural science faculty of the chemistry Department of Khorog State University named by M. Nazarshoev, Phone: 501269029

Musoev A.M. candidate of biological sciences director of the agricultural station of Pamir,  Phone: 934172489.

Akimbekova Kh.A. assistant of Khorog State University named by M. Nazarshoev, Phone: 935427477 

УДК 634.1 (575) 

АФЗОИШИ НАШВИИ ДАРАХТОНИ МЕВАДИҲАНДА БО УСУЛИ ПАЙВАНДКУНӢ ДАР ШАРОИТИ БАЛАНДКЎҲИ БАДАХШОН.

Исмоилов М.Т., Фелалиев А.С., Мамадназарбеков М.Ш.   

Институти биологии Помир ба номи  Х.Ю.Юсуфбеков

Донишгоҳи давлатии  Хоруғ ба номи М.Назаршоев     

Афзоиш бо усули шинондани тухмии дарахтони мевадиҳанда дар Помири Ғарбӣ ва дар маҷмӯъ дар тамоми Вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ усули асосии афзоиш буда, то ташкили Боғи ботаникии ба номи А.В. Гурский, нисбати дигар усулҳои вегетативӣ афзалият дошт.  Тавре,  маълум аст, боғи ботаникӣ соли 1940  таъсис ёфт. Дар ин ҷо дарахтони пайвандшудаи себ, ки пир гашта, синнашон аз 100 сол зиёдтар аст, кам вомехӯранд, асосан дар ин ҷо боғҳо дар базаи навҳои худрӯи мевадор бунёд ёфтаанд [1,2].

   Сабаби бартарии афзоиш ба воситаи тухмӣ ва маданӣ намудани  дарахтон ва буттамевагиҳои  худрӯй дар Помири Ғарбӣ дар он аст, ки дар ин ҷо усулҳои самарабахш ва мӯҳлатҳои афзоиши вегетативӣ   низ кор карда нашуда буданд [3,4,5].

Мақсади асосии тадқиқот аз муайян намудани усулҳои аз ҳама ками меҳнатталаб, воситаҳои самарабахши муғчапайванд ва мӯҳлати муносиби гузарондани ин пайвандкунӣ иборат аст.

         Ба сифати навдапайванд мо пайванднавдаҳои ғафсиашон 0,5-1,0 см бо муғчаҳои вегетативӣ ва хуб инкишофёфта, ки аз дарахтони модарӣ тайёр шудаанд, истифода бурдем ва барои муғчапайванди  баҳорӣ қаламчаҳо то аввали ҳаракати шира дар танаи дарахтон тайёр карда шуда буданд ва дар ҳарорати +50 C нигоҳ дошта шуда буданд.

         Мо ду тарзи дар боло қайдгардидаи усули муғчабандиро тадқиқ намудем: бо тӯдагули сипаршакл дар бурриши Т-монанд дар дарахти пайвандшаванда ва муғчапайванди зери пӯст.

         Ҳангоми гузаронидани муғчапайванд зери пӯст ҷудо намудани пӯст лозим намешавад, вале беҳтар аст, агар фаъолияти камбиалӣ ба қадри кофӣ дароз давом карда бошад, вагарна муғчаи пайвандкардашуда ба зимистонгузаронӣ хуб тайёр шудан наметавонад. Дар дарахти пайвандшаванда хати борики пӯст ва мағзи чубро мебуранд, ки андозааш ба андозаи муғчасипар баробар бошад ва дар он ҷо муғчасипарро мегузоранд. Барои он ки муғчасипар  дар тагпайванд маҳкам истад, дар хати буридашуда ¼ қисми онро болотар аз охири хати бурриш мемонанд. Ин намуди муғчапайванд 15-20% нисбати бурриши Т –монанд самараноктар аст. Вале дар таҷрибаҷои мо қобилияти пайванд  гирифтани муғчаҳои дарахтон 5-15% нисбати муғчапайвандкунӣ бо усули охирон баландтар аст. Фоизи қобилияти пайванд гирифтан дар мавриди муғчапайванд бо усули дар боло зикргардида вобаста аз мӯҳлати (мавсими) муғчапайванди навъҳо 75,6%-ро ташкил медиҳад, вале ҳангоми муғчапайванди бо усули бурриши Т- шакл ин нишондиҳанда 87,0%-ро ташкил медиҳад. 

     Бо мақсади муқаррар намудани муҳлати муносиби муғчапайванди дарахтони мевадиҳанда дар шароити Помири Ғарбӣ (ш. Хоруғ) дар муддати якчанд сол, аз моҳи апрел то моҳи сентябр, баъди ҳар як 10 рӯз пайвандкунӣ гузаронда мешуд.

     Бо назардошти ин пайвандкуниро дар чор давр (марҳила): баҳорӣ (даҳаи 3-юми март то даҳаи дуюми май); баҳорӣ-тобистонӣ (даҳаи 3-юми май то даҳаи 2-юми июн); тобистонӣ (даҳаи 3-юми июн то даҳаи 1-уми август); тобистонӣ-тирамоҳӣ (даҳаи 2-юми август то даҳаи 2-юми сентябр) гузаронда шуданд.

         Барои ҳар як муҳлати муғчапайвандкунӣ мо қаламчаҳои мувофиқро интихоб намуда гирифтем, зеро ки барои муғчапайвандкунӣ, ки дар даҳаи 3-юми апрел ва даҳаи 2-юми май гузаронда шуданд, қаламчаҳое, ки дар мавсими зимистон омода карда шуданд, истифода гардиданд. Барои мӯҳлати муғчапайванд давраи баҳорӣ-тобистонӣ қаламчаҳои бо муғчаыои баромадаистода ва барои мӯҳлати тобистонӣ ва тобистонӣ-тирамоҳӣ қаламчаҳо бевосита пеш аз муғчапайванд тайёр карда мешаванд. Дар ин ҳангом усули муғчапайванди  бурриши Т- шакл истифода бурдем.

         Ҳангоми муайян сохтани муҳлати муносиби муғчапайванди дарахтон дар шароити Помири Ғарбӣ маълум гардид, ки қобилияти баланди пайванд гирифтани муғча вақте ба даст меояд, ки қаламчаҳои бо муғчаҳои хуб ташаккулёфта дар мавсими тобистонӣ-тирамоҳӣ (аз даҳаи 2-юми август то даҳаи 1-уми сентябр)   гирифта шаванд ва он гоҳ фоизи қобилияти пайванд гирифтан 87%-ро ташкил медиҳад. Ҳангоми муайян сохтани беосеб нигоҳ доштани муғчаҳо дар баҳори соли оянда маълум гардид, ки он муғчаҳое, ки дар мавсими тобистонӣ-тирамоҳӣ аз даҳаи дуюми сентябр сар карда муғчапайванд шуданд, фоизи қобилияти пайванд гирифтанашон паст гардида, ҳамагӣ 15,2%-ро ташкил медиыанд. Сабаби паст будани нигоҳдории беосебии муғчаҳо дар охири сентябр ва аввали октябр дар он аст, ки дар ин мавсим фаъолнокии камбиалии дарахтон  суст гардида, ҳаракати шираи дохили танаи онҳо суст мегардад ва ҷараёни пайвандшавии дарахти пайвандшаванда бо қаламча ба охир намерасад. Дар натиҷаи ин дар қисмҳои муғчапайвандгардида холигӣ бо каллюс пурра мустаҳкам намешавад ва дар мавсими зимистон чунин муғчаҳо аз сармо осеб мебинанд.     

    Дар аввали баҳор, ҳангоми ҳаракати фаъоли шираи танаи дарахтон дар Помири Ғарбӣ дар мавсими пайвандкунии баҳорӣ фоизи баланди қобилияти пайванд гирифтан мушоҳида мегардад ва он 86,0%-ро (дар даҳаи 3-юми апрел) ташкил медиҳад. Нисбатан паст будани  бе осебии нигоҳдошти муғчаҳо дар мавсими пайвандкунии баҳорӣ-тобистонӣ (аз охири май то даҳаи 2-юми июн) аз он сабаб рўҳ медиҳад, ки муғчаҳои пайванд гирифта, навдаҳоеро (навдаҳои сабзи нашъунамоёфта) ташкил медиҳанд, ки  дарозиашон 20- 40 мм буда, ба қадри кофӣ дар қаламча ташаккул наёфтаанд.

      Ҳангоми пайвандкунии баҳорӣ-тобистонӣ фоизи қобилияти пайванд гирифтани муғчаҳо нисбати мавсимҳои баҳорӣ ва баҳорӣ-тирамоҳӣ пасттар буда, 65,1-69,3%-ро ташкил медиҳад. Вале ин нишондиҳанда он қадар паст нест. Муғчапайвандкунии мавсими баҳорӣ-тобистонӣ бартариҳои худро дорад.

    Бартарии муғчапайвандкунӣ бо навдаи нашъунамоёбанда пеш аз муғчапайвандкунӣ бо муғчаи хобида дар он аст, ки дар мавриди аввал навдаҳои пайвандгирифта, пас аз як ҳафта қад кашида, то охири давраи нашъунамо (вегетасия) дарозиашон аз 60 то 90 см мерасад. Қобилияти нисбатан пасти пайвандгирии муғчаҳо дар мавсими тобистон ба назар мерасад (аз даҳаи 3 - \

юми июн то даҳаи 1 – уми август). Баъди гузаронидани муғчапайванд дар мӯҳлати баҳори муғчаҳо баъд аз 15-25 рӯз ба қадкаши сар мекунанд, қадкашии фаъоли навдаҳо дар ин мавсим мушоҳида мегардад.

         Бо назардошти ин мо ҷараёни инкишофи нумўи ниҳолҳои муғчапайванд кардашуда дар шароити ш. Хоруғ (2100 м аз сатҳи баҳр) омўхтем. Ба сифати санҷиш ҷараёни инкишофи нумўи ниҳолҳои пайванд нашудаи себ омўхта шуданд.

         Муайян гардид, ки ниҳолҳои пайванднашуда нумўи худро дар мобайни июл катъ намуда, баландии миёнаашон то 30-35 см мерасад, дар сурате ки ниҳолҳои пайвандшуда то охири моҳи июл нумў намуда, баландии миёнаашон то 50-70 см мерасад.

         Дар дарахтони себ 30,0%-и муғчаҳои пайвадкардашуда дар даҳаи 3-юми июн ба нумўъ оғоз менамоянд ва дар даҳаҳои якуму дуюми июл 25,3 ва 5,0% низ ба нумўъ сар мекунанд.

         Муқаррар гардид, ки бе осеб нигоҳдории муғчаҳо дар мавсими тобистонӣ-тирамоҳии дарахтони себ то 85,0 %-ро ташкил медиҳад. Қобилияти пайванд гирифтани муғчаҳо нисбати дигар муҳлатҳо дар мавсими тобистон пасттар аст, вале беосеб нигоҳдории муғчаҳо нисбатан устувор мемонад.

         Ҳамин тариқ, усулҳои муғчапайвандро омўхта, муқаррар намудем, ки барои дарахти себ дар шароити Помири Ғарбӣ муғчапайванд бо муғчасипари бурриши Т- монанд бештар қобили истифода аст ва фоизи баландтари беосеб нигаҳдории муғчаҳоро нисбати муғчапайванди зери пӯст нишон медиҳад.

         Натиҷаи тадқиқотҳо оиди омўзиши беосеб нигоҳдорӣ ва пайвандгирии муғчаҳо, вобаста аз мўҳлати  муғчапайвандкунӣ нишон доданд, ки мавсими тобистонӣ-тирамоҳӣ барои муғчапайванд бо усули бурриши Т- шакл дар шароити Помири Ғарбӣ (Хоруғ, 2100 м аз сатҳи баҳр) самаранок буда, муҳлати аз ҳама муносибро (даҳаи 2-3-юми август, даҳаи 1-уми сентябр) шумурдан лозим аст.

         Маълум аст, ки усулҳои дар боло зикргардидаи муғчапайвандро бо муваффақият дар ниҳолхонаҳои махсус, ки дар он ҷо ба ҳайси дарахти пайвандшаванда ниҳолҳои 2-3 ва баъзан 4 солаи дарахтони мевадиҳанда интихоб мегарданд, истифода бурдан мумкин аст. Вале дар бештари хоҷагиҳо (хоҷагиҳои давлатӣ, ассосиатсияҳо, хоҷагиҳои деҳқон) ва заминҳои назди ҳавлигӣ шумораи зиёди дарахтони себи синнашон то 5 сола ва аз он ҳам болотар вомехўранд, ки ба беҳтар намудани навъ эҳтиёҷ доранд ва инро танҳо бо усули пайвандкунӣ иҷро намудан мумкин аст.

         Бо ин мақсад мо қобилияти пайванд гирифтан ва бе осеб нигоҳ доштани муғчаҳо, вобаста аз ҷойи пайвандкунии онҳо дар дарахти пайвандшаванда омўхтем. Мо пайвандкуниро дар ҷойи чок кардашуда, дар пўст, кундапайванд, найчапайванди беҳтар кардашуда ва муғчапайвандро гузарондем. Аммо  натиҷаҳои дилхоҳро мо, новобаста аз синни дарахтон, танҳо ба воситаи усули муғчапайванди бурриши Т-шакл ба даст оварда тавонистем. Дар тўли чанд сол (2015-2017) ин тадқиқотхо дар ниҳолхонаи Институти биологии Помир АИ ЬТ гузаронда шуданд.

         Муғчапайвандро дар дарахтони 7-10 сола дар мобайни тана ва шохҳои паҳлўгӣ бо роҳи тоза кардани дарахти пайвандшаванда аз муғчаҳои вегетативӣ то баландии 100-150 см ду моҳ пеш аз муғчапайвандкунӣ  гузаронда шуд ва инчунин навдаҳои яксола аз кундаи паст то баланд бурида шуданд. Кундаҳо аз навдаҳо тоза карда шуда, шохчаҳои навраси зиёдатӣ ва суст инкишофёфта бурида шуданд. Дар мавриди гузарондани муғчапайванд дар кунда танҳо 2-4 навдаи хуб инкишофёфта мемонданд.

Дарахтони синнашон бештар аз 10 сола, бо роҳи калкунии шохҳои склети бо буридани қисми зиёди онҳо гузаронида шуд. Якбора бурида кўтоҳ кардани қисми бештари шохҳои дарахт захмдоркунии сахт ва сустшавии дарахтони себро ба вуҷуд меорад. Барои роҳ надодан ба ин омодагӣ ба беҳтар намудани навъи дарахтон дар 2 марҳила амалӣ мегардад. Барои ин як сол пеш аз оғози муғчапайванд дар аввали моҳи март шохҳои зиёдатии калон ва хушк шудаистодаро бурида мепартоянд ва 6-8 шохҳои асосиро дар қатори якум ва дуюм мемонанд. Дар соли гузаронидани муғчапайванд, ҳангоми дубора баровардани навдаҳо танҳо 3-4 шохи асосии танаи дарахтро мемонанд, ки дар онҳо 3-6 муғчаро пайванд менамоянд. Муғчаро дар навдаҳои 1-3 сола (дар қисми болоӣ) дар масофаи 25-40 см аз асоси навдаҳо пайванд намуданд. Корҳои пайвандкунӣ мувофиқи усуле, ки У.Холдоров (1990) тавсиф намуда буд, гузаронда шуданд.

         Натиҷаҳои тадқиқотҳо нишон доданд, ки ҷойи муғчапайванд ба қобилияти пайвандгирӣ ва бе осеб нигоҳдории муғчаҳо таъсири муҳиму асосӣ дорад. Муайян гардид, ки дар дарахтони себ натиҷаҳои беҳтарро дар муғчапайванди дар навдаи навбех дар кундаи паст ба даст овардан мумкин аст. Тадқиқотҳо нишон доданд, ки дарахтони себ дар шароити ш. Хоруғ (2100м аз сатҳи баҳр) дар бехнавдаи кундаи баланд қобилияти пайванд гирифтани муғчаҳо 68%, дар навдаи лидери 65%, дар бехнавдаи кундаи паст ин нишондод 75,2% -ро ташкил медиҳад. Агар вобастагии муайян байни зиндамонии муғчаҳои пайвандшуда баъди зимистонгузарони ва ҷойи пайвандкуни мушоҳида нагардида бошад ҳам, муқаррар намудем, ки дарахтони себи синну соли аз 5-сола боло дар шароити Помир Ғарбӣ бо пайвандкунии муғчапайванд ва навдапайванди ҳархела, фоизи баланди зиндамони ва нигоҳдории муғчаҳоро фақат бо усули муғчапайванди Т- монанд ба даст овардан мумкин аст. 

АДАБИЁТ

1.      Баранов, П.А., Гурский, А.В.,  Остапович. Л.Ф.  Земледелие и сельскохозяйственные культуры Горно – Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. – Душанбе. – 1964. – 207с,

2.      Запрягаева, В.И. Дикорастущие плодовые  Таджикистана. Изд –  Наука, 1976. – 593с.

3.       Исмоилов М.Т., Содаткадамова Т.М., Мамадназарбеков М. Ш. Оценка биоразнообразие семечковых плодовых культур по некоторым хозяйственно-ценным признакамна Западном Памире.// Вестник Таджикского Национального университета, № 2,- Душанбе. -2017,

4.      Исмоилов М. Т., Содаткадамова Т.М., Мамадназарбеков М.Ш., Ниёзмамадова Н.Н. Особенности  хозяйственно-ценных признаков яблони и эффективность её возделывания в условиях Горного Бадахшанской автономной области.// Вестник Хорогского университета, № 1, Хорог, 2018,- С.25-27

5.      Холдоров У. Х. Орех грецкий и его выращивание в Таджикистане – Душанбе:  Дониш. -1990. – 160 с.

АФЗОИШИ  НАШВИИ  ДАРАХТОНИ  МЕВАДИҲАНДА  БО  УСУЛИ  ПАЙВАНАКУНӢ  ДАР  ШАРОИТИ  БАЛАНДКЎҲИ БАДАХШОН

    Дар мақола усулҳои гузаронидани афзоиши нашвии дарахтони мевадор бо роҳи пайванкуни  дар шароити баландкўҳи Бадахшон, муҳлати муносиби гузаронидани он ва нишондодхои зиндамонии навдапайвандҳо ва сипармўғчҳо баррасӣ шудаанд. Натиҷаҳои тадқиқотҳо нишон доданд, ки ҷойи муғчапайванд ба қобилияти пайвандгирӣ ва бе осеб нигоҳдории муғчаҳо таъсири муҳиму асосӣ дорад. Муайян гардид, ки дар дарахтони себ натиҷаҳои беҳтарро дар муғчапайванд дар навдаи навбех дар кундаи паст ба даст овардан мумкин аст.

    Калимаҳои калидӣ: дарахтони мевадиҳанда, афзоиш, нашвӣ,  пайвандкунӣ, мўғчапайванд, фоизи зиндамонӣ,   навдаи пайвандшаванда. 

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬВ ПУТЁМ ПРИВИВКИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРНОГО БАДАХШАНА 

       В статье показаны способы проведение вегетативного размножения путём прививки в условиях высокогорного Бадахшана, приемлимые сроки их проведения и результаты приживаемости привоев и глазков в процентах. Выявленно, что самый высокой процент приживаемости наблюдается при Т-образном разрезе и в низких подвоях.

       Ключевые слова: плодовые деревья, размножение, вегетативное, прививка,      окулировка, процент приживаемости,   

CLONING OF FRUITFUL TREES BY MEANS OF GRAFTING UNDER MOUNTAIN BADAKHSHAN CONDITION

The article presents ways of carrying out the cloning of fruitful trees by means of grafting under mountain Badakhshan’s situations, acceptable dates of their size and the results of budding and grafting in percentages. The detection shows the highest percentage of size that was observed in T-way section and in low rootstocks.

       Keywords: fruitful trees, duplication, cloning, grafting, budding, the percentage of size. 

Маълумот дар бораи муаллифон: Исмоилов М., мудири лабораторияи мевапарварӣ дар шароити баландкўҳи Институти биологии Помир ба номи Х.Юсуфбеков, Тел:+993935146667

Фелалиев А.С. сарходими илмии Пажуҳишгоҳи биологии Помир ба номи Х. Юсуфбеков АМҶТ

Мамадназарбеков М. докторант PhD-Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев

Сведения об авторах: Исмоилов М.Т. Заведующий лабораторией высокогорного плодоводства Памирского биологического института им. Х. Юсуфбекова  АН РТ 

Фелалиев А.С., главный научный сотрудник Памирского биологического института им. Х. Юсуфбекова АН РТ, д. с. – х. н., академик АН РТ

Мамадназарбеков М. докторант PhD- Хорогского государственного университета им. М.Назаршоева,

Information aout the authors: Ismoilov M.T. The head of mountain fruit-growing laboratory of Pamir Biological Institute named by Kh.Yusufbekov, AS RT

Felaliev A.S. Academician of Academy of Sciences of Republic of Tajikistan.  Chief scientific collaborator of Pamir Biological Institute named by Kh.Yusufbekov, AS RT

Mamadnazarbekov M, PhD -student of Khorog State University named by M.Nazarshoev.

Kholdorbekov S. Senior lecturer of General Biology Department of Khorog State University named after M. Nasarshoev

УДК 634.1 (575)

МАҲСУЛНОКИИ НАВЪҲОИ СЕБИ ҒАЙРИМАҲАЛЛӢ ДАР БАЪЗЕ НОҲИЯҲОИ ПОМИРИ ҒАРБӢ 

Исмоилов М. Т., Фелалиев А.С., Мамаднасимова Г.М.

Институти биологии Помир ба номи Х.Юсуфбеков

Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев

     Парвариши дарахтони мевадиҳанда, аз он ҷумла себ, дар хоҷагидории мардуми ноҳияҳои ғарбии Вилояти мухтори   Кўҳистони Бадахшон аз замонҳои хеле қадим оғоз гардида, оиди давраи пайдошавии онҳо дар ин минтақа танҳо тахминан сухан рондан мумкин аст [1]. Эҳтимол, мавзеи ибтидоии пайдошавии дарахтони мевадиҳанда бо ҷазираҳои аз замони қадим боқимондаи  ҷангалҳои сеюмдараҷа вобаста аст, ки дар онҳо одамон шароити мусоиди иқлимиро барои зиндаги пайдо намуданд, зеро дар он аз ҳисоби растаниҳои ёбои ва ҳайвонот хўроки зиёд пайдо намудан мумкин буд. Дарахти себ яке аз қисмҳои таркибии ҷангалҳо буда, инсонро ҳанўз аз марҳилаи ибтидоии парвариши зироатҳо иҳота намуда буд [2], [3,4]. 

      Маҳсулнокии навъӣ – яке аз аломатҳои муҳими ба хоҷагӣ муфиди навъ мебошад, ки хусусиятҳои биологии навъи ва таъсири онро бо шароити муҳити беруна муайян мекунад. Маҳсулнокии тухмакдорони мевадиҳанда  мӯҳлати ба ҳосилдарорӣ, мевадиҳии устувор ва бо танзими худгардолудкуни  ҳаҷми меваҳо,  зич ҷойгиршавии шохаҳои мевадиҳанда, меваҳо дар навда, қобилияти ҳамасола ҳосилшавии муғчаҳои гул ва қобилияти нигоҳдории потенсиали биологии ҳосилнокӣ дар шароити номусоиди зимистон ва дар давраи нашъунамо, маҳсулнокии баланди навъ, дар охир устувории экологии онро таъмин менамояд.

      Навъҳои таҳқиқшудаи себҳои ноҳияҳои Роштқалъа, Шуғнон ва шаҳри Хоруғ ба ҳосилдиҳ­ӣ дар солҳои гуногун (5-6 сол) сар мекунанд. Навъҳои тез ба ҳосилдарориро навҳҳои себи Моҳтобрӯ, Рах-рахи июлӣ, Стар Кримсон, Апорти Алматогӣ ва Бойкен, мебошанд, ки дар  5-7-солагӣ  ҳосил медиҳанд. Ба навъҳое, ки дар муҳлати миёна  ҳосил мекунанд себҳои навъи Касселский, Розмарини сафед, Кальвили сурх, Кандил синап, Ренет Симиренко мебошанд, ки дар синни 6-7 солагӣ ба ҳосилдиҳӣ шурӯъ мекунанд.  Ба навъҳои дер ба ҳосилдиҳанда навъи маҳаллии назоратӣ – Гуламадӣ дохил мешавад.

      Мушоҳида мешавад, ки себҳои ғайри маҳаллӣ ҳаммасола ҳосили миёна ва баланд медиҳанд. Навъҳои маҳаллӣ бошанд солбар мебошанд. Мевадиҳии мунтазами навъҳои  себ аз рӯйи ҳисоби омилҳои зерин муайян карла мешавад: қадкашии хуби ҳамасолаи навдаҳо,   гулкунии муътадили дарахтон, гулрезии  гулҳои барвақтӣ ва ҳосилдиҳии муътадили мева ба сафҳаи баргӣ; ҳосилшавӣ ва мевадиҳии ҳалқачаҳои мевадиҳанда дар сол, зеро ҳалқачаҳои кўҳна муғчаҳои гулро ҳосил намекунанд, хусусиятҳои қисмҳои алоҳидаи ба вуҷудории муғчаҳои гул дар навдаи халтачаи мевадиҳанда дар соли ҳосилдиҳӣ, навбатнокии мевадиҳӣ дар шохаҳои алоҳидаи   дарахт таъмин мегардад. Навъҳои тадқиқотии себ ба мунтазам ҳосилдиҳанда дохил мешаванд. Дараҷаи гулкунӣ ва мевадиҳии ин навъҳо 4-5 холро ташкил медиҳад.

 Ҳосилнокӣ яке аз нишондодҳои асосӣ мебошад, ки қимматнокии навъҳоро тавсиф медиҳад. Ҳосилнокии навъ аз рӯйи хусусияти биологии он пеш аз ҳама шароити рӯидан ва аз сатҳи агротехника вобастагӣ дорад. Дорои ҳосилнокӣ растаниҳои мевадиҳанда ва ғуҷуммеваҳо  дар моҳҳои тобистони соли гузашта гузошта мешавад. Ташакулёбии ҳосил давра ба давра аз гузошташавии нуқтаҳои расиш то меваҳои пухтарасида мегузарад, яъне ҳаммаи давраҳои антогинезиро мегузаронанд. Иҷроиши потенсиалии ҳосилдиҳӣ аз таъсири омилҳои биотикӣ ва абиотикӣ (сармои зимистон, пасту баландшавии ҳарорати ҳаво, сармозании баҳорӣ, хушксолӣ, бодҳои хушккунанда, зараррасонии касалиҳо ва ҳашарот) вобастагӣ дорад [5].

Яке аз норасоиҳои бисёр навъҳои себҳои маҳаллӣ дар шароити Помири Ғарбӣ ин солбаҳрӣ мебошад, ки он аз баъзе хусусиятҳои биологӣ, инчунин аз шароити номусоиди боду ҳавои маҳалли зист вобастагӣ дошта ҳосилокии навъҳо солбаҳр мегардад ва ҳосилдиҳи дар солҳо бо навбат мегардад ё ки тамоман дарахтон ҳосил намедиҳанд. Барои ҳамин ҳам зарур аст, ки навъҳоро аз рӯйи ин аломат баҳо додан зарур аст ва ҳамасола ҳосилдиҳии онҳоро муайян кардан даркор аст.

Ҳосилдиҳии мунтазами себ аз ҳисоби чунин омилҳо таъмин мегардад: қадкашии хуби ҳамасолаи навдаҳо, гулкунии мӯътадили дарахтон, ғӯрарезии барвақтии захиравӣ ва ҳосилбандиҳи мӯътадил ба сатҳи баргӣ; ҳосилшавӣ ва ҳосилдиҳии ҳалқачаҳои ҷавон (молодые кольчатки) дар давоми сол вақте, ки ҳалқачаҳои нисбатан пир муғчаи гулро ҳосил намекунанд, қобилияти баъзе навдаҳои  мевадиҳанда, ки муғчаҳои гулро дар химчаҳои халтачаи мевадиҳанда дар соли ҳосилдиҳӣ мегузоранд: ҳосилдиҳии бо навбат дар навдаҳои мевадиҳандаи алоҳидаи дарахт. Барои ҳамин ҳам ин хусусияти навъҳо ва хелҳои себҳои маҳаллиро омӯхта дар шароити Помири Ғарбӣ мо парвариш ва паҳн намудани навъҳои себҳои и ғайри маҳаллиро, ки мунтазам ҳосили хуби меваро медиҳанд, барои ҳамаи хоҷагиҳои фермерӣ, давлатӣ ва боғҳои нази ҳавлигӣ тавсия медиҳем.  

Навъҳои себҳои омӯхташуда ва тадқиқгардидаи мо аз рӯйи мунтазам мевадиҳанда - 80% ва фақат 20%  ба мевадиҳии мунтазами қатъӣ дохил мешаванд. Сабаби солбарии навъҳои  маҳаллӣ пеш аз ҳама, камқувватии замини боғот, замини санглох, норасоии намнокии замин ва ҳаво, шароити номусоиди табиати баландкӯҳ, саривақт нагузаронидани    корҳои  агротехникии боғот мебошад.

Ҳосилнокии себҳои ғайримаҳаллии тадқиқотӣ аз 73 то 215 с/га ташкиил медиҳад. Себҳои аз ҳамма серҳосил себи навъи Касселский 215 с/га, Бойкен 190 с/га, Розмарини сафед 190 с/га, Голден Делишес 170 с/га, Стар Кримсон 165 с/га, Апорти алматоӣ 155 с/га ва Гуламадӣ 148 с/га мебошанд, ки аз рӯйи ҳосилнокӣ аз навъи назорати Гуламадӣ бартарӣ доранд. Ба навъҳои миёнаҳосил навъҳои себи Рах-рахи июлӣ - 130 с/га, Ренет Симеренко 92 с/га ва себи Маҳтобрӯ, 80 с/га дохил мегарданд. Ба навъҳои камҳосил навъи Кальвили сурх  ва Кандил Синап дохил мегарданд, ки ҳосилнокии онҳо 78 с/га, ва 73 с/га- ро ташкил медиҳад.

Ҷадвали 1. Маҳсулнокии навъҳои себҳои ғайри маҳаллӣ дар шароити Помири Ғарбӣ 

Номи навъҳо

Соли  бороварӣ 

Танзими ҳосилдиҳӣ

Дараҷаи гулкунӣ (хол)

Дараҷаи мевадиҳӣ (хол)

Рехтани меваҳо

Ҳосилнокӣ, с/га

Маҳсулнокӣ нисбати стандарт, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Гуламадӣ

7 —  8

сол баҳр

5

4

суст

148

100

Рах-рахи июлӣ

5 — 6

Ҳамасола

4

4

миёна

130

88

Себи маҳтобрӯ

5 — 6

Ҳамасола

4

4

миёна

80

54

Голден делишес

6 — 7

Ҳамасола

5

5

суст

160

108

Ренет симеренко

6 — 7

Ҳамасола

5

5

суст

92

62

Сатар кримсон

5 — 6

Ҳамасола

5

5

суст

165

111

Апорти алматоӣ

5 — 6

Ҳамасола

4

4

суст

155

105

Касселский

5 — 6

Ҳамасола

4

4

миёна

215

145

Розмарини сафед

6  — 7

Ҳамасола

5

5

миёна

190

128

Кальвили сурх

5 — 6

Ҳамасола

4

4

зиёд

78

53

Бойкен

5 — 6

Ҳамасола

4

4

миёна

170

115

Кандил снап

6 — 7

Ҳамасола

4

5

суст

73

49


     Шакли берунии меваҳо аз рӯйи андоза, шакл, ва дигар аломатҳо муайян мегардад. Ҷозибанокии шакли берунии меваро бо холҳо баҳо додем.

       Тадқиқотҳои мо оиди муайянкунии ҷозибадории шакли берунии  мева нишон доданд, ки аз рӯйи ин аломат меваи себҳои навъи Маҳтобрӯ, Рах-рахи июлӣ, Голден Делишес, Стар Кримсон, Апорти алмотогӣ бартарӣ доранд, ки баҳодии онҳо 5-холро ташкил медиҳад. Меваи ин навъи себҳо яклухт буда, андозаи калон ва аз рӯйи ранг хеле ҷозибаноканд (зарди тиллоранг, гулобӣ бо рахҳо ва ранги яклухти сурх ё гулобӣ доранд).

      Навъҳои баъзе себҳо меваи дурахшон доранд. Барои муаянкунии маззачашӣ мо меваи себҳоро дар давраи пухтарасии оптималӣ, ки хеле нағз ташакулёфта, ягон осебе дар онҳо дида намешуд, ҷамъ намудем. Сохти диллаи меваи навъҳои номбурда  - ковокии нарм, зичи миёна ва доначадор мебошад. Меваи навъҳои себи Рах-рахи июлӣ, Голден Делишес, Ренет Симеренко, Стар Кримсон, Апорти алмотогӣ ва Кассельский аз рӯйи шарбатнокӣ ё обдорӣ хеле сероб мебошанд.

     Консистенсия диллаи ширадори нозуки навъҳои   – Гуламадӣ, Голден Делишес ва кандил Синап; зич Кассельский, Ренет Симеренко, Розмарини сафед ва дигар навъҳои омӯхташуда бошанд зичи миёна – ро ташкил медиҳанд.

      Аз рӯйи мазза мева навъҳои себи омӯхташуда ширин (турушу ширин)  туруш, турш ва тундмазза мешаванд. Хушбӯйии себҳои тадқиқотӣ суст, миёна ва хеле хушбӯй мешаванд. Ба себҳои хеле хушбӯй навъҳои Рах-рахи июлӣ, Голден Делишес, Стар Кримсон, Апорти алмотогӣ ва Кассельский дохил мегарданд. Аз рӯйи баҳодҳии хуштаъми ва хушбӯии мева ва баҳодии умумии мева навъҳои себи Рах-рахи июлӣ,  Голден Делишес, Стар Кримсон ва Апорти алмотогӣ аз дигар навъҳо бартарӣ доранд, ки баҳодиҳӣ аз рӯйи ин аломатҳо 5-холро ташкил медиҳад.

 

АДАБИЁТ

1. Баранов, П.А., Гурский, А.В., Остапович. Л.Ф.  Земледелие и сельскохозяйственные культуры Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. – Душанбе. – 1964. -– 207с,

2. Запрягаева, В.И. Дикорастущие плодовые  Таджикистана.  М:  Наука, 1976. – 593с.

3. Исмоилов М.Т., Содаткадамова Т. М., Мамадназарбеков М. Ш. Оценка биоразнообразие семечковых плодовых культур по некоторым хозяйственно-ценным признакамна Западном Памире   // Вестник Таджикского Национального университета. ,№ 2 Душанбе. 2017.-С.25-27

4. Исмоилов М. Т., Содаткадамова Т.М., Мамадназарбеков М.Ш., Ниёзмамадова Н.Н. Особенности хозяйственно-ценных признаков яблони и эффективность её возделывания в условиях Горного Бадахшанской автономной области. // Вестник ХоГУ № 1, Хорог, 2018.-

5. Скрипникова М.К. Биологические особенности формирования урожая у сортов яблони // Автореф. дис… канд. с. х. наук. – Мичуринск, 1985,- 22с

МАҲСУЛНОКИИ НАВЪҲОИ СЕБИ ҒАЙРИМАҲАЛЛӢ ДАР БАЪЗЕ НОҲИЯҲОИ ПОМИРИ ҒАРБӢ 

   Дар мақола маҳсулнокии себҳои ғайримаҳаллӣ дар ноҳияҳои Шуғнон, Роштқалъа ва ш. Хоруғ баррасӣ  шудааст. Хусусиятҳои маҳсулнокӣ нишондодҳои - соли ба ҳосил дароӣ, танзими ҳосилдиҳӣ,            дараҷаи гулкунӣ (хол),        дараҷаи мевадиҳӣ (хол),      рехтани меваҳо,        ҳосилнокӣ,( с/га),            маҳсулнокӣ нисбати стандартро  дар бар гирифта, муфассал бо факту рақамҳо таҳлил гардидаанд. Ба ғайр аз ин баъзе хусусиятҳои морфобиологӣ ва ба хоҷагӣ муфиди навъи себҳои ғайри маҳаллӣ нишон дода шудаанд.   Дар хусусиятҳои морфологӣ - шакли берунии меваҳо аз рӯйи андоза, шакл, ва дигар аломатҳо муайян гардидаанд. Ҷозибадории шакли берунии меваҳо бо холҳо баҳо дода шудаанд.  Муайянкунии ҷозибадории шакли берунии  мева, ки аз рӯйи ин аломат, меваи себҳои навъи Маҳтобрӯ, Рах-рахи июлӣ, Голден Делишес, Стар Кримсон, Апорти алматоӣ муайян  карда мешавад,  нишон дода шудаанд  ва баҳодии онҳо 5-холро ташкил медиҳад. Меваи ин навъи себҳо яклухт буда, андозаи калон ва аз рӯйи ранг хеле ҷозибаноканд (зарди тиллоранг, гулобӣ бо рахҳо ва ранги яклухти сурх ё гулобӣ доранд). Қайд гардидааст, ки дарахтони себи ҳам навъхои маҳаллӣ ва ҳам ғайримаҳаллӣ, ки дар ҷойҳои нисбатан пастар (аз сатҳи баҳр) мерӯянд,    аз рўи хусусиятҳои морфологии дарахт, шохсор, навда, барг ва мева аз навъи себҳое, ки дар ҷойҳои нисбатан балантар ҷойгиранд, ба куллӣ фарқ  доранд.  

     Калимаҳои калидӣ: маъсулнокӣ, себҳои ғайримаҳаллӣ, ҳосилнокӣ, фоҳиданокӣ, дарахтони мевадиҳанда. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СOРТОВ ЯБЛОНИ В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ЗАПАДНОГО ПАМИРА 

  В статье проведены продуктивность интродуцированных сортов яблоны в Шугнанском, Рошткалинском  районах и г. Хорога. Кроме того показаны морфобиологические и хозяственно-ценные признаки интродуцированных сортов яблоны. В морфобиологических особенностях показаны внешние строения плодов, определены по размерам, формам и другим показателям.  Привликателность внешнего вида выражены по баллам. Привлекательность внешнего вида исследованных сортов составляеть 5 баллов.  Показано, что поверхность плодов у большинство названных сортов – одномерная, крупного размера и по окраске  кожицы плодов, очень привлекательна (светло золотистые, красные, розовые с полосками и без полосок со сплошным розовым окраском). Показано, что как  местные так и интродуцированные сорта яблони районов Западного Памира, которые встречаются в разных высотных поясах (высота над уровнем моря) Западного Памира по морфологическим показателям деревьев, кроны, побегов, листьев и плодов весьма отличаются.

       Ключевые слова: продуктивность, интродуцированные сорта яблоны, урожайность, эффективность, плодовые деревья 

PRODUCTIVITY OF INTRODUCED APPLE VARIETIES IN SOME REGIONS OF THE WESTERN PAMIR

The article presents the productivity of introduced apple varieties in the Shugnan, Roshtkala districts and  Khorog city. In addition, there are shown morphobiological and home-valuable characters of introduced varieties of apple trees. The morphobiological characteristics show the external structure of the fruits, determined by size, shape and other indicators.The attraction  of external view expressed with marks. The attraction of external view of investigated sorts is marked 5.The external shape of the fruit is determined with the following marks, the sorts of apples like Golden Delishes, Star Crimson,Alma-ata Apport and are marked 5. It is shown that the surface of  more adopted fruit -singlemeasured, large sized, and the colouring of fruit peel are attractive (light gold,red,pink with stripes and without stripes and with the complete pink colour)

    It was shown that both local and introduced apple varieties of the regions of the Western Pamir, which are found in different altitude zones (above sea level) of the Western Pamir, according to the morphological indices of trees, crowns, shoots, leaves and fruits, are very different.

         Keywords: productivity, introduced sorts of apples, productivity, efficiency, fruit trees

Маълумот дар бораи муаллифон: Исмоилов М.Т. мудири лабораторияимевапарварии Институти биологии Помир ба номи Х.Юсуфбеков

Мамадназарбеков М.,докторант PhD Донишгоҳи давлаатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев

Сведения об авторах: Исмоилов М.Т.- зав. лаборатории высокогорного плодоводства Памирского биологического института им. Х.Юсуфбекова

Мамадназарбеков М. Ш. докторант PhD Хорогского государственного университета им Назаршоева.    

Information about authors: Ismoilov M.T. The head  of the Laboratory of Alpine Horticulture of   Pamir Biological Institute named after Kh.Usufbekov,Phone:+9925146667

Felaliev A.S. главный научный сотрудник Хорогского университета университета им. М.Назаршоева, Тел:918639707,E-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Mamadnazarbekov M., doctor PhD student of Khorog State University named after M. Nazarshoev,Тел:501118627

Mamadnasimova G.M,-assistant of biology department of Khorog State University named after M. Nasarshoev

УКД 633.16.58 (527.3)

МИҚДОРИ ПИГМЕНТҲОИ АСОСӢ ДАР БАРГИ РАСТАНИИ КАРАҚОТҲОИ БОҒИ БОТАНИКИИ ПОМИР 

Д. З. Каримова., А.М. Наврузбекова 

Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба  номи М. Назаршоев 

Энергияи Офтоб яке аз омилҳои муҳимест, ки ба тамоми организмҳои зиндаи сайёраи мо таъсири гуногун мерасонад. Равшанӣ мекушад, харобу  табобат мекунад ва дар кураи Замин ҳаётро таъмин менамояд. Растаниои сабз алоқаи ягонаи байни офтоб ва ҳаётро дар рўи Замин таъмин менамоянд. Ин организмҳо рўшноии Офтобро  фурў бурда, аз пайвастагиҳои соддаи ғайриорганикӣ дар рафти ҷараёни фотосинтез пайвастагиҳои органикиро ҳосил менамоянд.

         Тадқиқоти  хосиятҳои оптикӣ растаниҳо барои фахмиши дуруст ва кушода додани мохияти аксарияти ҷараёнҳои мураккаби биологӣ дар растаниҳо бисёр зарур аст. Танҳо дар асоси маълумотҳо оид ба таркиби спектрии радиатсияи офтоб ва нишондиҳандаҳои спектрии андозҳои оптикии растаниҳо, мувозинати энергетикии растанихоро аз ҷиҳати илмӣ асоснок кардан мумкин аст. Инчунин инсон ҳангоми истифодаи нурҳои гуногунмавҷ имконияти идора кардани рушди растаниҳоро пайдо карда метавонад.

          Ғайр аз ин,  омўзиши хусусиятҳои оптикии  баргҳо ва фурўбарии рушноӣ аз тарафи онҳо барои фахмиши принсипхои умумии азхудкунии энергияи офтоб, механизмҳои фотосинтез ва ҷараёнҳои мутобиқшавии растаниҳо аҳамияти калон дорад (Мерзляк, 1998). Мутобиқшавии растаниҳо ба «стресс» ин як ҷараёни  мураккаб ва бисёртарафаест, ки аз ҳисоби тағйирёбии модификатсионӣ ва генетикӣ ба даст оварда мешавад. Ин хусусият имкон медиҳад, ки дар шароитҳои номусоиди мухит аз нав барщарошавии мачмўи аломатҳои физиологӣ -биохимиявии растаниҳо ва ба вуҷудоии меъёрҳои нави тавасурҳо ба вуқўъ мепайвандад  (Шомансуров, Ақназаров, 2005 ).

         Нишон дода шудааст, ки ҳангоми мутобиқшавӣ ба омилҳои фавқуллодаи экологии баландкўҳ ғафсии қутти қулаи эпидермисӣ болои ғафс ва адади масомаи барги растанӣ каме зиёд мешавад.  Ҳамаи ин тағирот натиҷаи таъсири ҳарорати паст, фаъолнокии баланди радиатсияи ултарбунафш намнокии пасти ҳаво ва хок мебошад (Оғоева, 1985; Ақназаров, 1991; Шомансуров, 2005).

    Муқаррар шудааст, ки бо мурури зиёдшавии баландӣ аз сатҳи баҳр дар шароити баландкўҳ ба растаниҳо ҳарорати паст, дараҷаи баланди радиатсияи ултрабунафш, намнокии нисбии пасти ҳаво ва хок ба таври манфӣ таъсир мерасонанд.

Гарчанде тағйироти миқдории пигментҳо ва хусусиятҳои спектрии баргҳои растаниҳои алафӣ қисман (ҷузъан) омўхта шудаанд, аммо дар шароитҳои баландкўҳ ин омилҳо, хусусан таъсири шиддатнокии рўшноӣ ба хосиятҳои оптикии баргҳои растанӣ пурра омўхта нашудааст (Фелалиев, 2014 ). Барои ҳамин ҳам омўзиши таъсири омилҳои экологии баландкўҳи Помир ба хосиятҳои оптикӣ баргҳо ва тағирёбии миқдори пигментҳо дар онхо дорои ахамияти махсус аст.

Чун объекти таҷрибавӣ намудҳои гуногунии растании қарақот хизмат карданд: қарақоти ҷойдорӣ - Янчевский ва қарақотҳои интродуксионӣ - Душистая, Золотая  ва Американская.

Фурўбарӣ ва истифодаи энергияи Офтоб аз тарафи барги растанӣ тавассути ҷараёни эволютсияи системаи пигментҳо имконпазир гардидааст (Шульгин, 1963).

         Узвҳои асосие, ки рушноиро фурў мебаранд, пластидхо (хлоропластхо) – бо хлорофиллхо ва каротиноидхо нишон дода мешаванд, ки барои онҳо қариб 80 %-и тамоми энергия фурўбурдашавандаи нурҳои аёнии спектри офтоб рост меоянд (Шульгин, 1967). Барои ҳамин тавсифи оптики баргҳоро аз тавсифи пигментҳо сар кардан зарур аст, ки миқдори онҳо аксаран омили ҳалкунандаи ҳамаи реаксияҳо дар организмхо мебошанд. Муайянкунии миқдори пигментҳо аз баровардани онхо аз барг сар мешавад.  Ҳосил кардани пигментҳоро ба таври зерин ба роҳ мондем. Аз баргҳои растанихо (рангчахои калонро дохил накарда) ба андозаи маълум бурида гирифта, вазни онҳоро дар тарозӯи аналитикии электронӣ муайян намудем. Баркашидаи баргҳоро ба ховани фарфори (в фарфоровой ступке), ки миқдори на он қадар калони (2-5 см3) ҳалкунанда – атсетон, пешакӣ CаCО3 `MgCO3-ро (барои нейтраликунонии кислотахои  шарбати хуҷайра) ва камтар қуми кварсӣ (барои беҳтар намудани соиш) илова намуда, соиш додем. Маҳлули сабзро бо колбаи Бунзен полоидем. Баъди чанд бор шуста тоза кардани хован, поло ва колба бо ҳалкунанда маҳлулро ба колбаи андозченкунанда 24 мл резондем. То нишони лозимӣ рехта, пур карда, омехта намудем. Махлули ҳосилшуда дар таркибаш хлорофилҳои «а» ва «в», каротин ва ксантофилл дорад. Миқдори пигментҳоро бо усули спектрофотометрӣ муайян кардем. Асбоб барои муайянкунии таркиби  пигментхо спекторфометри навъи СФ -18 хизмат мекунад.

         Спектрофотометр имконияти бо усули фотоэлектрикӣ муайян намудани фарқияти зичиҳои оптикӣ  маҳлули стандартӣ ва маҳлули тадқиқшавандаро дар ҳудудхои нурхои аёнӣ (400-700 нм) дорад. Ҳисоби пигментҳои сабз, ҷамъи хлорофиллҳои «а» ва «в»,  инчунин миқдори каротиноидҳоро бо усули Холм –Ветштейн барои атсетони 100 % бо формулаҳои зерин ҳисоб кардем:

1.     С хna = 9.784.D662-0.990.D664

2.     Cxnb=21.426.D664-4.650.D662

3.     Cxna+b=5.134.D662-20.436.D664

4.     С кар= 4,695.D440,5-0.268.Cxna-xnb

Дар вақти гузарондани таҷрибаҳо маълум шуд, ки миқдори пигментҳо дар барги қарақот дар ҳудуди гуногун тағйир меёбадҲамин тавр, миқдори хлорофилли «а» дар давраи аввали мевадиҳӣ дар навъи Янчевский 1,17 мг/дм2, хлорофилли «б» то 0,42 мг/дм2 ва каротиноидҳо ҳамагӣ 0,04 мг/дм2-ро ташкилдод. Ин нишондодхо дар навъи Золотая ва Душистая қуллан аз навъи Янчевский фарқ доранд. Масалан, миқдори хлорофилли «а» ва «б» дар навъи Золотая 1,76 ва 0,94 мг/дм2, ки аз навъи якум зиёд аст ва дар навъи Душистая,  баръакс ин бузургиҳо камтар хастанд ( хлорофилли «а» ва «б» 0,23 ва 0,08 мг/дм2)-ро ташкил медиҳад. Аз ҷиҳати миқдори каротиноидҳо низ ин навъхо аз якдигар фарқ доранд. Дар ин ду навъ миқдори каротиноидқо нисбати навъи Янчевский зиёдтар аст (ҷадвали 1). Агар ин натичахоро бо ҳам муқоиса намоем, он гоҳ хусусияти хоси ин навъҳои растанӣ зохир мегарданд, ки шояд бо хусусияти генетикӣ ё даврахои нашуънамои растанӣ алокаманд бошанд.     

Ҷадвали 1.

Миқдори пигментҳо дар барги қарақот дар давраи аввали мевадиҳӣ (мг/дм2)

Намудҳои қарақот

Хлорофилли «а»

Хлорофилли

«б» 

Суммаи хлорофиллҳо

Каротиноидҳо

Янчевский

1,17±0,08

0,42±0,02

1,59±0,07

0,04±0,01

 

Золотая

1,76±0,08

0,94±0,04

2,70±0,07

0,42±0,05

 

Душистая

0,23±0,02

0,08±0,03

0,31±0,01

0,39±0,02

 

        

      Ғайр аз ин вобаста аз давраҳои расишу инкишоф ҷараёни ҷамъшавии пигментҳо дар барги қарақот муайян карда шуд. Барои ин миқдори пигментҳоро дар давраҳои гуногуни нашуънамои растанӣ тадқиқ карда шуданд. Натиҷаҳо дар ҷадвали 2 нишон дода мешаванд. Аз натиҷаҳои ҷадвал бармеояд, ки миқдори пигментҳо вобаста аз давраҳои расишу инкишоф тайғирёбанда аст. Динамикаи  миқдори хлорофилли «а» ва «б» дар давраи аввали мевадиҳӣ 1,17 ва 0,42 мг/дм2-ро ташкил дод. Дар давраи пухтарасии меваҳо миқдори пигментҳо (1,24 ва 0,52 мг/дм2) зиёд буда, дар охири  мевадиҳӣ хеле кам мегардад (0,52 ва 0,08 мг/дм2). Миқдори каротиноидҳо баръакси хлорофиллҳо тамоюл ба афзоиш доранд. Масалан, агар дар зинаи аввали мевадиҳӣ он 0,05 мг/дм2-ро ташкил диҳад, ҳангоми пухтарасии меваҳо ин бузургӣ афзуда, дар охири мевадиҳӣ (0,82 мг/дм2) бузургии максималиро соҳиб мегардад (ҷадвали2).                                                                                                              

Ҷадвали 2.Ҷамъшавии миқдори пигментҳо  дар барги қарақоти Янчевский (мг/дм2)

Пигментҳо

Давраҳои вегетатсия

Аввали мевадиҳӣ

Пухтарасии меваҳо

Охири мевадиҳӣ

Хлорофилли «а»

1,17±0,07

1,24±0,03

0,52±0,01

Хлорофилли «б»

0,42±0,02

0,52±0,04

0,08±0,03

Суммаи хлорофиллҳо

1,59±0,08

1,76±0,02

0,60±0,04

Каротиноидҳо

0,05±0,01

0,22±0,04

0,82±0,03

 

 Ҷамъшавии миқдори пигментҳо дар барги қарақоти Душистой (мг/дм2)

Пигментҳо

Давраҳои вегетатсия

Аввали мевадиҳӣ

Пухтарасии меваҳӣ

Охири мевадиҳӣ

Хлорофилли «а»

0,23±0,04

1,68±0,04

0,58±0,02

Хлорофилли «б»

0,08±0,02

1,39±0,04

0,27±0,03

Суммаи хлорофиллҳо

0,33±0,02

3,07±0,03

0,85±0,04

Каротиноидҳо

0,39±0,03

0,71±0,04

0,86±0,06

 

 Ҳамин тавр тадқиқотҳо нишон доданд, ки суммаи  хлорофилли «а»  ва «б».   дар фазаи мевадиҳӣ дар таркиби барги қаракоти  интродуксионӣ - Золотая аз ҳама зиёдтар аст. Дар қарақоти Янчевский миқдори зиёди хлорофилл дар давраи пухтарасии мева ва  дар давраи охири мевадиҳӣ кам шуда,  миқдори каратиноидҳо зиёд мешавад. Чунин нишондод  дар қарақоти интродуксионии  навъи  Душистой низ мушоҳида шуд.

АДАБИЁТҲО

1.      Ақназаров О.А. Действие ультрафиолетовой радиации на рост морфогонеза уровня гормонов высокогорных растений. Автореф. докт. дисс.-Душанбе-. 1991.-47с.

2.      Мерзляк М.Н. Пигменты, оптика листа и состояние растений.// Соросовский образовательный журнал .№ 4, 1998.-С. 19-24.

3.      Шомансуров С. Реакция растений на УФ радиатция и другие экологические факторы высокогорые Памира. Автореферат док. дисс. – М., 1994. -44 с.

4.      Шульгин И.А. Солнечная радиация и растение.  Л.: Гидрометеоиздат. 1967.-179 с.

5.      Шульгин И.А. Морфо-физиологические приспособления растений к свету. 1963. – 74 с.

6.       Фелалиев Р.С. //Оптические свойства и содержание пигментов в листьях растений взависимости от экологических факторов высокогорях.Автореф. канд.дисс. – Душанбе. 2008. -23 с.

7.      Огоева Д.Т., Шомансуров С. Особенности радиационного режима высокогорий Памира. Душанбе: Дониш, 1985. -С. 21-35. 

МИҚДОРИ ПИГМЕНТҲОИ АСОСӢ ДАР БАРГИ РАСТАНИИ КАРАҚОТҲОИ БОҒИ БОТАНИКИИ ПОМИР

Дар мақола натиҷаҳои тадқиқот оид ба омўзиши миқдори пигментҳо дар таркиби намудҳои маҳаллӣ ва интродуксияшудаи  қарақот, ки дар шароити боғи ботаникии Помир дар баландии 2320 метр аз сатҳи баҳр рушд менамоянд,  оварда шудааст. Ҳамин тавр, тадқиқотҳо нишон доданд, ки суммаи  хлорофилли «а»  ва «б».   дар фазаи мевадиҳӣ дар таркиби барги қаракоти  интродуксионӣ - Золотая аз ҳама зиёдтар аст. Дар қарақоти Янчевский миқдори зиёди хлорофилл дар давраи пухтарасии мева ва  дар давраи охири мевадиҳӣ кам шуда,  миқдори каратиноидҳо зиёд мешавад. Чунин нишондод  дар қарақоти интродуксионии  навъи  Душистой низ мушоҳида шуд.

     Калимаҳои калидӣ: пигментҳо, хлорофилл, навъҳои қарақот, қарақоти ҷойдорӣ, қарақоти интродуксионӣ, каратиноидҳо 

СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЯХ СМОРОДИНЫ 

РОИЗРАСТАЮЩИЕ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

В статье приведены результаты исследования количество основных пигментов местных и интродуцированных видов  растения смородины в Памирском ботаническом саду на высоте 2320 м.над уровнем моря. Наши исследования показали, что сумма хлорофиллов «а» и «б» в фазе плодоношения в составе листьев смородины Золотая больше, чем во всех других видов.  Смородина Янчевская содежит больше хлорофилла в фазе созревания плодов и в конце созревания постепенно он уменшается, а количество каротиноидов увеличивается.

      Ключевые слова: пигметы, хлорофилл, сорта смородины,местные сорта, интродукционные сорта, каратиноиды. 

THE PIGMENTS SUBSTANCE IN CURRANT LEAVES GROWING IN BOTANICAL GARDEN

This article includes the results of research of the quantity of pigments in local currant and alien types in Pamirian botanical garden on the height of 2320m above sea level. Our studies showed that the sum of chlorophiles “a” and “b” in the phase of producing fruits in the leaves of the currant Zolotaya more than in all other varities. Currant Yanchevskaya contains more chlorophiles in the phase of producing fruits and to the end of riping gradually decreases, but the

quantity of caratinoids increases.

      Keywords: pigment, chlorophyll, currant varieties, local varieties, introduction varieties, carotenoids.

 

Маълумот дар бораи муаллифон: Каримова З. Д. муаллимаи калони кафедраи фанҳои табиӣ-илмии Донишгоҳи давлатии Хоруғ  ба номи М. Назаршоев, Тел: 915361278. Email: Zebo @ mail. ru

Наврузбекова М. А.,  магистранти курси 2-юми шуъбаи химияи Донишгоҳи давлатиии Хоруғ ба номи М. Назаршоев, Тел: 931409191

Сведения об авторах: Каримова З.Д. ст.препод. кафедры естественно-научного факультета Хорогского госууниверситета им.М.Назаршоева

Наврузбекова М.А.,магистр второго курса естественно-научного факультета Хорогского госууниверситета им.М.Назаршоева 

Information about authors: Karimova Z.D., senior lecturer of Natural sciences Department  of Khorog State  University named by M. Nazarshoev, Phone: 915361278. E-mail: Zebo@mail. ru

Navruzbekova M.A., master of second course of Natural sciences faculty of the chemistry department of Khorog State University named by M. Nazarshoev,  Phone: 931409191 

 

  УКД 633.16.

СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В СОСТАВЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СМОРОДИНЫ  ПРОИЗРАСТАЮЩИЕ В ПАМИРСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

Д. З.Каримова.,  А.М.Наврузбекова 

Хорогский государственный университет имени М.Назаршоева 

Эволюция плодово-ягодных растений проходила в разнообразных почвенно-климатических условиях земного шара, в связи, с чем изучения приспособительных признаков к различным условиям окружающей среды, особенно высокогорья, является актуальным.

Немаловажное  народнохозяйственное значение имеют ягодные культуры земляника, малина, смородина и крыжовник, обладающие ценными биологическими и производственно-технологическими особенностями.

Несмотря на то, что интродукционные работы выполнялись на многие растительные виды, в основном древесно-кустарниковые (Гурский, 1957), для растений смородины до сих пор не имеются полноценные научные результаты, охватывающие не только общебиологические аспекты интродукции растений,  но также и биохимический состав данной культуры.

О флаваноидном составе растений при их интродукции имеются многочисленные сведения, из которых следует, что при  введении в культуру наблюдается количественные колебания флаваноидов (Волынец, 1973), а также изменение их качественного состава преимущественно в направлении уменьшения количества компонентов.

Бесспорно, влияние условий произрастания на образование и накопление флаваноидов, которые может выражаться в изменении их количества и состава, место произрастания в определённых географических пунктах, включая зависимость от высоты над уровнем моря (Клышев, Алюкина, 1970).

Степень влияния отдельных факторов  среды на образование флаваноидов выяснена недостаточно, хотя мнение большинства исследователей сходиться в одном решающем факторе, оказывающим воздействие на эти процессы служит свет (Запрометов, 1971).

Таким образом, литературные сведения о биосинтезе флаваноидов свидетельствует, о том что сложный многоэтапный процесс образования флаваноидов о растении может идти различными путями, которые, по-видимому определяются как генетическими особенностями и состоянием растений, так и условиями его произрастания.

Останавливаясь на обширный литературный  материал, следует отметит, что  в условиях высокогорья Памира практически нет сведения о биохимических и физиологических аспектах ягодных кустарников при их интродукции, что составляет предмет важности и актуальности.

В связи с этим нашей целью исследования было изучения содержания флаваноидов в интродуцированных видов смородины, произрастающие в условиях Памирского  ботанического сада на высоте 2320 м. над уровнем моря.

Объектом исследования служили местный вид- смородина  Янчевская, а также интродуциенты- смородина душистая, золотая и  американская.

Качественный состав флаваноидов мы определяли методом бумажной хроматографии (Марки Ленинградская средняя «С») и на пластинке «Silufol», как одномерный, так и двумерной, используя общепринятые системы растворителей бутанол: уксусная кислота: вода (БУВ) в соотношение 4:1:5, 15% уксусной кислоты при разделении гликозидов и 60% уксусной кислоты- для агликонов.

Обнаружение флаваноидов проводили в видимом и УФ-свете до и после обработки хромограмм 5% раствором AlCl3 в этаноле, парами аммиака и 5% водным раствором  Na 2CO(Куркин, 2007)

Изучение  агликонов проводили  гидролизом этанольного экстракта суммы  флаваноидов 5% H 2SO4 в течение 1,5-2 ч. Затем гидролизат заливали 5-10 мл серного эфира и оставляли в делитьной воронке. Эфирную вытяжку исследовали на наличие агликонов.  Параллельно наносили  и  сравнили имеющиеся чистых веществ- кемпферол, мирицетин и кварцетин.

Одной из наиболее широкораспространеных групп природных соединений вызывающие особое внимания исследователей являются флавоноиды, и в основе их строения лежит С636 . Большинство из этих соединений относятся к фенилпроизводным бензо-пирона.

В настоящее время их выделено и описано свыше 2000. Однако работы в этом направлении не потеряли  своей актуальности. Это объясняется широким терапевтическим применением этих веществ в качестве капилляраукрепляющих, желчегонных, противовоспалительных (Тезисы I-IV Всесоюзных симпозиумов по фенольным соединениям 1966, 1970, 1976, 1982),  а  также их участие в окислительно-востановительных процессах, росте,  развитии, репродукции (Запрометов, 1974; Минаева,1978; Клышев и др.,1978).

Кроме того, флавоноиды в последние годы широко применяются в хемосистемтике растений (Высочина,1968).

В связи с отсутствием в литературе   сведения о химическом составе, в частности флаваноидных соединений видов смородины, произрастающих на территории ботанического сада, нами изучены качественный состав опытных образцов названных видов растений.

Как следует, из полученных результатов (табл.1) все изученные виды смородины  содержат флавоноидные  соединения.

Наиболее  количество этих веществ обнаружены в репродуктивные органы исследуемых видов растений (3-5компонентов).

В продуктах кислотного гидролиза эфирных вытяжек листьев и рекпродуктивных органов смородины Янчевского кроме кверцетина и кемпферола обнаружено флаваноидной природы с Rf=0,47.

Основным агликоном флаваноидов у перечисленных видов смородины является кверцетин. Он обнаружен у всех исследуемых видов растений, реже встречаются кемпферол и мирицетин. 

Таблица 1. Качественный состав флавоноидных соединений смородины 

 

Виды смородины

Корны

Листья

Соцветия

Плоды

Флавоноиды  групп

Флавонолные соединений

1

 Душистая

1

4

3

4

Флаванолы

Кварцетин, кемпферол

2

Золотая

следы

3

2

4

Флаванолы

Кварцетин, неидентифици-рованный асликон Rf=0,83.

3

Американ-ская

следы

2

2

3

Флаванолы

Кверцетин

4

Янчевская

1

4

3

5

Флаванолы

Кварцетина, кемпферола неидентифици-рованный асликон

Rf=0,47.

 

Наибольшее количество этих веществ обнаружены в репродуктивные органы исследуемых видов растений (3-5компонентов).

В продуктах кислотного гидролиза эфирных вытяжек листьев и рекпродуктивных органов смородины Янчевского кроме кверцетина и кемпферола обнаружено флаваноидной природы с Rf=0,47.

Основным агликоном флаваноидов у перечисленных видов смородины является кверцетин. Он обнаружен у всех исследуемых видов растений, реже встречаются кемпферол и мирицетин.

В корнях исследуемых видов смородины флаваноиды присутствуют в следовых количествах или совсем отсутствуют.

Из полученных данных следует, что различные органы видов смородины отличаются по составу флаваноидов, и это согласуется с литературным данными о разнокачественности отдельных частей по составу и количеству этих соединений (Волынец,1973).

Сравнение храмотограмм исследуемых видов показывают о близости этих растений, и указывает на различие биологической роли этих соединений  в различных органах растений (Волынец,1973; Кукенов,1983).

Известно, что в процессе развития растений содержание в них действующих веществ изменяется. Зависимость динамики накопления флаваноидных соединений в процессе развития растения подтверждаются многочисленными фактами (Клышев, Алюкина, 1970; Нуритдинова, 1970; Боброва,1972).

Нами изучался динамика накопления суммы флавоноидов надземных частей смородины Янчевского, отличавшихся наиболее богатой флавоноидным составам (табл.2) 

Таблица 2. Динамика накопления суммы флавоноидов смородины Янчевского % к абс. сухой массе 

Фаза развития

Содержание флаваноидов по органам

листья

Соцветия

плоды

стебли

Бутоназация

2,27

-

-

1,91

Цветения

2,15

3,43

-

1,64

Плодоношение

2,15

-

2,78

1,38

Данные таблицы показывают, что в листьях исследуемого вида содержание данных веществ уменьшается до плодношения. Максимальное содержания суммы флавоноидов обнаружено в соцветиях исследуемого вида в фазе цветения (3,43%).

Таким образом, из приведенных данных можно заключить, что для исследуемого вида смородины  Янчевского характерно динамика уменьшения флавоноидных соединений с максимум в период бутонизации- цветения.        

ЛИТЕРАТУРА

1.      Тезисы докладов IV-ого Всесоюзного  симпозиума по фенольным соединением. -Ташкент. 1982.- 274с.

2.      Минаева В.Г. Флавоноиды в онтогенезе растений и их практическое использование.- Новосибирск.1978.

3.       Запрометов М. Н. Основы биохимии фенольных соединений. М: Высшая школа. 1974.-214с.

4.      Запрометов М. Н. Образование и функции фенольных соединений в высшых растениях.\\ Журнал общ.биол. 1970 б, Т.31. №2, С.201-220,

5.      Клышев Л.К., Бандюкова В.А., Алюкина Л.С. Флаваноиды растений.- Алма-Ата.  Наука,- 1978,- 220с.

6.      Высочина Г.К. O возмжности использования признака флавоноидности в таксономии род // Тезисы совещания по вопросам изучения и основания растительных ресурсов СССР.- Новосибирск. 1968.-С. 53-54.

7.      Вольнец А.П. Фенольные соединения. // Биологические активные вещества в жизни растений и животных.- Минск, 1973-,С.33-39

8.      Кукенов М.К.  Флавоноидсодержащие растения Юго-Востока Казахстана. Алма-Ата:  Наука, 1983.-216с.

9.       Боброва А.Д.  Динамика содержания катехинов в надземных органах горца Панютина в процессе вегетативного развития. // Природная флора Украины и Молдавии и обогащении её путём интродукции. Киев, Наукова  думка, 1972,- С.12-14

10.  Нуриддинова Ф. Р. Изучение фенольных соединений в онтогенезе хлопчатника.// кн.: Тезисы докладов 2-ого Всесоюзного симпозиума по фенольным соединениям. Алма- ата, «Наука», 1970.- С.108-109.

11.  Клышев Л. К., Алюкина Л.С. Флора Казахстана как источник флавоноидных соединений. // Тезисы докладов 2-ого Всесоюзного симпозиума по фенольным соединениям. Алма- ата, Наука, 1970.- С.5-6

12.  Куркин В.А. Фармакогенизия. Учебник для студентов фармацевтических вузов. –Самара: ООО  Офорт, ГОУ ВПО Сам ГГУ Росздраво, 2007. -С. 12-39

 

МИҚДОРИ ФЛАВАНОИДҲО ДАР ТАРКИБИ НАМУДҲОИ ГУНОГУНИ ҚАРАҚОТ ДАР ШАРОИТИ БОҒИ БОТАНИКИИ ПОМИР 

        Дар мақола натиҷаҳои тадқиқот оид  ба омўзиши миқдори флавоноидҳо дар таркиби намудҳои маҳаллӣ ва интродуксияшуда, ки дар шароити боғи ботаники Помир дар баландии 2320 метр аз сатҳи баҳр рушд менамоянд, оварда шудааст.   Дар маъсулоти гидролизи кислотагии равғанҳои  В продуктах кислотного гидролиза эфирных вытяжек листьев и рекпродуктивных органов смородины Янчевского кроме кверцетина и кемпферола обнаружено флаваноидной природы с Rf=0,47.

       Калимаҳои калидӣ: моддаҳои фаъоли биологӣ, флаваноидҳо, қарақоти   Янчевскӣ,  Душистая,  Золотая,  Американская, баланди аз сатҳи баҳр 

 

СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В СОСТАВЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СМОРОДИНЫ  ПРОИЗРАСТАЮЩИЕ В ПАМИРСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

В статье приводятся данные по изучения содержания флаваноидов в местных и  интродуцированных видов смородины, произрастающие в условиях Памирского  ботанического сада на высоте 2320 м над уровнем моря. Нами изучалась динамика накопления суммы флавоноидов надземных частей смородины Янчевского, отличавшихся наиболее богатой флавоноидным составом.

    В продуктах кислотного гидролиза эфирных вытяжек листьев и рекпродуктивных органов смородины Янчевского кроме кверцетина и кемпферола обнаружено флаваноидной природы с Rf=0,47.

       Ключевые слова: биологические активные вещества,  флавоноиды,  виды смородины Янчевская,  Душистая,  Золотая,  Американская, высота над уровнем моря, местопроизрастания 

FLAVONOIDS IN DIFFERENT TYPES OF CURRANT GROWING IN PAMIR BOTANICAL GARDEN

      The article brings data on investigating flavonoids in local and alien types of currant growing in Pamir botanical garden on  2320 meters high from sea level. We have investigated the dynamic accumulation of flavonoids in ground parts of Yanchevskaya currant that contains more flavonoids.

   In products of acid hydrolysis of the ether extracts of leaves and reproductive organs of the Yanchevsky currant, in addition to quercetin and kempferol, a flavanoid nature with Rf = 0.47 was found.

       Key words:  biological active substances, flavonoids, types of currant Yanchevskaya, Fragrant, Gold, American, height from sea level, place of growing. 

Маълумот дар бораи муаллифон: Каримова З.Д., муаллимаи калони кафедраи фанхои табиӣ-илмии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев, Тел. 915361278. E-mail: Zebo@mail. ru

Наврузбекова М.А., магистранти курси 2-юми шуъбаи химияи Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба  номи М. Назаршоев,  Тел: 931409191

Сведения об авторах: Кармова З., ст препод., естественно-научного факультета Хорогского государственного университета имени М.Назаршоева. Тел. 915361278. E-mail: Zebo@mail. ru

Наврузбекова М.А., магистрант 2-го курса отделении химии естественно- научного факультета Хорогского государственного университета им. М. Назаршоева.

Information about authors: Karimova Z.D., senior lecturer of Natural sciences faculty of Khorog State University named by M. Nazarshoev, Phone: 915361278. E-mail: Zebo@mail. ru

Navruzbekova M.A., master of second course of natural sciences faculty,  the chemistry department of Khorog State University named by M. Nazarshoev,  Phone: 931409191. 

УДК:582.86.581.1

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЛЕПИХИ ВЫСОКОГОРЬЯ ПАМИРА

С.  Мусоев., С. Музофиров М.Ниёзов., Б. Имомназаров . Г. Давлатназарова., Х.Акимбекова

Памирская  сельскохозяйственная  опытная Станция ТАСХН

Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева 

      Знание биологических закономерностей  роста и развития облепихи является необходимым условием для проведения агротехнических приёмов культивирования, в том числе и способов её размножения. В отдельных работах [1,2,3] отражены лишь некоторые сведения о морфо-биологических особенностей облепихи встречающихся, на Памире.  В целом биологические особенности облепихи высокогорья  Памира слабо изучены. В этой связи нами в течение последних лет в продолжении изучения  дикорастущих зарослей  и  сортов облепихи произрастающих в условиях коллекции  Памирского ботанического сада (ПБС)  исследовались некоторые показатели биологии роста и развитие растений. 

Объекты и методы исследования 

      Объектами нашего исследования служили дикорастущие заросли облепихи произрастающиеся по притокам основных рек Западного Памира-Пяндж, Ванч, Гунт, Бартанг и Шохдара, а также и коллекционные формы облепихи Памирского ботанического сада.

    Исследования проводились путем проведения лабораторно-полевых опытов и маршрутно-экспедиционным методом. При изучении биологических особенностей в полевых условиях нами проведено биометрическое описание морфологических органов и   наблюдение за ходом роста и развитием облепихи. Высота растений определялись путём её измерения  по высоте основных стволов и побегов. Размеры однолетних и двухлетних побегов измеряли линейкой в каждом регионе на 30 модельных деревьях (кустов) и на каждом кусте измеряли 10 шт. побегов.

     Фенологическое наблюдение проводили согласно  методике Главного ботанического сада [4] . Динамику роста побегов определяли измерением их длины через каждые 5 дней. Определялись основные фенофазы у следующих сортов и форм облепихи, выращенных  в коллекции Памирского ботанического сада (ПБС): Шохдаринский – ШХ-19; Ишкашимский – ИК-16; ИК-25; Гунтский – Г-1; Ванчский – В-80-16; В-11; Гибридная  (местная Х Дар Катуни), а также   интродуцированные    сорта  облепихи, перевезенные   из НИИ садоводства  Сибири им. М.А. Лисовенко : Дар Катуни, Золотой початок, Масличная, Витаминная, Б-32, Новость Алтая и Мужская. Фенологическое наблюдение в природных популяциях проводились на зарослях, произрастающих на территории  высокогорья  Памира в пределах высотного профиля 1800-3400 м над ур. моря. 

    Результаты исследования

      Изучение закономерностей роста и развития, в зависимости от внешних факторов показали, что облепиха является наиболее распространенным растением на Западном Памире. Оптимальные условия роста и развития она находит на более  нижнем и среднем горном поясе, а верхние пределы не способствуют нормальному росту и развитию.

   Облепиха приурочена, главным образом к аллювиальным почвам пойм рек и произрастает на лёгких песчано-илистых отложениях. Поселяется даже на каменистых бесплодных почвах  окраинам  русел и притоков. Поднимается до высоты 3800 м ( приток реки Танымас). 

    Облепиха в природных условиях преимущественно размножается семенами и корневым отпрыском. Семенное размножение заключается в следующем. Поскольку плоды облепихи в осенне-зимний период (ноябрь-декабрь) являются основной пищей птиц, которые распространяют их по разным местам. При попадании в увлажненные условия, ранней весной из зародыша семян образуются сеянцы, которые могут быстро развиваться и достигать стандартного размера. Второй путь семенного размножения в природных условиях заключается в их распространении водным течением. Как было отмечено, облепиха произрастает в долинах рек по её притокам и речёк. В осенний период, когда плоды на ветках начинают засыхать, с помощью ветра они попадают в воду. Вода их уносит, и часть из них застревает по берегам рек. Застрявшие семена также дают новый индивидуум растений облепихи.

    Третий путь- это снесение силой ветра. Засохшие плоды силой сильного ветра распространяются вокруг материнского растения. При этом в благоприятных условиях среды семена дают полноценные растения. И, наконец, четвёртый путь их распространения – антропогенный фактор. Во время сбора плодов при их транспортировке часть плодов попадают в почву. При благоприятных условиях, такие семена также могут развиваться. Из основных биологических особенностей облепихи можно отметить её вегетативное размножение в природных условиях корневыми отпрысками. Материнское растение, появившееся семенным путём, до плодоношения (4-5 лет) усиленно растёт в длину. Некоторые экземпляры за этот срок достигают высоты 2-2.5м. Одновременно с этим у 3-4 летней облепихи наблюдается увеличение придаточных корней. Эти же корни развиваются по горизонтальному направлению с различной траекторией материнского растения. Из спящих почек, расположенных на таких корнях, развиваются несколько растений, от корневых отпрысков могут образоваться большие непроходимые куртины, особенно на лёгко-песчаных субстратах. На каменистых бесплодных почвах, а также на тяжёлых по механическому составу почвах способность корнеотпрыскообразования подавляется. Массовое размножение путём корнеотпрысков имеет большое значение для защиты эродированных почв. При размножении их можно использовать как исходное материнское растение. Другой главной биологической особенностью облепихи является её влаголюбие. Многолетние исследования показали, что облепиха произрастает только на увлажнённых местах. В природных условиях по мере засыхания почвы облепиха начинает угнетаться. Об этом свидетельствуют результаты наблюдения в лесных массивах, где участки облепихи в летний период за счёт полноводия временно затопляются. После высыхания на таких участках облепиха постепенно угнетается и исчезает. В условиях сухого климата и малого количества почвенной влаги в высокогорьях Западного Памира надземная часть облепихи ксерофилизировалась. Наблюдения за растениями, которые выращивались на опытном участке, где в течении сезона подвергались три-четыре раза поливу, показали, что у них ухудшались ростовые процессы, наблюдалась сильная колюченность и мелколиственность  (табл. 1).

      Как показали результаты исследования, уменьшение полива в условиях Западного Памира в целом ухудшает состояние растений. Растения, подвергавшиеся поливу один раз в месяц, по всем показателям роста в два раза  уступают растениям, которые поливались еженедельно. На второй год растения, выращенные при поливе раз в месяц, больше не поливались. Наблюдения показали, что ранней весной эти растения начали вегетацию за счёт запаса почвенной влаги. В конце вегетации растения превратились в калючкообразный куст и засохли. Доказательство её влаголюбивости подтверждается тем фактором, что при бедной атмосферной и почвенной влаге  бесколючие  алтайские сорта в условиях Памирского ботанического сада образовали колючки.    Наиболее важной биологической особенностью облепихи, является повышенная требовательность к свету. 

Таблица 1.  Влияние полива на некоторые показатели роста облепихи.

Варианты опыта

                          Показатели роста

Длина прироста, см

Длина листьев, см

Ширина листьев, см

Число колючек на 10см побега

Полив (еженедельный)

11,6 ± 0,6

5,5 ± 0,1

0,9 ± 0,01

6,2 ± 0,3

Полив (раз в месяц)

 6,5 ± 0,4

2,3 ± 0,5

 0.57 ± 0,02

9,7 ± 0,2

 

        Это подтвердилось результатами наших исследований, проведённых в различных её место произрастаниях. Заросли, произрастающие совместно с ивняками и тополями в лесных массивах, являются слаборазвитыми (малоурожайные и маловетвистые). Угнетённые растения ломоносом в устье реки Бартанг, а также на участке Козидех по реке Пандж отличаются низкой урожайностью и оказались малоустойчивыми к различным вредителям и болезням.  Рост и развитие облепихи тесно связаны с условиями местообитания. Так, наиболее оптимальные условия складываются там, где кусты произрастают отдельно от других растительных сообществ – на открытых и освещённых местах в природных условиях, особенно на песчано-увлажнённых почвах. На галечниках, дернинах, а также засушливых и затенённых местах встречаются более слаборазвитые растения. При этом высота растений часто достигает 1-2м, урожайность растений с одного дерева составляет лишь 0.9-1,2кг.

       Наблюдаются ослабленные побегообразовательные процессы, признаки светолюбия, эректоидность листьев, формирование безлистных плодовых веточек на теневой стороне побегов или отмирание листьев, если они были заложены [2,5] .

      Наблюдения в природных условиях, а также на коллекционных участках показали, что при плотности охвата кроны каждый год побеги нижнего яруса из-за малой освещённости засыхают. Итак, свет является важным фактором внешней среды, интенсивность которого  следует учитывать при разработке агротехники облепихи. Побегообразовательные процессы у облепихи начинаются с первого года жизни растений. Характерной особенностью побегообразования облепихи Западного Памира является сильное развитие боковых побегов.    Однолетние саженцы местных форм облепихи имеют до 6-8 шт побегов.

      На втором-четвёртом году жизни растения имеют моноподиальный рост с разветвлёнными боковыми побегами второго и третьего порядка. При вступлении в плодоношение на 4-5 годах жизни усиливается симподиальный рост боковых побегов. Рост боковых скелетных побегов заканчивается колючкой, а у ростовых побегов заложением вегетативных почек. Таким образом, с начала периода плодообразования у облепихи Западного Памира наблюдается заполнение кроны симподиальным ростом боковых побегов и моноподиальным ветвлением верхушечных побегов.

     Для облепихи характерным, является процесс быстрого восстановления побегов при обрезке. При обрезке вегетативных побегов ранней весной или даже в начале вегетации из нижних почек пазухи листа образуются вегетативные побеги, прирост которых достигает в конце вегетации до 20-30см. При обрезке на 3-4 летней древесине смешанные плодовые почки утрачивают способность плодообразования, и усиливается их вегетативный рост в длину, образуя многочисленные (5-8шт) ростовые побеги, длина которых также варьирует в пределах 10-20см. Прирост верхушечных побегов заметно изменяется в зависимости от возраста растений, от их местообитания и от индивидуальной изменчивости различных форм.

     Как свидетельствуют данные табл. 2. с возрастом у растений облепихи наблюдается постепенное уменьшение роста побегов, что связано с плодоношением, то есть максимальной продуктивностью облепиха достигает от 8 до 13-18 лет. Это связанно с распределением пластических веществ на формирование плодов и на рост побегов .

Таблица 2. Длина однолетних и двухлетних побегов форм «В-14» в зависимости от возраста растений (в коллекции ПБС)

Возраст растений, лет

Длина однолетних побегов, см

Длина двухлетних побегов, см

От 2 до 5

 

     45.1 ± 1.1

    37.04±0.9

От 5 до 10

     25.0± 1.0

    23.0±1.2

 

От 10 и выше

 

     15.3 ± 1.2

    12.5 ±1.1

        В зависимости от местообитания  у облепихи наблюдается также изменение длины побегов. Исследования, проведённые в различных зонах , показали, что наибольший прирост имеют заросли, произрастающие в местах с относительно редким древостоем (Бартанг). По длине двухлетних побегов отличаются заросли ущелья Бартанга и Ванча (табл.3). Наблюдения показали, что на верхней границе (по высотному профилю) произрастания прирост у облепихи ослабевает.                                                                                                 

 Таблица 3. Размеры однолетних и двухлетних побегов облепихи в различных местообитаниях.

Показатели роста побегов, см

                                 Районы исследование

Пяндж

Ванч

Шохдара

Гунт

Бартанг

Длина однолетних побегов,см

23.8± 1.1

24.8± 0.8

27.9± 0.9

23.5± 1.0

34.3± 1.2

Длина двухлетних побегов,см

22.0± 1.2

27.3± 0.9

22.6± 1.0

19.2± 0.8

29.8± 1.3

         При изучении биологических особенностей облепихи, важное значение имеет исследование фенологии её роста и развития. Изучение данных параметров даёт возможность оценить биологические свойства и хозяйственно-ценные качества растений. Фенологические наблюдения необходимы также для изучения формовых особенностей растений по происхождении ими отдельных фаз развития, что важен в целях соблюдения сроков проведения различных агротехнических мероприятий.

      При проведении фенологических наблюдений отмечались фазы набухания почек и их распухания, рост побегов, цветение, завязывание и созревание плодов, опадание листьев, которые определяли полный цикл развития облепихи. В работе основное внимание было уделено росту и развитию различных форм и сортов облепихи в коллекции ПБС и в местах  естественного её произрастания. В природных условиях облепиха, в зависимости от высоты местопроизрастания, начинает  вегетировать с начало апреля до начало мая.

     Результаты исследования показали, что облепиха крушиновидная в зависимости от местопроизрастания имеет большие колебания в прохождении фенологических фаз. Одни и те же фазы наступает в различные сроки, что тесно связано с температурой воздуха, суммой осадков и относительной влажностью воздуха. Из таблицы  4 следует, что по высотному профилю Западного Памира время прохождения основных фенофаз различается в пределах одного месяца и больше.       Кроме того, выявлено, что мужские растения начинают вегетировать на 3-5 дней раньше женских. Эта особенность отрицательно влияет на женских форм облепиху, поскольку будущий ее урожай зависит от опылителей.    Цветение продолжается 7-8 дней в зависимости от высоты местности над уровням моря, оно затягивается по мере наступления положительных температур (8-100). Так на высоте 1800 м начало цветения отмечено 15- апреля,  а на высоте 3200 м только 29. мая (табл.25).

       Созревание плодов на Западном Памире начинается в первой половине  августа. Этот процесс протекает в зависимости от местообитания и формового разнообразия. В природных популяциях по срокам созревания различаются две группы. В целом, к первой группе в различных микропопуляциях и по высотному профилю относятся раннеспелые формы, а ко второй-позднеспелые. Созревание плодов затягивается с 10 августа до второй половины октября. Оно определяется окраской плодов. Как уже было отмечено, в природе встречаются две группы плодов по окраске: красноплодные и желтоплодные. Плоды по мере созревания постепенно приобретают вышеперечисленную гамму цветов. Это явление наблюдается неодинаково у каждой формы, так как облепиха является весьма полиморфным растением.

       Соревание плодов происходит по экспозиционному закону: они созревают быстрее на кустах, которые произрастают в разреженных зарослях, чем в загущенных. С начало созревание плодов происходит в верхней части куста, а потом постепенно в средней и нижней частях корны. На первых этапах своего развития плоды бывают упругими и в этом состоянии они находятся до осенних заморозков, а с наступлением холодов с первой половины ноября начинается ухудшение их состояния на ветках.

Таблица 4. Фазы развития облепихи на Западном Памире в зависимости от высоты местопроизрастания.

Фаза развития

               Высота местности над уровнем моря, м

1800

2100

2320

2600

3200

Начало набухание почек

Женских

мужских

 

 

 

5.04

1. 04

 

 

 

13-04

9.04

 

 

 

23.04

20.04

 

 

 

29.04

26.04

 

 

 

10.05

7.05

Начало распускание почек:

Женских

мужских

 

 

 

9.04

5.04

 

 

 

20.04

16.04

 

 

 

29.04

26.04

 

 

 

6.05

2.05

 

 

 

20.05

16.05

Начало цветения:

Женских

мужских

 

 

15.04

10.05

 

 

25.04

21.04

 

 

2.05

30.04

 

 

10.05

7.05

 

 

29.05

26.05

Конец цветения:

Женских

мужских

 

 

23.04

18.04

 

 

1.05

9.04

 

 

2.05

6.05

 

 

20.05

16.05

 

 

5.06

2.06

Завязывание плодов

 

26.04

 

3.05

 

12.05

 

22.05

 

7.06

Созревание плодов:

Начало

конец

 

 

10.08

20.09

 

 

25.08

5.10

 

 

1.09

15.10

 

 

10.09

25.10

 

 

20.09

5.11

Начало листопада

 

20.10

 

2.11

 

10.11

 

20.11

 

30.11

         Плоды становятся мягкими, что затрудняет их сбор. У одних форм плоды на ветках сохраняются до октября-ноября, а у других форм до января-февраля. Иногда в сухом виде плоды сохраняются до весны следующего года.

         Листопад также в зависимости от места произрастания и формирования облепихи начинается с ноября, а у отдельных форм продолжается до глубокого зимнего периода.

         Результаты исследований показали, что даже в пределах одного микроклиматического условия, фазы роста и развития облепихи различаются. В условиях Памирского Ботанического сада развитие различных форм и сортов облепихи протекает в разные сроки. Как видно на данных феноспектра (рис.1), набухание почек начинается у форм «ШХ-19», «Г-1», «Г-78-1», «В-80-16», «В-11», «Гибридная» и «Мужская Памирская», и сорта «Дар Катуни» и «Новость Алтая» в первой половине апреля, а у форм «ИК-25», «ИК-16» и сортов «Золотой початок», «Витаминная», «Б-32» и «Мужская Алтайская» во второй половине месяца. Закономерные изменения также наблюдаются в фазах: набухание почек, цветение и созревание плодов (рис.1). Линейный рост у изученных растений начинается с первой половины мая и продолжается до конца августа. Рост побегов  в зависимости от индивидуальной изменчивости различных сортов и форм протекает с разной интенсивностью.

 

 

          Как следует  из рисунка 2 местная форма «Г-78-1», по сравнению с сортом «Дар Катуни» (сибирский экотип), является более сильнорослой.

 

Рис.2. Динамика роста годичных побегов облепихи в условиях Памирского ботанического сада.

Интенсивность ее роста велика до конца июля, после чего постепенно снижается. Сорт «Дар Катуни» характеризуется меншим приростом,он интенсивно растёт до первой половины июля,а затем ход кривой роста ослабливает. Средний прирост достигает 30 см у сорта «Дар Катуни» и 68 см у местной формы «Г-78-1». Таким образом рост рост верхушечных побегов облепихи различных форм и сортов в одинаковых местообитаниях в силу их индивидуальной изменчивости протекает по разному. На основание вышеизложенного можно заключить,что рост и развитие облепихи Западного Памира и интродуцентов протекает своеобразно  в зависимости от экологических условий и наследственной  специфики. Вегетационный период её составляет 210-214 дней. 

Выводы 

     Установлено, что в условиях Западного Памира облепиха крушиновидная распространена в пределах высот до 3600-3800 м, а оптимальные условия для ее роста и развития создаются на высотах 2000-2600 м.

      Выявено, что в природных условиях Западного Памира она размножается семенным, а также и вегетативным путём, особенно корневыми отпрысками.

     Облепиха относится к группам влаго- и и светолюбимых растений.  Рост и развитие облепихи Западного Памира и интродуцентов протекает в зависимости от экологических условий и наследственной  специфики. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Запрягаева В.И. Дикорастущие плодовые Таджикистана. М: Наука. -1964. - 695с.

2. Авдеев В.И. К ботанико географической характеристике облепихи Горно - Бадахшанской автономной области. //Бюллетень ГБС,1979, вып.-113.- С.37-42.

3. Юсуфбеков  Х.Ю. и др. Изучение полиморфизма облепихи на Западном Памире в целях интродукции //Интродукция растений и ботанические исследования в Горном Бадахшане.  Дониш. -Душанбе,1984.- С.90-109.

 4. Методика фенологических наблюдений в Ботанических садах АН СССР//Бюлл. ГБС.-1975.- 28с.

5. Корзинников Ю.С. и др. Особенности биологии и морфологии облепихи Западного Памира //Биология, химия и фармакология облепихи. Новосибирск: Наука,1983.- С.19-24.

 

БАЪЗЕ РАВАНДҲОИ  ХУСУСИЯТҲОИ  БИОЛОГИИ АНГАТ ДАР ШАРОИТИ БАЛАНДКЎҲИ ПОМИР 

Дар мақола натиҷаи омўзиши баъзе равандҳои  хусусиятҳои биологии ангат дар шароити баландкўҳи Помир  гирд оварда шудаанд. Муайян шудааст, ки ангат дар баландкўҳи Помир то баландии 3600-3800 м. паҳн гардида, бо усулҳои тухмӣ ва нашвӣ инкишоф меёбад. Ин навъи растанӣ ба гурўҳи растаниҳои  об ва равшандӯст маҳсуб ёфта, рушд ва нумўи популятсияҳои ангати Помир ва навъҳои интродуксияшуда ба хусусиятҳои ирсӣ ва шароитҳои экологӣ вобастагӣ доранд. Натиҷаҳои тадқиқот нишон доданд, ки то ҳатто дар ҳудуди як шароити экологӣ даврвҳои рушд ва инкишофи ангат аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Дар шароити боғи Ботаникии Помир инкишофи шаклҳои гуногуни ангат дар давраҳои гуногун сар мешавад. 

    Вожаҳои калидӣ: ангат, хусусиятҳои биологӣ, афзоиш, фенология. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЛЕПИХИ ЗАПАДНОГО ПАМИРА

В статье приводятся результаты исследования по изучению биологических особенностей  облепихи Западного Памира. Установлено, что в условиях высокогорья  Памира облепиха крушиновидная распространена в пределах высот до 3600-3800 м, размножается семенным и вегетативным путём,  относится к группе  влаго- и  светолюбимых  растений.  Рост и развитие облепихи популяций Памира и интродуцированные  сорта  протекают в зависимости от экологических условий и наследственной  специфики. Результаты исследований показали, что даже в пределах одного микроклиматического условия, фазы роста и развития облепихи различаются. В условиях Памирского Ботанического сада развитие различных форм и сортов облепихи протекает в разные сроки.

        Ключивые слова: облепиха, биологические особенности, размножения, фенология. 

SOME  PROCESSES OF SEA BUCKTHORN BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN THE HIGH MOUNTAIN RANGE OF PAMIR.

The article contains the results of investigation on learning the biological types of buchthorn in West Pamir. It was determined that in high mountanous condition of Pamir the sea buckthorn is widespread at a height of 3600-3800 meters and propogates with seeds and vegetative way, relates to the group of wet and light demander plants. The growth and progress of Pamir buckthorn and alien types progresses because of ecological conditions and heritable specifity. The results of investigations showed that the development and the growth of buckthorn varies even in microclimatic condition. In Pamir Botanical garden condition the development of different shapes and sorts of buckthorn passes in different periods.

     Key words; sea buckthorn, biological characteristics, reproduction, phenology.

Сведения об авторах: Мусоев С., кандидат биологических наук, директор Памирской сельскохозяйственной опытной Станции ТАСХН. Е-mail: s_musoev60@mail.ru,  Тел: 992934172489.

Музофиров С., магистр 2-го курса  естественно научного факультета Хорогского госуниверситета им. М.Назаршоева.

Ниёзов М., магистр 1-го курса  естественно научного факультета Хорогского госуниверситета им. М.Назрашоева. s_musoev60@mail.ru  Тел: 501269029

Имомназаров Б., кандидат химических наук, естественно научного факультета Хорогского госуниверситета им. М.Назришоева.  Е-mail: imomnasarov58@mail.ru,  Тел: 992931066714

Давлатназарова Г., магистр 2-го курса естественно научного факультета Хорогского госуниверситета им. М.Назрашоева. Тел: 501269029

Акимбекова Х., ассистент естественно научного факультета Хорогского госуниверситета им. М.Назрашоева тТел: 935427477

Information about authors: Musoev A.M., candidate of biological sciences director of the agricultural station of Pamir. Phone: 934172489.

Muzofirov S., master of second course of the faculty of natural sciences faculty of the chemistry department of Khorog State University named by M. Nazarshoev.

Davlatnazarova G.N., master of second course of the faculty of natural sciences the chemistry department of Khorog State University named by M. Nazarshoev. Phone: 501269029

Niyozov M., master of second course of the faculty of natural sciences the chemistry department of Khorog State University named by M. Nazarshoev Phone: 501269029

Imomnazarov B.A.,  candidate of chemical science of the faculty of natural sciences of Khorog State  University named by M. Nazarshoev. Phone: 931066714

Akimbekova Kh.A., assistant of the faculty of natural sciences of Khorog State University named by M. Nazarshoev, Phone: 93542747 

 

УДК 635.015 

РАВҒАННОКИИ АНГАТИ ХУЛОНШАКЛ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) ДАР ШАРОИТИ КЎҲСОРИСТОНИ БАДАХШОН 

С. Музофиров.,  М. Ниёзов., С. Мусоев., Б Имомназаров

Донишгоҳи давлатии  Хоруғ ба номи М.Назаршоев 

         Баъди муайян шудани таркиби химиявии ангат, ҳамчун растании шифобахш байни растаниҳои дараҷаи олӣ таваҷҷўҳи олимонро ба худ бештар ҷалб намудааст.

           Равғани ангат барои табобати касалиҳои узвҳои дил ва рагҳои хунгузар, камхунӣ, касалиҳои узвҳои ҳозима (захми меъда ва рўдаи дувоздаҳангушта, даруншахӣ, норасоии фаълияти хўрокҳазмкунӣ (илтиҳоби сурхрўда, захми рўдаи ғавс ва рост), касалиҳои пўст (газаки пўст, яра, оташсўхта, сармозада, шукуфаи фаслӣ, касалиҳои ковокии даҳон илтиҳоби милки дандон ва луопардаи даҳон), шуошифоӣ ва ғайра истифода бурда мешавад [1,2,3].

         Ба омўзиши таркиби биохимиявии меваи ангат,  аз ҷумла равғани он  соли 1927  профессори Институти хоҷагии қишлоқи шаҳри Омск – В.Н. Ручкин  асос гузошта  буд. Маҳз аз тарафи  ў равғани ангат аз мағзи меваи ангат ва тухмии он ҷудо карда шуд ва таркиби фоизии равған дар меваи ангат – 8%, дар