Паёми донишгоҳ 2020 бахши 1

Паёми донишгоҳ 2020 бахши 1

БАХШИ  1

ИЛМҲОИ  ҶАМЪИЯТШИНОСӢ ВА ГУМАНИТАРӢ 2020, № 1(14) 

Маҷалла 25 майи соли 2018 таҳти рақами 061/МЧ - 97 дар Вазорати фарҳанги Ҷумхурии Тоҷикистон аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан  25 мая 2018 года под номером 061/ МЧ -97.

   Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи Хоруғ» нашрияи илмии даврии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев маҳсуб мешавад. Дар он мақолаҳое ба табъ мерасанд, ки маҳсули тадқиқоти илмии соҳаҳои илмҳои табиӣ, гуманитарӣ, иқтисодӣ ва кишоварзӣ буда, дар Донишгоҳи давлатии Хоруғ, муассисаҳои илмӣ-тадқиқотии бахши Помири АУ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иҷро мерасанд, ҳамчунин тадқиқотии илмии олимони хориҷи кишвар, ки ба масоили соҳаҳои гуногуни Бадахшон марбут ҳастанд, матраҳ гардидаанд.

Маҷалла барои ходимони илмӣ, омўзгорон, аспирантҳо ва донишҷўёни макотиби олӣ пешбинӣ шудааст. 

Журнал «Вестник Хорогского университета» является научно-периодическим печатным органом Хорогского государственного университета имени Моёншо Назаршоева. В нём публикуются статьи, являющиеся результатом научных исследований по естественнонаучным, гуманитарным и сельско-хозяйственным направлениям, выполняемые в Хорогском госуниверситете, научно-исследовательских учреждениях Памирского филиала АН Республики Таджикистан, а также работы учёных из других стран, посвящённые научным проблемам Бадахшана.

Журнал рассчитан на научных работников, преподавателей, аспирантов, а также студентов высших учебных заведений. 

№1 (14), БАХШИ 1, 2020

Маҷалла соли 1999  таъсис ёфтааст.

Журнал  основан в  1999 г.

Дар як сол 4 шумора нашр мегардад.

Журнал выходит 4 раз в год

Индекси обуна  77781

Подписной индекс журнала  77781  

 

МУНДАРИҶА    СОДЕРЖАНИЕ     CONTENT 

 

ИҚТИСОД   -   ЭКОНОМИКА 

Джонмамадов Ш.Б.  Необходимость и возможность перехода Горно-Бадахшанской Автономной области на самофинансирование 

Сайфуллоева О., Алимададшоев А. Совершенствование системы обеспечения качества образования Хорогского государственного университета 

Гуломшоева С. Рынок мардикорство или самозанятость граждан: пути   её легализации

Макулшоев Х.  Государство -- основной катализатор развития туризма и её превращения в приоритетную отрасль развития Горно-Бадахшанской Автономной области

Мижгона Худододова,   Хуршеда Сафармамадова,   Диляра Нартова. Талабот ба  меҳнати  занон  дар Тоҷикистон

Ҷонбегим Мухтор Рухмина Нағзибекова, Диляра Нартова,  Браҳим Фезанӣ.  Сатҳи бекорӣ  ва  ҷинояткорӣ  дар Тоҷикистон

 

Anisa Abibulloeva, Parvina Sultonmamadova Brahim FezzaniDilyara Nartova. Monetary Policies and Tajikistan Economy through the period of 1998-2017

Risolat Okirnazarova, Munira Malakbozova, Brahim Fezzani,  Dilyara Nartova. The impact of Energy prices fluctuation on the Economy of  Tajikistan

Uzma Khan, Zubair Khan. Brahim Fezzani,  Dilyara Nartova. Supply of Water to Agriculture sector of Pakistan 

ФИЛОЛОГИЯ

 

Амирбекзода Н.  Қолабҳои дастурии номҳои воситаҳои ахбори омма дар забони тоҷикӣ  (номхоиборахо)

Абодуллоева С. К вопросу о современных проблемах развития прикладной лингвистики 

Броимшоева М. Истифодаи методи интерактивӣ дар таълими забони тоҷикӣ  барои бахши рўзноманигорӣ  ҳангоми гузарондани мавзўи «Ҷумлаҳои соддаи  яктаркибаи умумишахс» 

 Броимшоева М. Лексикаи кулолӣ дар забонҳои шуғнонӣ  ва  рўшонӣ

Гуламадшоева Н.И. Явление   полисемии  в   шугнанском языкe 

Қамбаров Н. Андешаҳои адабии Маликушшуарои Баҳор оид ба мероси адабии Абӯабдуллои Рӯдакӣ

Тойчиев М.Т. О  модальных словах  предположения кыргызского языка: ыктымал, мүмкүн, балким  и  чыгаар  в  сравнении  с  таджикским  языком 

Тойчиев М.Т. О модальных конструкциях кыргызского языка, выражающих предположение в аспекте долженствования в сравнении с  таджикским языком 

Офаридаев Назрӣ,  Қудратбекова Р. Инъикоси   мақоми байналмилалии   забони  тоҷикӣ  дар асари  Асосгузори Сулҳу Ваҳдати Миллӣ - Пешвои Миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  «Забони миллат – ҳастии миллат» 

Элназарова Ҳ.А. Термин мубад «жрец» в «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси 

Раджаббеков М. Дж. Инфинитивные конструкции, выражающие фазовые значения в шугнанском языке

 Шамиров С. Г. Особенности частиц в языках шугнано-рушанской группы памирских языков                                                            

ТАЪРИХ, СИЁСАТШИНОСӢ – ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ

Алимшоев М.М., Имомқулов Ф.О. Масъалаҳои таърихи Помир дар асарҳои олимони  тоинқилобии Россия

Назархудоева Л. Миграционные процессы в Таджикистане и стабильность семьи

Набиев М., Қобилов З.З. Саҳми ҷавонони Тоҷикистон дар тарғиб ва таҳкими сулҳу Ваҳдати Миллӣ 

Пайшанбиева С.  Конститусияи Ҷумҳурии  Тоҷикистон ифодагари соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти  давлатӣ 

Карамшоева Г. Системаи нигаҳдории тандурустии ВМКБ дар солҳои 30-40 уми асри ХХ

Сафдарқулова Г.  Развитие народного образования в 30-ые годы ХХ века

Ҳомидова М.Р. Ғояи давлати ҳуқуқбунёд аз нигоҳи таълимоти Ҷон Локк                                

                                      CONTENТ

  ECONOMICS 

Jonmamadov Sh. The necessity and possibility of transition Gorno Badakhshan Autonomy Oblast to self financing 

Sayfulloeva O.,  Alimadadshoev А.  The improvement of educational system  at Khorog State University

Gulomshoeva S. Market mardikorstvo or self-employment of citizens of the decision of the government on its legalization

Makulshoev Н. Тhe state as the main catalyst for development of tourism and its transformation into a priority sector of development of Gorno-Badakhshan Autonomous Oblast

 

MizhgonaKudododova, KhurshedaSafarmamadova Brahim Fezzani, Dilyara Nartova.The demand for women in the labor market in Tajikistan 

JonbegimMukhtor, Rukhmina Nagzibekova., BrahimFezzani, DilyaraNartova Unemployment and crime level in Tajikistan 

Anisa Abibulloeva, Parvina Sultonmamadova Brahim Fezzani,  Dilyara Nartova. Monetary Policies and Tajikistan Economy through the period of 1998-2017 

Risolat Okirnazarova, Munira Malakbozova, Brahim Fezzani,  Dilyara Nartova. The impact of Energy prices fluctuation on the Economy of  Tajikistan 

Uzma Khan, Zubair Khan. Brahim Fezzani,  Dilyara Nartova. Supply of  Water to Agriculture sector of Pakistan 

PHILOLOGY

Abodulloeva U.S. The development of applied linguistics as a foundation for assessing native and foreign languages in their natural state 

Amirbekzoda N. Grammatical models of media names     (the title – phrase)

Broimshoeva M. Using an interactive method in learning Tajik language for the journalist department on theme “The homogeneous generalized simple sentence 

Broimshoeva M.  Prottery vocabulary of  shughni and  rushani  languages 

Gulamadshoeva N.  The Russian  lexicon  and (nonliterate) Shugnani  language of polisemia

Radjabbekov M.D.  Infinitive constructions with the phase meaning in shughni language 

Toychiev M. On modal words  of the  Kyrgyz  language  ыктымал (этимал),  мүмкүн, балким  and  чыгаар  in comparison with Tajik  language 

Toychiev M.  On modal constructions  of the  kyrgyz  language expressing  conjecture in  obligation aspect  in comparison with tajik  language 

Ofaridaev N. Qudratbekova R.  A reflection of the international situation of the tajik language in the work of the founder of the peace and national unity – the leader of the nation Emomali Rahmon " Language of the nation – being of the nation» 

Elnazarova A. H. The term mubad “priest” in Abulkasim  Firdousy’s “Shahnama” 

 Qambarov N.   Literary concepts of malikushuaro bahar about poetical heritage of rudaki

Rajabbekov M. D.  Infinitive constructions with the phase meaning in shughni language

Shamirov S.  G. Particularities of particles in the languages of the shugnan-rushan group of pamira languages

                                                  HISTORY, POLITOLOGY

Alimshoev M. M.  Social-economic position of Gorno  Badakhshan (Pamir) before joining Russia

Nazarkhudoeva L. Migratory processes in Tajikistan and stability of family

Nabiev V.M., Kobilov Z.Z.  The contribution of youth of Tajikistan in propaganda and strengthening of peace and national agreement

Payshanbieva S. Constitution  Republic  of Tajikistan spokesman of independence  of states

Karamshoeva G. The yalth sector of GBAO  in 30-40 of the XX- century

Safarqulova G.  Dvelopment of public  education  in  the  30-s of the xx- century

 

Khomidova М. The conception of John Locke about legal government ideas 

ИҚТИСОД  -  ЭКОНИМИКА

НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НА САМОФИНАНСИРОВАНИЕ 

Ш.Б.Джонмамадов Хорогский государственный  университет им. М.Назаршоева 

Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) Образована 2 января 1925 года указом ЦИК СССР

Хотя область занимает 45 % всей площади Таджикистана, но только 3 % из них, главным образом долины горных рек — пригодны для проживания населения.

За всю свою историю ГБАО во всех без исключения сферах жизни общества сделала гигантский шаг – от феодального патриархального способа производства перешла к аграрно-индустриальному.

В то же время, по сравнению с другими регионами страны эти успехи выглядят скромнее и менее значимее. Это объясняется объективными причинами, которые сложились вследствие отдаленности и труднодоступности

Уже в начале девяностых годов стали появляться мнения о целесообразности эффективного использования местных ресурсов, и таким образом, вывести область на самофинансирование, с каждым годом снижая дотационные вливания.

Но первая реальная попытка выхода ГБАО из дотации и перехода на самофинансирование в годы независимости была предпринята 18 лет назад. В августе 1998 году по инициативе тогдашнего руководителя области Алимамада Ниёзмамадова была создана рабочая группа по разработке Программы перехода области на самофинансирование.

В те годы для перехода ГБАО на самофинансирование нужно было решать две основные проблемы. Во-первых, для того чтобы руководство области имело право самостоятельно заключать договора о создании совместных предприятий с зарубежными и отечественными предпринимателями и привлекать в область инвестиции нужно было внести изменения в Конституционный закон РТ [1], и другие законы Республики Таджикистан. Во-вторых, для реализации программы было необходимо одобрение и всесторонная поддержка данной программы со стороны правительства Республики Таджикистан, министерств и ведомств и оказание практической помощи области в осуществление намерений программы.

С целью согласования программы на уровне министерств и ведомств РТ рабочая группа провела немало встреч и бесед. Их заключения по проекту программы были положительными. По итогам годовой работы над проектом, Сессия маджлиса народных депутатов ГБАО приняла его за основу и для утверждения представила в Правительство РТ.

Но, к большому сожалению, эта инициатива была неправильно интерпретирована, и ей даже придали политическую окраску, а именно, что расширение полномочий автономии ГБАО может способствовать усилению сепаратистских взглядов. Однако, практика и реальные факты говорят об обратном, что в области нет стремления к сепаратизму. Памир как особый регион со всеми специфическими особенностями всегда являлся силой древней таджикской нации.

Потенциал ГБАО в экономическом, в частности, транспортном развитии Таджикистана очень важен, но используется слабо. Состояние дорог в области плачевное. Транзит через область ничего ей не дает, пошлины и сборы поступают в республиканский бюджет. С 2012 года автономию лишили возможности проводить на территории области таможенное оформление. Теперь это делается в Душанбе. Раньше пересекавшие киргизско- и китайско-таджикскую границу фуры оформляли в таможенном терминале в Танге (35 км от Хорога), и отчисления шли в местный бюджет. Кроме того, грузчики, водители, ремонтники, работники столовых и магазинов и многие другие имели заработок благодаря этому терминалу. В Танге содержимое большегрузов перегружали в меньшие грузовики, которые затем разъезжались по стране. Теперь же перегруженные фуры едут через ГБАО прямиком в другие регионы и Душанбе, разрушая при этом дорожное покрытие.

Уже тогда зарубежные инвесторы проявляли интерес к сотрудничеству в разработке полезных ископаемых Памира. Были подписаны несколько договоров с такими компаниями как «Икар минерал Корпорэйшн» (Канада), совместной вьетнамо-таджикской компанией (СП) «ВТИ – Памир», ЗАО «Спецкомплект» России и других.

Ведущий научный сотрудник Центра глобальных проблем МГИМО Павел Паршин отмечает, что ряд важных игроков (прежде всего, Китай, а также Индия и США) проявляют явный интерес к рудным месторождениям Памира, однако рассчитывать на быструю реализацию этого потенциала пока трудно. Исследователь напоминает, что недрами Республики Таджикистан распоряжаются республиканские власти, и «вряд ли они будут рассматривать интересы ГБАО как приоритетные», хотя в нынешних реалиях правительству стоило бы пересмотреть многие положения статуса автономной области[2].

В настоящее время, почти без малого через 22 лет после подписания в июне 1997 г. «Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане», Горный Бадахшан не имеет почти никакой

промышленности и на настоящий момент не может существовать без дотаций извне, в том числе и в натуральной форме.

Сегодня Памир практически закрыт для всех внешних инвесторов, кроме Китая, у которого правительство страны предпочитает брать кредиты, потому что КНР не ставит в качестве условий проведение социально-экономических реформ, в отличие от МВФ, ЕБРР и других финансовых институтов.

На восточном Памире есть уникальное месторождение серебра – Бозор Дара. Запасы серебра там составляют 50 тысяч тонн, оно занимает четвертое место в мире. Китайцы уже работают на этом серебряном руднике. Они построили там трехэтажный завод. Однако налоги от деятельности предприятия идут в бюджет республики, но не в бюджет ГБАО. Единственный плюс от его функционирования — это трудоустройство некоторого числа местных жителей и строительство 70-километрового участка дороги от Бозор Дары до Аличура.

Казалось бы, что тут плохого. Но вопрос в том, на каких условиях осваивают китайцы недра Памира, какая польза от этого ГБАО? Насколько прозрачно работают китайские инвесторы на Памире? Сколько они отчисляют налогов, и какая часть из них выделяется в бюджет ГБАО – тоже неизвестно. По крайней мере, общественность об этом ничего не знает.

К сожалению, проводимая до сих пор региональная политика в отношении ГБАО до сих пор показывает свою неэффективность. Наличие в области самый высокий уровень безработицы (26,8 процента) и самый высокий агрегированный показатель недоиспользования рабочей силы (39,8 процента), а комбинированный показатель недоиспользования рабочей силы LU3 показал опасные для социального равновесия 53,2 процента[3], в конечном итоге тормозят экономический рост региона, не позволяют снизить безработицу и повысить уровень жизни населения. Нерешенность этих проблем становится источником социальной напряженности в ГБАО.

Однако эту проблему можно решить при наличие доброй воли правительства. В этом случае Горный Бадахшан может трансформироваться из источника проблем в динамично развивающийся регион. Все, что нужно для этого — реанимировать программу перехода ГБАО на самофинансирование, дать местным властям больше возможностей в принятии решений. 

                                                    ЛИТЕРАТУРА

 1. Закон Республики, Таджикистан "О горных регионах Республики Таджикистан" от 22 июля 2013,  № 1003
 2. Паршин П.Б. Место и роль Горно-Бадахшанской автономной области в государственной системе Таджикистана.\\ Международная аналитика. - 2016. -№2 (16). — С. 83-96.

3.      Конституционный закон Республики Таджикистан «О Горно-Бадахшанской автономной области».(в редакции Конституционного Закона Республики Таджикистан от 02.01.2018 г. №1493)

 1. Положение на рынке труда в Республике Таджикистан (по результатам обследования рабочей силы, проведенного с 20 июля по 20 августа 2016 года). Душанбе,- 2017.-25с.
 2. Социально-экономический потенциал и потребности в развитии Горно-Бадахшанской Автономной области Республики Таджикикстан в контексте устойчивого человеческого развития (результаты социально-экономического исследования).-Душанбе: ООО «Шохин»,- 2017.-164с.

 

ИМКОНИЯТ ВА  ЗАРУРАТИ ГУЗАРИШИ ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН БА ХУДМАБЛАҒГУЗОРӢ

       Дар мақола мушкилотҳои дотатсионностии вилоят ва  зарурати гузариши  Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба  худ  маблағгузорӣ  нишон дода шудааст. Инчунин сабабҳои асосӣ ва роҳҳои баромадан аз ҳолатҳои пайдошуда муайян карда  шудаанд.

      Вожаҳои калидӣ: дотатсия, худмаблағгузорӣ, эффективнокӣ, потансиали иқтисодӣ, буҷа, иҷрокунанда. 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕХОД ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НА САМОФИНАНСИРОВАНИЕ

            В  статье рассматривается проблема дотационности области и объективной необходимости перехода Горно - Бадахшанской Автономной Области на самофинансирование. Выделены основные причины и показаны путы выхода из создавшегося положения.

      Ключевые слова: дотация, самофинансирование, эффективность, экономический потенциал, бюджет, полномочий. 

THE NECESSITY AND POSSIBILITY OF TRANSITION GORNO BADAKHSHAN AUTONOMY OBLAST TO SELF FINANCING 

        The  article deals with the problem of subsidizing the region and the objective need for the transition of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region to self-financing. The main reasons are highlighted and the ways out of this situation are shown.

      Key  words: dotation, self-financing,efficiency, economic capacity, budget, credentials. 

Маълумот дар бораи муаллиф: Ҷонмамадов Ш. –д.и.и., профессори кафедраи назарияи иқтисоди Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев, E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  тел:+992 934430405 

Сведение об авторе: Джонмамадов Ш.Б.- д.э.н. проф. кафедры экономической теории Хорогского государственного университета им. М. Назаршоева, E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. тел:+992 934430405 

Information about the author: Jonmamadov Sh.- Doctor of Economy, Professor of the Department of economical theory, Khorog State University named after M.  Nazarshoev. E-mail:shermamad@bk.ru, tel:+992 934430405 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ ХОРОГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

О.   Сайфуллоева., А. Алимададшоев Хорогский государственный университет имени М.Назаршоева 

         Система менеджмента качества является краеугольной проблемой всей системы высшего образования Республики Таджикистан. Внимание к этому вопросу проявляют представители государственных органов управления, общественность, различные субъекты образовательного процесса: обучающиеся, их родители, работодатели, работники образовательных учреждений. Все это обуславливает актуальность вопросов, связанных с разработкой эффективных механизмов менеджмента качества высшего образования, с учетом требований, предъявляемых международными стандартами и системой всеобщего управления качеством. В качестве основных проблем в сфере высшего образования, препятствующих повышению его качества можно выделить: реальное снижение качества подготовки специалистов в таджикских вузах; усиление конкуренции между вузами на рынке образовательных услуг вследствие увеличения числа негосударственных вузов и расширения платного образования в государственных вузах; несоответствие спроса и предложения на рынке труда; вступление Таджикистана в Болонский процесс, который требует унификации процессов обеспечения и гарантии качества предоставляемых образовательных услуг; быстро меняющаяся конъюнктура рынка, его неравномерная насыщенность; дефицит одних специалистов при избытке других; ликвидация государственного регулирования рынка труда и распределения выпускников; низкая эффективность образовательных процессов вследствие использования устаревших методик обучения.

Решить все указанные проблемы лишь путем внедрения системы менеджмента качества невозможно. Необходимо целостное переосмысление всей системы управления образовательным учреждением с точки зрения позиций менеджмента качества, в основу которого должна быть положена единая система критериев, позволяющая данную систему сформировать и обеспечить ее эффективное функционирование, направленное на достижение миссии образовательного учреждения.

Выделяется достаточно много различных подходов к определению критериев оценки качества образования и мониторинга.

Мониторинг деятельности вузов охватывает показатели, характеризующие образовательную, научно-исследовательскую, международную, финансово-экономическую деятельность вуза, а также состояние его инфраструктуры и вопросы трудоустройства выпускников.[4]

Проведенный нами анализ характеризует эффективность деятельности образовательного учреждения, однако не дает возможность оценить качество предоставляемых услуг. Все это обуславливает необходимость поиска иного подхода к оценке качества функционирования вуза. Одним из наиболее эффективных вариантов является формирование системы оценки деятельности вуза с позиций менеджмента качества. [4]

Система высшего образования всегда играла ведущую роль в обществе как институт передачи знаний, основа обеспечения научных исследований и развития новых технологий. В современных условиях успешная работа любого высшего учебного заведения невозможна без постоянного совершенствования его деятельности, нацеленной, в первую очередь, на улучшение качества образовательных, научных, информационных и других услуг. Иными словами, важнейшим показателем, определяющим долгосрочное развитие общества в том или ином направлении, было и остается качество образования.

Следовательно, следующая формулировка отражает его суть: «Качество образования – это совокупность потребительских свойств результатов образования, наиболее полно удовлетворяющих потребности всех заинтересованных сторон (государства, общества, личности, работодателей, родителей и т.п.) в пределах установленного интервала времени».[4]

В условиях рыночных отношений повышение качества образования в вузах республики независимо от их форм собственности должно рассматриваться как один из решающих факторов их развития. Между тем в вузах республики Таджикистан продолжают иметь место старые, малоэффективные методы, принципы и подходы к повышению качества образования, что в конечном итоге препятствуют к их движению вперед на пути к вхождению в мировое образовательное пространство. Следовательно, достижение надлежащего качества образования требует решительного обновления традиционной учебно-воспитательной, научно-исследовательской деятельности вузов и совершенствование внутривузовской системы менеджмента качества.

Хорогский государственный университет имени М.Назаршоева  является единственным университетом в Горно-Бадахшанской Автономной области.

Хорогский государственный университет  был организован решением Кабинета Министров Республики Таджикистан № 249от 5-го августа 1992 года  и с первого октября  приступили к занятиям в аудиториях университета.

Нами были разработаны анкеты для оценивания внутренней системы управления в образовательном процессе университета. Всего было опрошено 200 преподавателей.

            Анкеты для оценивания качества включают вопросы, которые оцениваются по предлагаемой шкале (5-ти балльной). В анкетирование было включено указание рекомендаций и предложений по повышению системы качества в вузе. Однако анализ ответов на такие вопросы более сложен - он требует проведения категоризации ответов и подсчета частотности по каждой категории. Результаты анкетирования дали общую картину представлений о качестве оцениваемых объектов. Однако для уточнения некоторых вопросов и проблем, выявленных в ходе анкетирования, необходима организация непосредственного общения с субъектами оценивания - студентами, преподавателями, специалистами и т. д.

Цель исследования заключалась в определении степени удовлетворенности преподавателей и аспирантов условиями работы и преподавания с целью выработки рекомендаций по развитию кадрового потенциала высших учебных заведений. Была проведена оценка развития профессиональной компетентности преподавателей университета. (См рис 1)

Рис  1.  Оценка развития профессиональной компетентности преподавателей Хорогского государственного университета.

Результаты исследования рассмотрены в следующих диаграммах. 

Из диаграммы 1 видно, что около 50 % опрашиваемых отметили, что профессионализм преподавателей вуза находится на среднем уровне, около 30% отметили высокий уровень профессионализма преподавателей университета. 

 

 

 

 

Как видно из диаграммы 2 и 4 низкий уровень заработной платы является основной причиной утечки профессиональных кадров и слабой заинтересованностью лучших выпускников к научно-педагогической деятельности, а также является фактором, влияющим на качество профессиональной деятельности вуза.

Среди профессиональных качеств, которыми должен владеть преподаватель вуза было выделено 5 основных: около 70% отметили – высокие навыки преподавания, около 60% отметили умение пользования современными технологиями, высокая квалификация – 50%, знание несколько иностранных языков  – 30% и около 20% - умение увязки содержания курса с практикой хозяйствования.

Результаты исследования показали наличие существенных проблем в сфере образования, среди которых, проблемы, связанные с качеством предоставляемых образовательных услуг, являющиеся определяющими.. Результаты оценки должны представлять данные для внутривузовских исследований и положительных изменений. При этом нет стандартизации всех результатов оценки, вузу необходимо показать, что результаты оценки были использованы для совершенствования учебного процесса. Оценка общеуниверситетской эффективности предполагает обязательное формулирование миссии, целей и задач университета, которые должны быть перенесены в краткосрочные и перспективные планы вуза.

Обзор систем оценивания качества в различных странах, внутренних и внешних процессов в этих системах показал, что одной из ведущих тенденциймирового образования является усиление внимания к внутреннему оцениванию в системах обеспечения качества, их ориентация на усовершенствование в противовес контролю и внешнему оцениванию. В дальнейшем, кроме практической работы по организации системы обеспечения качества, мы планируем более детальное изучение опыта, имеющегося в таджикском высшем образовании, интеграцию разрабатываемой внутренней системы оценивания и существующих внешних процедур экспертизы, проводимых в рамках аттестации и аккредитации специальностей и вуза.

            Выявлены проблемы, препятствующие повышению качества деятельности вузов. На наш взгляд, что качество университетского образования необходимо делать не столько из того, с какими знаниями абитуриенты поступили, а какие знания и умения они приобрели в стенах вуза, с какими знаниями и навыками вступают на рынок труда. И здесь внутренней оценки недостаточно, надо, чтобы университетские программы были аккредитованы на международном уровне. Качество университетского образования, его уровень, учебные и научные программы должны быть признаны в мировом образовательном сообществе через процедуры международной аккредитации.

Для получения качественного образования важно создать условия для объективного контроля знаний и умений обучающихся, мониторинга и диагностики качества обучения. Механизмами  эффективного управления образовательными системами и оценки качества образования выступают педагогический мониторинг, педагогическая диагностика, контроль знаний и

умений обучаемых, которые могут осуществляться различными методами.[4]

        Можно утверждать, что качество – это то или иное свойство, признак, определяющий достоинство чего-либо и его сущность как целого, складывается из частностей:[5]

- Качества подготовки абитуриентов и студентов;

- Качества образовательных программ и средства обучения;

- Качества инфраструктуры;

- Качества нравственно-психологической атмосферы в вузе;

- Качества отношений с внешней средой;

- Качества управления вузом как единым целым и его частями;

- Качества педагогического персонала и др.

Система обеспечения качества образования ориентирована на развитие и усовершенствование. Качество рассматривается как понятие, которое не может быть определено в абсолютных терминах. Определение качества высшего образования должно включать позиции всех заинтересованных сторон, которые вовлекаются в работу по обеспечению качества. Процесс реализации системы обеспечения качества имеет систематичный и цикличный характер. Перспективное планирование внедрения системы обеспечения качества основано на постепенном вовлечении в эту работу как заинтересованных сторон, так и объектов оценивания.

Таким образом, качество образования представляет собой многомерное, комплексное понятие, которое определяется консенсусом всех заинтересованных сторон по согласованию требований, описывается через систему ценностно смысловых, целевых, содержательных, организационных и других свойств, соотносимых с социальными нормами. Мы определяем качество образования как степень соответствия образовательной системы не только требованиям стандартов и нормативных документов, но и требованиям потребителям всех категорий. Оно является интегральной характеристикой и результатом образовательной системы. Основной потенциал инновационного развития Таджикистана сосредоточен в высших учебных заведениях и его уровень напрямую определяется качеством высшего образования, поэтому одним из основных направлений модернизации образования Таджикистана является разработка вариативных моделей управления качеством высшего образования.

Следует отметить, что процессы глобализации экономики, проблемы вхождения Таджикистана в международное образовательное пространство требуют решения вопросов системного обеспечения качества профессиональной подготовки в условиях вуза. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаева Т.К., Султалиева З.М. Разработка модели самооценки деятельности вуза как основы обеспечения качества образовательных услуг.//Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. Выпуск 2. Том 21. -Махачкала, 2011. - С. 218-224.

2. Бабкин А.Н. Развитие инновационной инфраструктуры образовательной организации как средство повышения качества образования//Качество. Образование. Инновации. - 2014. - №7. - С. 27-31.

3. Муллахметова Г.Л. Социальные функции мониторинга качества образования. \\ Вестник Удмуртского университета. - 2014. - №3-1. - С. 40-44.

4.Павлюченко Е. И., Гичиев Н.С., Атаханов Р.А. Международный опыт повышения качества высшего образования // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5.  441с.

5.Пуденко Т.И. О качестве, эффективности и эффективном контракте общем образовании // Управление образованием: теория и практика. - 2014. - № 1. - С. 43-54.

6.Рагозинникова Л.Н. Оценка качества образования глазами обучающихся, родителей и педагогов // Инновационные проекты и программы в образовании. 2012. - №1. - С. 69-75.

7.Сидорин А.В., Сидорин В.В. Разработка стратегии вуза на основе PEST-анализа. \\ Современные наукоемкие технологии. - № 11. - 2014. - С. 3137.

8.Соловьев И.В., Филатов С.В. Интегральные оценки качества образования. // Интеграция образования. - 2014. - № 2 (75). - Т. 18. - С. 14-18.

9. Строкова Т.А. Качество образования: сущность и критерии мониторинговой оценки.//Образование и наука. Известия УрОРАО. - 2009.- № 4 (61). -С.36-45.

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ  ХОРОГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В статье рассмотрены процессы и измеряемые характеристики образовательной деятельности вуза. Приведены элементы внутренней оценки качества образования. Механизмом гарантии качества подготовки специалистов в вузе должна стать система менеджмента качества. Указаны пути её развития в Хорогском государственном университете.

      Ключевые слова: оценка качества образования, качества подготовки специалистов, система менеджмента качества.

МУКАММАЛГАРДОНИИ СИСТЕМАИ ТАЪМИНИ СИФАТИ ТАҲСИЛОТ ДАР ДОНИШГОҲИ  ДАВЛАТИИ ХОРУҒ

            Дар мақола равандҳо ва хусусиятҳои фаъолияти таълимии донишгоҳ мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Унсурҳои дохилии баҳодии сифати таълим нишон дода шудаанд. Механизми таъмини сифати омодагии мутахассисон дар донишгоҳ бояд системаи менеҷменти сифат бошад.Дар мақола  роҳҳои инкишофи  мудирияти сифати   таълим  нишон дода  шудааст.

     Калимаҳои калидӣ: элементҳои баҳодиҳии сифат,  механизми таъмини сифат, системаи менеҷменти сифат

THE IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL SYSTEM  AT KHOROG STATE UNIVERSITY

 The processes and measured characteristics of educational activities in higher school are considered in this article, and there were shown the elements of internal values  of education quality.  The quarantine mechanism of training quality of the specialists in higher school should become the quality system of managemnt.  The ways of its development are indicated in the Khorog State University.

      Key words: characteristics of educational activities, quality of education, management quality system.

Маълумот дар бораи муаллифон: Сайфуллоева Олга номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти  кафедраи  назарияи  иқтисоди   Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев, тел: (+992 934162881), E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Алимададшоев А., докторанти PhD, факултаи иқтисод, ихтисоси менеҷмент. тел: (+992 501207908) E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Сведения об авторах: Сайфуллоева Ольга – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Хорогского государственного университета им.М.Назаршоева,  тел: (+992 934162881) E-mail: olga.sayfulloeva@mail.ru

Алимададшоев А. –   докторант PhD  экономического факультета  по специальности менеджмент. тел: (+992 501207908) E-mail: ali_madad@mail.ru

Information about authors: Sayfulloeva Olga – candidate of economic sciences of   Khorog State University named after M. Nazarshoev, phone: (+992 934162881) E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Alimadadshoev А. – PhD student of economics faculty  with specialization of Management,   phone: (+992 501207908) E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

РЫНОК МАРДИКОРСТВО  ИЛИ САМОЗАНЯТОСТЬ ГРАЖДАН:  ПУТИ      ЕГО ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Ситора Гуломшоева Хорогский  государственный  университет имени М.Назаршоева 

В Таджикистане  планируется  легализовать  рынок  мардикоров–временных рабочих, которые предлагают свои  услуги на  базарах и разных  частях  страны .О таких  планах  недавно заявило  Министерство  труда и занятости населения  указывая   на то что легализация  поможет защитить  интересы  рабочих. Некоторые разнорабочие владеют  специальностями  востребованными    на рынках  труда и зарабатывают  неплохие  деньги,  но за короткий  период  урегулировать  неофициальные  взаимоотношения  работодателя  и работника  невозможно.

Уже  в прошлом  году налоговые  инспекторы  в Душанбе  начали  проверки  среди мастеров делающие  ремонт  в квартирах. Проверка  в основном проходила  в  новостройках  у рабочих  требовали  патент  на такую  деятельность .При его отсутствии   штрафовали  как  мастеров  так и владельцев  жилья. Сами  мардикоры, же  не заинтерисованы в легализации,   поскольку  не хотят  нести дополнительную  расходы  по уплате  налогов.В Таджикистане существуют более 20 неофициальных  базаров мардикоров [1]. Они  собираются   возле   строительных  рынках  и торговых центров где так же  приходятите кто вернулся  из заработках изРоссии или  были депортированы (тот кто подвергался ссылке из страны проживания). Дневной  заработок  мардикоров  может составить 50-100 сомон. Они сами  говорят  нередко сталкиваются с обманом со стороны работодателя, но  неофициальный  статус препятствует  им отстаивать  свои права.Многие  из них надеются на честность и порядочность  работодателя при  оплате  их  труда. Но  многие из  них действительно получают  хорошие  деньги, то есть получают доход,но налоги они не платят. И эта армия налогонеплательщиков совершенно справедливо расценивается государством как весомый резерв бюджетных доходов.

В действительности: граждане ищут возможность платить как можно меньше отчислений в казну, государство - собирать как можно больше.Чем острее встает вопрос о пополнении бюджета, тем активнее власть ищет необходимые для этого источники. И в текущей экономической обстановке миллионы самозанятых включая тех, кто работает без официального трудоустройства либо ведет предпринимательскую деятельность, не регистрируясь.С другой стороны, заставить, принудить  или просто убедить граждан платить налоги стало сложнее, поскольку от кризиса страдает не только государственный, но и семейные бюджеты.

В основном здесь люди работают на себя, на свой страх и риск,часто недоплачивается их труд. Все же несмотря ни на что легализоваться, судя по всему, самозанятым все-таки придется. Введение налога для незарегистрированных безработных задачу не решит, поскольку в этом случае самозанятые граждане будут попросту оформлять фиктивные трудовые договоры или регистрироваться на бирже, при этом продолжая скрывать от государства собственные доходы.  

Теневую занятость можно разделить на два вида - нелегальную и легальную. В первом случае граждане идут на нарушение законов ради получения высоких доходов, и с ними должны разбираться силовые структуры.[2] Те же, кто просто работает без официального трудоустройства, никаких законов не нарушают, хотя их доходы и не учитываются налоговыми и другими госорганами.  Искоренить это практически нереально - всегда один человек может попросить другого оказать ему какую-то услугу и за это заплатить. Но убыток  от такой формы занятости и ее опасность для рынка труда не стоит преувеличивать.

Ограничения для самозанятых граждан может нарушать  основополагающие законы рынка труда и превращают труд в обязанность, а не в право. Взыскание средства с людей, которые не имеют официального заработка, ненормально. Если они в состоянии платить,  значить у них есть доходы, и в этом случае вопрос к силовым органам: почему они не знают об их источниках. А если доходов нет - с чего им платить

 Российский эксперт-аналитик  Александр Гриченков предлагает использовать для вывода фрилансеров из тени такой механизм, как контроль за расходами. "Например, если у гражданина по его банковской карточке среднемесячные расходы составляют 100 тысяч рублей, а он при этом уже несколько лет нигде официально не работает, налоговые органы могут попросить его объяснить источник денежных средств. Также они могут отслеживать разовые крупные покупки.[5] Еще один способ выявления "уклонистов" - введение всеобщего обязательного декларирования доходов, а также крупных расходов. При этом можно обязать лиц, которые сдают нулевую декларацию, указывать, за счет каких средств они жили на протяжении года, в течение которого у них не было доходов", - перечислил он.[3] Предполагаю что такое мнение  российских  аналитиков  можно  применит  и в нашей стране.Для того чтобы защищать право граждан в том числе самозанятых необходимо принят разумные меры по урегулирование деятельности  связанных с трудовыми  договорами и провести нужную контроль за деятельностью работодателей на рынке мардикоров,сокращение выплат пособии "профессиональным " безработным, которые зачастили на биржу труда и пересмотреть  расходы по  бюджетных средства на тех, "кто ничего не приносит обществу». Рассмотреть возможность исключить разного рода фрилансеров из государственной системы обязательного пенсионного страхования, поскольку взносы в Пенсионный фонд они не платят, и на пенсию им в итоге вынуждены зарабатывать все те же официально оформленные работники. А для тех граждан, которые нигде не работают, необходимо создавать рабочие места с достойной оплатой труда.

ЛИТЕРАТУРА 

1. Валимухамадхон Г. В. Д. Роль сельского хозяйства в продовольственном обеспечении Памира. –- Душанбе. 2007. –- 94 с.

2. Мирзоев С.С. Неформальная занятость и её проблемы. -Душанбе: Ирфон – 2010-245 с.

3. Шаркань П. Мировая продовольственная проблема. М.: Экономика. – 1982. – 216 с.

4. Неформальная экономика . //Россия и мир // Под. Ред. Т  Шанина. М.:Логос, 1999- 200 с.     

БОЗОРИ МАРДИКОРӢ  Ё ХУДМАШҒУЛИЯТИИ ШАҲРВАНДОН: РОХҲОИ     ҚОНУНИГАРДОНИИ ОН.

        Мақола ба масъалаи  бозори мардикорӣ,ки дар бозори  меҳнати шаҳрҳои калони мамлакатҳои  гуногун мавқеи муайян дорад,бахшида шудааст. Мақомоти  ҳукуматӣ  дар бораи қонунигардонии бозори мардикорӣ  андешаҳо  баён намудаанд. Дар  мақола рохҳои  ба  ҷараёни  қонунӣ ворид намудани  бозори  мардикорӣ бо назардошти  ҳифзи  манфиатҳои  коргарону  мутахасисони  соҳаҳои   гуногуни  техникӣ  таҳлил  шуда, мушкилоти  он  нишон  дода  шудааст.Таъкид  мешавад, ки  муносибати  корфармо  нисбати  ба  мардикорон бояд  тағйир ёбад ва  меҳнати  онҳо одилона  қадр гардида, роҳҳои  супоридани  андоз  муайян  карда  шавад. Инчунин  фаъолияти  истифодабарандагони  бозори  мардикорӣ таҳти  назорат  қарор дода  шавад.

         Калимаҳои  калиди: бозори  мардикорӣ , худфаъолиятнамоӣ, қонунгардонии эъломияҳо,дар бораи даромад, назорати хароҷот, шартномаи меҳнатӣ, росткории корфармоён. 

РЫНОК МАРДИКОРСТВО  ИЛИ САМОЗАНЯТОСТЬ ГРАЖДАН:  ПУТИ      ЕГО ЛЕГАЛИЗАЦИИ.

     В данной  статьи рассматривается  проблемы   рынка мардикорство, которое  заняло  определенное  место  на  рынке  труда многих  стран  мира.  А  так  же рассмотрены  пути решения и  легализации рынка  мардикорство, защита  прав наемных работников, и трудности  на этом рынке. Добросовестное отношение  работодателей к наемным рабочим так же   найти  оптимальные пути оплаты обязательных платежей. Число  самозанятость  растет и действие  государство по  их легализации  может  привести к тому что право этих  же граждан не будет ущемлены,а само слово  «мардикор»  искоренится  или приобретёт   менее обидное  понятие.                                                                    Ключевые слова: Рынок мардикоство,  самозанятость ,легализация,  декларация  доходов, контроль над расходами,  фрилансеры,   трудовой  договор, честность работодателей . 

MARKET “MARDIKORSTVO” OR SELF-EMPLOYMENT OF CITIZENS:WAYS  OF THE ITS  LEGALIZATION 

The article is devoted to the issue of employment market, which occupies a different  place in the labor market of the country. Government officials have expressed their views on legalizing of  the labor market. The article analyzes the ways  of labor markets,  that are introduced to protect the workers’ interests  and professionals from various technical fields and outlines their challenges. It is also necessary to control the work of mardicors market.         The number  are  growing, and the action of  government on   legalization can lead to the fact, that the right of this citizens will not be derogated,   and  word of «mardicor» will be exterminated, and take another content .

 Key  words: market of the  «mardicors», self-employee , controlling of costs, legalization, income statement, freelancer, labour contract, honesty of employer.

Маълумот дар  бораи  муаллиф:  Гуломшоева Ситора -  омӯзгори  Донишгохи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев, факултети иқтисод,магистранти Институти илмхои  гуманитарии  Академияи ҶумҳурииТоҷикистон ба номи Б. Искандаров Тел:(+992 934033400)E-mail:Gulomshoeva Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сведения об авторе: Гуломшоева Ситора -преподаватель Хорогского  государственного  университета  экономического факултета,  магистранткаИнститута гуманитарных наук Академии наук Республики Таджикистан, имени Б. Искандарова Тел:(+992 934033400)E-mail:Gulomshoeva Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Information about  author: assistant lecturerof economics faculty  Gulomshoeva Sitora– Master degree student  Institute of Humanities Academy of Sciences Republic of Tajikistan, named after B. Iskandarovphon:(+992 934033400)E-mail:Gulomshoeva Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

Государство основной катализатор развития туризма и его превращения в приоритетную отрасль развития Горно-Бадахшанской Автономной Области

Хувайдо Макулшоев. Хорогский Государственный Университет имени  М.Назаршоева. 

В своем ежегодном послании Маджлиси Оли (Высшее Собрание Таджикистана) Республики Таджикистан, Президент Республики Таджикистан, Эмомали Рахмон, объявил 2018 год, годом «Туризма и народных промыслов». Учытивая серьезный импульс осознанию важности этой сферы в социально-экономической жизни населения, и 2,5 раза увеличения число туристов посетивших Таджикистан в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, для достижения намеченных целей в полной мере, одного года было мало. В связи с чем Правительство РТ, с 2019 до 2021 годов объявило годами «Развития села, туризма и народных ремесел» [2].

На наш взгляд, туризм, как самая быстроразвивающаяся отрасль мировой экономики, считается одним из феноменов нынешнего столетия. Об этом свидетельствует тот факт, что на долю туризма приходится около 10 % мирового валового национального дохода. В отдельных странах доля прибыли от туризма в валовом национальном продукте составляет до 60% процентов. Например, в Турции годовой доход от туризма составляет более 15 млрд. долларов США [5].  Объем международного туризма по всему миру на конец 2017 года составил 1.340 миллиарда долларов США и 1,326 миллионов туристов путешествовавших по миру [1].  На долю Таджикистана, как члена Всемирной Туристической Организации (ВТО) с 2007 года, приходится 8 миллионов долларов США  дохода от туризма за тот же период, что в процентном соотношении составляет всего лишь 0,001% от мировой доли рынка туризма. За 2017 год, мировой туристичекий рынок вырос на 7%, хотя прогноз ежегодного роста с 2010 по 2020 годы составлял 3.8% [1]. 

Если проанализировать данные все той же организации в 2016 году доход от туризма в Таджикистане составил около 4 миллионов долларов США, и это свидетельствует о том, что Республика за один год увеличила туристический поток в два раза. Предпосылкой к такому росту стало много позитивных факторов и инициатив предпринятых в последные годы.

Горно-Бадахшанская Автономная Область (ГБАО) Республики Таджикистан, или как его еще называют - Памир, в плане туристического направления является уникальным местом. Первозданная природа и великолепный горный массив делают ГБАО одним из привлекательнейших мест для многих видов туризма, в том числе эко - туризма, альпинизма, рафтинга, сельского туризма, охоты и прочее. Помимо этого ГБАО уникален своей историей, легендами и многими историческими достопримечательностями. Крепости, мазары, наскальные рисунки (петроглифы) древних народов и священные места дополняют колорит таинственности и культурного наследия, которое интересно многим туристам, посещающих Памир. Помимо этого, культура и традиции жителей данного региона также являются уникальным продуктом туристической отрасли.

Ежегодно ГБАО посещают много туристов, но нынешнее состояние и отношение к туризму, как к второстепенной отрасли экономики, оставляет ГБАО далеко позади  других регионов Таджикистана. Согласно статистике в 2018 году примерно 15,200 [6] туристов посетили ГБАО. К сожалению в этот поток не включены внутреные туристы, въезжающих в ГБАО из других регионов РТ, по причине того, что система статистических данных туристической отрасли не  налажена. Поэтому если данные по внешным туристам почти всегда придоставляется с приставкой «примерно», то система подсчета внутренных туристов, никак не налажена. Хотя данный сигмент можно подсчитать намного проще, если консолидировать отчеты всех домов отдыха, санаторий и горячих источников.

И так как мировой рынок предполагает темпы роста до 1,376 миллиона к 2020 году, то необходимо принимать оперативные решения  для улучшения условий приема туристов по ГБАО. Для этого нужно консолидировать все общество и использовать все приемущества, которые существуют сейчас для развития отрасли. Отрадно, что этому способствуют еще и международные авторитетные номинации и издания. К примеру международный некомерческий фонд Green Destinations (ФОНД ЗЕЛЕНЫХ МАРШРУТОВ. перевод автора) в номинации Global Top 100 с 2018 года, несколько раз номинировал ГБАО как одно из самых привлекательных туристических мест в мире [8], а журнал National Geographic в 2016 году признал Памирский тракт одной из трех красивейших дорог мира [9]. Такого рода номинации  способствуют привлечению большего количества туристов в ГБАО.

Проблема

Следует отметить, что для превращения региона в туристический пункт назначения необходимо проделать огромную работу. Для этого нужно разработать целый комплекс мер начиная от государственной поддержки,  создания инфраструктуры, подготовки квалифицированных специалистов и изменение отношения к туристам, также предоставление информации туристу на всей стадии его путешествия и развитие сферы услуг и обслуживание туристов. Также к данному списку необходимо добавить помощь партнеров по развитию, которые могуть по средствам международной помощи проинвестировать проекты развития туристического сектора. Рассмотрим некоторые проблемы в деталях. Хотя, правительство продвигает развитие данной отрасли, на закондательном и нормативно-правовым  уровнях, необходимо также дополнительные усилия на испольнительном уровне. На наш взгляд в области много проблем, которые остры и не находять своих решений годами.

Во-первых, транспортная инфраструктура является большим препятствием для развития туристической отрасли. Так, существуют два основных пути достижения ГБАО, это сухопутный и воздушный. Обе этих путей имеют огромные проблемы, поскольку авиарейсы до города Хорога, администартивного центра ГБАО, отменяются регулярно и всего лишь одна государственная авиакомпания «Таджик Эйр» совершает такие авиаперелеты. Об открытии рейсов в другие районы области вообще речи не идеть. Если просмотреть статистику перелетов за 2018 год, то всего лишь 74 рейсов были совершены в область. Такая тенденция не можеть удовлетворить потребности жителей области, не то что гостей и туристов. Хотя повышение уровня и качества пассажирского обслуживания данной компании в своем послании к парламентариям также отметил глава Республики в 2017 году, но заметного прогресса в этой области пока не произошло. Справедливости рады нужно заметить, что Сеть Ага Хана по Развитию также совершает авиаперелеты на своем вертолёте, но он используеться только для сотрудников сети и представителей институтов партнеров по развитию. Путешествия по суще транспортным средством, является нелегким маршрутом для туристов несмотря на множество построеных и отремотированых дорог. Езда на автомобиле в течение 14-ти часов из Душанбе до Хорога, и прохождение 620 километров дорог, половина из которых это бездорожье, не делает привлекательным область для многих туристов. Лишь те туристы, которые ездять как экстремалы или совершають «джип-туры» осиливають этот промежуток. Те же, кто целенаправлено хотять посетить какие-то отдельные районы отказываються от такого рода путешествий.

Во-вторых, весьма острим для области вопросом является отдых и проживание туристов на всей протяженности их путешествия. Отсутствие элементарных придорожных и общественных заведений и заведений санитарно-гигиенического назначения, т.е. уборных и душевых, а также уютных кафе, столовых и ресторанов не могуть позитивно влиять на имидж области. Казалось бы элементарные вещи, но даже в самом Хороге невозможно найти опрятный общественный туалет, которым бы туристы могли воспользоваться при посещении. Другие города мира обращают на это очень большое внимание, так как для гостей такие вещи являются намного важнее многих других объектов туристической инфраструктуры.

Следующим моментом, который также очень важен для развития туризма в области, и в то же время не требующий особых капиталовложений это предоставление услуг пунктов общественного питания, торговли и медицинского обслуживания в воскресние дни. Очень трудно туристам найти в воскресеные дни работающее кафе или столовую, или магазин, или аптеку не то, что бы в районах или кишлаках, но даже и в самом Хороге. Это проблема, которую можно решить очень легко, согласно методу, который пременяеться во многих городах и даже в советское время действовал по Хорогу. Это определение «дежурных» заведений. Нужно договориться с предпренимателями, владельцами заведенией о работе заведений в воскресенье согласно заранее обговоренному графику дежурств.   

В-третьих, для проживания и ночлега туристов по ГБАО работают более 50 мини гостиниц, так назывемые «Хомстей»-и и «Гестхаус»-и, которые предоставляют услуги для размещения туристов. Это такой вид гостиничной деятельности при котором на базе собственного жилья выдается комната или угол для ночлега туристов. Конечно же основной целью такого рода услуг пока, что является более социальной, нежели коммерческой, так как она в основном направлена на уменьшение роста безработицы и бедности в горных регионах Республики Таджикистан. Но так как на данный вид услуги существует спрос, хотя и сезонный, и дополнительно ко всему оно решает достаточно острые социальные проблемы, его необходимо развывать. Оно имеет свою специфику, особенности и проблемы, которые нужно изучать и решать. Наиболее остро на данный момент это система налоооблажения данных услуг. Согласно законодательству данный вид услуги должна быть зарегистрирована как юридическое лицо и предоставлять необходимые налогы, сборы и отчеты, как своевременно, так и качественно, что является проблемой для владельцев таких учреждений.

Решение

Туристическая отрасль всегда находиться в приоритете государства. Как отмечалось 2018 год стал годом Развития туризма и народных промыслов и многие рекомендации были реализованы правительством Республики. В частности,  в рамках указанный главы государства, в последние годы в Таджикистане внедрена упрощенная визовая система для граждан 80 стран мира, запущена единая электронная сеть, которая дает возможность туристам в течение нескольких часов получить визу по интернету. По оценкам влиятельных международных организаций, в настоящее время Таджикистан в плане упрощенной системы выдачи туристических виз в числе 5 передовых стран мира занимает 4 место[3].

Помимо этого импорт оборудования и строительного материала для туристической инфраструктуры освобожден от таможенных пошлин и налогов, туристические компании в течение 5 лет своей деятельности и также освобождены от выплаты налога на прибыль[3]. По поручению Правительства страны приняты соответствующие меры о продлении до 10 рабочих дней срок регистрации в органах внутренних дел. Также в 2017 сфера туризма была отделена от Комитета по делам молодежи, спорта и туризма в отдельное подразделение. Сегодня Комитет по делам развития туризма работает во всех областях и районах и отдельно выделенный штат работает на развитие данной отрасли по всей республике, что является очень обнадеживающим фактором развития и мониторинга данной отрасли. 

Еще одним поручением Главы государства, является подготовка и представление на рассмотрение Правительства страны проект Стратегии развития туризма на период до 2030 года, который был утвержден Постановлением Правительства РТ  в 2018 году.

      Данный документ охватывает различные направления туристической сферы, в частности улучшение качества обслуживания в аэропортах, вопросы выдачи виз и регистарции, лицензирование в сфере туризма, развитие туризма в регионах страны и     другие важные стороны этой отрасли.

     Стратегия развития туризма до 2030 года, очень объемный документ, который охватывает практически всю туристическую инфраструктуру и освещает её проблемы. Документ  состоит из 8 глав и освещает нынешее сотояние и перспективы развитие туризма по Республике и специфически каждого его региона. Отрадно, что в документе отражены как узкие места, так и потенциал данной отрасли, при котором вливания в экономику страны могут быть огромными.

      С целью эффективной реализации стратегии Комитету по Развития Туризма поручено разработать и представить на утверждение план мероприятий на каждые четыре года. Это можно рассмарывать как позитивный момент для развития туристической сферы ГБАО, и реальную возможность, сдвига решений насущных проблем в сфере туризма.

Но как нам кажется существуют еще много задач, которые необходимо решить Правительству страны для развития туристической отрасли и где оно имеет основополагающую роль. К примеру главой государства в 2017 году было поручено Комитету по развитию туризма предпринять необходимые меры для развития различных видов туризма, создания необходимой инфраструктуры, подготовки информационного материала и новых маршрутов в различных уголках страны, а также совершенствования законодательства, координирующего деятельность сферы. Чтобы это поручение была выполнена на должном уровне в ГБАО, необходимо Комитету по развитию туризма по ГБАО, совместно с международными организациями и ПЭКТА разработать карту маршрутов ис делать её доступным для туристов как в электронной форме так и в бумажной, т.к. не все пункты по области пока имеють доступ к интернету. Необходимо также разработать приложения для мобльных гаджетов, чтобы облегчить достуность туристов к такому роду информации и связать её с другими приложениями для информировании туристов о погодных условиях и стихийных бедствиях, которому ГБАО подвержена во все сезоны.  

 Было бы также полезно внести на рассмотрение правительства Республики предложение о создании Консультационного Совета по Равзитию Туризма при Президенте Республики и сооветственно при Председателях Областей и районов, отдельно от  Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата, где на сегодняшний день рассматрываются все текущие вопросы туризма. Данная платформа можеть послужить хорошую службу в деле продвижения и озвучивания проблем области и мониторинга четырехлетнего плана мероприятий. 

Для решение проблемы проживания и ночлега туристов посредством «Хомстей»-ев и «Гестхаус»-ов  Памирская Экологическая и Культурная Туристическая Ассоциация обратилась с предложением, в Комитет по Развитию Туризма при Правительстве РТ с целью добавления такого рода услуг в   перечень видов индивидуальной предпринимательской деятельности, которая осуществляется на основе патента. Комитет после изучение данного вопроса и подготовки проекта поставновления о внесения данных изменений передал на рассмотрение министерств и ведомств, после чего все материалы будут передеаны на рассмотрения Правительству для утверждения данного предложения. Данный вопрос актуален для нашей области и в связи с этим Местному Испольнительному Органу ГБАО очень важно донести до Правительства страны положительное и скорейшее решение данного вопроса, чтобы в новом году жители области имели возможность достойно принять гостей нашей страны и области. 

Заключение

Туризм по ГБАО имеет все шансы для того, чтобы стать одной из приоритетных отраслей развития. Для этого необходимо, предпринимать определение меры, дополниельные к тому, что уже делается государством. Необходимо чтобы отношение общества в целом, и конкретных институтов, непосредственно вовлеченных и ответственных за развитие туризма, как на региональном, так и на национальном уровнях, должно быть туристо-ориентированным, при котором основной акцент при развитии сферы туризма должен быть сделан на комфорте туриста, от момента его въезда в ГБАО и до его выезда всего общества, начиная от государственных структур, частного сектора и кончая населением. Если консолидировать все ресурсы и возможности существующих общественных институтов на эти цели, туризм имеет все шансы стать одной из приоритетных отраслей, приносящих весомый вклад в бюджет Области. Это включает целый комплекс мер начиная от Государственной поддержки,  создание инфраструктуры, подготовки квалифицированных специалистов и изменение отношения к туристам, а также информирование туриста на всей стадии его путешествия и развитие сферы услуг и обслуживание туристов. Также к данному списку необходимо добавить помощь партнеров по развитию, которые могуть по средствам международной помощи проинвестировать проекты развития туристического сектора. 

ЛИТЕРАТУРА

1.      Годовой отчет. Всемирная Туристкая Организация. World Tourism Organization (2018), UNWTO Tourism Highlights, 2018. C.2.

2.       Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26.12.2018. город Душанбе. \\ Бадахшон,  от 27.12.2018. №50 (10735). C.3.

3.      Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан. \\ Народная газета, от 27.12.2017, №52 (20126). C.3.

4.      Постановление Правительство Республики Таджикистан «О Стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года». г. Душанбе. от 01.08.2018,  № 372.

5.      Тошматов Баходир. Таджикистан может стать азиатской Швейцарией. \\ Народная Газета. от 12.12.2018, №50 (20176). C.5.

6.      http://sugdnews.com   

7.      http://wiki.risk.ru/index.php/Памир

8.      http://greendestinations.info/TOP100/

9.      https://ru.sputnik.kg

ДАВЛАТ –ТАҲРИКБАХШИ АСОСИИ РУШДИ СОҲАИ САЙЁҲӢ ВА ТАБДИЛИ ОН БА СОҲАИ АФЗАЛИЯТНОКИ РУШДИ ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН .

          Мақолаи мазкур ба масъалаи нақши соҳаи сайёҳӣ ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки рушди минтақа бахшида шудааст. Нақши мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон  дар табдили сайёҳӣ ба як бахши пешбари иқтисодиёти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон нишон  дода  шудааст. Меъёрҳои ҳуқуқии мавҷуда ва барномаҳои рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ, ва аз ҷумла дар ВМКБ таҳлил шудаанд.

         Вожаҳои калидӣ: сайёҳӣ, инфрасохтори сайёҳӣ, бозори сайёҳӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон, хизматрасониҳои сайёҳӣ.

 

Государство основной катализатор развития туризма и его превращения в приоритетную отрасль развития Горно-Бадахшанской Автономной Области.

         Настоящая статья посвящена вопросу роли туризма как одной из приоритетных направлений регионального развития. Рассматривается роль государственных институтов Республики Таджикистан и Горно-Бадахшанской Автономной Области, способствующие превращению туризма в ведущую отрасль экономики Горно-Бадахшанской Автономной Области, Республики Таджикистан. Проводится анализ существующих нормативно-правовых актов и программ развития туризма по Республике, и в том числе по ГБАО.

        Ключевые слова: туризм, туристическая инфраструктура, туристический рынок, Республика Таджикистан, Горно-Бадахшанская Автономная Область, туристические услуги. 

THE STATE AS THE MAIN CATALYST FOR DEVELOPMENT OF TOURISM AND ITS TRANSFORMATION INTO A PRIORITY SECTOR OF DEVELOPMENT OF GORNO-BADAKHSHAN AUTONOMOUS OBLAST. 

         This paper has its aim to justify the role of tourism as a priority area of regional development. It considers the role of governmental Institutions of Republic of Tajikistan and Gorno-Badakhshan Autonomous Oblast contributing to transformation of tourism into the leading sector of the economy of the Gorno-Badakhshan Autonomous Oblast, the Republic of Tajikistan. It provides the analysis of the existing legal acts and programs for the development of tourism in the Republic, including in GBAO.

      Key words: tourism, touristic infrastructure, touristic market, Republic of Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Oblast, touristic services.

Сведения об авторе: Макулшоев Хувайдо, Аспирант кафедры Экономики Хорогского Государственного Университета им.  М.Назаршоева. тел:+992935002621, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Infromation about the author: Makulshoev Huvaydo, Post-graduate student of Economics Department, Khorog State University named after  M. Nazarshoev. теl:+992935002621,

 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

THE DEMAND FOR WOMEN IN THE LABOR MARKET IN TAJIKISTAN 

Mizhgona Kudododova,

KhurshedaSafarmamadova,

Dilyara Nartova, University of Central Asia 

Introduction

          The labor market is a factor market that provides a means by which employers find the labor they need, while millions of individuals offer their labor services in different jobs (Ortiz, 2017). Around the world in most countries male labor is demanded more than female labor, however this has been narrowing substantially in recent decades in some countries. Even though, during the Soviet Union the demand for female labor in Tajikistan significantly increased, during the 2000s the demand for women labor decreased again (World Bank, 2016). We should also keep in mind that it is difficult to keep track of the data because women all over the world allocate a considerable amount of time to activities that are not typically recorded as ‘economic activities. Therefore, female participation in labor markets tends to increase when the time-cost of unpaid care work is reduced, shared equally with men, or made more compatible with market work. Moreover, the participation of female labor highly depends on migration. Men are often the primary migrants, and studies in various countries show that when men migrate, female participation in the work force decreases. This is largely explained by the income effect, which theorizes that as migrants send remittances back home, consumption increases. On the other hand, as more males migrate from Tajikistan the labor market will demand females to replace them, therefore we hypothesize that demand for women in labor market in Tajikistan has increased. Many factors influence how many people a labour market is willing and able to take on. To identify if women are demanded in labor market in Tajikistan we will look at three factors. First, the years of higher education females have completed. Second, the average age of females and third the salary that is been demanded.

Problem Statement

        Due to our hypothesis younger females are more demanded in the labor market of Tajikistan rather than the women of age because younger females demand less wages. Also, women of age are more experienced however, the demand for them in the labor market is less. This can lead to an economic problem because the women in age are more experienced than the younger females. Despite the fact that the labor market in Tajikistan will lose its skilled workers, the GDP of the country will go down as well due to women of age staying out of the labor market. Therefore, the study of this research will attempt to show the existence and measure the demand for women in the labor market of Tajikistan and its magnitude taking into account education, monthly wage and average age of women. Two factors that cause the issue of less demand for women in the labor market is the quinquagenarian age of women and the demand for higher monthly wage. Moreover, we will specifically analyze how does less demand for women in age and lower wages influence the economy of Tajikistan. 

1.2 Objectives:

      The foremost objective of this study is to try and pinpoint the factors that cause the issue of less demand for women of age in the labor market and the demand for higher monthly wage. More precisely, the importance for this issue to be determined, is the ways how the government can change some policies to overcome this problem in the economy.

2. Literature review:

      Sophia Kan (2018. 1)  explained by the income effect, that a common understanding that migrants send remittances back home, increases the consumption and the leisure is countervailing to her study. She found out that in Tajikistan, after regulating for unnoticed heterogeneity, migration has no significant effect on female work hours. Therefore, she suggests several countervailing aspects that may have counteracted the income effect. She also pursues to comprehend the consequence of migration on households with farms. Her discoveriesdemonstrate that women with farms work more, regardless of the household’s migrant status. In building her estimation model, she books for the potential of inappropriate time-invariant variables that can affect work hours. Her regression model is:

FLHit = β0 + β1 Migrantit + β2Migrantit*Farmit + β3Farmit + x'it β + αi + δt + Ɛit,

where FLH signifies the average number of hours worked over the past 14 days 19 among working-age females. Work includes work as an employee, self-employed work, and being an unpaid worker in a family business. Her main variable of interest is the household's migrant status, Migrant, which takes the value of one when the household has at least one migrant, and zero otherwise. Farm is a binary variable for whether the household has a farm as a household business. If the household has a farm, she supposes women to work extra hours since women have fewer employment chances outside the home and domestic work tends to be more likeminded with farm work. Migrant*Farm is an interaction term of having both a migrant and farm in the household. When a household has both, we expect that workload remains constant but is then managed by fewer people, thereby increasing the share of workload per person. Her study limited to only women who own farms but for our research we will look to labor market in general.

Riboud M (2000.2) examines the labor force contribution of women in France and its evolution over time. His analysis of married women's labor force participation based on cross sectional data shows that: 1) the level of education, the amount of work experience, and the continuity of the latter are important variables for explaining differences in wages among women; 2) changes in male and female earnings and unemployment rates explain much of the trend in participation; and 3) changes in participation are closely related to wage and employment opportunities even for earlier periods--after a low contribution rate during the 1920s, a return to high contribution rates happened only when the upsurge in education level had shaped its effect. Results of his experiential analysis suggest that: 1) discontinuity of market experience is frequent among married women, 2) while 1 year of additional labor force experience contributes to a 1.7% per year wage increase, 1 year out of the labor force results in more than 2% wage decrease, and 3) there is no evidence that the presence of children has any effect on human capital accumulation and earnings beyond its effect on work experience. Overall, the time series analysis deliversanclarification of the variations that is similar to the 1 given by the previous cross section analysis; both stress the significancece of wage and income effects; however, we will look at other factors as well.

impact the market place.

Kasymova S. (2010, 5)considers the progressions of globalization, particularly labour market globalization as a prodigy, having a dual character. Also, in the article the author analyses dissimilar aspects of the consequences of globalization that have an impact on the life condition of different social groups of Tajik women, particularly of skilled working women and country women, who effort in the agricultural sector of economy. The experiential base of the article consists of sociological research materials (of interviews, focus group discussions, observation). The research was conducted in the years 2005-2008 in different regions of Tajikistan and was focused on the problem of women employment, the question of gender impartiality and labour migration. Therefore, some data that we are going to use for our research paper, we will use from this article and use the author’s method about how the aspects of globalization impact the qualified women and country women, not at the agrarian sector but at the health’s sector.

Hence, the scientific articles that are mentioned above, were conducted by various professors in various spheres. We will use these articles for surpassing this research paper. Furthermore, we will have a chance to fill the gaps that are missing in the previous scientific articles and studies. More precisely, we will mainly focus on the demand for women labor market, specifically in Tajikistan.

3. Theoretical framework

It is significant to build a multiple regression model for identifying that how the demand of women in labor market in Tajikistan works and what is the relationship between education, average monthly wageand the wage of women labor market, which will be analyzed with the data from period of 2000 to 2016

3.1 Mathematical Model

LDW [1] = f (Education, Wage, Age)

The equation mentioned above depicts the multiple regression model in the general function form, where, the factors of the functions are educationaverage monthly wage per and average age of women in the labor market.

3.2 Specification of the Model

 • LDW= β0 + β1 *Education + β2 *Wage + β3 *Age

The second equation mentioned above explains the relationship between the demand women in the labor market, which is the dependent variable, andeducation, averagemonthly wage and average age of women in the labor market, which are the independent variables.

The hypothesis that the model tests is the following:

H0: β1 = β2 = β3 = β4 = 0 (There is not significant relationship between the demandfor women in Labor market, and education, average monthly wage and average age of women in the labor market.)

Ha: β1, β2, β3, β4 ≠ 0 (There is a significant relationship between the demand for women in Labor market, and education, average monthly wage and average age of women in the labor market.)

Moreover, for proving that one of these hypotheses is rejected or accepted, we did use the Microsoft Excel, R – studio, and Math Semester to calculate the data.

3.3 Variables and Data Sources

    In this study, “The demand of women in labour market in Tajikistan”, we did use the data from following sources:

The demand for women in the labour market – the data for the demand for women in the labour market was derived from on of the United Nations Development Network’s studies on Tajikistan’s statistics from 2000-2016.

Education – the data for this factor was retrieved from the Agency on Statistics under president of republic of the Tajikistan from 2000 to 2016.

Wage – the data for this section were obtained from National Bank of Tajikistan and the values show the amount of wage in Tajik somoni for the period of time of 2000-2016.

Age – for this last factor the were obtained from the same source as the first one, which is the United Nations Development Network’s studies on Tajikistan’s statistics and the for the same the period of time.

 

 

Intercept

Education

Average Monthly wage

Average age of women in the labor market

Coefficients

6568282

67.1949

-6100.0144

-91559.041

Standard Error

1134222.329

17.1948

1435.9139

18226.7381

4. Results and Analysis

Table 1 The Coefficients, Standard error, t-statistics and p-value of the independent and dependent variablesα =0.05                                              R-2adj = 0.6387                     ε = 246977.697

R2 = 0. 7064                                      F = 10.4292                     

The interpretation of all the coefficients given below is based on the first regression that was built.

Β0→ is the initial value of the equation. This calculated value depicts that the number of females in the labor market is not explained by the factors of education, average monthly wage  and average age of women in the labor market.

Β1→ this means that the higher the educationthe higher the demand for women is needed in the labour market, which increases by 67.194taking into account the average monthly wage and average age of women in the labor market.

β2→ is the third value of the multiple regression model, which means that each additional value of average monthly wagedecreases the value of the demand for women in the labor market by 6100.014, holding the values of education and average age of women in the labor market.

β3→ is the third value of the multiple regression model, which means that every additional of average age of women in the labor market decreases the demand for women in the labor market by 91559.041 and the values of education and average monthly wage are fixed.

ε → shows the error term, which represents the standard error of the statistical model as it is an estimated multiple regression model.

5. Conclusion, limitations and further study of the research

     All in all, according to the table (Appendix 1), the demand of women in labour market in Tajikistan increased from the years of 2000 to 2009, whereas started to decrease from the time period of 2009 to 2016, as it increases during the Soviet Union.Therefore, this study took into account three factors, such as education, monthly wage and average age of women in the labour market, in order to identify that how much women are demanded in the labor market in Tajikistan.Additionally, after calculating all the data, using the statistical method of regression analysis, it brings us to the results, that the higher the education is , then the higher the demand for women is needed in the labour market, taking into account the monthly wage and average age of women. In this case as the women who have high education, they are young in age, which means that they do not have much experience and thus they are getting fewer monthly wages. Furthermore, there are some limitations in this paper, on which we will work in the further studies. More precisely, one of those challenges, is that there are some number of women in Tajikistan, who deal with various activities for substantial period, but that are not typically recorded as ‘economic activities.

BIBLIOGRAPHY 

Falkingham, J. (2000, April). Women and Gender relations in Tajikistan. pp. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32601/women-tajikistan.pdf.

H., D. (2003, November 24). The Economics of Discrimination —. Retrieved from https://economics.mit.edu/files/553

Haas, S. (n.d.). Economic Development and the Gender Wage Gap. pp. 1-7.

Kosymova, S. (2010). Labour market globalization and status of women in post-soviet Tajikistan. p. file:///C:/Users/mizhgona.khudododova/Desktop/Labour_market_globalization_and_status_o.pdf.

The University of Chicago Press books. (n.d.). Retrieved from The Economist of Descrimination: https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/E/bo22415931.html

Rebound M. An analysis of women's labor force participation in France: cross-section estimates and time-series evidence. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12267647

Sophia Kan (2018). Labor Force Participation of Women Left behind in Tajikistan. Retrieved from https://glm-lic.iza.org/wp-content/uploads/2018/03/glmlic-wp040.pdf.  

THE DEMAND FOR WOMEN IN THE LABOR MARKET IN TAJIKISTAN

        This research explores the demand of women in the labor market in Tajikistan. The research shows, how the women of age are less demanded in the labor market than the women of younger age. Due to less wage demanded by the younger females, which is the cause of their less experience. This research aim is to explain, the reason of the fewer monthly wage of women through several factors, like education, monthly wage and average age of women in the labor market in Tajikistan.

Key Words: Labor Market, Demand, Education, Age and Monthly Wage 

ТАЛАБОТ БА  МЕҲНАТИ  ЗАНОН  ДАР ТОҶИКИСТОН 

       Мақолаи  мазкур ба таҳқиқи  масоили талабот ба меҳнати занон   дар Тоҷикистон  бахшида  шудааст. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки  талабот   ба меҳнати  занони солманд    нисбат ба занони  ҷавон   бештар  аст.  Максади  таҳкикот аз  он  иборат  аст, ки  сабабҳои   кохиш ёфтани  музди мехнати  занон ва омилхои он чун тахсилот, маош, сину соли  миёнаи занон  дар  бозори  меҳнати   Точикистон муайян карда  шавад.

Калимаҳои калидӣ: бозори меҳнат, талабот, маориф, синну сол ва моҳонаи музди меҳнат

СПРОС НА ЖЕНСКИЙ ТРУД  В ТАДЖИКИСТАНЕ 

         Данное исследование исследует спрос на женский труд  в Таджикистана. Исследование показывает, насколько женщины в возрасте менее востребованы на рынке труда, чем женщины более молодого возраста. Из-за меньшей заработной платы, требуемой молодыми женщинами, что является причиной их меньшего опыта. Целью данного исследования является объяснение причины снижения месячной заработной платы женщин с помощью ряда факторов, таких как образование, месячная заработная плата и средний возраст женщин на рынке труда в Таджикистане.

Ключевые слова: рынок труда, спрос, образование, возраст и месячная заработная плата.

Information about authors:

1)      Mizhgona Kudododova, E-mail:  mizhgona.kudododova Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,   student UCA, Khorog campus;

2)      KhurshedaSafarmamadova, E-mail: khursheda.safarmamadova Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., student UCA, Khorog campus;

3)      Dilyara Nartova, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Phd , Associate Professor in Math, Khorog campus;

Brahim Fezzani – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Phd, Associate

Маълумот дар бораи авторҳо:

1)  Мижгона Худододова, донишҷӯи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ ,     E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,  

2) Хуршеда Сафармамадова  - донишҷӯи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

3) Диляра Нартова  - доктор PhD, профессори риёзӣи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ,  кампуси Хоруғ, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

UNEMPLOYMENT AND CRIME LEVEL IN TAJIKISTAN 

Jonbegim Mukhtor, Rukhmina Nagzibekova

Brahim Fezzani, Dilyara Nartova. University of Central Asia 

Introduction

     After the collapse of Soviet Union in 1991, Tajikistan and many other post-soviet countries faced a lot of problems, one of which was unemployment. The issue of unemployment in the country mainly arose as a consequence of the civil war from 1992 to 1997 that followed the collapse of Soviet Union, due to the huge migration from the country and change in the economic structure. Thus, the huge issue of unemployment rose in the country, devastating the standards of living of many people. Because most of the people who migrate to Russia to find jobs are between 18-29 years of age, they do not get the necessary skills and knowledge required at this young age at university, as a result of which the unemployment due to the lack of skilled labor rose even higher. Nowadays, unemployment in Tajikistan is rising year by year, since men have about 30 to 40% higher opportunity to find job than women, elderly get employed faster than younger people because of work experience, thus leading to increasing unemployment rate. In April 2018, the unemployment rate in Tajikistan was about 10.292% (World Bank, 2018).

1.1 Problem Statement

      A period when Tajikistan took a path of a sovereign country, gave a start for economic factors to be measured. Since unemployment is one of the key concepts of every country’s economy, a change in its structure can face various consequences. It is considered that unemployment is the main indicator of country’s well-being that measures how a state efficiently uses its labor capital. One of the consequences that unemployment might lead to is crime. It is important to identify and see a clear relationship between unemployment and crime rates in Tajikistan in order to hypothesize the socio-economic effect they can have. It is assumed that an unemployed individual will apply countless methods to gain money and survive. Many people are forced by their economic being and the standards of living to step into the crime world (Wade, 2015). Unemployment leads to lacking sources of ordinary citizen’s life standards; this usually results robbery, burglary, homicides, suicides, and drug traffic. An increase in crime level then represents the data of social being of the state that affects other factors of economic development. The government of the Republic of Tajikistan keeps records on crime level and unemployment considering only registered individuals which may be less accurate. Nonetheless, the data can represent the average and the trend close to reality. Although unemployment causes many issues that push country downwards, crime level can partially show the core consequence and lead to solutions in future. Thus, the thesis is to determine the relationship between unemployment and crime level in Tajikistan.

1.2 Research Objectives

       The main objective of this research is to identify the relationship between unemployment and crime level in Tajikistan. The specific objectives are:

Examine the relationship between crime rate and unemployment

Predict the unemployment-crime relationship to make valuable decisions for the future in prevention of these issues.

Section 2

Literature Review

      Raphael and Winter-Ebmer (2001, Ref.1) analyze the relationship between unemployment and crime using the U.S. data, specifically the influence of unemployment on the rates of seven felony offenses. For all the crimes, they estimated three models. Using the ordinary least squares regression analysis, the results showed that for all property crimes, the effect of unemployment was positive at 1% significance level. The results for violent crimes are mixed; using linear time trends increases the point estimate of unemployment coefficient, yet it is insignificant at the 10% level. By adding the quadratic trend, the point estimate increases further. The results showed that the effect of unemployment was different for various types of crimes, having positive relationship with property crime and a negative relationship with violent crimes such as murder and rape.

The main goal of the research of Adrienko (2001, Ref.2) is to grab the attention of public to causes and alternative solutions to the growth of crime level. The work is represented by statistical data from period of 1990-1998. Adrienko, the author of the paper in his work had developed a model of factors that affect crime level. A model shows a linear equation of crime level:

Figure 1. A linear equation of crime level (Adrienko, p. 205).

The lower indices i and t show the region and time, Crime is the crime level, P is share of solved crimes, Gini is the measure of inequality in incomes, X is a vector of other factors, α is the individual effect of the region, γ is the unobserved changes in crime level. Considering the factors that change the crime level, author makes a regression analysis of the given model to propose some solutions to regulate and control crime level. Adrienko concludes that despite the linear relationship between crime level and mentioned factors, the main cause is in non-economic area that is difficult to measure. Each of these variables are found to be significant for the crime level.

Melick (2003, Ref.3) hypothesizes that there will be a negative relationship between the unemployment rates and motor vehicle thefts. He explains it by the evidence that when the economic conditions are poor and unemployment rate is high, there is less opportunity to commit property crimes simply because people are not going to spend much on buying property. The author builds on the empirical models laid out by Britt (1994) that uses the unemployment rate, change in unemployment from year to year, and a set of dummy variables for the 9 states of US involved in the study, which finds that unemployment rate has a significant negative relationship with the motor vehicle thefts. However, Melick focused specifically on one type of crime only, which could lead to inaccurate conclusions because it is just a small portion of the population. Focusing on general crime level, as in our research, would provide more accurate results.

In their paper, Ajimotokin, et al (2015, Ref.4) examine the relationship between the criminal activity and the unemployment rate. They hypothesized that high unemployment leads to higher crime based on the evidence that the U.S. cities with highest crime rates have the population below poverty rate. They did a simple regression analysis on aggregate property crime and aggregate violent crime for each state using 50 observations. They also did a multiple regression analysis, in addition to the unemployment, considering four other independent variables, including GDP per capita, poverty rates, number of police officers per 100000 people and high school graduation rates. The results from the simple regression analysis showed that one percent increase in unemployment rate increases property crime rate by 71.13 per 100000 inhabitants, demonstrating a positive coefficient. As well, it generated a positive coefficient for the violent crime rates. The results of the multiple regression analysis showed that one percent increase in unemployment decreases property crime by 31.9, one percent increase in high school graduation rate increases property crime by 6.3, a unit increase in GDP per capita increases property crime rate by 0.003, unit increase in number of police officers decreases property crime by 1.4, and an increase in poverty rate increases property crime rate by 120.64. The multiple regression analysis for violent crime rates showed that a unit increase in the unemployment rate increases violent crime rate by 14.3, a unit increase in GDP per capita increases crime rate and an increase in poverty rate increases violent crime rate by 23.9. Thus, the results showed that lower economic status and higher unemployment rate lead to higher crime rates.

Maskevich (2015, Ref.5) present a research on “Socio-economic consequences of unemployment and its influence on crime level”. Unemployment is followed by economic and non-economic consequences that influence each person in terms of psychology, depression, family breakdown, and suicides. The author mentions the importance of deepening of socio-economic inequality that leads to aggression and criminal. Mainly, the increase of crime in the country is due to a number of factors, including the increase in unemployment, since a significant part of the crimes is committed by people who do not have a permanent source of income. Moreover, the research brings forward the proportionality of unemployment and homicide dynamics. The research lists the consequences of unemployment that are generally accepted and observed in every society, whereas not supported by numbers that can show the relationship and dependence of unemployment and crime level.

Lee (n.d., Ref.6) investigates a relationship model between unemployment and violent crimes, with an emphasis on crime among young males using data of Asia-Pacific countries. Building his hypothesis on the idea that unemployment-crime relationship gives either positive or negative results, he predicted it to be negative, specifically that unemployment decreases crime level. Conducting cointegration test to observe the long run equilibrium relationship between unemployment and crime variables had shown the long run equilibrium of unemployment among 15-19 years old males, property crime and violence. The author was able to support his hypothesis that labor market affects crime and violence considering the labor market of young males.

The review of literature shows that there was no research on crime and unemployment in Tajikistan, so our research attempts to fill this gap. We aim to look at the relationship of unemployment level and general aggregated crime, not dividing it into specific types, to see the overall impact of unemployment on the general crime level of Tajikistan. Our research will not be limited to a specific gender only, since we will investigate an economic model for Tajik labor market focusing on the unemployment’s impact on the crime level.

Section 3

Theoretical Framework

      Following Lee’s regression model, we will build a multiple regression model identifying the relationship between crime level (dependent variable) and its determinants (independent variables) unemployment rate and number of graduates of higher education in Tajikistan for the years 2000-2016.

3.1 Mathematical Model 

      Crime level = f (unemployment rate, education level)

Y = 71129.81173 -5399.95677X 1 + 152.6787929X 2

The data that we obtained for the crime level is based on the number of yearly registered crimes in Tajikistan.

The data for the unemployment rate is based on the yearly registered unemployed people in the country.

The data for the education is based on the yearly number of graduates in Tajikistan.

3.2 Specification of the Model/Statistical Model 

     Crime level = β0 + β1 *unemployment rate + β2 *graduates of higher education

Y = 71129.81173 -5399.95677X 1 + 152.6787929X 2+ ε

Y = 71129.81 -5399.96X 1 + 152.68X 2

71129.81 is the intercept, specifically the crime level that is not explained by unemployment rate and number of graduates of higher education.

-5399.96 means that every additional percentage of unemployment decreases crime level by 5399.96, holding graduates of higher education fixed.

152.68 means that as the number of graduates of higher education increases by one person, the crime level increases by 152.68.

The error term is 1885.65, which represents the margin of error that presents in our statistical model, since it is an estimated regression model.

3.3 Data sources

       Number of registered crimes: data from Agency on Statistics under President of the Republic of Tajikistan.

Unemployment rate: data from the World Bank (modeled by ILO estimate).

Number of graduates of higher education: data from Agency on Statistics under President of the Republic of Tajikistan.

Section 4

Results and analysis

The calculations were obtained by the multiple regression equation:

Y = 71129.81 -5399.96X 1 + 152.68X 2. The possible economic interpretation of our estimated model parameters is as follows: an increase in additional percentage of unemployment decreases the crime level by 5399.96 units. An increase in the number of graduates of higher education by an additional person increases the crime level by 152.68. Based on our findings, the crime level has a negative relationship with unemployment, similar to the results of some of our literature review. Based on our test of significance with t statistics, the number of graduates of higher education is not statistically significant for our model, for determining the crime level, thus it does not affect the crime level. It was found that in the study of the situation 76.35% of the total variability of crime level is explained by changes in the factor, such as the unemployment rate and number of graduates of higher education. The model proved to be significant overall, based on the results of the Fisher test, which demonstrated that there is indeed a linear relationship between our dependent variable and at least one of its determinants.

Section 5

Conclusion and limitations of the study

        The main purpose of our research paper was to determine the relationship between crime level and unemployment rate in Tajikistan, since we considered crime as one of the main consequences of unemployment. Our main results, based on the multiple linear regression model that we built, showed that the crime level has a negative relationship with the unemployment rate, which is opposite the empirical evidence. To make our estimated model more accurate, we also added the number of graduates of higher education as the other possible determinant of crime level. However, we found that it is not statistically significant to our model, although the overall significance of our model is high. The coefficient of correlation of our model is 0.87, which demonstrates strong correlation of the variables.

The possible limitations of our research study might be that the result showed negative relationship with unemployment rate just because the available data was based on the number of registered crimes only and because of its inaccuracy. Yet there might be a number of crimes that are simply not being recorded as well as the number of unemployed people who are not being counted. Moreover, the data that we used was available for general crime level only, yet it was not available for specific types of crimes such as property crime, which would increases by the increase in unemployment rate based on the empirical evidence. As a result of the inaccuracy of the data that we got, the education variable also turned to be insignificant. Misspecification could be another limitation of our study. Nevertheless, for future studies, a primary research could be done to obtain more reliable data and get more accurate estimation, since the statistical data that we have for Tajikistan is often either overestimated or underestimated. 

Appendices

 

Appendix 1

 

Registered Crimes (Y)

Unemployment rate (X1)

Number of graduates (higher education), thous. (X2)

14455

11.31

13.6

14117

11.07

12

12754

11.46

11.6

11150

11.41

14.4

11037

11.37

15.1

12074

11.19

17.1

11223

11.12

19.3

12115

11.21

21.3

11658

11.13

23.3

12408

11.5

23.3

14548

11.72

27.7

16864

11.16

28

16593

10.75

36.2

18336

10.61

29.1

19352

10.47

30.2

21585

10.36

29.5

21756

10.3

33.2

Appendix 2

 

Appendix 3

Coefficient of Determination

 • Coefficient of correlation:
 • Описание: https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&chl=R%20=%20\sqrt%7b(-0.835)(-0.627)%20%2B%200.726\cdot%200.33%7d%20=%20\sqrt%7b0.763%7d%20=%200.874 
  The coefficient of determination is R 2 = 0.763, which means that 76% of variation in crime level is explained by the variation of unemployment rate and graduates of higher education.
 • Adjusted coefficient of determination:

Описание: https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&chl=\overline%7bR%7d%5e%7b2%7d%20=%201%20-%20(1%20-%20R%5e%7b2%7d)\cdot%20\frac%7bn-1%7d%7bn-m-1%7d
Описание: https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&chl=\overline%7bR%7d%5e%7b2%7d%20=%201%20-%20(1%20-%200.7635)\cdot%20\frac%7b17-1%7d%7b17-2-1%7d%20=%200.73

               The adjusted coefficient of determination shows that 73% of the variation in crime level is explained by the variation of the unemployment rate and graduates of higher education, taking into account the number of observations and number of variables.

Appendix 4

 

Hypothesis test for significance of regression coefficients

1)    1.1. H0:: β0 =0 (the initial value is not significant for crime level)

                   H1:: β0 ≠0 (the initial value is significant for crime level)

            1.2. α=0.05

Описание: https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&chl=t_%7bi%7d%20=%20\frac%7bb_%7bi%7d%7d%7bS_%7bbi%7d%7d            1.3. T Table (n-m-1; α/2) = (14,0.025) =2.145 

            1.4. 

 

Описание: https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&chl=t_%7b0%7d%20=%20\frac%7b71132.919%7d%7b17119.762%7d%20=%204.155%3E2.145

 

           1.5. Since t-observed is greater than t-statistics, it falls in the rejection region, so we reject null hypothesis, meaning that β0, the initial value, is significant for the crime level.

 

      2)  2.1. H 0:: β1 =0

                  H 1:: β1 ≠0

            2.2.  α=0.05

            2.3.   Table (n-m-1; α/2) = (14,0.025) =2.145 

Описание: https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&chl=t_%7b1%7d%20=%20\frac%7b-5400.246%7d%7b1441.392%7d%20=%203.747%3E2.1452.4.

 

1.5.   Since t-observed is greater than t-statistics, it falls in the rejection region, so we reject null hypothesis, meaning that the unemployment rate is significant for the crime level.

 

     3) 3.1.   H 0:: β2 =0

                  H 1:: β2 ≠0

          3.2.    α=0.05

          3.3.    Table (n-m-1; α/2) = (14,0.025) =2.145 

Описание: https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&chl=t_%7b2%7d%20=%20\frac%7b152.616%7d%7b77.549%7d%20=%201.968%3C2.145          3.4.   

 

          3.5. Since t-observed is less than t-statistics, it does not fall into the rejection region, so we do not reject null hypothesis, which means that the number of graduates of higher education is not significant for the crime level of our study.

 

Overall significance of the multiple regression equation

 1. H0 :R 2 =0; β 1 =β 2 =0. (no linear relationship between the crime level with unemployment rate and higher education)
  H1 : R 2 ≠ 0. (at least one of the variables is not equal to zero)
 2. α=0.05
 3. Fn-m-1 = F2,14 = 3.74

Описание: https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&chl=F%20=%20\frac%7bR%5e%7b2%7d%7d%7b1%20-%20R%5e%7b2%7d%7d\cdot%20\frac%7bn%20-%20m%20-1%7d%7bm%7d%20%20=%20\frac%7b0.7635%7d%7b1%20-%200.7635%7d\cdot%20\frac%7b17-2-1%7d%7b2%7d%20=%2022.596

 

 

 1. As the actual value F> F2,14 it falls in the rejection region, so null hypothesis is rejected, which means that at least one of the variables- unemployment rate or number of graduates of higher education has linear relationship with the crime level.

 

REFERENCES

1.      Adrienko, U. V. (2001). In search of explanations for the growth of crime in Russia during     transition period: a criminometric approach. Economics Journal, 194-220.

2.      Ajimotokin, S., Haskins , A., & Wade, Z. (2015). The Effects of Unemployment on Crime      Rates in      the U.S. Retrieved from      https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/53294/theeffectsofunemploy       entoncimerates.pdf

3.      Lee, D. Y. (n.d.). Unemployment and Crime: An Imperical Investigation. Shippensburg          University.

4.      Maskevich, O. V. (2015). Socio-economic consequences of unemployment and its influence  on crime level. Academy of Investigation Committee.

5.      Melick, M. D. (2003). The Relationship between Crime and Unemployment. The Park Place   Economist, 11(1).

 

6.      Raphael, S., & Winter-Ebmer, R. (2001). Identifying the Effect of Unemployment on Crime.  The Journal of Law & Economics, 44(1), 259-283. 

UNEMPLOYMENT AND CRIME LEVEL IN TAJIKISTAN 

After the collapse of Soviet Union, Tajikistan faced changes in the economic structure, which caused a high level of unemployment rate due to the mass migration of people out of the country. The changes in unemployment rate lead to various consequences that affect Tajikistan’s population, one of which is crime level. In this research paper, we examine the relationship between the unemployment rate and crime level in Tajikistan using a multiple regression model. Our findings showed that the unemployment rate has a negative relationship with the crime level, which is opposite the empirical evidence. Yet it is the result of the limitations of our study, due to the inaccuracy of the data we used.

Key words: Unemployment, crime, Tajikistan, education, significance, model, relationship

 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ И ПРЕСТУПНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

После распада Советского Союза Таджикистан столкнулся с изменениями в структуре экономики, которые вызвали высокий уровень безработицы из-за массовой миграции населения из страны. Изменения уровня безработицы приводят к различным последствиям, затрагивающим население Таджикистана, одним из которых является уровень преступности. В данной работе мы исследуем взаимосвязь между уровнем безработицы и уровнем преступности в Таджикистане с использованием модели множественной регрессии. Наши результаты показали, что уровень безработицы имеет отрицательную связь с уровнем преступности, что противоречит эмпирическим данным. Тем не менее, это результат ограничений нашего исследования из-за неточности данных, которые мы использовали.

Ключевые слова: безработица, преступность, Таджикистан, образование, значимость, модель, взаимосвязь

САТҲИ БЕКОРӢ ВА ҶИНОЯТКОРӢ ДАР   ТОҶИКИСТОН 

Баъд аз пош хўрдани Иттиҳоди Шўравӣ Тоҷикистон   дар сохтори иқтисодӣ  ба тағйирот дучор шуда,  боиси сатҳи баланди бекорӣ, сабаби муҳоҷирати аҳолӣ аз кишвар  гардид. Тағйиребии сатҳи бекорӣ боиси оқибатҳои гуногун  гардид, ки  ба ахолии Тоҷикистон    таъсири манфии худро расониданд, ки яке аз онҳо афзоиши сатҳи ҷинояткорӣ  мебошад. Дар ин  мақола мо  иртиботи байни сатҳи бекорӣ ва сатҳи ҷинояткорӣ дар Тоҷикистонро бо истифода аз модели ақибравии ҷомеъ (множественная  регрессия) мавриди омўзиш қарор додем.  Натиҷаҳо нишон доданд, ки сатҳи бекорӣ  бо сатҳи ҷинояткорӣ   робитаи  манфӣ   дорад, ки хилофи  маълумотҳои  амалӣ  мебошад Бо вучуди ин,  натиҷаи  таҳқиқоти мо маҳдуд  аст зеро  далелхои   дастрасшудаи    мо аниқ  нестанд. 

Tags: бекорӣ, ҷиноят, Тоҷикистон, маориф, зарурият, модел, алоқамандӣ

Information about authors: 

1).Jonbegim Mukhtor,   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; student UCA,  Khorog campus;

2).Rukhmina Nagzibekova,   student UCA,  Khorog campus;

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;

3)Dilyara Nartova, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Phd , Associate Professor in Math, Khorog campus;

  4) Brahim Fezzani,  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Phd, Associate Professor in Economics, Khorog campus.

Маълумот дар бораи муаллифон:

1)      Ҷонбегим Мухтор, донишҷӯи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ,  E-mail:  jonbegim.mukhtor_2021@ucentralasia.org,  

2)      Рухмина Нағзибекова, донишҷӯи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ , кампуси Хоруғ, E-mail : rukhmina.nagzibekova_2021@ucentralasia.org

3)      Диляра Нартова, доктор PhD, профессори риёзӣ, Донишгоҳи Осиёи Марказӣ кампуси Хоруғ. E-mail: dilyara.nartova@ucentralasia.org

4)     Браҳим Фезанӣ, доктор PhD, профессори иқтисод, Донишгоҳи Осиёи Марказӣ кампуси Хоруғ. E-mail: brahim.fezzani@ucentralasia.org,

MONETARY POLICIES AND TAJIKISTAN ECONOMY THROUGH THE PERIOD OF 1998-2017.

Anisa Abibulloeva, Parvina Sultonmamadova

Brahim Fezzani,  Dilyara Nartova. University of Central Asia 

 1. Introduction

    After Tajikistan received its independence in 1991, a significant reduction of production and national income took place in the national economy. During the Soviet-era, all Central Asian republics were mechanisms in the centrally-planned Soviet economy, hence after its collapse, Tajikistan needed a number of policies and reforms to transform its economy to open market one. Therefore, in 1992 National Banks of Tajikistan was established. The National Bank of Tajikistan (NBT) is central issuance reserve bank of the Republic of Tajikistan and theoretically independent structure which is the main instrument in the country to ensure economic growth. Generally, it is well known that Central Bank is an independent institution which means that it is not a government agency, hence it is touted as being politically independent. Moreover, the national bank is the main tool to guide the economy to ensure economic growth through the management of monetary policies. NBT as a central bank within the mandate is responsible for formulation and implementation of the state’s monetary policy. Monetary policy is the macroeconomic policy which is laid down by the central bank. It involves management of money supply through open market operation (buying and selling securities) and interest rate (interest rate on deposits, credits) which are aimed at achieving macroeconomic objectives like controlling inflation, consumption, growth, and liquidity (Friedman, 1984). Economic growth can be reached by such policies or actions of Central Bank as modifying the interest rate, buying or selling government bonds, and regulating foreign exchange rates.

To restore Tajik economy after the civil war the NBT has adopted many sets of prudential regulations which complies with international standards. Loan-loss provisions have been made, tax deductible to encourage realistic provisioning of bad loans of commercial banks. The minimum capital requirement has been raised to the equivalent of US$500,000. In addition, the NBT has introduced a new chart of accounts consistent with International Accounting Standards (IAS).

Nowadays, NBT has developed The Monetary and Exchange Rate Policies Strategy for the years 2016-2020 to promote the sustainable economic growth of the country and to define the main objectives and targets of monetary and exchange rate policies. NBT tries to ensure more or less efficient implementation of the monetary policy, control its operational target, banking system liquidity condition and the short-term interbank market rates using the following monetary policy operational instruments: open market operations, standing facilities, minimum reserve requirements, foreign exchange operations.

Open market operations of NBT are considered to be the active and efficient monetary policy tool in Tajikistan, where they include liquidity absorbing operations and/or liquidity providing operations to the banking system through the auctions to control the money supply. The NBT’s open market operations are in general divided into two groups: certificates of deposit (CDs) auctions and credit auctions.

Despite all the progress that NBT achieved since its establishment, the efficiency and effectiveness of monetary policy of Tajik Central bank seem to be controversial due to governmental subordination of NBT, limited banking services, lingering mistrust as a result of the financial systemic crises in 2009, and bankrupt of four major commercial banks (Tojiksodirotbank in 2016, Agroinvestbank in 2017, Tajprombank and Fanonbank in 2018). 

1.1.Problem Statement

    Generally, economy of Tajikistan still stays unstable. However, real challenge for Tajikistan is not only to sustain high rates of economic growth, but to pursue the policies that promote inclusiveness and shared benefits of growth. Tajik GDP annual growth rate is averaged to be 4.28% from 1992 until 2018, reaching an all-time high of 11% in the fourth quarter of 2003 and a record low of -32.30 % in the fourth quarter of 1992. Hence, it is required to analyze the monetary policy to understand its effect on Tajik GDP. This study will explore the impact of interest rate and monetary supply on GDP in Tajikistan. 

1.2.Objectives

     Therefore, the following paper attempts to analyze the impact of monetary policies using average banking rate, and money supply which represented by broad money index on GDP of Tajikistan. The main purpose of this study is to assess the effectiveness of NBT’s monetary policy to promote economic growth in the country.

2.      Literature Review

     The relationship between monetary policy and economic growth theories over many years has been mutually improving in developing countries but the expected growth did not emerge, instead, the countries usually faced series of crisis and economic instability. Nowadays, many economists are using a different scope, econometric methodologies and country focus to evaluate whether the relationship exists.

Previous Studies by Friedman (1984) provided new evidence about how monetary policy affects economic activity within six propositions[2]. It is believed that efficient monetary policies are effective tools to achieve better economic performance.

Ayodeji and Oluwole (2018) by developing a multi-variable regression analysis evaluated the impact of monetary policies on economic growth in Nigeria. Nigeria over many years has been regulating the economy through changes in the money supply. It was clear that monetary policies can only reach the expectation with a highly integrated and monetized economy. Thus, the Nigerian Central Bank was trying to implement different monetary regimes and as a result, concluded that interest rate is an important tool of economic growth. The objective was to identify whether there is a relationship between variables and to what extent monetary policies influence economic growth. Consequently, the authors verified that a high value of GDP, money supply, exchange rate, liquidity ration and interest rate were referred to the period of indirect monetary policies use. While the low minimum value is explained by periods when the government would focus on fiscal policies. From Error Correction Model it became obvious that money supply and exchange rate had a positive but minor impact on economic growth, while the interest rate and liquidity ratio had a negative but highly significant impact. Therefore, monetary policies were a better solution for inflation rather than economic prosperity. More or less the same result was observed by Mutuku and Koech (2014) who applied VAR on time series to estimate the impact of monetary and fiscal policy on Kenyan Economic growth. It was disclosed that monetary policy, in particular, money supply and short-term interest rate, are insignificant in influencing the real output.

      Anowor and Okorie (2016) using Error Correction Model approach also studied the relationship between monetary policy and economic growth. In the observation, they make a judgment that monetary policy in comparison to other objectives is oriented on economic and price stability. On the experiences of developed countries, many economics confirm that monetary policies have a greater impact on economic growth (Falade and Folorunso, 2015). Similarly, other research also examines the impact, using annual time series data on evidence from the Lao economy (Srithilat and Sun, 2017). Gang Sun applies the Johansen cointegration and Vector Error Correction Mechanism to reveal the result. It states that changing effect on the stock of money supply would have a negative bearing on economic development, while exchange and interest rate have a positive effect on GDP per capita. Considering the results, Lao community in order to boost economic development needs to target the interest rate and the exchange rather than an increase in money supply for economic stability in the long run. The appraisal of monetary policy that was discussed by Amassoma Ditimi (2011) used the Least Squared method to estimate the effect of monetary policy on macroeconomic stabilization in Nigeria. The significant interdependence between money supply, exchange rate and monetary policies enhance their potency to shift the aggregate economy. On the other hand, the insignificant relationship between monetary policy and GDP in Nigeria, suggested that monetary policy is inactive in influencing the macroeconomic variables. The appraisal of monetary policy and analysis of its effect shows that some policies initiative, as manipulation in interest rate, exchange rate and an influx of Monetary Policy Rate, have integrated long-run relationship. Moreover, the monetary policy has been crucial in mitigating price instability. Hence, greater flexibility to monetary authority and alignment of fiscal and monetary policy can lead to the success in macroeconomic objectives.

      Even though the instrument of monetary policy for economic prosperity varies, economists would agree on the point that there is a notable influence on the development. One of Simon’s (Friedman, 1967) proposal states that the quantity of money plays a central role in adjusting the prices and economic activities. Monetary stability is an essential prerequisite for economic stability. Such evidence was raised on the works of Lawrence Christian (1999) and Frederic Mishkin (2002) who reported that there is considerable evidence of the effectiveness of monetary policy in developed economies like the United States. The findings indicate that a decrease in the key interest rate controlled by the Federal Reserve stimulates the output. Similarly, Starr (2005) examine the effect on Russia, Ukraine, Belarus and Kazakhstan using time series methods. She mainly completes the work by arguing that money matter for the economies of these countries. Havi and Enu (2014) evaluates the relative importance of economic growth in Ghana over the period of 1980 to 2012. They use the Ordinary Least Squares calculation and as a result, propose that monetary policy had a positive significant impact on the Ghanaian economy. Likewise, the monetary transmission mechanism with a focus on four East African countries[2]. that was pioneered by Romer and Romer in 1989 (Davoodi, 2013) brought to the attention that a large policy implementation raised a short-term interest rate and exchange rate, while output decreased. Evidence from Pakistan involves long-term and short-term differences as well (Chaudhry, 2012). The co-integration technique tells that monetary policy variable had a minor influence in the short run but positively significant in the long term. 

The review of the literature reveals that most of the theories and scope of the studies were focused around the monetary and fiscal policies and price level, while some would include the lasting effect throughout the years of the exchange and interest rate. There is a lack of empirical and theoretical studies that would discuss the dependence of all the variables of the economic prosperities. Moreover, even though authors provide valuable examples from developing countries it will not be essential to compare those result with the Central Asians. Some of the studies of the Tajikistan economy include the inflation rates and monetary transmission mechanism. Yet none of them discusses the direct or indirect effect of money supply and an interest rate on the GDP of the country.

Thus, the purpose of this research proposal will measure the impact of the money supply and interest rate on economic growth in Tajikistan.

 

3.  Theoretical Framework and Hypothesis Development

      This study draws on Ayodeji and Oluwole paper that examined the impact of monetary policy on economic growth in Nigeria by developing a model that is able to investigate how monetary policy of the government has affected economic growth. They applied multi-variable regression analysis on Money Supply (MS), and Interest Rate (IR) on real GDP and lagged logarithmic function in their econometric model. Their economic model explores other monetary variable such as Exchange Rate (ER), and Liquidity Ratio (LR).

 

3.1. Mathematical Model

      Equation (1) expresses the multiple regression model in its general functional form, where the real GDP is a function of average banking rate, and broad money (money supply).

GDP =f (IR, MS)                                                                                                                          (1)

   The above model is linearized by taking the natural logarithm of the variables on both sides of equation (1). The linear relationship is assumed in equation (2) between the logarithm of the dependent variable, and lags of the logarithmic values of independent variables. Thus, the mathematical model is:

log(GDP)=ß0+ß1log(MS)+ß3log(IR)                                                                                          (2)

Where, logGDP: is the logarithm of Tajikistan's real GDP

logMS: is the lagged value of the logarithm of Tajikistan’s broad supply

logIR: is the lagged value of the logarithm of the Tajikistan’s average banking rate 

3.2. Specification of the Model and Data Sources

3.2.1. Statistical Model

    Equation (3) represents the multiple regression model:

log(GDP)=ß0+ß1log(MS)+ß3log(IR)+εt                                                                                    (3)

Where,

εt : Is the error term.

The model tests the following hypotheses:

      The null hypothesis:

H0 :β1 =β2 = 0

There is no significant relationship between the annual banking interest rate and broad money changes in Tajikistan's real GDP

      The alternate hypothesis:

H1 :β1,β2 ≠ 0

There is significant relationship between the annual banking interest rate and broad money changes in Tajikistan's real GDP

Estimators of the economic parameters in this model are based on calculated linear regression using the Microsoft Excel 2016 - a widely spreadsheet program that is part of the Microsoft Office suite.

3.2.2. Variables and Data Sources

Year

(Y) GDP (in current LCU)

(X1) Average banking rate (annual %)

(X2) Broad Money (in current LCU)

 
 

1998

1320113314

46.8

72583675

 

1999

1086605267

17.02

90432164

 

2000

860521119.3

20.49

147640340

 

2001

1080726752

20.22

201654235

 

2002

1221156977

20.00

293083536

 

2003

1555366826

17.66

460117142

 

2004

2076148796

10.79

651975148

 

2005

2312327536

9.12

1041141552

 

2006

2830251031

9.01

1513347394

 

2007

3719506173

12.95

2727390401

 

2008

5161308188

14.54

2671203675

 

2009

4979481980

9.74

3759419875

 

2010

5642178580

8.05

4458270054

 

2011

6522732203

9.09

5932812463

 

2012

7633049792

7.65

7092687741

 

2013

8506045086

6.16

8491858184

 

2014

9236309138

5.78

9091982634

 

2015

7854602392

8.00

10789679736

 

2016

6952678127

9.77

14788218320

 

2017

7146449583

15.12

18017686230

 

Table 1. Data for multiple regression analysis on GDP, average banking rate and broad money (money supply) in Tajikistan (1998-2017)

GDP -Real GDP: Raw data on real GDP are obtained from the World Bank Open Data. They are in local currency unit (somoni) for the years 1998-2017. 

IR -Average banking rate: Raw data on average banking rate are obtained from the National Bank of the Republic of Tajikistan. They are in annual percentage for the years 1998-2017. 

MS -Broad money: Raw data on Broad money are obtained from the World Bank Open Data. They are in local currency unit (somoni) for the years 1998-2017. 

 

4.  Results & Analysis

Table 2: Results of Multiple Regression Analysis

 

*α = 0.05

*confidence level=95% 

    The following analysis represents a regression analysis - a set of statistical processes for estimating the relationships among variables, in our case real GDP, annual banking rate and broad money. The main purpose of the following analysis is to help to understand how the real GDP changes when any data of annual banking rate and broad money (independent variable) is varied, while the other independent variables are held fixed.

     Multiple R or the Correlation Coefficient which is equal to 0.87, measures the strength of a linear relationship between annual rate, money supply, and real GDP. The larger the absolute value, the stronger the relationship. In this case, 0.87 indicates that correlation between annual rate, money supply, and real GDP is strong.

     R Square or the Coefficient of Determination is used as an indicator of the goodness of fit. It shows how many points fall on the regression line. In this case, R2 is 0.76, it means that 76% of the variation in the real GDP can be explained by annual rate and broad money. In other words, 76% of the dependent variable which is real GDP are explained by the independent variables which are annual banking rate and broad money.

Regression analysis output: ANOVA

      The second part of the output is the Analysis of Variance (ANOVA). ANOVA splits the sum of squares into individual components that give information about the levels of variability within the regression model.

Regression analysis output: coefficients

     The main and the most important part of regression analysis is the Coefficients section. The coefficients enable to build a linear regression equation. Based on the basic linear regression equation it can be concluded that in this data set, y real GDP, x1 is annual banking rate and x2 is broad money, our linear regression formula goes as follows:

Real GDP = 4030129234.4486 - 101334191.2315(IR)+ 0.3821(MS)                        (4)

The formula shows a linear dependence of real GDP on the annual interest rate and money supply. The Y-intercept coefficient (4030129234.4486) the value that is not explained by the annual banking rate and money supply. The X1 variable                               (-101334191.2315(IR)) shows that in the case of the change in one unit of annual banking rate real GDP will decrease by ≈ 10133419 somoni holding the money supply fixed. The X2 variable (0.3821(MS)) shows that in case of a change in one somoni of broad money real GDP will increase by 0.3821 holding the annual rate fixed.

5. Conclusion

       The fluctuations of annual banking rate (IR) and money supply (broad money) have a direct impact on economy of Tajikistan.

       A 1 % increase in IR decreases real GDP of Tajikistan at the given year by 39385365.43 Tajik Somoni. 

       Money supply impact was found to be positive. That is, with an increase of one unit in money supply in a given year Tajik real GDP increase by 0.236%.

The study do not address the following:

The effect of monetary policies in particular interest rate and money supply during the recessionary and inflationary gaps in Tajikistan

SOURCES

Ayodeji, A., and Oluwole, A. (Feb 2018). Impact of Monetary Policy on Economic Growth in Nigeria. Vol.5, No.2. Retrieved from https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=82481

Anowor, O. and Okorie, G. (Feb 2016). A reassessment of the Impact of Monetary Policy on Economic Growth: Study of Nigeria. pp. 82-90. University of Port Harcourt, Nigeria. Vol. 4, No 1. Retrieved from http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/A-Reassessment-of-the-Impact-of-Monetary-Policy-on-Economic-Growth-Study-of-Nigeria.pdf

Chaudhry,I.S., Qamber, Y. and Farooq, F. (2012). Monetary policy, inflation and economic growth in Pakistan: Exploring the co-integration and causality relationships. pp. 332-347. Pakistan Journal of Commerce and Social Science, Vol. 6, No.2. Retrieved from http://www.jespk.net/publications/95.pdf

Christiano, L., Eichenbaum, M., and Evans, Ch. (1998). Monetary Policy Shocks: What Have We Learned and to What End? National Bureau of Economic Research. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/6400.html

Davoodi, H., Dixit, S. and Pinter, G. (2013). Monetary transmission mechanism in the East African Community: An empirical investigation. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1339.pdf

Ditimi, A. Nwosa, P and Olaiya, S. (2011). An Appraisal of Monetary Policy and Its Effect on Macro Economic Stabilization in Nigeria. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences. ISSN: 2141-7024. Retrieved from http://jetems.scholarlinkresearch.com/articles/An%20Appraisal%20of%20Monetary%20Policy%20and%20Its%20Effect%20on.pdf

Havi, E. D.K. and Enu, P. (2014). The Effect of Fiscal Policy And Monetary Policy On Ghana’s Economic Growth: Which Policy Is More Potent? pp. 61-75. International Journal of Empirical Finance, Vol 3, No.2, Retrieved from https://www.academia.edu/8587581/The_Effect_of_Fiscal_Policy_and_Monetary_Policy_on_Ghanas_Economic_Growth_Which_Policy_Is_More_Potent

Falade, O. and Folorunso, B. (2015). Fiscal and Monetary Policy Instruments and Economic Growth Sustainability in Nigeria. American Journal of Economics. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/315689694_Fiscal_and_Monetary_Policy_Instruments_and_Economic_Growth_Sustainability_in_Nigeria

Friedman, B., M. (Feb. 1984). Lessons from the 1979-1982 Monetary Policy Experiment. National Bureau of Economic Research 1050. Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138. No 1272. Retrieved from https://www.nber.org/papers/w1272.pdf.  

Friedman, B., M. (Oct 1967). The Monetary Theory and Policy of Henry Simons. The journal of Law and Economics. The University of Chicago Press for the Booth School of Business, University of Chicago and The University of Chicago Law School. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/pdf/724867.pdf?ab_segments=0%2Fdefault-2%2Fcontrol&refreqid=search%3A3f5d5d89d46e63ba0108314569ef9ba7

Mishkin, F. (2002). The Role of Output Stabilization in the Conduct of Monetary Policy. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 02138. Retrieved from https://www.nber.org/papers/w9291.pdf

Mutuku, C. Koech, E. (Nov 25, 2014). Monetary and Fiscal Policy Shocks and Economic Growth in Kenya: VAR Econometric Approach. pp. 95-108. Vol. 3, No. 6. Retrieved from http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo.aspx?journalid=174&doi=10.11648/j.jwer.20140306.14

Starr, M. (June 19, 2005). Does Money Matter in the CIS? Effects of Monetary Policy on Output and Prices. American University, Washington, DC 20016. Retrieved from http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/25793.pdf

Srithilat, K. and Sun, G. (Feb 17, 2017). The Impact of Monetary Policy on Economic Development: Evidence from Lao PDR. Dongdei University of Finance and Economics,National University of Laos. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79369/1/MPRA_paper_79369.pdf

 

MONETARY POLICIES AND TAJIKISTAN ECONOMY THROUGH THE PERIOD OF 1998-2017.

Gross domestic product (GDP) is the monetary value of all the finished goods and services produced within a country's borders in a specific time period. GDP of the country is a measure of a country's economic output and is broad measurement of a nation’s overall economic activity. Nowadays, GDP makes it the best measurement of a country's standard of living. In Tajikistan unemployment, poverty, and education are widely touched upon subjects, but few studies have looked at monetary policy as an influencing factor in economic growth in Tajikistan. In this paper, data obtained from the National Bank of the Republic of Tajikistan, and the World Bank Open Data, from the years 1998 to 2017, are used to compute multiple regression equations relating interest rate and monetary supply to GDP. The main purpose of the paper is to determine how monetary policy affect the economic growth and to identify the core relationship between the chosen variable.

Key words: GDP, monetary policy, interest rate, money supply, Tajikistan. 

МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД 1198-2017

      Валовой внутренний продукт (ВВП) - денежная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных в пределах страны за определенный период времени. ВВП страны является мерой экономического производства страны и широким измерением общей экономической активности страны. В настоящее время ВВП делает его лучшим измерением уровня жизни страны. В Таджикистане безработица, бедность и образование широко затрагиваются, однако в немногих исследованиях денежно-кредитная политика рассматривается как фактор, влияющий на экономический рост в Таджикистане. В настоящей работе данные, полученные от Национального Банка Республики Таджикистан и открытых данных Всемирного банка за период с 1998 по 2017 год, используются для расчета уравнений множественной регрессии, связывающих процентную ставку и денежное предложение с ВВП. Основная цель работы-определить, как денежно-кредитная политика влияет на экономический рост, и выявить основные взаимосвязи между выбранной переменной.

Ключевые слова: ВВП, денежно-кредитная политика, процентная ставка, денежная масса, Таджикистан. 

СИЁСАТИ ПУЛИЮ ҚАРЗӢ ВА ИҚТИСОДИ ТОҶИКИСТОН

ДАР ДАВРАИ СОЛҲОИ 1998-2017

Маҷмӯи маҳсулоти дохилии (ММД) –  арзиши  маблағии тамоми  моли   тайёр ва хизматрасонӣ  мебошад, ки дар ҳудуди кишвар барои як давраи муайяни вақт  истеҳсол шудааст. Маҷмўи маҳсулоти дохилии мамлакат  андозаи  истеҳсолоти иқтисодии кишвар ва  нишондиҳандаи умумии фаъолияти иқтисодии мамлакат  мебошад. Дар айни ҳол маҷмўи маҳсулоти дохилӣ  беҳтарин нишондиҳандаи сатҳи зиндагии ҳар кишвар аст  баҳисоб  меравад. Дар Тоҷикистон бекорӣ, камбизоатӣ ва   масоили маориф ба таври васеъ барасӣ мешавд, аммо дар чанд тадқиқоти ба ин масъала  дахлдошта сиесати пулию қарзӣ ҳамчун омили таъсиргузор  дар   сатҳи тараққиёти иқтисодӣ  дар Тоҷикистон  ба назар  гирифта  шудааст.  Дар ин мақола, маълумоти бонки Миллии Чумҳурии Тоҷикистон ва маълумоти кушода бонки ҷаҳони барои солҳои 1998-2017 истифода бурда шуда, барои ҳисоби муодилаи   регрессии  ҷомеъ  вобаста ба меъери фоиз ва пешниҳоди маблағӣ  нисбат ба ММД мавриди истифода қарор  дода шудааст. Мақсади асосии мақола  ин муайян намудани сиёсати пулию қарзӣ,ки      ба рушди  иқтисод  таъсир  мерасонад  ва   ошкор  сохтани робита  миёни    омилхои  таъғирпазирӣ    ба  ҳисоб   меравад.

Калимаҳои калидӣ: маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, сиёсати пулию қарзӣ, меъёри фоиз, массаи пулӣ, Тоҷикистон.

Information about authors:

1)      Anisa Abibulloeva,   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; student UCA,  Khorog campus;

2)       Parvina Sultonmamadova,   student UCA,  Khorog campus;

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;

3)      Dilyara Nartova, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Phd , Associate Professor in Math, Khorog campus;

4)      Brahim Fezzani – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Phd, Associate professor in Economics, Khorog campus.

Маълумот дар бораи муаллифон:

1)      Аниса Абдуллоева, донишҷӯи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ, E-mail: anisa.abibulloeva_2021@ucentralasia.org

2)      Парвина Султонмамадова, донишҷӯи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ. E-mail:  parvina.sultonmamadova_2021@ucentralasia.org,

3)     Диляра Нартова, доктор PhD, профессори риёзӣ, Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ.  E-mail: dilyara.nartova@ucentralasia.org

4)     Браҳим Фезанӣ, доктор PhD, профессори иқтисод, Донишгоҳи Осиёи Марказӣ ,кампуси Хоруғ. E-mail: brahim.fezzani@ucentralasia.org,

 

THE IMPACT OF ENERGY PRICES FLUCTUATION ON THE ECONOMY OF  TAJIKISTAN 

Risolat Okirnazarova, Munira Malakbozova

Brahim Fezzani,  Dilyara Nartova

                                                           University of Central Asia

 

1.      Introduction

It is well known that oil is a cheap and rich fossil fuel (Apergis& Payne, 2010). Oil occupies about 2/3rds of the world’s fossil energy sources and its distribution is widespread. In addition, oil’s share of the global primary energy consumption has reached 30.1% (BP, 2014).

The Republic of Tajikistan (Tajikistan) is in Central Asia, that bordered with Afghanistan in the south, Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan) in the north, Uzbekistan in the west and China in the east. The country is approximately 143 000 square kilometres (km^2) in size with the population of 9 million. Since gaining the independence of the Republic of Tajikistan from the Soviet Union, Tajikistan suffers from decreasing of living standards, rising poverty and severely fluctuation of oil prices. As a signatory of the Millennium Development Goals (MDGs) Convention, Tajikistan has agreed to confront the challenges with the development of the state. Poverty reduction and development are not possible without provision of safe and reliable oil consumptions. The economic growth (besides the population growth) is the main reason of increasing energy consumption such as oil. During the time of the most intensive oil consumption growth (2003-2007), the average GDP of Tajikistan growth rate was 7.2% indication a strong link between economic growth and increased oil consumption, one of the main characteristics of developing countries. Back to the past, Tajikistan’s economy performed strongly in the last decade following the end of the civil war in 1997. Economic growth of the state reached 10.6% in 2004, but decreased below 8% in 2005-2008, as the effects of higher oil prices (Energy Efficiency Master Plan for Tajikistan, 2011).

The price of oil is $35.65 USD/ton. Taking into account that the average lower value of oil is approximately 9.7 MJ/kg, the price of oil (in units of energy) costs to $0.0132 usd/kWh. The price of oil is freely formed at the market, while the sale of oil is organized in the districts (Energy Efficiency Master Plan for Tajikistan, 2011).

According to the article of Sobirova.Sh, “State Regulation of Development of Retail Market Energy Services” in the retail market of energy services, oil prices tend to grow fluctuational. However, it has a nature, that is, one-year prices grow at a higher rate, in other years do not. To some extent, the method of regulation of energy market is already taking place in the Republic of Tajikistan at a time when the population is choosing and purchasing energy resources. Thus, citizens of Tajikistan have the opportunity to choose between oil and gas, as well as a cheaper electricity in order to provide heat during the cold seasons. The main problem is that, despite all competitions, the alternative energy prices remain high.  (Sobirova.Sh, State Regulation of Development of Retail Market Energy Services, 2016).

1.1 Objective

Consequently, the following paper attempts to primarily assess the impact of oil prices fluctuation on the economy of Tajikistan, that is a large importer of oil,using the prices of oil in international market, and exchange rate of Tajiki somoni by USD dollar. The main purpose of this research is to analyse how much the fluctuation of oil prices impact on economic growth of Tajikistan.

1.2 Problem Statement

            Tajikistan is considered as the poorest country in Central Asia because of its low economic growth. There are many factors that cause the slow down the economic growth of Tajikistan and one of them can be the impact of energy prices fluctuation. The main component of energy oil has different production and consumption rates for each year. The more the population consumes this component of energy, the more they will be produced and impact the economic growth (real GDP) of the country. The real GDP of Tajikistan is not stable over years because of many factors and since 1992 to 2018, the annual average growth rate of the country’s GDP was 4.28%. Furthermore, looking at this problem from the perspective of macroeconomics generally if the energy prices tend to increase it will probably increase inflation and reduce economic growth depending on the production and consumption of oil. There are other determinants, which can identify the change that oil prices bring to the real GDP of Tajikistan, such as GDP of the previous year and exchange rate. Therefore, it reasonable to hypothesize their impact on the economy of Tajikistan, which we are going to identify further in this paper.

2.      Literature Review

Over years, many economists empirically studied the relationship of GDP and its determinants, such the energy prices fluctuation. They have approached this kind of problem from many and different perspectivesin order to find out the clear picture of the change and impact on the industrialized countries’ economic growth.

The study of the Congressional Budget Office (2006, 5) discusses the recent developments in energy prices. Since late 2003, the increase in energy prices have dampened economic growth in the United States, such as the price of oil has doubled, gas prices have hit new peaks and coal prices have risen steadily. Therefore, the growth of real GDP was probably reduced by about a quarter of a percentage point in 2004 and continued to decrease.Also, in the article they tried to show the impact of the current energy prices increase over the next ten years. It is estimated that an increase in the energy prices is likely to reduce the level of real GDP, but it is unlikely to have a persistent effect of inflation over the next years.Another research by Dr. Econ (2007, 3) shows the rapid increase in oil prices, its causes and its effect on the economy in general. It is clearly illustrated on the graphs the effect of inflation and how it brings to large fluctuations in energy prices, which tend to be concentrated over somewhat short periods. The general causes of rise in oil prices are that both increase in global demand and fears of supply disruptions have increased the energy prices, because the developing countries’ (China and India) economies have become increasingly industrialized and urbanized, which consequently increased the world demand for energy prices like oil, coal and gas. Generally, the consequences of rise in oil prices are that it increases inflation and decreases the economic growth. This kind of fluctuation of one type of energy prices affect the other types of energy prices as well. Thus, fluctuation of oil prices impacts the economic growth through its effect on supply and demand for goods. Therefore, the correlation between oil prices increase and economic recessions is not perfect.

Vesna.B., et.al. (2011, 12) developed the article by the team of international experts engaged by United Nations Development Programme (UNDP). The article covers strategic work for the sustainable development of Tajik energy sector based on utilisation of renewable energy sources and improvement of energy efficiency. The authors aim was to prepare as guidelines to decision makers and a comprehensive base for development of other official documents related to energy efficiency. In addition, the article contains detailed proposal of policy measures to improve efficiency of energy use in the country. It is a part of the overall efforts to contribute to the economic development and poverty reduction through provision of quality energy services to the people of Tajikistan. The article is useful for our research since it offers package of policy instrument and measures that will remove identified barriers and ensure continuous and long-term achievement of energy savings. It contains the information about the prices of oil, gas and coal, including imports, exports and consumption. The main limitation of this article is that, it focuses more on the costs and benefits of energy efficiency and the solutions for the development of energy efficiency, rather than solving the problem of fluctuation of energy prices. Thus, the article is going to be a strong basis for our research as we can refer to the article’s tables and data.

Sobirova.Sh., (2016, 7) discusses the basis of regulation and the development of scientific and practical recommendations for improving the development of the energy services market in the transformational economy of the Republic of Tajikistan. During the research, Sobirova.SH. explores the theoretical aspects, principles, as well as determines the role of the socio-economic importance and regulation and development the retail market for energy services in the economy of Tajikistan. Moreover, the author mentions the experience of foreign countries in terms of regulating the market of energy services and determines the possibility of its use in the Republic of Tajikistan. Saburova notes that at the current stage of development, the problems of energy shortages in the Republic of Tajikistan do not occupy a proper place in the system of economics research, which effects the efficiency development of energy services. In particular, the features of their regulation in the Republic of Tajikistan were not studied in the context of meeting the society’s energy needs. The main weakness of this article is that it is written in Russian language and in order to use it for our research, we need to translate from Russian to English. However, this article is useful for our research, because it was published in 2016 which mean that it contains new information which is valid for today’s usage. Furthermore, the article is very useful for our research as analyses are relevant to our research, while it covers a range of significant information to support our statements. 

David.I., &Cutler.J., (2004, 2) reviews the relevant biophysical theory, mainstream and resource economics models of growth, the critiques of mainstream models, and the various mechanisms that can weaken the links between energy and growth. At first, this paper reviews the background theory of production and growth from different points of view-based on economics and on the natural sciences -in an attempt to assess to what degree energy availability enables and constraints or limits economic growth. In addition, the article focuses on the long-run prospects for economic growth. The author’s idea is that gaining an understanding of the role of energy in economic growth cannot be achieved without first understanding the role of the energy in production and hence also in the increasing scale of production involved in economic growth. The main problem with this article is that, it discusses the energy efficiency and economic growth in general in the world. However, the author claims that business and financial economists do pay significant attention to the impact of oil and other energy prices on economic activity in the short-run, but the mainstream theory of economic growth pay little or no attention to the role of energy of other natural resources in promoting or enabling economic growth. This research is useful for ours as shows relationship between changes in the energy/GDP and prices of energy.

The review of the literature reveals that most of the studies were focused on analysing the effects of energy consumption and production on industrialized economies and the economic growth. In contrast, there is a lack of primary data which based on direct observations or experiences in the field. In 2017, the republic of Tajikistan produced a record amount of oil – over 1.7 million tons. This indicator was the highest in the history of Tajikistan. Previously, the record for oil production was 1.384 million tons of oil. Yet, there have never been studies on the effects of cool prices fluctuation in the global market on Tajikistan’s economics performance. The aim of this research is to fill this gap by examining the effects of oil prices shocks in Tajikistan’s GDP growth.

The purpose of this study is primarily to assess and quantify the impact of oil prices fluctuation on oil producing and exporting Tajikistan.

3.      Theoretical Framework

In order to identify the impact of energy prices fluctuation on the economic growth (real GDP) of Tajikistan, it is necessary to build a regression model for it and see the relationship between economic growth (dependent variable) and international rate of oil prices, followed by GDP of the previous years and exchange rate (independent variables) for the period of 2006-2018.

3.1 Mathematical Model

      Real GDP = f (Oil Prices, GDPt - 1, Exchange Rate)   (1)

Equation (1) expresses the regression model in its general function form, where the rate of real GDP for the given period of 2006-2018 is a function of previous year’s value of real GDP and previous year’s value of oil, and exchange rate.

Real GDP = β0 + β1 *oil prices + β2 *GDPt - 1 + β3 *Ex.Rate(2)

The above equation (2) shows the relationship between the real GDP (dependent variable) and prices oil, GDP of previous years and exchange rate (independent variables).

Oil prices is the X1, which shows the international price level for the period of 2006-2018.

GDPt– 1is the X2, which is the real GDP of the previous years in Tajikistan.

Ex.Rateis the X3, which illustrates the amount of somoni per 1 US$ for the period of 2006-2018.

3.2 Specification of the Model

      Y = 6.23742+ 0.024151X1 – 0.14669X2 - 0.05286X3 + ε                                (3)

Equation (3) represents the statistical model, which includes the standard error (ε)

The model tests the following hypothesis:

      The null hypothesis:

H0: β1234= 0

There is no significant relationship between the Tajikistan’s real GDP and prices of oil, GDP of the previous years and exchange rate.

      The alternate hypothesis:

Ha: β1, β2, β3, β40

There is a significant relationship between the real GDP and prices of oil, GDP of the previous years and exchange rate.

Estimators of the economic parameters in this model is based on conducting the multiple linear regression model using the Microsoft Excel and Math Semestr.

3.3 Variables and Data Sources

      The data used in this study are obtained from multiple sources:

GDP – the data on real GDP in billion (current US$) for the period of 2006-2018and previous years were obtained from World Data Atlas, Tajikistan, Economy (knoema.com).

Oil prices – raw data on oil prices are Yearly Oil Prices: West Texas Intermediate (WTI) obtained from database of the Federal Reserve Bank of St. Louis (Federal Reserve Economic Data, FRED. The data are measured by US Dollar per barrel and estimated on yearly basis

Exchange Rate – the data for this section were obtained from National Bank of Tajikistan and the values show the amount of 1 US$ in Tajik somoni from 2006 to 2018

4.      Results and Data Analysis

Y = 6.23742 + 0.024151X1 – 0.14669X2 - 0.05286X3 (4)

The results were obtained through the multiple regression model shown in equation (4) above. Based on the results, the economic interpretation of the estimated model would be as following:

6.237 → is the initial value and more precisely it shows the level of real GDP that is not explained by the prices of oil, previous year’s value of real GDP and exchange rate

0.024151 → means that each additional value of oil price increases the real GDP value by 0.024151, holding the previous year’s value of real GDP and exchange rate fixed

- 0.14669 → means that each additional value of previous year’s value of real GDP reduces the real GDP level by 0.14669, while holding the prices of oil and exchange rate unchanged 

-0.05286 → means that every additional value of exchange rate decreases the rate of real GDP by 0.05286 and the prices of oil and real GDP of previous years fixed

Based on our findings, the real GDP has positive relationship with oil prices, but as a result of the significance of this coefficient, we found out that it is not significant for real GDP. It means that the fluctuation of oil prices does not impact the real GDP of Tajikistan much. Moreover, it was found that the coefficient of determination is very low, and it means that only small percentage of the variation in real GDP can be explained by the variation of our independent variables, which makes sense because the coefficients of the independent variables is not significant for the regression model. Lastly, based on the results of Fisher test it is reasonable to claim that there is no linear relationship between real GDP of Tajikistan and prices of oil, previous years’ GDP and exchange rate because the actual value of F=1.047 is less than the F=3.86 statistics. 

5. Conclusion and Limitations of the Study

The aim of our research paper was to determine the relationship between economic growth of the Republic of Tajikistan and price fluctuation of oil, as fluctuation of oil prices is one of the main factors that effects the real GDP of the country. Our primarily results are based on the multiple linear regression model that we constructed, shows that the economic growth has a positive relationship with the real GDP of Tajikistan, as well as the empirical evidence. In order to make our estimated model more precise, we added the value of last years (GDPt-1) and exchange rate as the other determinants of the economic growth of Tajikistan. Nevertheless, we found out that the coefficients that we got from the estimated equation are not statistically significant to our model. The coefficient of correlation of the model is 0.5086 which shows weak correlation of our variables.

During our research, the limitations might be that the estimated result demonstrated positive relationship, while the empirical data is opposite because that data is based on the international market price and because of its inaccuracy. Moreover, we had a barrier of sources about oil prices in Tajikistan, just because there is no research done in this field of study. In addition, the data that is provided in domestic sources are not reliable and because of this we get insignificant results. As a result of the inaccuracy of the data that we got, and lack of sources, the exchange rate also turned to be insignificant. The lack of number of observations can be another limitation of our research. However, for future studies, more research in this filed could be done in order to obtain data for further observations. Lastly, a primary research can get more accurate estimation, as the statistical data that is in the Republic of Tajikistan is not reliable and often does not match with the development of the country.

REFERENCES

1.      Buyung.Y., (December,2015). “Impact of Oil Production on Economic Growth in Indonesia”.  International Institute of Social Studies. Retrieved from:  HYPERLINK "file:///C:\\Users\\munira.malakbozova\\Downloads\\BWibisono_MA_2014_15_ECD_DD.pdf" file:///C:/Users/munira.malakbozova/Downloads/BWibisono_MA_2014_15_ECD_DD.pdf

2.      David.I. & Cutler.J., (March,2004). “Energy and Economic Growth”. Rensellaer Polytechnic Institute, Department of Economics. Retrieved from:   HYPERLINK "https://www.researchgate.net/publication/24125107_Energy_and_Economic_Growth" https://www.researchgate.net/publication/24125107_Energy_and_Economic_Growth

3.      Econ, D. (2007, November). What are the possible causes and consequences of higher oil prices on the overall economy? Retrieved from Federal Reserve Bank of San Francisco :https://www.frbsf.org/education/publications/doctor-econ/2007/november/oil-prices-impact-economy/

4.      Harry.B., Ruhul.S., Shuddhasattwa.R., (January,2015). “Economic growth with oil and renewable energy consumption in China: Prospects for fuel substitution”. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/267634969_Economic_growth_withoil_and_renewable_energy_consumption_in_China_Prospects_for_fuel_substitution

5.      National Bank of Tajikistan. “Exchange rate”. Retrieved from:  HYPERLINK "http://www.nbt.tj/en/kurs/kurs.php?date=01.01.2018" http://www.nbt.tj/en/kurs/kurs.php?date=01.01.2018

6.      Office, C. B. (2006). The Economic Effects of Recent Increases in Energy Prices. Congress of the United States Congressional Budget Office, 1-26.

7.      Sobirova.Sh., (2016). “State Regulation of Development of Retail Market Energy Services”. The Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan. Retrieved from:  HYPERLINK "http://www.tguk.tj/failes/sovet/zashita/sobirova_shukriniso/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE.pdf" http://www.tguk.tj/failes/sovet/zashita/sobirova_shukriniso/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE.pdf

8.      Taeyoung.J. & Jinsoo.K., (September 28, 2015). “Relationship between oil consumption and economic growth for OECD and non-OECD countries”. Geosystem Engineering. Retrieved from:  HYPERLINK "https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/12269328.2015.1087348?needAccess=true" https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/12269328.2015.1087348?needAccess=true

9.      The Oil sector in the Republic of Tajikistan”. Ecology Organization “Small Earth”. Retrieved from: https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2017/12/oil-tadj-rev-ru17-1.pdf

10.  Tajikistan - Gross domestic product in constant prices growth rate. (n.d.). Retrieved from knoema: https://knoema.com/atlas/Tajikistan/Real-GDP-growth

11.  The Statistics Portal. “Oil Prices from 2003 to 2017 (in U.S. dollars per metric ton)”. Retrived from: https://www.statista.com/statistics/214236/thermal-oil-prices-since-2003/

12.  Vesna.B., et.al. (2011). “Energy Efficiency Master Plan for Tajikistan”. UNDP. Retrieved from:  HYPERLINK "https://www.undp.org/content/dam/tajikistan/docs/library/UNDP_TJK_Energy_Efficiency_Master_Plan_for_Tajikistan_Eng.pdf" https://www.undp.org/content/dam/tajikistan/docs/library/UNDP_TJK_Energy_Efficiency_Master_Plan_for_Tajikistan_Eng.pdf 

THE IMPACT OF ENERGY PRICES FLUCTUATION ON THE ECONOMY OF TAJIKISTAN

Abstract

             Since gaining independence from the Soviet Union, Tajikistan has been plagued by the deterioration of living standards, a population-wide increase in poverty, and severely damaged and depleted production and imports of oil. The change in oil prices in terms of production and imports leads to various consequences that effect on the economic growth of the Republic of Tajikistan. In this research paper, we will examine the relationship between the oil prices, real GDP and exchange rate using the multiple regression model. Our results show that oil prices have a positive relationship with real GDP of Tajikistan, while the hypothesis test shows that it is opposite and insignificant. Nevertheless, these results gained because of the limitations of our study, due to inaccuracy of the data which we used.

                 Key words: Real GDP, economic growth, price of oil, error, relationship, significance, model, Tajikistan

ПАСТУ БАЛАНД ГАРДИДАНИ НАРХИ МАНБАЪҲОИ ЭНЕРГИЯ ВА  ТАЪСИРИ  ОН БА  ИҚТИСОДИ ТОҶИКИСТОН

      Аз давраи ба даст овардани Истиқлолият  Тоҷикистон  ба  мушкилоти паст гардидани  шароити  зиндагӣ, тавсиаи  фақр ва камбизоатии   қишри  зиёди  ахолӣ, коҳиш  ёфтани  истеҳсолот ва  воридоти  зиёди  маводи  нафтӣ дучор гардид. Тағйироти  нархи  маводи  нафтӣ  ба  истеҳсолот ва воридот омилҳоеро ба  вуҷуд  меоваранд, ки ба рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсир  мерасонанд, Дар  ин тадқиқот   робитаи байни нархи маҳсулоти  нафтӣ, ММД –и  воқеӣ ва  қурби ивази  асъор бо модели  регрессии  ҷомеъ  нишон дода  мешавад. Натиҷаҳои  мо нишон медиҳанд, ки   нархи  маводи  нафтӣ ва ММД-и воқеӣ  робитаи  мусбӣ  доранд. Аз сўи дигар тести фарзия  нишон медихад, ки  чунин  робита мутақобила буда, он ҳам ночиз  аст. Дар баробари  ин бояд  зикр  кард, ки натиҷаҳои    тадқиқоти мо махдуд аст, зеро  далелхои  дастрасшударо  пурра   дақиқ нестанд.

           Tags:  Маҷмӯи вокеии маҳсулоти дохилӣ, иқтисодӣ, афзоиши нархи нафт,  иртибот, аҳамияти он, модели, Тоҷикистон

ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ НА ЭКОНОМИКУ ТАДЖИКИСТАНА

С момента приобретения независимости от Советского Союза Таджикистан страдает от ухудшения условий жизни, роста нищеты в масштабах всего населения, а также от серьезного ущерба и истощения производства и импорта нефти. Изменение цен на нефть с точки зрения производства и импорта приводит к различным последствиям, влияющим на экономический рост Республики Таджикистан. В данной исследовательской работе мы рассмотрим взаимосвязь между ценами на нефть, реальным ВВП и обменным курсом с использованием модели множественной регрессии. Наши результаты показывают, что цены на нефть имеют положительную связь с реальным ВВП Таджикистана, в то время как тест гипотезы показывает, что она противоположна и незначительна. Тем не менее, эти результаты получены из-за ограничений нашего исследования, из-за неточности данных, которые мы использовали.

        Ключевые слова: реальный ВВП, экономический рост, цена на нефть, ошибка, взаимосвязь, значимость, модель, Таджикистан

Information about authors:

       1)Risolat Okirnazarova, risolat.okirnazarova 2021Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; student UCA,     Khorog campus;

2)    Munira Malakbozova, munira.malakbozova Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., student UCA,  Khorog campus

3)    Dilyara Nartova, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Phd , Associate Professor in Math, Khorog campus;

4)    Brahim Fezzani – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Phd, Associate professor in Economics, Khorog campus.

Маълумот дар бораи муаллифон:

    1.)            Рисолат Охирназарова, донишҷӯи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ. E-mail: risolat. okirnazarova 2021@ucentralasia.org

    2.)            Мунира Малахбохова,  донишҷӯи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ. E-mail: munira.malakbozova 2021@ucentralasia.org.

    3.)            Диляра Нартова, доктор PhD, профессори риёзӣ, Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ. E-mail: dilyara.nartova@ucentralasia.org

    4.)            Браҳим Фезанӣ, доктор PhD, профессори иқтисод, Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ. E-mail: brahim.fezzani@ucentralasia.org

SUPPLY OF WATER TO AGRICULTURE SECTOR OF PAKISTAN

Uzma Khan, Zubair Khan

Brahim Fezzani,  Dilyara Nartova 

                                                           University of Central Asia

Introduction

         The nations that are well endowed in fresh water resources have an economic advantage over those that are less fortunate. Irrigation consumes more than80 percent of all the available water supplies in Asia of which 6.6% is consumed by Pakistan.(Asif M. Bhatti, 2009). Pakistan is a South Asian country situated between Latitude 24° and 37° N and Longitude 61° and 75° E.  The area is about 796,095 km with the population of 197 million according to the most recent data published by Pakistan Bureau of Statistics (2017). This water dependent economy of Pakistan faced massive challenges right from the independence of country in 1947. The very first challenge the country had to face was the detachment of the agriculturalhub of Pakistan, which is the province of Punjab, from the life-giving waters of the Ravi, Beas, and Sutlej rivers which had become part of India at the time of partition of the Indo-Pak subcontinent. The circumstances worsened when India stopped water flow to Pakistan in April 1948. As a result, water diplomacy started and both states under the mediation of the World Bank signed the Indus Waters Treaty (IWT) in 1960, agreeing on giving Pakistan rights in perpetuity to the waters of the three western rivers; Indus, Jhelum, and Chenab rivers. While the three eastern rivers (Beas, Sutlej and Ravi) came under the control of India. This arrangement resulted in a new challenge that was of a mismatch between the location of Pakistan’s water (in the western rivers) and the major irrigated area in the east. Pakistan’s water engineers had to deal with the task, building the world’s largest earth fill dam, the Tarbela on the Indus, and link canals, which ran for hundreds of miles and carried flows ten times the flow of the river. Water problems were settled and Indus Water Treaty (IWT) was regarded as a remarkable example of conflict resolution yet the recent Indian intentions of building “chain of dams” on Pakistani (western) rivers have once again posed a serious challenge for Pakistan.

Apart from the transborder disputes, there exist many other issues which have challenged Pakistan in terms of the availability of water supply specifically for irrigation. Water use is heavily dominated by agriculture, which contributes around one-fifth of national GDP, but less than half of this is from irrigated cropping. Irrigation contributes around US$22 billion to annual GDP. The four major crops (wheat, rice, sugarcane, and cotton) that represent nearly 80 percent of all water use generate less than 5 percent of GDP—around US$14 billion per year. (Asif M. Bhatti, 2009). Pakistan is definitely not making the best use of its water endowments. 

Literature Review

Water Sustainability in Pakistan – Key Issues and Challenges

        The State Bank of Pakistan in its annual report for the year 2016-2017 analyses on the issue of water sustainability in Pakistan highlighting the vulnerability of water supply. The report basically makes a comparison of Pakistan with other South Asian countries which reveals that Pakistan, being an arid country, derives most of its water supplies from river flows. Other South Asian countries are supported with tropical monsoon climate, receiving average annual rainfall exceeding 1,000 mm. Pakistan, on the other hand, receives rainfall of less than 500 mm per annum. To add to Pakistan’s water constraints, the country solely relies on the Indus River and its tributaries. In comparison, India relies on several river basins, such as the Ganges River, Godavari River, included in the 12 major river basins and hence has a comfortable annual river flow supply. Similarly, Bangladesh’s river flow supplies are derived from 3 major basins. Groundwater pumping, another crucial source that contributes 40 percent to total supplies at farm gate, also faces sustainability concerns.(Pakistan, 2016-2017). The report also mentions the inefficient water distribution system which has resulted into low water productivity in Pakistan. Domestic water distribution is characterized by inequity and several inefficiencies. In the country’s largest province, Punjab, only 18 percent of the population in rural areas relies on tap water as source of water and rest utilizes groundwater, as compared to 51 percent of urban population with access to tap water. (Pakistan, 2016-2017).  This unreliable and rigid water distribution system also explains the low productivity of water (defined as the average crop product per unit of water consumed). According to a study, water productivity for cereal crops in Pakistan is almost one-third of that in India, and one sixth of the productivity realized in China.

Assessment of river water quality for agricultural irrigation

     AwaisPiracha and Zahid Majeed, University of Western Sydney, Sydney, Australia and Water and Power Development Authority, Lahore, Pakistan (2011) investigate on the use of water in the agricultural sector of Pakistan by analysing the impact of climate change. The economy of Pakistan heavily relies on agriculture sector which account for a quarter of the total GDP of Pakistan and employs two-fifth of the total population of the country. As per the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Pakistan heavily reliant on Himalayan Glaciers which release water in dry heat of summer before monsoon. The Himalayan glaciers feeding the lands of Pakistan can disappear in a few decades leaving very little water. Additionally, in this paper, Piracha and Majeed use both qualitative and quantitative approach to show the usage of water in the agriculture sector of Pakistan.

Government of Pakistan ministry of water resources: annual flood report 2017

     Reported by the government of Pakistan ministry of water resources (2017), investigates on flood received by Pakistan during the past 6-7 years and the impact on the agricultural sector, particularly on the demand of irrigation water which may increase due to high rate of evaporation, also, the corrosion of the fertile land due to flood causes great impact to the agricultural sector of Pakistan. Additionally, the increase in the normal level of water, over flow of water canals, rivers and other water reservoirs is also affecting the supply of irrigation water to the crops. This report provides a great examination considering both economic as well as the statistical approach to manifest number of floods received annually and the impact of the flood on the agricultural sector of Pakistan.

Water Resources and Conservation Strategy of Pakistan

     Ayaz Ahmed, Henna Iftikhar, and G. M. Chaudhry from Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad, highlights on the water resources and conservation strategy of Pakistan. Pakistan is basically an agrarian economy. Out of its total geographical area of 79.61 million hectares, cultivated area is 22.05 million hectares and the total area under irrigation is 19.02 million hectares [Agricultural Statistics of Pakistan]. Agriculture sector is the major user of water and its consumption will continue to dominate water requirement. This paper aims to analyse in-depth the water resources and conservation strategies for Pakistan, also, this study provides a general guidance for coordinating inter-sub sectoral investments in groundwater development, drainage, agricultural output and its impact on the GDP of Pakistan.

1.2 Problem Statement

      Pakistan, an agricultural based economy has been facing the issue of water supply to crops since a long time. The country’s semi-arid climate means more than 90 percent of harvests depend on irrigation through the Indus Basin Irrigation System, which draws water from the Indus River. It is not only the decreasing supply of water during the water requiring seasons for crops which is an issue, but there is more to it.  The major source of irrigation in Pakistan is the surface water resources which are mainly based on the flows of the Indus River and its tributaries. Annual and seasonal variability in availability of surface water due the factors like increasing water demand by other sectors of economy and population growth, variation in precipitation and melting of glaciers have shown a variation in agricultural productivity as well. The agricultural productivity has decreased because of the frequent drought occurrences and also because of excessive and uncontrolled water supply to fields in the form of floods which have destroyed over 0.98 million hectares of crop area only in Punjab in 2014. Water supply to agriculture sector is Pakistan is neither sufficient nor regular. The thesis of this paper is the examination of the effects of the availability of water supply from surface water and ground water on the agricultural production particularly the cotton production which is the main cash crop of the country. Secondly, the paper will analyze the effects of flood effected areas on the production of cotton.

1.3 Research Objective

     The Main objective of the thesis is to determine the effects of availability of water through different water resources on crop production considering the main Kharif Crop (cotton) over period of 2010-2014. It also aims at determining the effects of flood effected areas of Punjab, Sindh, Khyber Pakhtoonkhwa and Balochistan on cotton production (particularly cotton production) over a period for the years of 2010 to 2014.

Specific objectives of the study include:

1.      Examining the trend of water availability to the production of main cash crop (cotton)

2.      To determine the decrease in cotton production because of flood.

3.      To compare the effects of the two factors on cotton production. 

Research Questions

    Importance of agriculture sector to the economy of Pakistan?

What are the main water resources that provide water for irrigation in Pakistan?

 1. What are the effects of floods on arable land?

Research Hypothesis

The thesis will be guided by the following hypothesis;

Surface water is the main water resource for irrigation of cotton.

Frequent floods lead the destruction of arable land, hence causing infertility of soil for further crop production.

Organization of Paper

Chapter 5

Economics Model:

4.1: Economic framework:

     The economy of Pakistan is one of the fastest growing economy in the world. According to the World bank report (2007), the economy of Pkistan is is the 23rd largest in the world in terms of purchasing power parity and 38th largest in terms of nominal gross domestic product.

    Pakistan is gifted with many resources. The water coming down from the high peaks of Himalayas and the Karakorum is a gift to the naturally fertile soil, as of result of which, Pakistan has the world largest irrigation system that irrigates almost 16 million hectors of lands (Mansoor Haider). There are many sources of water for irrigation purposes in Pakistan such as water from rainfall (precipitation), water from mountains (glaciers), but the two main sources of water for irrigation in Pakistan are, 1: Ground water 2: Surface water. Pakistan is one of the few countries where the withdrew of ground water is greater than the renewability which makes Pakistan the fourth largest groundwater withdrawing country with an approximate value of 65 cubic kilometre of ground water abstraction annually (Statistics, 2010).the agriculture sector of Pakistan highly depends on the availability of ground water and in most part of Punjab region, Potohar plateau, Sindh and Baluchistan ground water is the main source of irrigation (Mansoor Haider).

The second main water source for irrigation in Pakistan is the surface water. The surface water comes from the rain(precipitation) and melting of glacier from the mountains and this water is stored in the reservoirs such as dams (Goraya, 2014). The Indus River has a total length of 2900 kilometres (Km) and the drainage-area is about 966,000 sq. Km. Five major tributaries joining its eastern side are Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Sutlej; besides, three minor tributaries are the Soan, Harow, and Siran, which drain in mountainous areas (Kahlown). At this point its worth mentioning that only Indus river provides 65% of the total river flow while Jhelum and Chenab rivers combinedly provide 36% of the total surface water to the irrigation system of Pakistan (Kahlown).

       Agriculture is considered as the backbone of the economy of Pakistan. The major agricultural crops include cotton, wheat, rice, sugarcane, fruits and vegetables Agriculture that contributes 26% to the total GDP of Pakistan. The sector directly supports three-quarters of the country's population, employs half the labour force, and contributes a large share of foreign exchange earnings (Pakistan - Agriculture, 2016). The main agriculture product that contributes the most to the national economy is cotton which occupies largest area in Pakistan compare to other crops. Additionally, Cotton crop earns the country largest export revenues and in addition to the lint, the seed of cotton for oil and meal accounts for 80 percent of the national production of oilseed (Abdul Rehman, Luan Jingdong, Abbas AliChandio, 2019). Cotton and cotton related products contribute 10 percent to gross domestic product (GDP) and 55 percent to the foreign exchange earnings of the country. The area under the cultivation of cotton crop increased significantly in the last 30 years, around 7.86 million acres in 2015–2016 (Abdul Rehman, Luan Jingdong, Abbas AliChandio, 2019).

Chapter 5

STATISTICAL MODEL

5.1 Sources of data and analytical framework

     The data used for this research purposes is the annual production of cotton in thousand bales of 375 lb. each for the year 2010 - 2014.  The source of this data is the Agricultural Statistics department of Pakistan Bureau of Statistics.The other data used here include the annual flood affected areas of crops in the provinces of Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan in million hectares for the years 2010- 2014 since the four provinces are the major cotton producing regions in the country. This data has been extracted from the National Disaster Management Authority of Pakistan.In order to statistically analyze the contribution of two different major water resources of the country to irrigation of cotton fields, we have used the data for area irrigated by the different sources which have been categorized under the two main sources of surface water and ground water. The irrigated land from ground water source has been recorded in million hectares area where as the surface water availability to land has been recorded in million-acre feet. The data for ground water has been extracted from the agricultural statistics department of Pakistan Bureau of Statistics from 2010- 2014 and the data for surface water has been collected from Pakistan Economic Survey of 2016-2017. The statistical techniques used in the study include correlation, coefficient of determination, simple and multiple linear

Results

      The simple linear regression equation between the production of cotton and flood effected areas is as follows:

Y = 14688.46312 - 4727.431457 X1 ± 2136.66

This equation shows that the production of cotton every year without considering any variable effecting the production is to be 14688.46 thousand bales of 375 lb. each. The flood effected area decreases the total production of cotton by 4727.431457 (thousand bales of 375 lb. each) times with every unit of increase in flood effected area or with the increase of 1 million acre-feet flood effected area, the production decreases by 4727.431457 (thousand bales of 375 lb. each). This shows that floods play a major role in the destruction of arable lands by decreasing the fertility of land for production of crops.

The second equation which is a multiple linear regression model is as follows

 Y = -21954.02 + 217.53X1 + 1063.08X2 ± 2694.53

It shows that the production of cotton without any surface water supply and any ground water supply cannot be defined, cotton is a Kharif crop which requires a lot of water. It also shows that there are certain other factors which effect the production of cotton which have not been considered in this equation. Those factors have led to the constant decrease of this amount of cotton production. The value of 217.53X1 an increase of 217.53 thousand bales of cotton of 375 lb. each with every million acre- feet increase in irrigated land by surface water. The coefficient of 1063.08X2 on the other hand shows a further 1063.08 thousand bales of cotton of 375 lb. each with the increase of every million hectares of land irrigated by ground water. The results consider the standard error of 2694.535849.

REFERENCES

 • Asif M. Bhatti, P. S. (2009). AGRICULTURE WATER DEMAND MANAGEMENT IN PAKISTAN: A REVIEW AND PERSPECTIVE. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/237804430_AGRICULTURE_WATER_DEMAND_MANAGEMENT_IN_PAKISTAN_A_REVIEW_AND_PERSPECTIVE
 • Pakistan, S. B. (2016-2017). Water Sustainability in Pakistan – Key Issues and. State Bank of Pakistan. Retrieved from https://www.sbp.org.pk/reports/annual/arFY17/Chapter-07.pdf
 • S. K. Mandal, S. K. (2016). Assessment of river water quality for agricultural irrigation. International Journal ofEnvironmental Science andTechnology. Retrievedfrom https://www.researchgate.net/publication/330358896_Assessment_of_river_water_quality_for_agricultural_irrigation
 • https://mowr.gov.pk/wp-content/uploads/2018/06/Annual-Flood-Report-of-FFC-2017.pdf

 • http://registerpsipw.org/attachments/article/304/IJWRAE_1(3)170-179.pdf
 • HYPERLINK "http://www.pbs.gov.pk/content/table-1-area-and-production-important-crops" http://www.pbs.gov.pk/content/table-1-area-and-production-important-crops
 •  HYPERLINK "https://www.jstor.org/stable/pdf/41261209.pdf?refreqid=excelsior%3A9e5efad89d6ac3c06f2bb1e3e1310ad4" \t "_blank" https://www.jstor.org/stable/pdf/41261209.pdf?refreqid=excelsior%3A9e5efad89d6ac3c06f2bb1e3e1310ad4
 •  HYPERLINK "http://www.finance.gov.pk/survey/chapters_18/02-Agriculture.pdf" http://www.finance.gov.pk/survey/chapters_18/02-Agriculture.pdf
 •  HYPERLINK "https://www.researchgate.net/publication/286879062_Flood_Disaster_in_Pakistan_and_its_Impact_on_Agriculture_Growth_A_Review" https://www.researchgate.net/publication/286879062_Flood_Disaster_in_Pakistan_and_its_Impact_on_Agriculture_Growth_A_Review
 •    BIBLIOGRAPHY  Abdul Rehman, Luan Jingdong, Abbas AliChandio. (2019, Jan). Economic perspectives of cotton crop in Pakistan: A time series analysis (1970–2015) . Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658077X1630162X
 • Asif M. Bhatti, P. S. (2009). AGRICULTURE WATER DEMAND MANAGEMENT IN PAKISTAN: A REVIEW AND PERSPECTIVE. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/237804430_AGRICULTURE_WATER_DEMAND_MANAGEMENT_IN_PAKISTAN_A_REVIEW_AND_PERSPECTIVE
 • Goraya, Z. (2014). Sources of irrigation water in Pakistan and different methods. Retrieved from http://www.cssforum.com.pk/css-optional-subjects/group-v/agriculture-forestry/agriculture/83039-sources-irrigation-water-pakistan-different-methods.html
 • Kahlown, M. A. (n.d.). WATER-RESOURCES SITUATION IN PAKISTAN.
 • Mansoor Haider, H. M. (n.d.). The Impact of Water Scarcity on Pakistan’sEconomy.
 • Pakistan - Agriculture. (2016). Retrieved from Nations Encyclopedia : https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/Pakistan-AGRICULTURE.html
 • Pakistan, S. B. (2016-2017). Water Sustainability in Pakistan – Key Issues and. State Bank of Pakistan. Retrieved from https://www.sbp.org.pk/reports/annual/arFY17/Chapter-07.pdf
 • S. K. Mandal, S. K. (2016). Assessment of river water quality for agricultural irrigation. International Journal ofEnvironmental Science andTechnology. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330358896_Assessment_of_river_water_quality_for_agricultural_irrigatio 

              SUPPLY OF WATER TO AGRICULTURE SECTOR OF PAKISTAN

The nations that are well endowed in fresh water resources have an economic advantage over those that are less fortunate. Irrigation consumes more than 80 percent of all the available water supplies in Asia

This water dependent economy of Pakistan faced massive challenges right from the independence of country in 1947. The very first challenge the country had to face was the detachment of the agricultural hub of Pakistan, which is the province of Punjab, from the life-giving waters of the Ravi, Beas, and Sutlej rivers which had become part of India at the time of partition of the Indo-Pak subcontinent. Water use is heavily dominated by agriculture, which contributes around one-fifth of national GDP, but less than half of this is from irrigated cropping. Irrigation contributes around US$22 billion to annual GDP. The four major crops (wheat, rice, sugarcane, and cotton) that represent nearly 80 percent of all water use generate less than 5 percent of GDP—around US$14 billion per year. (Asif M. Bhatti, 2009). Pakistan is definitely not making the best use of its water endowments.

ТАЪМИНОТИ ОБ ДАР БАХШИ КИШОВАРЗИИ ПОКИСТОН

Кишвархои  дорои сарчашмаҳои  оби   тоза нисбат ба  мамолики  дигар  имтиёзҳои иқтисодии  бештар  доранд.  Истифодаи об зиёда аз 80% манбаъхои обии  Осиёи  Марказиро  ташкил  медиҳад. Покистон аз солҳои авали  истиқлолият (с1947)   дар  идораи захираҳои об бевосита  ба мушкилоти  зиёд  рў ба рў  аст. Мушкилоти  аввал  ба   бахши кишоварзӣ дар тамоми   манотиқи   мамлакат дахл  дорад.   Дар музофоти  Панҷоб    дарёҳои  сероби  Рави, Дявол ва Сатлеҷ  баъд  тақсимоти шибъа ҷазираи Ҳинду Покистон  қисман дар қаламрави Ҳинд монданд.   Ба об  махсусан  бахши  кишоварзӣ     талаботи зиёд  дорад, ки  панҷяки ММД-и мамлакатроро   ташкил  медиҳад  ва қариб  нисфи он ба  зироатҳои  обӣ   мансуб  аст.  Маҳсулоти  кишоварзии обёришаванда   22 млрд долларро дар ҳаҷми умумии  ММД    ташкил  медиҳад.      Чор зироати  асосӣ: гандум, шолӣ,найшакар, пахта, ки 80%  заминҳои  обёришаванда     ва қариб 5%   ММД,   тақрибан  14 млрд долларро дар як сол   ташкил  медиҳанд.   Албатта   истифода  захоири худии обро  дар Покистон наметавон   қаноатбахш   ҳисоб  кард.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ПАКИСТАНА

       Страны, включенные в перечень чистых водных ресурсов, имеют экономические преимущества перед менее удачливыми. Потребление воды достигает  более 80% всех доступных источников воды в Центральной Азии. Управления водными ресурсами Пакистана сталкиваются с огромными трудностями непосредственно с Независимости в 1947 году. Первая проблема, с которой сталкиваются страны, был Департамент сельского хозяйства в любом месте Пакистана, в провинции Пенджаб, это живые воды реки Рави, Дьявол и Сатледж, которая стала частью Индии после отделения Индо-Pancontinental. В изменении в основном преобладает сельское хозяйство, на долю которого приходится около одной пятой национального ВВП, но менее половины этого объема приходится на водные культуры. Ирригация вносит около $ 22 млрд в годовой ВВП. Есть четыре основных культуры (пшеница, рис, легкий тростник и хлопок), которые составляют почти 80 процентов всего водопользования, которые составляют менее 5 процентов ВВП—около 14 миллиардов долларов в год. (AsifM. Bhatti, 2009). Пакистан, безусловно, не лучшим способом использует свои водные ресурсы. 

Information about authors:

1)Uzma Khan,   uzma.khanЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; student UCA,  Khorog campus;

2) Zubair Khan,  zubair.khan Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,  student UCA,  Khorog campus;

3)Dilyara Nartova, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Phd , Associate Professor in Math, Khorog campus;

4)Brahim Fezzani – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Phd, Associate professor in Economics, Khorog campus.

Маълумот дар бораи муаллифон:

1) Узма Хан, донишҷӯи  Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ. E-mail:  uzma.khanЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2) Зубайр Хандонишҷӯи  Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ. E-mail: zubair.khan Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

3) Диляра Нартова, доктор PhD, профессори риёзӣ, Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

4)Браҳим Фезанӣ, доктор PhD, профессори иқтисод, Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, кампуси Хоруғ. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

     ФИЛОЛОГИЯ

 

ҚОЛАБҲОИ  ДАСТУРИИ  НОМҲОИ  ВОСИТАҲОИ  АХБОРИ ОММА   ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ (НОМҲО - ИБОРАҲО)

Амирбекзода Н. Донишгоҳи давлатии  Хоруғ  ба номи М. Назаршоев 

      Қолабҳои грамматикии номҳои  ВАО дар забони тоҷикӣ  таърихи тўлонӣ надошта,  ба таъсиси нахустин рўзномаҳои тоҷикӣ  робита дорад. Тибқи  маълумоти  муҳаққиқон нахустин  рўзнома ба забони тоҷикӣ «Бухорои шариф» буд [6;13].

   Дар замони Иттиҳоди Шўравӣ воситахои ахбори  Тоҷикистон дар таъсири номҳои ВАО –и забони русӣ ташаккул ёфтаанд. Аммо ҳангоми номгузорӣ шудани рузномаю маҷаллаҳо қонуниятҳои калимаю иборасозии забони тоҷикӣ ба эътибор гирифта шудаанд. Дар номгузории рузномаю маҷаллаҳо барномаҳои  радиою  теливизиони Тоҷикистон маъниҳои нави иҷтимӣ бо дарназардошти воқеият ва муҳити  таҳаввулотӣ  инъикос ёфтааст. Ба мӯҷиби таҳаввулоти иҷтимоӣ  бисёре аз вожаю истилоҳоти маъмулии забони тоҷикӣ дорои тобишҳои нави маъноӣ гардиданд.

   Дар даврони соҳибистиқлол гардидани  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои иттилоотии Тоҷикистон муҳити нави иҷтимоӣ арзи вуҷуд намуда,шумораи ВАО  зиёд гардида. аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа низ ВАО гуногунрангӣ пайдо намуданд.Бад-ин тартиб дар номгузории рузномаю маҷаллаҳо, радиою шабакаҳои телевизионӣ, оҷонсҳои иттилоотӣ, барномаҳои радио ва телевизион  дигаргунӣ ба вуҷуд омад.

      Аз назари сохту таркиб номҳои гемеронимӣ он қадар бой набуда, бештар  дар қолаби якҷузъа ва  ибора ташаккул ёфтаанд. ки метавон онҳоро ба ду гурўҳ ҷудо намуд: 1) номҳои якҷузъа, 2) номҳо – ибораҳо.

Мақолаи мазкур ба таҳлили   номҳои ВАО бахшида  шудааст, ки дар қолаби  ибораҳо сохта шудаанд.

 Дар номҳои ВАО ба забонҳои форсӣ ва тоҷикӣ колабҳои гуногуни ибораҳо ба кор бурда мешаванд,ки метавон онҳоро ба чунин дастаҳо тақсимбандӣ намуд:

1.      Ибораҳои изофӣ;

2.      Ибораҳои изофии пешоянддор;

3.      Таркибҳои пайваст;

4.      Ибораҳои пешояндӣ;

5.      Ибораҳои шуморавӣ

6.      Ибораҳои арабӣ

      Ибораҳои  изофӣ   маъмултарин қолаби  гемеронимсозӣ дар забони тоҷикӣ маҳсуб меёбанд. Маълум аст,ки ибораҳои изофӣ яке серистеъмолтарини ибораҳои забони тоҷикӣ ба ҳисоб рафта, доираи  васеи маъноҳои муайянкунандагиро бо тобишҳои  гуногун ифода  мекунандзеро алоқаи изофӣ  барои забони тоҷикӣ таърихи дерина  дошта, ҳанўз  аз замони порсии миёна  алоқаи калимаҳо  таввасути  бандаки  изофии  (исурат мегирифт, ки онро ҷонишишини  нисбӣ  меномиданд. Дар забони адабиёти  классикӣ  изофат ба сифати воситаи  робитаи наҳви аз ҷумлаи сермаҳсултарин қолаби наҳвӣ  ба шумор мерафт. Дар сарчашмаҳои илмии забоншиносии пешин оид ба изофат маълумоти зиёде дида мешавад.Аз онҷумла, муаллифи «Гиёс-ул-луғот» Муҳаммад Гиёсудини Ромпурӣ менигорад: ……..   «изофат ба истилоҳи наҳвиён нисбатест, ки миёни ду исм воқеъ шавад  бар ваҷҳи тақйид, исми аввалро музоф ва исми сониро музофилайҳ гўянд» Инчунин муаллиф оид ба даҳ навъи  ибораи изофӣ маълумот  пешниҳод менамояд [3,c.67-71].

Дар ибораҳои изофӣ маъноҳои гуногуни сифатӣ, таъинотӣ ва соҳибият ифода мешавад, ки ҳар кадоми онҳо заминаҳои луғавии худро доранд. Бандаки  изофӣ  ду навъи ибора: содда ва мураккабро месозад, ки маънои атрибутивӣ (муаёянкунандагӣ) доранд. Маънои ибораи изофӣ  ба маънои луғавию грамматикии ҷузъҳо ва муносибатҳои синтаксисие, ки дар натиҷаи алоқаи онҳо пайдо мешавад, вобастааст [2,c. 29-40].

 Ибораҳои изофӣ дар баробари дигар навъҳои ибора дар забоншиносии тоҷик мавриди омўзиш қарор гирифтааст.Масъалаҳои марбути ибораҳои изофӣ аз қабили муносибати байни ҷузъҳо, муносибати ҷузъи асосӣ бо ҷузъи тобеъ, маъноҳо ва вазифаҳои  ҷузъи муайянкунанда ва муайяншаванда дар осори забоншиносӣ равшан карда шудааст [11].

Ибораҳои  изофӣ  гурўҳи муайяни  ибораҳои  рехтаро (фразеологӣро) ташкил  медиҳанд [12].

 Ёдовар шудан ба маврид аст, ки дар асоси маводи номҳои  ВАО хусусиятҳои ин навъи ибораҳо омўхта нашудааст. Дар таркиби номҳо ибораҳо   вижагиҳои худро зоҳир менамоян. Ибораи таркиби ҷумла ба ҷузъҳои дигари он робитаи маъноию мантиқӣ дорад. Аммо ибораи ба вазифаи ном омада то андозае мустақил аст ва мазмуни томро дорост. Ном-ибора пойгоҳ ва бунёди маъноӣ ва мазмунии васеъ дорад. Таҳти чунин номҳо мазмун ва муҳтавои  нашрия, таъсири он ба хонанда ва дарки он аз ҷониби аҳли ҷомеа дар назар дошта мешавад. Ибораҳои изофӣ дар низоми  номҳои нашрияҳо  то андозае  хусусиятҳои  устувориро  касб намуда, вижагии фразеологиро  зоҳир  менамоянд.

 Ҷузъҳои муайяншаванда ва муайянкунандаи иборахои номӣ дар номи расонаҳои  хабарӣ доираи воҳидҳои лексикиеро дар бар мегиранд, ки моҳияти   иҷтимоӣ  ва сиёсӣ дошта, бо мурури замон метавонанд  тағйир ёбанд. Аксари ибораҳо аз рўи  қолаби «исм+исм» ва «исм +сифат» сохта  мешаванд.Ба сифати ҷузъи атрибутивӣ  калимаҳое қарор гирифтаанд, ки  тобишҳои нави маъноӣ касб намуда, аз маънои маъмули  луғавӣ  тафовут доранд. Калимае мисли «сурх» дар таркиби гемеронимҳо дучор меояд, ки тобиши нави маъноиро гирифтааст. Вожаҳои «сурх» ва «сафед» дар солҳои аввали Инқилоби  Октябр тобиши нави  рамзӣ пайдо  карданд.  «Сурх» рамзи тарафдорони сохти нави  инқилобӣ буда, «сафед» рамзи тарафдорони  аксулинқилобиюнро ифода мекарданд.Маъниҳои зикршуда  дар таъсири вожаҳои ҳамноми  забони русӣ (красный, белый)  ба вуҷуд омадаанд. Дар як давраи муайян хусусияти исмӣ  пайдонамуда, дар адабиёти публисистӣ бо пасванди ҷамъбандӣ ба кор бурда  мешуданд («Сурхҳо», Сафедҳо»). Дар давраи  минбаъда  ин мафҳумҳо аз  истемоли гемеронимӣ баромада ҷойи худро ба дигар воҳидҳои номӣ доданд.Дар як давраи муайян номи нашрияҳое мисли Тоҷикистони  сурх, Шарқи  сурх, Бадахшони сурх, Каротегини  сурх маъмул буда, бо мурури замон  мансух гардиданд.

 Аз рўи маънои луғавӣ ва хусусиёти грамматикии ҷузъҳо гемеронимҳо – ибораҳоро  метавон  чунин  дастабандӣ кард.

Ибораҳои қолаби «исм +исм»

1) номҳое,ки бо этноними «тоҷик» сохта шудаанд: Иди тоҷик, Бедории тоҷик. Дар номи аввал вожаи «ид» ба ташкили ҷумҳури мухтори Тоҷикистон (1925) дар ҳайати Ўзбекистон далолат мекунад. Дар номи дуюм калимаи « бедорӣ»  ишора ба ҳаракати инқилобӣ барои эъмори  ҷомеаи  нав мебошад.Қобили ёдоварист,ки номи «Овози тоҷик»-ро ҳоло радиои бурунмарзии Тоҷикистон ба худ ихтисос додааст.

2) номҳое,ки мафҳумҳои умумии ҷомеаро инъикос менамоянд (Садои мардум,Садои Шарқ, Минбари халқ,Гунчаҳои Ватан, Мароми поитахт, Оинаи зиндагӣ, Нигоҳи халк)       Ин гуна номҳо  таъсири равонию фикриро ба хонанда талқин  намуда, ҳар ҷузъи онҳо тобиши нави маъноӣ пайдо намудаанд. Ёдоварӣ намудан  ба маврид аст, ки калимаи «садо» бештар дар унвани шабакаҳои радио дучор меояд(Садои Олмон,Садои Россия, Садои Амрико,  Садои Хуросон, Садои Душанбе).

3) ном – ибораҳои ифодакунандаи мазунҳои фалсафаи зиндагӣ, ки тамоюли умумибашариро далолат мекунанд (Чархи гардун, Нури зиндагӣ, Чароғи рўз, Ҳаёти нав).  Ҷузъҳои ибора  дар таркиби  ин номҳо то андозае тобиши фразеологӣ  пайдо карданд.  «Чархи гардун» -истилохи нуҷумӣ  буда маънои «фалак», «осмон», «сипеҳр»-ро дорад, ки гунаҳои мухталифи он дар забони адабиёти классикӣ  барои ифодаи андешаҳои  фалсафӣ  ба кор бурда шудааст.

4) ибора-номҳое, ки маънои тамоюли табақоти иҷтимоиро инъикос кардаанд (Деҳқони камбағал, Роҳи колхозчӣ)  Дар таркиби ибораҳое ки ҷузъи тобеъашон  гурўҳи иҷтимоиро ифода кардааст, муҳтавои  яке аз вазифаҳои сохтмони сотсиалистӣ – яъне  коллективонии хоҷагии қишлоқро ифода кардааст. Ибораҳои  Деҳқони  камбағал, Роҳи колхозчӣ,ки солҳои сиюм ба вазифаи номи рўзномаҳо  омада буданд, то андозае як дараҷа тобиши фразеологӣ низ  пайдо намуда,  семантикаи  ҷомеъро  ифода кардаанд. Дар ибораи аввал муносибати сифатӣ  бо тобиши ҷомеъ ифода шуда. Дар ибораи дуюм  ин маънӣ бо тобиши соҳибият инъикос шуда, ба маънии  ҷамоавӣ табдил ёфтааст.

 5) ном – ибораҳое, ки ба вазифаи ҷузъи аввали онхо калимаи «ҳақиқат» омадаст: Ҳақиқат,Ҳақиқати  Ленинобод, Ҳақиқати Суғд, Хақиқати Ҷиликўл, Ҳақиқати  Ховалинг) Калимаи «ҳақиқат» дар номи рўзномаҳои Тоҷикистон тарҷумаи вожаи русии «правда» мебошад, ки ба нахустин рўзномаи ҳизби соттсиал – демократии Россия «Правда» далолат мекунад.  Нашри  рўзнома 5 маи соли 1912 бо қарори конференсияи шашуми РСДРП дар Прага  ба сифати нашрияи рсмии   оғоз гардид.

 Бояд қайд кард, ки нахустин маротиба бо номи «Правда» соли 1903 маҷаллаи  адабӣ – публисистӣ  нашр шуда буд.

       Дар замони  Шўравӣ  «Правда» рўзномаи марказии  Ҳизби Коммунисти Иттиҳоди Шўравӣ  маҳсуб меёфт. Дар Тоҷикистон низ рузномаҳои ҳизбие таҳти номҳои Ленинабадская  правда,  Кулябская правда нашр мешуданд ва дар бисёре аз вилоёту шаҳрҳои  собиқ Шўравӣ  рўзномаҳои ҳизбӣ  дар таркиби номашон  ҷузъи «правда»  доштанд.

  Бояд ёдовар шуд,  ки  вожаи «ҳақиқат»  дар забони тоҷикӣ иқтибос аз арабӣ буда, дар фарҳангҳо ба чунин маъноҳо  омадааст: 1.асл ва моҳияти ҳар чиз, 2.мурод аз ишқи ҳақиқӣ, ишқи илоҳӣ, ишқи худо, 3. дар тасаввуф марҳилаи  сеюм дар расидан  ба висол, 4. мурод аз зоти ҳақ, худо.

6) ном – ибораҳое, ки ба таъиноти рўзномаю  маҷалла барои кормандони касбу машғулияти муайян  далолат  мекунанд:  Газетаи  муаллимон, Рўзномаи бинокорон, Маърифати омўзгор, Раҳнамои  омўзгор.

7) ном – ибораҳое, ки ҷузъи дуюмашон калимаи «дониш» буда муҳтавои  нашрияҳо  ҷанбаи маърифатӣ  дорад: Роҳбари  дониш, Боғи дониш, Анвори дониш.

8) дастаи калони номҳо – ибораҳо  аз номҳои ҷуғрофӣ ва воҳидҳои маъмурӣ  таркиб ёфтаанд. Дар таркиби аксари чунин гемеронимҳо номҳои ҷугрофӣ ба сифати ҷузъи муайянкунанда  омада ба макони муайян  далолат мекунанд. Шумораи ин гуна номҳо зиёд буда ба ҳар ду давраи  рушди расонаҳои иттилоотӣ дар Тоҷикистон тааллуқ доранд, ки метавон  ин дастаро  ба зергурўҳҳои  алоҳида  ҷудо намуд: - номҳое, ки бо исми Тоҷикистон сохта шудаанд: Пионери Тоҷикистон, Комсомоли Тоҷикистон, Агитатори Тоҷикистон,  Коммунисти Тоҷикистон, Ҷавонони Тоҷикистон, Бонувони Тоҷикистон, Маданияти Тоҷикистон, Занони Тоҷикистон..

- номҳое, ки аз номҳои соири манотиқи Тоҷикистон таркиб ёфтаанд:

Набзи Бохтар, Навиди Балх, Субҳи  Шаҳритуз, Набзи Деваштич, Паёми  Ҷиргатол, Овози Гончӣ, Маърифати Шуғнон, Пайғоми Рушон,. Ҳақиқати Чиликўл.

-  ном – ибораҳое, ки аз воҳидҳои номии таърихӣ ба вуҷуд  омадаанд: Баҳори Аҷам, Тахти Қубод, Ворисони  Сомониён………….

-  номи  маҷалаи  адабӣ аз номвожаи  Шарқ таркиб ёфтааст (Садои  Шарқ).

- номи нашрияҳо аз исмҳои хоси истилоҳан моҳияти сиёсӣ дошта таркиб ёфтаанд: Мактаби Советӣ, Тоҷикистони Шўравӣ.

    Дар таркиби дастаи дигари  номҳо  вожаи топонимӣ дар аввал меояд ва  моҳияти макон ва таъиноту сифати он аз назари  маънавию  сиёсӣ  таъкид  шудааст:  Бухорои шариф, Шарқи  сурх, Тоҷикистони сурх, Бадахшони сурх.

9. Ном-ибораҳои  ифода кунандаи раванди  фаъолият: 0-3 Ёрии таъҷилӣ.

10. Ном – иборахое, ки ҷузъи муайянкунандаашон исми хос мебошад (Васияти Ленин).

 Номҳо – ибораҳои қолаби «пешоянд+исм+исм)

      Маълум  аст, ки  алоқаи  калимаҳо дар ибораи исмӣ  ба ғайр аз изофат  ва ҳамроҳӣ  ба воситаи  пешоянду пасоянд низ  ташкил  меёбад. Доираи алоқаи  пешояндию  пасояндӣ дар ибораҳои  исмӣ  нисбат ба ибораҳои феълӣ  хеле маҳдуд буда,  ба сифати ҷузъи асосии онҳо аксар исми амалу  ҳолат истифода  мешавад.Аз ҷиҳати маънӣ  ҷузъи тобеъ нисбат  нисбат ба ҷузъи асосӣ  сер маъно буда,  муносибати   муайянкунандагӣ, пуркунандагӣ ва ҳолиро  мефаҳмонанд [2, с.46].

      Дар номи рўзномаву  маҷаллаҳо ба забони тоҷикӣ  ибораҳои  изофие дучор меоянд, ки  ҷузъи аввалашон  пешоянди «барои»  буда, мақсад, самт ва фаъолияти нашрияро нишон медиҳанд. Чунин номҳо дар солҳои  сиюми қарни гузашта пайдо шуда бо ҳадафи  инъикоси нақшаҳои ҷомеаи  нав  таъсис дода шуда буданд: Барои адабиёти  сотсиалистӣ,  Барои коллективонӣ.  «Коллективонӣ» - яке аз маъракаҳои муҳимми сохтмони сотсиалистӣ – ташкили хоҷагиҳои ҷамоавӣ (колхозҳо)  дар бар мегирифт.

      Номи рўзномаҳо  инчунин бо пешоянди  «ба» шакл гирифтааст, ки  самти абстрактиро ифода намуда, мазмуни даъватро далолат мекунад (Ба қуллаҳои дониш).

      Пешоянди «бо» низ дар шаклгирии номи расонаҳо нақш доранд (Бо роҳи Ленин).

3.Ибораҳои изофии бисёрҷузъа

      Номҳое, ки аз ибораҳои изофии  бисёртаркиб  ёфтаанд, бештар номи  нашриҳои  илмию соҳавӣ  буда,  дар қолаби муайян  таркиб ёфтаанд. Ҷузъи аввали  дастаи мазкури номҳо каламоте  чун   «ахбор», «паём». «нома»,»масъала», «маҷмўъа» қарор гирифтаанд: Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии  Тоҷикистон,Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Паёми Донишгоҳи Хоруғ,Паёми  Донишгоҳи Бохтар, Номаи Донишгоҳи давлатии Хўҷанд, Масъалаҳои методикаи таълим.

   Дар ин радиф номи нашрияе бо номи Бўи ҷўи Мўлиён мавқеи алоҳида  дорад.

        Иддае аз маҷаллаҳои  соҳавӣ  низ дар шакли ибораҳои  изофии мураккаб таркиб ёфтаанд:  Нигоҳдории тандурустии Тоҷикистон,  Педеатрия  ва ҷароҳии кўдаконаи Тоҷикистон ва ғ.

 3.Таркибҳои пайваст

Номҳои расонаҳо  ба ҷуз аз ибораҳои  изофӣ инчунин  дар шакли таркибҳои ҷуфт   ба вуҷуд омадаанд, ки байни ҷузъҳои онҳо алоқаи пайваст дида мешавад. Тавре ки маълум аст, дар осори забоншиносӣ алоқаи  предикативӣ ва пайвастро мансуби ибора намедонанд. Яке аз пажўҳишгарони масъалаҳои ибора дар забони форсӣ  И.К Овчинникова масълаи мазкурро мавриди баҳс қарор дода менависад: «аниқан маълум аст, ки аломатҳои сохтории ибораро наметавон  ба таври шартӣ ё механикӣ  аз назарияи забони дигар кўчонд. Онҳо (аломатҳои  сохторӣ) бояд ба далелҳои айнии ҳар як забони мушаххас мутобиқат кунанд, то ки мавҷудияти ягонагии  ин аломатҳо (ибора) ва мавчуд набудани  ин аломатҳо (ғайри   ибора) аз нуктаи назари сохтори ин забон бо вижагии муҳими  тафовут дошта бошанд» [8,c.16-36]. 

Дар заминаи  ин далелҳо  И.К. Овчинникова таъкид мекунад, ки  қолабҳои пайвастро низ метавон  ба қатори ибора  дохил намуд. Ба ақидаи ў  ибора воҳиди наҳвиест,ки на кам аз ду калимаи мустақил иборат буда, дар нутқ вазифаи  номбаркунӣ иҷро намуда, номи умумӣ ё фаъии ашёҳо, падидаҳо,аломатҳо ва ҳолатҳоро ифода мекунанд [8,c.37-53].

Дар  мақолаи дигар И.К.Овчинникова таркибҳои пайвасти назири «коргарону деҳқонон», «коргарон ва деҳқонон» ба ибораҳои  мафоҳими  алоҳидаи (сумарные словосочетания) мансуб дониста, ибораи типи  «духтари зебо», «рўз ба рўз»-ро бо маънои мафҳуми кулл маънидод кардааст [8,c.37-53]. 

Назарияи И.К. Овчинникова баъдтар аз  ҷониби  иборашиноси маъруфи тоҷик А.Мирзоев мавриди танқид қарор гирифт [5].  Эшон дар асари ҷамъбастиашон «Масъалаҳои ибора дар забони тоҷикӣ» (Проблемы словосочетания в таджикском языке. Душанбе, 2002) қайд  мекунад: «вале ногуфта намонад, ки бисёр масоили ибораи синтаксисии забони форсӣ дар асарҳои ин олимон ҳанӯз мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор нагирифтааст. Ва як идда масъалаҳои ибораи синтаксисии забони форсӣ, ки аз ҷониби забоншиносон ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст, баҳсталабанд. Намунаи намоёни ин фикр асарҳои И.К. Овчинникова мебошад» [5,c.66].

Нуктаи муҳими А. Мирзоев дар атрофи чунин  таркибҳо аз он иборат  аст, ки  ҳангоми баррасии ин масъала чун пайвастҳои чида вижагии ин даста  таркибҳо ба этибор гирифта нашудааст.

Аз тарафи дигар  дар осори илмии баъзе аз забоншиносони   тоҷик таркибҳои пайваст назири «шабу рўз» ҳамчун ибора шинохта шуда, дар замина таркиби фразеологӣ будани ин қабил  ифодаҳо таъкид шудааст [1].

Лозим ба ёдоварист, ки чунин таркибҳои  ҷуфт(шабу  рўз) дар Грамматикаи академии забони тоҷикӣ дар доираи  ибора аз назар гузаронида нашудааст [2,c.45].

     Дар ин маврид тазаккур бояд дод, ки аксари муаллифон масъаларо  дар робита ва ҷумла шарҳ дода, ба ин гуна пайвастаҳо аз назари аъзои ҷумла наздик шудаанд.  Оид ба чун воҳиди номӣ ба кор бурдани инҳо таваҷҷух карда нашудааст. Аз назари номшиносӣ  баррасӣ наудани  пайвастхои ҷуфт нишон медиҳад, ки метавон онҳоро дар доираи  ибора аз назар гузаронд.Ба вазифаи номи хоси нашри ба кор бурда шудани  ифодаҳои назири Боҷу хироҷ, Ману ту мазмуну маънои томи худро  нигоҳ дошта, ба таркиби нисбатан устувор табдил ёфтаа, аз доираи аъзои чида бурун баромадаанд. Аз ин рў ин қабил исмҳои хоси таркибиро ибораҳои пайваст бояд ном бурд. Дар номгузории расонаҳои иттилоотии  тоҷикӣ чунин номҳо нисбат ба  ибораҳои изофӣ камтар  ба назар мерасанд. Аз ҷиҳати вазифа ва мазмун гурўҳи муайяни  нашрияҳоро аз рўи соҳаҳо ифода менамоянд.

Бо пайвандаки «ва

- сиёсат: Тоҷикистон ва ҷаҳон;

- адабиёт ва фарҳанг: Адабиёт ва санъат;

- илм: Илм ва ҳаёт;

-  маориф: Оила ва мактаб;

- оиладорӣ: Муҳаббат ва оила; Зан ва оила;

- муҳоҷират: Шуғл  ва муҳоҷират;

- қонунгузорӣ: Инсон ва қонун;

-  муҳити зист: Инсон ва табиат;

- иқтисодиёт: Молия ва ҳисобдорӣ;

Бо пайвандаки «у»

- андоз: Боҷу хироҷ;

- муносиботи инсонӣ: Ману ту.

4. Ибораи исмии пешояндӣ

       Пешоянду пасояндҳо аз ҷумлаи муҳимтарин воситаҳои алоқа дар ибора ба шумор мераванд. Дар баробари ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳӣ дар доираи ибораҳои исмӣ  дастаи алоҳидаи ибораҳоро ҷудо намудан мумкин аст ки бо ёрии пешоянду  пасоянд шакл гирифтаанд.

Пешоянду пасояндҳо  дар таркиби ибороти исмӣ чун воситаи алоқа хизмат карда,  барои ифодаи  муносиботи гуногуни  грамматикӣ ва семантикӣ  аз қабили мафъулӣ, фоилӣ ва равобити ҷузъ бо кулл мавриди корбурд қарор мегиранд.

 Ташаккули исмҳои хос тавассути  пешояндҳо хеле кам ба назар мерасад. Дар доираи номҳои хоси расонаҳои хабарӣ низ ин тарзи номгузорӣ ба нудрат ба назар мерасад (Аз даст ба даст; Рў ба  рў)

 Бархе аз номҳои  барномаҳо бо пешояндҳо  омада  муносибати  ҳолиро ифода  мекунанд ( Марҳабо ба Тоҷикистон; Суҳбати сари роҳӣ).

5.Ибораҳои шуморавӣ

Шумора ва ҷонишин ду ҳиссаи мустақили нутқ  буда,  ҳар кадоме дорои вижагиҳои  грамматикӣ  буда, инчунин баъзе хусусиятҳои  умумниз доранд.  Шумора дар таркиби ибороти изофӣ ҷузъҳои зиёдеро ба худ тобеъ менамояд. Илова бар ин шумора дар таркиби ибороти  исмӣ  вазифаи ҷузъи муайянкунандаро иҷро мекунад. Аз тарафи дигар, шумора ба вазифаи  ммуайяншаванда дар таркиби  ибораҳо камтар воқеъ мегардад. Аз ин рў теъдоди ибороти шуморави дар забони тоҷикӣ на он қадар зиёд  ба назар мерасад.

 Воситаҳои  алоқа дар ибораҳои  шуморавӣ бандаки изофӣ, пешоянду пасоянд ва алоқаи ҳамроҳӣ маҳсуб меёбанд.

 Дар забони   муосири тоҷикӣ  ибораҳои исмии изофӣ нисбат ба ибороти шуморавӣ  интишори васеътаре доранд. Ба сифати ҷузъи асосӣ дар ибороти шуморавӣ  шуморамиқдорӣ, тартибӣ, касрӣ ва тахминӣ ба кор бурда мешаванд. Ибораҳои шуморавӣ бо алоқаи ҳамроҳӣ  нисбат ба ибораҳои бо алақаҳои  изофӣ ва пешояндӣ  шаклгирифта  кмтар мавриди корбурд қарор мегиранд. Ба вазифаи  ҷузъи асосӣ  дар ин қабил  ибораҳо шумораҳои миқдорӣ тахминӣ ва  тартибӣ ва ба вазифаи  ҷузъи тобеъ шумораҳои миқдорӣ, исм ва ҷонишинҳо ба кор мераванд  [2,c.77,63].

Маводи ҷамъовардашуда аз он шаҳодат медиҳад, ки дар номгузории  ВАО ин тарзи иборасозӣ  ба нудрат ба назар  мерасад         (Аввалин сканворди  тоҷикӣ).

7.Номҳо – ибороти арабӣ

       Ба забони арабӣ номгузорӣ шудани осори бадеӣ ва илмию таърихӣ ва динӣю фалсафӣ  дар забони порсии дарӣ анъанаи дерина аст. Иддаи зиёди осори адибони класикии тоҷику форс, ки забони порсӣ таълиф шудаанд, номҳои арабӣ доранд. Дар номгузории достонҳо, осори ривоятӣ, осори илмӣ, тазкираҳо ва ғ. ибороти арабӣ ба кор бурда шудааст.

     Таъсиси нахустин рузномаву маҷаллаҳо ба забони форсӣ ба асри 19 тааллуқ дошта, анъанаи  классикӣ  дар номгузории матбуот низ идома пайдо намудааст. Лозим ба ёдоварист, ки  ин тарзи номгузорӣ то ибтидои қарни гузашта  идома пайдо карда, айни ҳол дар номгузории ВАО  дар кишварҳои форсизабон (Эрон, Афғонистон, Тоҷикистон) аз байн рафтааст.

    Дар гузашта рўзномаҳои  форсизабоне чун Ҳуб-ул-матин, Сироҷ-ул-ахбор, Шамс-ул-наҳор нашр шудаанд [6,c.15].

      Ҳамин тариқ, дар қолаби  ибора сохта шудани номи нашрияҳо яке воситаҳои  номсозӣ ба ҳисоб  меравад. Дар номсозӣ маъмулан ибораҳои исмӣ   бо ҷузҳъои исм, сифат, шумора, сифати феълӣ ва ғ.ба таври всеъ ба кор бурда  мешаванд. Ба ғайр аз ин таркибҳои пайвасти типи  Муҳаббат ва оила, Боҷу хироҷ низ дар номсозии нашрияҳо ба мушоҳида  мерасанд.    Ҳар як  ҷузъи ибора – номҳо маъноҳои муайяни таблиғотӣ, мафкуравӣ ва 

соҳавиро ифода намуда, вазифа ва муҳтавои воситаи ахборро  ифода менамоянд.  Қисме аз номҳо – ибораҳо дар таъсири номҳои маъмули идеологии шўравӣ  ба вуҷуд  омада, тибқи қоидаҳои  иборасозии забони тоҷикӣ  шакл  гирифтаанд. 

                                                    АДАБИЁТ

1.Бобоходжаева, М. Сопоставительный  анализ именных словосочатаний (на материале таджикского и английского языков): дисс. канд фил.наук.- Душанбе, 1971126 с.

2.Грамматикаи  забони адабии ҳозираи тоҷик  ҷ.2 Ибора ва ҷумлаҳои сода. –Душанбе: Дониш, 1986, 372 с.

3. Гиёс – ул – луғот.  Таҳияи Амон Нуров, ҷ.1 – Душанбе: Адиб, 1987 , 356с.

4. Додихудоев, Р., Герсенберг,Л. Таърихи забони тоҷикӣ. – Душанбе:Маориф, 1988,200с.

5. Мирзоев, А. Масъалаҳои ибора дар забони тоҷикӣ – Душанбе: Дониш, 2002, 308 с.

6. Муллоев, Ш.Б. История таджикской  журналистики. – Душанбе, 2009, 67 с.

7. Овчиникова, И.К. Квопросу о грамматической  сущности и принципах выявления словосочетаний в персидском  языке \\ Иранская филология.- М., 1971. 386 с.

8. Олимҷонов, М. Мухтасар дар бораи ибораҳои изофии назми Камол \\ Сухан аз  гавҳариёни сухан. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2017, 435 с.

9. Расторгуева, В.С., Молчанова, Е.К. Среднеперсидский  язык \\ Основы иранского языкознаия. – М.: Наука, 1981. 436 с.

10. Таджиев, Д. Основные  типы связи оределения с определяемым  в таджикском языке \\ Осори мунтахаб – Душанбе: Деваштич, 2005,  531 с.

11.Халилов,  А. Ибораҳои изофӣ дар забони тоҷикӣ. – Душанбе, 1964,  93 с.

12.Хушенова, С.В. Изафетные фразеологические единицы  в таджикском  языке – Душанбе: Дониш. 1973, 240 с.

13. Шарифзода, Қ. “Бухорои шариф” Назаре пас аз 100 сол – Душанбе: Ирфон, 2012, 100 с. 

ҚОЛАБҲОИ  ДАСТУРИИ  НОМҲОИ  ВОСИТАҲОИ  АХБОРИ ОММА   ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ (НОМҲО - ИБОРАҲО)

Қолабҳои дастурии номҳои  воситаҳои ахбори  омма ( номҳо – ибораҳо)

  Мақола  ба  таҳлили  номҳои  воситаҳои ахборе   бахшида шудааст, ки дар қолаби   ибора  сохта шудаанд.  Қолабҳои грамматикии номҳои  ВАО дар забони тоҷикӣ  таърихи тўлонӣ надошта,  ба таъсиси нахустин рўзномаҳои тоҷикӣ  робита дорад.   Дар замони Иттиҳоди Шўравӣ воситахои ахбори  Тоҷикистон дар таъсири номҳои ВАО –и забони русӣ ташаккул ёфтаанд. Аммо ҳангоми номгузорӣ шудани рузномаю маҷаллаҳо қонуниятҳои калимаю иборасозии забони тоҷикӣ ба эътибор гирифта шудаанд. Дар номгузории рузномаю маҷаллаҳо барномаҳои  радиою  теливизиони Тоҷикистон маъниҳои нави иҷтимӣ бодарназардошти воқеият ва муҳити нави  таҳаввулот  инъикос ёфтааст. Ба муъҷиби таҳаввулоти иҷтимоӣ  бисёре аз вожаю истилоҳоти маъмулии забони тоҷикӣ дорои тобишҳои нави маъноӣ гардиданд.

   Дар даврони соҳибистиқлол гардидани  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои иттилоотии Тоҷикистон муҳити нави иҷтимоӣ арзи вуҷуд намуда,шумораи ВАО  зиёд гардида. аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа низ ВАО гуногунрангӣ пайдо намуданд.Бад-ин тартиб дар номгузории рузномаю маҷаллаҳо, радиою шабакаҳои телевизионӣ, оҷонсҳои иттилоотӣ, барномаҳои радио ва телевизион  дигаргунӣ ба вуҷуд омад. Дар  мақола  хелҳои ибораҳо – номҳои нашрияхои  иттилоотӣ аз ҷиҳати сохтори иборасозӣ ва хусусиятҳои семантикию прагматикӣ  таҳлил  шудаанд.

Вожаҳои калидӣ: номҳои ВАО, ибора, ибораҳои  изофӣ, алоқаи изофӣ,  алоқаи ҳамроҳӣ, таркибҳои устувор, алоқаи пайваст, номгузории расонаҳои иттилоотӣ,қолабҳои грамматикӣ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НАЗВАНИЙ  СМИ         (НАЗВАНИЯ – СЛОВОСОЧЕТАНИЯ)

       Статья посвящена анализу  названия СМИ, образованные  по модели словосочетания.  Грамматические  модели ноазвания в таджикском языке не имееют давную  историю, появление  названия СМИ связано с оброзованию первых газет на  таджикском языке. В советском периоде названия СМИ в таджикском  языке образованы под влиянием названия СМИ в русском языке.  При номинации средства информации учитывалась грамматическая закономерность образования словосочетания в таджикском  языке. В названии были отражены  новые реалии, социальные преобразования общества и идеологические орентиры  нового советского периода, что способствовало  семантическому изменению многих терминов - слов под влянию социально – политического изменния  общественного строя.

      После приобретения  независимости в информационном прстранстве  Республики Таджикистан произошли существенное  изменение колличественного и  качественного характера, появились многие новые формы СМИ с различными разнообразными содержаниями и названиями. В номинации газетов, журналов, телеканалов, радио, радио-телепередачей, информагентов, электроных изданий наблюдается существенные  изменения по форме и содержанию.

   В статье анализируются структурные и семантические  особенности названия СМИ, образованные  в форме различных  типов словосочетаний.

Ключевые  слова: названия СМИ,  словосочетание,  изафетные  словосочетания, изафетная  связь,  прымикание, устойчевые сочетания, сочинительная  связь, номинация информационных изданий,  грамматические модели 

GRAMMATICAL MODELS OF MEDIA NAMES

(THE TITLE – PHRASE) 

        The article is devoted to the analysis of the names of the media, formed by the model of the phrase.  Grammatical models of noazvaniya in the Tajik language do not have a long history, the appearance of the name of the media is associated with the first Newspapers in the Tajik language. In the Soviet period, the names of the media in Tajik were formed under the influence of the name of the media in Russian.  The grammatical regularity of the formation of the word combination in the Tajik language was taken into account when nominating the media of information. The name reflects the new realities, social transformations of society and ideological orientations of the new Soviet period, which contributed to the semantic change of many terms - words under the influence of socio – political changes in the social system.      After gaining independence, the information space of the Republic of Tajikistan has undergone a significant change of quantitative and qualitative nature, and many new forms of media with various contents and names have appeared. In the category of Newspapers, magazines, TV channels, radio, radio and television programs, information agents, electronic publications there are significant changes in form and content.   The article analyzes the structural and semantic features of the name of the media formed in the form of different types of phrases.

 Key words: the name of the media, the phrase, safety phrases safety connection, contiguity, fixed combinations, coordinating communication, nomination information publications, grammatical models

Сведения об авторе: Амирбекзода Н.-Хорогский государственный университет им. М.Назаршоева, соискатель. Адрес: 736000,Республики Таджикистан, г. Хорог, ул. Шотемура, 28, тел:(+992)934100044, nazira.amirbek73@mail.ru 

Information about the autor: Amirbekzoda N. Khorog state Universitet named after M. Nazarshoev, the degree aplikant. Adress:  736000, Republic of Tajikistan, Khorog, Shotemur str.,28, Tel: (+992) 934100044, E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

К ВОПРОСУ О  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

С. Абодуллоева. Хорогский государственный университет имени М.Назаршоева

            Современный этап развития общества нуждается в разностороннем развитом человеке, который обладает глубокими знаниями, будучи применяющиеся в  выполнении  практических задач. Разные сферы науки определяют главную роль быстро адаптирующему индивидууму к разным практическим реалиям науки. Лингвистическая сфера является одной из тех реалий наук, которой необходимо присутствие  представителей – лингвистов  нового мышления  с навыками современного мира. В рамках научного направления лингвистику считают «научной лингвистикой», «теоретическим языкознанием», включающим в себя научные концепции, теоретические основы языка, лингвистические школы, структуру и системное развитие языка. Преобладающим видом лингвистики на сегодняшний день является прикладная лингвистика, ориентированная на практическое применение достижений теории языка в разных сферах деятельности человека с грамотным использованием языка. Новейшие средства обработки информации  путём использования лингвистических и математических методов  являются основой прикладной лингвистики. Некоторые учёные предполагают, что изучение прикладной лингвистики способствует изучению  проблем искусственного интеллекта, информационного программирования, обширного использования технических средств, при составлении единой базы лингвистических единиц,  а также развитию компьютерного перевода и многих других программных операций. Важной составляющей прикладной  лингвистики  считается устройство и функционирование языка в рамках различных нелингвистических научных дисциплин, что определяется практической деятельностью человека. В российской и западной лингвистике широко используется термин  «applied linguistics», «angewandte Linguistik», который связан  с применением разной методики преподавания, пути описания особенностей грамматики иностранных языков, определения формы языка – родного или при обучении тому или иному иностранному языку. Понятие «прикладной лингвистики» имело  широкое распространение в 20-х годах XX века и фактически представляло собой языковой институт носящий название School of Applied Languages. Автоматическая обработка информации (система информационного поиска, автоматический перевод, системная обработка текста) считалась основным критерием прикладной лингвистики, которая  в советские  времена также было упомянуто под терминами   «компьютерная лингвистика », «автоматическая лингвистика», «инженерная лингвистика». Вышеназванные примеры основы прикладной лингвистики в дальнейшем были  рассмотрены в широком осмыслении, то есть «способность прикладной лингвистики в активизировании контактов лингвистики с другими действующими науками», так как изучение междисциплинарного функционирования языка способствует укреплению лингвистической теории и постоянному обновлению современного языкознания. Связь прикладной лингвистики с языкознанием,  существенна и эта связь определяется реализацией идеи и теории общего языкознания.  На сегодняшний день мы больше встречаемся с классическими лингвистическими исследованиями, занимающиеся  историческим, стилистическим,  структурно-грамматическим изучением языка на уровне прямого или научного исследования. Хотелось бы с помощью прикладной лингвистики детально изучать язык на  достаточно сложном уровне (на морфемном и синтаксическом уровне). При использовании прикладной лингвистики стоит обратить внимание на следующие функции данной части лингвистики, которые осуществляют выработку методов состоятельности гипотез общего языкознания:

·         Функция общего моделирования языка – первоначальная  обработка языковых и речевых проявлений на основе эмпирических разделов лингвистики: диалектологии, истории языка, описательной фонетики, лексикологии и грамматики.

·          Функция инженерно-лингвистического моделирования языка – перенесение языка на нестандартную для него форму и путём использования этих форм даёт возможность осмыслению теоретических парадоксов и пути их решения.

·          Функция математическо-лингвистического моделирования языка – закладывание математических  идей в основу лингво-математических моделей, которые впоследствии переносятся на теоретическое языкознание (использование теории информации и математической статистики для решения лингвистических задач и проблем).

Большое внимание на сегодняшний день уделяется методам гуманитарных знаний. Даже специалисты  информационной технологии при составлении компьютерных программ часто обращаются к лингвистике, и их целью является построение удобных и доступных форм общения человека с  информационной технологией.  Ярким примером вышесказанного может послужить математическая теория контекстно свободных языков Ноама Хомского, которая основана на теории нечётных лингвистических множеств и алгоритмов.

   Анализируя современную лингвистическую ситуацию и правила её изучения, стоит рассматривать другие варианты лингвистики, особенно прикладной. Опираясь на  функции прикладной лингвистики,  хотелось бы особенно отметить функцию математико-лингвистического моделирования, так как в быстро развивающемся мире данная функция даёт возможность интенсивному  и эффективному  изучению  разных сфер языка. Как известно, основными компонентами прикладной лингвистики считаются:

 1. Развитие теории и практики перевода.
 2. Перевод с помощью технических средств (оставления специальных программ  для машинных переводов, составление словарей разных сфер науки).
 3. Развитие лингводидактики – учебный предмет занимающийся,  описанием  языка, включающий в себя конструированные упражнения – теория и практика изучения родного и неродного языка.

4.      Создание теоретической и практической базы информационно поисковой системы.

 1. Развитие теории кодирования.
 2.  Развитие социолингвистики.
 3. Основы теории воздействия и аргументации.
 4. Политическая лингвистика.
 5. Лексикография, терминография.
 6.  Гипертекстовые технологии.
 7.  Компьютерная лингвистика.
 8.  Психолингвистика.
 9.  Квантовая лингвистика.
 10.  Аннотирование, реферирование и классификация текстов.
 11.  Развитие символов текста.

 Согласно нашим наблюдениям  из названных компонентов прикладной лингвистики, намного эффективным  в изучении основных тенденций лингвистики является компьютерная лингвистика, который может решить следующие исследовательские задачи:

1.   Разработку  основных компонентов лингво-процессора: семантических (составление семантической сети и её сопоставление с базой данных автоматических информационных систем), морфологических и синтаксических единиц (использование синтаксической, лексической информации, сочетаемость семантики и  валентности слов).

2.    Разработка программы компьютерного перевода. Созданы некоторые программы  по переводам текста, но более эффективным будет создание качественной программы перевода согласно определённым видам перевода, принимая во внимание технические и стилистические особенности. 

3.    Прикладная лексикология и лексикография существуют на сегодняшний день в виде составленных электронных словарей, энциклопедий, словоуказателей, и  хотелось бы создать  непосредственную программу, включающая определённую базу языковых единиц для более доступного изучения лингвистической тематики.

4.   Создание автоматического синтеза речи, которая особенно важна в условиях многоязычного региона с определённой схожестью фонетической системы.

    Разработка таких автоматических систем изучения языка способствует эффективному изучению языка и своевременному усвоению программы по лингвистике. Основной тенденцией прикладной лингвистики должно послужить объединение классических лингвистических дисциплин  с техническими дисциплинами. Принимая во внимание тот факт, что область практической деятельности человека многообразно, нужно также  внести многообразия в лингвистическую сферу в  наших условиях.  При оценке отчётливых тенденций сферы лингвистики нужно выбрать правильный подход прикладной проблематики и решить следующие аспекты проблемы современной лингвистики:

 1. Выявление новых современных   лингвистических областей и  поиск пути    их   технического освещения.
 2. Подготовить специалистов в области прикладной лингвистики и освоить её неизученные сферы.
 3. Усвоить мировой опыт по прикладной лингвистике и адаптировать её требования согласно структуре языка (таджикского, русского, английского языков).  

Практической жизнью  человечества на сегодняшний день считается техническая коммуникация, компьютерная технология, главной составляющей  которой является Интернет. Много текстовой объём Интернета даёт лингвистам всё больше получать информацию согласно профессии и способствует проявлению все новых идей по внедрению и обучению лингвистических коррективов. Несмотря на успешную закладку информации в программных обеспечениях  каждому техническому специалисту  необходимо обладать фундаментальными знаниями о языковой системе.  Стоит  отметить необходимость таких знаний в нашем краю, так как внедрение прикладных действий специалистов способствует привлечению многогранных людей для будущих смежных профессий, в которых нуждается современный мир и который даёт возможность нашим выпускникам выступить в качестве непосредственного претендента – кандидата занимаемой  достойной должности. Мы можем развивать другие важные лингвистические  потенциалы наших специалистов  как компьютерный дизайн текста, включающий практический процесс построения макета-текста.

Современный мир нуждается в лингвистах, работающих в области рекламы, публичной экономики и  политики, деятельность которых осуществляется путём компьютерного мониторинга политических. экономических и социальных дискурсов путём составления печатного текстового материала. Изучив  все мировые практики по внедрению прикладной лингвистики, стоит задуматься о разработке методов решения практических задач, усовершенствования усвоения письменности, о создании нового информационного вида системы  транслитерации иноязычных слов и системы стенографии, даже системы  электронного письма для слепых, стандартизации рационального использования языка путём создания компьютерной терминологической базы  на основе научно-технической терминологии, укрепления методов электронного аннотирования и т.д. При развитии прикладной лингвистики наше общество может выпустить различных видов специалистов как:

– специалистов в области информационной аналитики;

– специалистов в области филологии, лингвистики и разных переводов;

–  специалистов по связям с общественностью в разных предприятиях и   

    коммерческих фирмах, рекламных агентствах;

– менеджеров по организации деятельности туристических бюро, что

   является весьма актуально на сегодняшний день в нашем краю;

– специалистов в рекламной сфере;

– руководителей по управлению и обслуживанию дипломатических

   представителей;

–  административных работников;

– технических персоналов в области информационного обеспечения;

– секретарей- референтов;

– высококвалифицированных технических переводчиков, обладающих 

   знаниями теории перевода, имеющие практические навыки выполнения

   реальных переводческих заданий. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что прикладную лингвистику иногда изучают как «вычислительная лингвистика», которая подразумевает автоматический синтез речи, методы пере­ра­бот­ки текстовой информации, автоматизация информационных работ,  и создание автоматизированных систем инфор­ма­ци­он­но­го поиска. Ключевым словом в прикладной лингвистике считается автоматизация, при рассмотрении чего возникает вопрос,  стоит ли придать полностью изучении сферы лингвистики прикладному виду, так как такое направление  даёт много возможностей для  создания различных современных энциклопедических  и лингвистических и автоматических словарей, разработки методов автома­ти­че­ско­го аннотирования, реферирования и перевода

ЛИТЕРАТУРА

 1. Анисимов А. Компьютерная лингвистика для всех: Мифы. Алгоритмы http://www.classes.ru/grammar/129.Anisimov/.
 2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М., 2000
 3. Баранов А.Н., Паршин П.Б. Языковые механизмы вариативной интерпретации действительности как средство воздействия на сознание. \\ Роль языка в средствах массовой коммуникации. М., 1986.
 4. Городецкий Б.Ю. Актуальные проблемы прикладной лингвистики. \\ Новое в зарубежной лингвистике, вып. ХII. М., 1983.
 5. Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика. М., 1968.
 6. Кибрик А.Е. Прикладная лингвистика. \\ Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992 
 7. Леонтьев Н.Н. Автоматическое понимание текстов: системы, модели, ресурсы.—М.,2006.
 8. Леонтьева Н.Н. Семантика связного текста и единицы информационного анализа. \\– Научно-техническая информация, сер. 2, 1981, № 1.

9.      Пиотровский Р.Г., Бектаев К.Б., Пиотровская А.А.  Математическая         лингвистика. М., 1977. 

 1. Семенов, А. Л. Современные информационные технологии и перевод.–- М.: Академия, 2008. – 224 с.
 2.  Язык как исторически развивающееся явление // Общее языкознание: формы существования, функции, история языка.. – -М.: Наука, 1970. –597 с.
 3. Chomsky N. Rules and representations. N. Y., 1980.

    13. Chomsky N., Halle M. The sound pattern of English. N. Y.; Evanston;

           L.,1968.

     14. Yorick Wilks. Machine Translation: Its Scope and Limits. – Springer,

          2008-254- http://books.google.com/

     15. Harold Somers. Review Article: Example-based Machine Translation/ 

      http://kitt.cl.uzh.ch/clab/satzaehnlichkeit/tutorial/Unterlagen/Somers1999.

К ВОПРОСУ О  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

      Статья посвящена  изучению проблемы развития прикладной лингвистики  в условиях  быстроразвивающегося общества. Необходимость развития  прикладной лингвистики обосновывается подготовкой представителей – лингвистов  нового мышления  с навыками современного мира, необходимые нашему государству на сегодняшний день: профессионалов в области информационной  аналитики; специалистов в области филологии; специалистов по связям с общественностью  в разных предприятиях и   коммерческих фирмах, рекламных агентствах; менеджеров по организации деятельности туристических бюро; специалистов в рекламной сфере; административных работников; секретарей референтов; высококвалифицированных технических переводчиков. Разработка  автоматических систем изучения языка с помощью прикладной лингвистики способствует достижению эффективного результата  и своевременному усвоению программы по лингвистике. Новейшие средства обработки информации  путём использования лингвистических и математических методов были освящены в  рамках изучения родного и иностранных языков.

                Ключевые слова: прикладная  лингвистика,  профессионалы: информационные  аналитики, филологи; менеджеры по организации деятельности туристических бюро, специалисты в рекламной  сфере, секретари-референты; технические переводчики, лингвистические и математические методы,  родной язык, иностранные языки. 

ОИД БА  ПРОБЛЕМАХОИ  МУОСИРИ РУШДИ  ЗАБОНШИНОСИИ   АМАЛӢ

            Мақола ба омўзиши проблемаҳои  муосири рушди забоншиносии амалӣ дар шароити ҷамъияти тезтараққикарда бахшида шудааст. Аҳамияти забоншиносии амалӣ дар тайёр намудани кадрҳои баландихтисос  – забоншиносони дорои малакаҳои ҷаҳони муоссир: мутахассисони соҳаи таҳлили иттилоотӣ; мутахассисони соҳаи филология; мутахассисон дар соҳаи барқарор намудани алоқа бо ҷамъият дар муассисаҳои гуногун; менеджерони соҳаи умури сайёҳӣ; кормандони раёсат; котибон-референтон;  мутахассисони соҳаи тарҷумаи техникӣ  дар  шароити  имрўза  беш аз пеш   меафзояд. Коркарди автоматикии системаҳои омўхтани забонҳо тавассутиусулхои забоншиносии амалӣ  баҳри расидан ба натиҷаҳои назаррас дар ҷодаи   омўзиши саривақтии барномаҳо оид ба забоншиносӣ   мусоидат мекунад. Васоити нави коркарди маводи информатсионӣ бо роҳи истифодаи методҳои лингвистию математикӣ дар  омўзиши забонҳои модарӣ ва хориҷӣ амалӣ мегардад.

         Калимаҳои калидӣ:забоншиносии амалӣ, кадрҳои баландихтисос: забоншиносон, тахлилгарони иттилоотӣ; мутахассисони соҳаи филология; менеджерони соҳаи умури сайёҳӣ; кормандони раёсат; котибон-референтон; тарҷумонони соҳаи техникӣ, методҳои лингвистию математикӣ, омўзиши забонҳои модарӣ ва хориҷӣ

THE DEVELOPMENT OF APPLIED LINGUISTICS AS A FOUNDATION FOR ASSESSING NATIVE AND FOREIGN LANGUAGES IN THEIR NATURAL STATE

The article examines the state of development of applied linguistics in the context of high developed society. The need for development of applied linguistics validates from the needs of the preparation of   linguists , who have new mindset and skills that are required in the modern world, and of other professionals whom the state needs today – information analysts; philology specialists; public relations specialists who can work in various organizations, for-profit companies and promotional agencies; travel managers; advertisement specialists; administrative staff; executive assistants; highly-skilled technical translators. Automated language learning systems, developed with the use of applied linguistics, help achieve good results much faster, and improve learning outcomes, as it pertains to linguistics. Cutting-edge information processing techniques, based on linguistic and mathematics methods, are examined in the context of learning native and foreign languages.

Key words: applied linguistics, professionals:  information analysts; philology specialists; public relations specialists, travel managers; advertisement specialists; administrative staff; executive assistants; highly-skilled technical translators, automated language, linguistic and mathematics methods, native and foreign languages. 

Маълумот дар бораи муаллиф: Абодуллоева С. Ю, доктори илмҳои филология, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; (+992) 935342621; (+992) 2835 222 4958.

Сведения об авторе: Абодуллоева С. Ю.,доктор филологических наук, доцент кафедры таджикского языка Хорогского государственного университета имени М.Назаршоева. E-mail: roziya6@mail.ru; (+992) 935342621; (+992) 2835 222 4958.

Information about author: Abodulloeva Safina Usupovna – Doctor of philological sciences, docent of Tajik language department at  Khorog State university named after M.Nazarshoev. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; (+992) 935342621; (+992) 2835 222 4958.

 

АНДЕШАҲОИ АДАБИИ МАЛИКУШШУАРОИ БАҲОР ОИД  БА МЕРОСИ АДАБИИ АБӮАБДУЛЛОИ РӮДАКӢ

Ниёзалӣ   Қамбаров.   Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев 

          Маликушшуаро Баҳорро дар адабиётшиносии тоҷик қабл аз ҳама чун шоири қасидасаро, шоири даврони инқилоби Машрута ва гузашта аз ин адиби мубориз ва ситоишгари озодӣ мешиносанд ва онҳое, ки бо масоили забоншиносӣ сару кор доранд, аз ў ҳамчун забоншиносӣ маъруф, муаллифи асари машҳури «Сабкшиносӣ» ном мебаранд. Вале мутаассифона бо вуҷуди он ки перомуни зиндагӣ ва эҷодиёти Баҳор китобу мақолоти зиёде нашр гардида,  паҳлуҳои зиёди эҷодиёташ  ба пуррагӣ омӯхта нашудааст. Маълум аст, ки Баҳор танҳо як шоири маъмулӣ набуд. Фаъолияти ў дар ниҳоят густурда, доманадору серҷабҳа буд.  Дар адабиёти муосири форсӣ мо камтар адиберо мешиносем, ки дар корномаи адабиву пажуҳишиаш шоирони дигар ба андозаи Маликушшуаро Баҳор ҳузур дошта бошанд. Баҳор танҳо як шоир набуд, бахши умдаи умри вай дар заминаи пажуҳишу таҳқиқ дар риштаҳои мухталифе аз илм мисли адабиётшиносӣ, забоншиносӣ, таърих, сиёсатшиносӣ, рўзноманигорӣ ва ғайра гузашт ва зимни ин  тадқиқот бо зиндагӣ ва осори шоирони зиёде  рў ба рў буд. Дар радифи шинохту баҳрабардорӣ аз осори эшон ошиқонаву муҳаққиқиона дар атрофи корномаву арзиши мероси фарҳангии онҳо сабку шеваи эҷодашон изҳори назар намуд. Шоироне, ки Маликушшуаро Баҳор перомуни онҳо ибрози андеша намуда, хеле зиёданд.   Шинохти ў танҳо бо зикри номи ин ё он шоир ё девони осораш маҳдуд намешавад. Маликушшуаро Баҳор аз бисёре бузургони фазлу адаби форсӣ зикри хайр мекунад, зимни изҳори андешаҳои пажкҳишӣ-тадқиқиаш ба навиштаҳои эшон истинод менамояд ва зимнан назариёти интиқодии хешро баён медорад.

       Яке аз шоироне, ки ҳамвора мавриди таваҷҷуҳи Баҳор будааст, сардафтари адабиёти классики форсу тоҷик Абуабдуллои Рўдакӣ мебошад. Маликушшуаро Баҳор дар радифи мақолоти ҷудогонае, ки перомуни  Рўдакӣ таълиф намудааст, дар китоби «Сабкшиносӣ» беш аз 27 маротиба аз  Рўдакӣ зикри ном мекунад. Бояд хотиррасон намуд, ки дар китоби «Сабкшиносӣ» Маликушшуаро Баҳор аксар вақт барои тасдиқи мавзўъҳои баррасӣ намудааш дар радифи дигар шоирон аз осори  Рўдакӣ шавоҳид нақл мекунад ва дар миёни ин шавоҳид мисолҳоест, ки бархе аз нуқоти камшинохтаи осори  Рўдакӣ маълум мегардад. Масалан, зимни пардохтан ба мавзўи «Тасвир ва тазҳиб» чунин менависад: «дар муқаддимаи «Шоҳнома»-и Абумансурӣ низ дар зимни зикри «Калила ва Димна»-и Рўдакӣ гўяд: «ва Рўдакиро бифармуд то ба назм овард ва «Калила ва Димна» андар забони хурду бузург афтод ва номи ў бад-ин зинда гашт ва ин нома аз ў ёдгорӣ бимонд. Пас чиниён тасвир афзуданд, то касро хушояд дидану хондани он». [2, 35]

     Дар ҷойи дигар шоир зимни баррасии вижагиҳои сабки насри давраи аввали форсӣ дар тарҳи санъати такрор мисолро аз Рўдакӣ иқтибос мекунад. Ў менависад, ки «ин қоида, яъне такрор дар насри қадими форсӣ аз аҳди Авасто то аҳди Сосониён ва насри адибони паҳлавӣ ва хубӣ машҳуд аст ва нависандагони дарӣ ба суннати қадим амал мекарданд. Беҳтарин намунаи такрор чи такрори феъл ва чи такрори ҷумла дар қасидаи маъруфи Рўдакӣ аст». [2,  55]

       Миёни навиштаҳои адабии Маликушшуарои Баҳор мақолаест мавсум ба «Таъсири муҳит бар адабиёт», ки нуқоти арзишманде дорад. Баҳор бар ин назар аст, ки муҳит дар адабиёт ниҳоят муассир аст. Ҳамин муҳит аст, ки шеваю равиш, дунёнигарӣ, мазмуну муҳтавои навиштаҳои як адибро муайян мекунад. Мавқеияти як миллат, ҷойгоҳаш дар мақтаи замонӣ, бархӯрдашро ба ҷаҳони атрофаш муайян месозад. Такяи шоир дар ин мақола рўйи ибораи миллати мағлуб ва миллати фотеҳ аст. Аз дидгоҳи вай миллати мағлубу мазлум наметавонад шеъри ҳамосиву размӣ дошта бошад, зеро ў гирифтори нотавони мағлубият аст. Фикри ҷуброну интиқом гирифтан ҳам надорад. Аз дидгоҳи Баҳор «як шоири ошиқ дар як миллати мағлубу мутаммалиқ бештар аз бевафоии маъшуқу марги ошиқ сухан ронда ва як шоири ошиқ дар як миллати фотеҳу мутаккабир бештар аз шабҳои васлу лаззати дидори ёр ва садоқати маъшуқ баҳс менамояд». [1, 296]

Баҳор барои таъйиди андешаҳои хеш аз ғазали маъруфи Абуабдуллои Рўдакӣ ин бахшро:

Шод зӣ бо сиёҳчашмон шод,

Ки ҷаҳон нест ҷуз фасонаву бод.

З-омада шодмон набояд буд,

В-аз гузашта накард бояд ёд.

Абру бод аст ин ҷаҳону фусус,

Бода пешор ҳарчи бодо бод.

Некбахт он ки бидоду бихӯрд,

Шўрбахт он ки ў нахӯрду надод.

иқтибос намуда, сипас чунин изҳор медорад: «Шоир дар асре будааст, ки футуҳоти сомониён дараҷаи аълои худро тай намуда ва рўзи хушу роҳату тарабу доду даҳиш ва тақсими ғаноии расида будааст. Ин аст, ки камравоӣ ва васлу бефикриву адами тартиб ва тазалзулу бахши навид дода ва тавсия менамояд. Ва чунин комилан ба асру муҳити худ розӣ ва хуш аст, ки на гузаштаро қобили тазаккур дошта ва на ояндаро шоёни интизор мешуморад». [1, 298]

       Ҷолиби таваҷҷуҳ аст, ки нақши устод Баҳор дар таъини аслияти бархе аз ашъори Рўдакӣ ниҳоят арзишманд аст. Гап дар ин аст, ки иддае аз ашъори Рўдакӣ дар тазкираҳо ба номи шоирони дигар аз ҷумла ба Қатрони Табрезӣ нисбат дода шудаанд. Аз ҷумла «қасидаи нуния»-и Рўдакӣ аз ҷониби бархе аз тазкиранависон ба Қатрони Табрезӣ нисбат дода мешавад. Аслан тазкиранависон бо назардошти ин, ки дар яке аз қофияҳои қасидаи мазкур калимаи «мамлон» истифода шуда ва он номи мамдуҳи Қатрони Табрезӣ буда, қасидаро моли ў донистанд. Дар тазкираи «Маҷмаъ-ул- фусаҳо» -и Ризоқулихони Ҳидоят низ қасида моли Қатрон шинохта шудааст. Вале Баҳор зимни таҳқиқ ва махсусан замони тадвини чопи интиқодии «Таърихи Сиистон» ба таърихи иншои қасидаи мазкур бармехӯрад ва собит месозад, ки қасида моли Рўдакӣ аст. Дар «Таърихи Сиистон» чунин омадааст: «Амири Хуросон як рўз шароб ҳамехурд. Гуфт:-ҳама неъмат моро ҳаст, аммо боистӣ, ки Амир Ҷаъфарро бидидамӣ. Акнун, ки нест боре ёди ў гирем. Ва ҳамаи меҳтарони Хуросон ҳозир буданд. Ёди вай гирифт ва бихурд ва ҳамаи бузургони Хуросон нўш карданд. Онгоҳ, ки сикӣ (шароб) бад ў расид, ҷом сикӣ кард ва даҳ пора ёқути сурх ва даҳ тахтҷома пешбаҳо ва даҳ ғулому даҳ канизаки турк ҳама наздики вай фиристод ба Сиистон. Ва Рўдакӣ ин шеър андар ин маънӣ бигуфта буд, бифиристод ва он рўз бар зуфони (забони) амири         Хуросон бирафт, ки агар на он аст, ки амир Боҷаъфар қонеъ аст ё на. Он дилу тадбир ва рою хирад, ки вай дорад, ҳамаи ҷаҳон гирифтӣ ва шеър ин аст:

Модари майро бикард бояд қурбон,

Бачаи ўро гирифту кард ба зиндон.

Нест шигифте, ки Рўдакӣ ба чунин ҷой,

Хира шавад беравону монад ҳайрон…

         Баъд аз тамом шудани қасида дар китоб инчунин навишта аст: «ва ин шеър андар маҷлиси амири Хуросон ва содот Рўдакӣ бихондаст ва ҳеҷ кас як байту як маънӣ аз ин ки дурўғ гуфта буд, мункир нашудааст». [ 2, 241-242]

Баҳор зимни хитоб ба пажуҳандагон дар поёни мақолааш чунин менигорад: «умедворам ба тадриҷ устоди дигаре низ ба даст ояд, то рафта рафта қасоиди Рўдакӣ аз миёни ашъори дигарон берун омада девоне тартиб ёбад. Зеро ман тасаввур мекунам назири ин қасоиди дигаре бошад, ки дар девони Қатрон мавҷуд ва ҳам ба номи Рўдакӣ дар Теҳрон чоп шудааст ва мумкин аст аз Рўдакӣ бошад». [2,  242]

      Фикру андешаҳои Баҳор умуман перомуни шеър ва анвои он ниҳоят доманадору густурдаанд. Мазкур дар мақолае, перомуни мавзўи шеъри хуб  бар ин назар аст, ки азбаски шеъри хуб шомили як маънӣ ва мазмуне аст, ки дар миёни мардуми ҷаҳон муқаддас аст ва худи шоир низ ҳангоми сурудани он дорои як эҳсоси хосу таассури фавқулодда аст, пас он шеър барои ҳар замону забоне пазируфтанист. Шоир барои таъйиди андешаҳояш шавоҳидро дар радифи дигар шоирони саршинос аз Рўдакӣ низ нақл мекунад. Масалан ин абётро меорад:

Ҳамвор кард хоҳӣ гетиро,

Гетист кай пазирад ҳамворӣ

Андар барои сахт падид ояд

Фарри бузургвориву солорӣ.  [2, 5]

     Дар девони шоир низ мо дар мавориди мухталиф ба номи Рўдакӣ бармехӯрем. Ў қасидаҳое дорад, ки дар пайравӣ аз навиштаҳои Рўдакӣ иншо шудааст. Шоир пас аз даргузашти падараш ба ёди ў ва таассуф аз фиқдонаш ва дар шикоят аз найрангу фитнаҳои ҳасудонаш қасидаи «Марги падар»-ро менависад, ки дар пайравии қасидаи «Шикоят аз пирӣ»-и Рўдакист.

Ба унвони намуна чанд байт аз он нақл мешавад:

Маро зи сабру таҳаммул набуд чора валек

Пас аз Сабурӣ, бунёди сабр вайрон буд.

Басе гиристам дар сўги он бузургпадар,

Магў падар, ки Худованд буду Султон буд

Чу буд ганҷи хирад шуд ниҳон ба хоки сиёҳ,

Ҳамеша ганҷ ба хоки сиёҳ пинҳон буд… [3, 45]

Қасидаи «Доманаи Албурз» низ ёдовари қитъаи зебои Рўдакӣ «Буйи  ҷўйи мулиён ояд ҳаме» мебошад:

Боди субҳ аз кўҳсор ояд ҳаме,

Ёди ёри ғамгусор ояд ҳаме

Ёр гўйӣ суйи шаҳр ояд зи кӯҳ

Дўст гўйӣ аз шикор ояд ҳаме… [3, 355] 

Дар қасидаи дигар аз Рўдакӣ чунин ёд мекунад:

Чортан дар як замон ҷустанд дар даврон сарӣ

Панҷ навбат куфтанд аз фарри шеъру шоирӣ

Ҷоҳу оби Рўдакӣ шуд тоза з-ин чор устод

                              Фаррухиву Асҷадиву Зиннативу Унсурӣ. [ 3, 494]

   Хулоса таваҷҷуҳи Баҳор нисбат ба  шоирон ниҳоят ҷиддӣ ва муҳаққиқона аст. Баҳор аз ҳар адибе, ки дар ашъораш ё дар мақолоту осори илмиаш ёд карда, ҳатман перомуни арзиши осор, сабку шева ва ҷойгоҳашон дар адабиёти  форсӣ изҳори назар намудааст.Инчунин, Баҳор кушиш бар он намудааст, бо далелу бурҳони  сершумор ба насли ҷавон собит созад, ки шеъру сухани Абуабдуллои Рӯдакӣ ҷовидонааст, куҳнагӣ надорад.

                                                        АДАБИЁТ

1.Баҳор ва адабӣ форсӣ. Маҷмуаи 100 мақола аз Маликушшуарои Баҳор – Теҳрон, 1351- 420 с.

2. Баҳор Муҳаммадтақии Маликушшуаро. Сабкшиносӣ ё таърихи татаввури насрӣ форсӣ .- Теҳрон, 1375 , ҷ.2 – 291 с.

3. Девони  ашъор.- Теҳрон , 138 , - 1262 с.

4 .Хусрави Фаршедвард. Дар бораи адабиёт ва нақди адабӣ.- Теҳрон, ҷ.1 – 261 с.

5.Яҳёи Ориёпур . Аз Сабо то Нимо  .- Теҳрон, 1379 .- 339 с.

АНДЕШАҲОИ АДАБИИ МАЛИКУШШУАРОИ БАҲОР ОИД  БА МЕРОСИ АДАБИИ АБУАБДУЛЛОИ РӮДАКӢ

              Дар мақолаи   мазкур шинохти  дидгоҳҳои Маликушшуарои  Баҳор  перомуни осори  сардафтари  адабиёти классики форсу тоҷик А. Рўдакӣ мавриди омўзиши  қарор дода шуд. Илова ба ин, дар мақола   вижагиҳои  қасоиди  А. Рўдакиро  аз нигоҳи мазмуну мундариҷа, забон, сабку услуб дар  тафовут аз шоирони  ҳамзамонаш бо далелҳои  мушаххас нишон дода  шудаанд. Инчунин,  дар мақола аслияти бархе  ашъори  Рўдакиро, ки  аз ҷониби тазқиранависон  ба  Қаторони  Табрезӣ нисбат дода мешуданд, мавриди омўзиш қарор дода шудааст. Дар баробари ин, муаллиф ба унвони намуна  чанд матлаъ аз қасоиди М.Баҳорро дар мавриди мухталиф, ки дар пайравӣ аз навиштаҳои А.Рудакӣ иншо намудааст, овардааст.

              Калимаҳои вожагӣ: Маликушшуарои Баҳор, Абуабдуллои Рӯдакӣ, шеър, адабиёт, сабк, қасида. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ   ЗАМЫСЛИ МАЛИКУШШУАРО  БАХОР ОБ  ПОЭТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ АБУАБДУЛЛА РУДАКИ

            В данной статье были рассмотрены литературные замысли  Маликушшуаро  Бахор  о  творчестве  основоположника  таджикско-персидской литературы Абуабдуллы  Рудаки. В статье также были  изучены языковые, стилистические, смысловые  особенности  поэзии  Рудаки. В дополнении, в статье приведена информация летописцев, как Катроне Табрези о поэтическом наследии Рудаки.  Автор также рассматривает поэтические особенности творчества Маликушшуаро Бахора созданное на основе поэзии Рудаки.

          Ключевые слова: литературные замысли, языковые, стилистические, смысловые особенности, поэтическое   наследии Рудаки.

LITERARY CONCEPTS OF MALIKUSHUARO BAHAR ABOUT POETICAL HERITAGE OF RUDAKI

In the article were reseached the literary concepts of Malikushuaro Bahor about the founder of Tajik and Persian literature Rudaki.  Were studied the linguistic, stylistic and semantic features of Rudaki’s poetry. In addition, in the article was analyzed analysts information, such as Katron  Tabrezi about poetical heritage of Rudaki. Author also considers the poetical features of Malikushuaro Bahor’s literature based on Rudaki’s poetry.

          Key words: literary concept, linguistic, stylistic, semantic features, poetical heritage of Rudaki.

Сведенния об авторе: Камбаров Ниёзали Чоршанбиевич- кандидат филологических наук, доцент кафедры персидского языка и литературы Хорогского государственного университета им. М.Назаршоева. e-mail: niyozali@mail.ru  (+992) 93 408 4601  (+992) 835 222 4925 г. Хорог, ул. Ш.Шотемур 28,  факс: 2-2248. 

 Information about author: Qambarov Niyozali Chorshanbievich- candidate of philology science, docent of Persian language and literature department of Khorog state university named after M.Nazarshoev. e-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., (+992) 93 408 4601, (+992) 835 222 4925  fax: 2-2248 

ИСТИФОДАИ МЕТОДИ НТРАКТИВӢ ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ БАРОИ БАХШИ РЎЗНОМАНИГОРӢ ҲАНГОМИ ГУЗАРОНДАНИ МАВЗЎИ «ҶУМЛАҲОИ СОДАИ ЯКТАРКИБАИ УМУМИШАХС»

                                                   М. Броимшоева

Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев

            Методи интерактивӣ яке аз методҳои беҳтарин мебошад, ки  дар сатҳи байналхалқӣ эътироф гардидааст  ва аҳамияташ  дар ин аст, ки донишҷўён дар он бодиққат буда, ҳангоми   аз худ намудани дониш дар муддати кўтоҳ ба муваффақят ноил мегарданд, инчунин онҳо ҳамакаса дар дарс  озодонаю  фаъол ширкат меварзанд. Донишҷўён ба гурўҳҳо  ҷудо шуда, бо тартиби муайян дар машғулият иштирок намуда, мустақилона қоидаю тартиби рафторашонро идора менамоянд. Нақши муаллим дар ин ҳолат ҳамчун маълумотдиҳанда ва маслиҳатчӣ дар дарс  мебошад. Мақсади асосии истифодаи методи интерактивии таълим дар муддати кўтоҳ аз худ намудани дониш ва малакаи   ҳаёт  буда  барои таҳкими қобилият, маҳорати ровигию  шунавандагӣ, рушди малакаҳои  сарварию ташкили гурўҳ, бедор намудани ҳисси инсондўстӣ мусоидат менамояд.

            Ҳангоми ташкили машғулият дар дарси забонии адабии тоҷик аз рўи мавзўи дар боло зикршуда воситаҳои аёнӣ ба монанди коғазу қаламҳои ранга, маводҳои тақсимотӣ, видиофилмҳо, тахтаи электронӣ истифода бурда мешаванд.

            Мавриди гузаронидани дарс усулҳои таълимии бархўрди андешаҳо, ки малакаи суханронии донишҷўёнро устувор  сохта, бозӣ дар нақшҳо ниқоби камҷуръатии шахсро мебардораду барои озодона баён намудани фикр муҳит ба вуҷуд меояд, ақида ва нуқтаи назар таҳия мегардаад ва  иштирокчӣ рўҳбаландона дар машғулият ширкат меварзад.

            Муаллими дарсдиҳанда метавонад мавзўъро ба таври зайл баён намояд:

Чи тавре, ки аз корҳои тадқиқотии забоншиносони тоҷик Ниёзмуҳаммадов, М.Норматов, Ш. Рашидов бармеояд: Ҷумлаҳои содаи яктаркиба танҳо аз як таркиби грамматикӣ  ва аз як сараъзо, ки гоҳ танҳо ва гоҳ бо аъзоҳои пайрав меояд, иборат буда, барои ифодаи фикр ва ҳиссиёт чун воҳиди томи грамматикӣ мустақил мебошанд. Ҳатто дар мавриде, ки чун хабар амалу ҳолат ва аломати предметро ифода мекунад, онро сараъзои тобеъ шуморидан мумкин нест. [4,5].

Дар забони адабии тоҷикӣ ҷумлаҳои яктаркиба аз рўи таркиб ва вазифаи грамматики сараъзоҳояш ба ду гурўҳ ҷудо карда мешаванд:

а) ҷумлаҳои содаи яктаркибаи бемубтадо;

б) ҷумлаҳои содаи яктаркибаи бехабар.

Хусусияти асосии ҳамаи навъҳои ҷумлаҳои яктаркиба он аст, ки дар онҳо яке аз сараъзоҳо иштирок мекунад ва ҳоҷат ба зикри сараъзои дуюм нест ва набудани  сараъзои дуюм ба ифодаи маънои умумии ҷумла халал намерасонад. Ҷумлаҳои яктаркиба дар забон ба таври мустақил ва ҷудогона ва инчунин дар таркиби ҷумлаҳои мураккаб низ дида мешаванд.

Ҷумлаи содаи яктаркибаи умумишахс

Ҷумлаҳои умумишахс ба амале амале далолат мекунанд, ки он ба шахси аниқу муайян нигаронида нашуда, ба умум дахл дорад ва онро ҳар шахсе қабул карда метавонаду ба он мувофиқ меояд. Ин намуди ҷумла аз рўи ифодаи маъно, тарзи ифодаи сараъзои ягонаи худ- хабар ва инчунин сохтор на танҳо аз ҷумлаҳои соддаи дутаркиба, балки яктаркибаи бемубтадо ҳам фарқ мекунад. Ҷумлаҳои умумишахс бо ҷумлаҳои дигари яктаркиба ҳам умумият ва ҳам фарқият доранд. Умумият дар он аст, ки дар ин ҷумлаҳо низ як сараъзо аст, вале аз рўи маъно ва ифодаи сараъзои ягона-хабар аз онҳо фарқ дорад. Хабари вай асосан бо шахсҳои дуюми танҳо ва ҷамъи сиғаҳои амриву шартӣ-хоҳишмандӣ ифода мегардад: Гандум корӣ-гандум медаравӣ, ҷав корӣ-ҷав медаравӣ; Ангура хўру боғаша напурс; Шутурро бо кафлес об намедиҳангд; Кор кунӣ,нон мехўрӣ (Зарбулмасал).

Ҷумлаҳои содаи яктаркибаи умумишахс  дар дигар забонҳои гўрўҳи эронӣ низ  аз ҷиҳати  сохтор ва тарзи истифодаашон  шабеҳи ҷумлаҳои яктаркибаи умумишахси забони тоҷикӣ мебошанд:  Одамро аз гул нозуку аз санг сахтар мегўянд;Онҳо бояд шаб дар деҳа ҷамъ мешуданд; Ангура хўру боғаша напурс.

Хабари ҷумлаҳои содаи яктаркибаи умумишахс бо шахсҳои гуногун ифода ёфта бошад ҳам, онро ҳар шахс ба худ қабул карда метавонад,  барои ҳамин аз тамоми матн барои ин гуна ҷумлахо мубтадо- ичрокунандаи амалро пайдо карда наметавонад. Амали ин намуди ҷумлаҳо дар зиндагӣ санҷида шуда, одамон манфиату зарари онро дар амалиёту зисту зиндагонии худ аз таҷриба гузаронидаанд, яъне ба дурустии он шаку шубҳа намондааст: -Обро дида мўза каш, ҳаворо дида ғўза каш; Ганҷ магир китоб гир; Аз шунидагӣ мапурс, аз дидагӣ пурс; Аз боди баҳор баҳра бардор, аз боди хазон ту  худ нигаҳ дор.

Ҳангоми кори мустақилона донишҷўёнро ба таври ҳисоби рақамӣ ба гурўҳҳо  ҷудо намуда, барояшон чунин  мавзўъҳоро пешниҳод менамоем:  «Кори имрўзаро ба фардо  магузор», «Барои дўстон ҷонро фидо кун, валекин дўст аз душман ҷудо кун», «Аз худат эҳтиёт бош, ҳамсояро дузд магир», то ки онҳо ба таври гурўҳӣ фикру ақидаашонро доир ба мавзўъҳои тақсимшуда  баён созанд.

Азбаски  шумораи донишҷўён  дар ин гурўҳ нисбатан  камтар аст, онҳо танҳо ба се гурўҳ ҷудо шуда,  мавзўъҳоро интихоб менамоянд ва фикру андешаи худро оиди мавзўъҳо дар байни гурўҳ муҳокима намуда, бо қаламҳои ранга дар коғазхои калон фикрҳояшонро дарҷ менамоянд.

Моҳияти кор аз он иборат аст, ки унвони мавзўъҳо  ба ҷумлаҳои умумишахс шахс мансуб буда дар аввал аз ҷиҳати забонӣ таҳлил мегарданд, сипас  онҳо аз ҷиҳати маъно, ки  панду ахлоқӣ аст, донишҷўёнро ба андеша водор месозанд ва дар онҳо  қобилияти зиракиву ҳушёр буданр тақвият медиҳанд. Инчунин мавзўъҳо хусусияти тарбиявӣ доранд ва донишҷўён оиди ҳар мавзўъ фикру андешаашонро баён намуда аз ҳаёту зиндагии ҳаррўзаашон мисолҳо меоранд. Аҳамияти дигари кори гурўҳӣ ҳангоми ин дарс дар он аст, ки   фикрашонро озодона баён намуда, нутқашон саҳеҳу бурро мегардад  ва забондонии донишҷўён  рушд меёбад. Вақте ки ҳар гурўҳ баромад менамояд ва  навиштаҳои худро дар тахтаи синф мечаспонанд, хатогиҳои содирнамудаи онҳо омўхта шуда, баррасӣ мегардад ва дар натиҷа дониши хатии онҳо низ саҳеҳ мегардад. Пас аз баромади ҳар гурўҳ саволу ҷавоб ва баҳс ба миён меояд ва гурўҳҳо ба баромаду баррасии мавзўъҳои ҳамдигар баҳо медиҳанд, ки дар он нақши муаллим низ ба назар мерасад.

Ҳангоми истифодаи методи интерактивӣ дар дарси забони адабии тоҷик чунин қоидаҳоро бояд истифода намуд:

1.      Набуридани сухани ҳамдигар ва мунтазир шудани навбати худ.

2.      Бардоштани даст пеш аз сухан кардан.

3.      Танқид намудани ақида ва нарасидан ба шахсияти касе.

4.      Гўш кардани сухани дигарон ва кашол надодани сухани хеш.

5.      Тавлид гардидани идеяҳои беҳтарин дар мубоҳиса.

6.      Аз тарафи устод раҳнамоӣ ва ҳимоя шудани ҳуқуқи донишҷўён.

Дар раванди таълими фани мазкур, ҳамкории донишҷўён ба амал меояд:

1.      Шогирдон ба саволҳои муаллим ҷавоб медиҳанд;

2.      Бо одамони дигар муносибату ҳамкорӣ;

3.      Кори ҷуфт-ҷуфт бо дигар хонандагон;

4.      Бо гурўҳи хурд.

5.      Бо гурўҳи калон (бозиҳо, мубоҳисаҳо, муҳокима);

6.      Бо баъзе намудҳои техника (компютер, доскаи электронӣ).

Супоришҳо:

1.      Андеша намудан дар баъзе масъалаҳои пурра кушоданашуда.

2.      Аз матнҳои китобҳои бадеӣ пайдо намудани ҷумлаҳои яктаркибаи умумишахс.

3.      Таҳлили синтаксисии ҷумлаҳои содаи яктаркибаи муайяншахс.

Саволҳо:

1.       Ҷумлаҳои  дутаркиба  кадомҳоянд?

2.      Хусусияти асосии ҷумлаҳои содаи яктаркиба дар чист?

3.      Хабари ҷумлаҳои содаи яктаркибаи умумишахс бо кадом сиғаҳо ифода мешаванд?

4.      Кадом шахс ба шаклҳои ҷумлаи содаи умумишахс мувофиқ меояд?

                           АДАБИЁТ

1.      Забони адабии ҳозираи тоҷик (китоби дарсӣ барои факултаҳои филологияи мактабҳои олӣ). Қ.1.-Душанбе, 1982.

2.      Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик,ҷ.2.-Душанбе, 1985.

3.      Дастури ҷамъоварии маводҳои заонӣ ва фолклорӣ.  -Душанбе: Дониш, -1975,130 c.

4.      М. Норматов, Ш. Рашидов  Омўзиши ҷумлаҳои содаи яктаркиба.   -Душанбе: Маориф,1988, 150 с.

5.      Мухторов З. Роҳҳои беҳтар намудани сифати таълим //  Мактаб ва ҷомеа, №3, 2008,- С. 19-13.

6.       Интерактивные методы обучения основам демократии. Учебное пособие.  – - Душанбе: Молодёжный, 2002, -91с. 

ИСТИФОДАИ МЕТОДИ ИНТРАКТИВӢ ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ  БАРОИ БАХШИ РЎЗНОМАНИГОРӢ,  ҲАНГОМИ ГУЗАРОНДАНИ МАВЗЎИ «ҶУМЛАҲОИ СОДАИ ЯКТАРКИБАИ УМУМИШАХС»

            Имрўз таълими забони тоҷикӣ бо роҳу усулҳои гуногуни муосир яке аз масъалаҳои мубрам ба шумор меравад ва он барои забономўзии толибилмон хеле муҳим аст. Дар  ин мақола оид ба истифодаи  усули интрактивӣ дар омўзиши  забони тоҷикӣ  сухан  меравад. Омўзиши ҷумлаҳои содаи забони тоҷикӣ барои гурўҳи рўзноманигорӣ бо истифода аз методи интрактивӣ ҷолибу шавқовар мегардад  Бинобар ин муаллиф дар мақолаи зерин ин масъаларо баррасӣ намудааст.

       Вожаҳои калидӣ: метод, таълим, ҷумла, мустақилона, мафҳум, фаъолият, машғулият.

ИСПОЛЗОВАНИЕ ИНТРАКТИВНОГО МЕТОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ОДНОСОСТАВНЫЕ ОБОБШЕННЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА В ОТДЕЛЕНИИИ ЖУРНАЛИСТИКИ

Сегодня  обучение таджикского языка различными современными методами считается одним из актуальных проблем и его изучения студентами является востребованным.Данная статья  посвящена освешению интерактивного метода в изучении  таджикского  языка. Изучение простых предложении таджикского языка для группы журналистики с использованием интерактивного методы является очень доходчивым методом.

  Исходя из этого, автор статью поставил перед собой решение данной проблемы.

            Ключевые слова: метод, обучение, предложение, самостоятельно, доступность, действие, практика. 

 

USING AN INTERACTIVE METHOD IN LEARNING TAJIK LANGUAGE FOR THE JOURNALIST DEPARTMENT ON THEME “THE HOMOGENEOUS GENERALIZED SIMPLE SENTENCE”

            Today teaching Tajik language with various modern methods is one of the most urgent problems, and its study is in demand. Learning simple follow up of the Tajik language for a group of journalist  using the interactive method is very intelligible. Based on this, the author of the article has set himself the solution to this problem.

            Key words: method, training, proposal, self-Consistent, accessible? Action, practice. 

Маълумот дарбораи муаллиф: Броимшоева Муслима-корманди калони илмии Институти илмҳои гуманитарии ба номи Б. Искандарови АИҶТ, номзади илмҳои филологӣҶумҳурии Тоҷикистон, 736000, ш. Хоруғ, к. В. Мамадакимов 58.Тел.: +992 93 302 72 92; E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сведения об авторе: Броимшоева Муслима-старший научный сотрудник отдела памирских языков Института гуманитарных наук им. Баходура Искандарова АН РТ, кандидат филологических наук. Республика Таджикистан, 736000, г. Хорог, ул. В. Мамадаким 58.Тел: +992 93 302 72 92; E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Information about author: Broimshoeva Muslima-senior lecturer of the Department of Pamir Languages, Institute of Humanities named after Bakhodur Iskandarov A C RT, Candidate of Philology. Address: Republic of Tajikistan, 736000, Khorog, V. Mamadakim 58. Phone: +992 93 302 72 92; E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ЛЕКСИКАИ КУЛОЛӢ ДАР ЗАБОНҲОИ  ШУҒНОНӢ  ВА РЎШОНӢ

Муслима Броимшоева.  Институти  илмҳои гуманитарии  ба номи Баҳодур Искандарови АИ  ҶТ 

            Пас аз имзои Созишномаи  истиқрори сулҳ ва  ризоияти  миллӣ  дар  Тоҷикистон  барои рушди минбаъдаи илму таҳқиқот, таракқиёту пешрафти ҷаамъият шароити наве фароҳам омад ва  таваҷҷўҳ ба арзишҳои миллӣ зиёдтар гардад. Соли  2019-ро  Президенти кишвар, Асосгузори Сулҳу  Ваҳдат – Пешвои  миллат,, муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон  соли «Рушди саёҳӣ ва ҳунарҳои  мардумӣ» эълон намуд. Ин паём тамоми ҳунармандон, муҳаққиқони  ба ин  соҳа сарукордоштаро боз ҳам рўҳбаландтар сохта, онҳоро ба эҳё намудани баъзе аз ҳунарҳо, ки ба гўшаи фаромўшӣ рафтаанд, водор месозад.

            Яке аз ин ҳунарҳо- ҳунари кулолӣ мебошад, ки  замоне  пешрафта ва  аҳамиятнок буд, вале дар Бадахшони солҳои охир  ба он нисбатан кам  таваҷҷўх зоҳир менамоянд.

Аз рўи гуфтаи муҳаққиқон дар Тоҷикистон ҳунари кулолӣ таърихи беш аз сеҳазорсола  дошта, ин макон як  осорхонаи зинда мебошад.  Дар ин  кишвар  қариб ҳамаи намудҳои    ҳунари кулолӣ  нигоҳ дошта шудаанду  ин амалро  дар замони гузашта аслан занон ба ўҳда доштаанд [2, 20].

Аз рўи бозёфтҳои археологӣ маълум гардидааст, ки ашёҳои гилӣ ба асрҳои VI-11ҳазорсола) тааллуқ доранд [ 2, 20].

Кулолгарон дар баробари зарфҳо ба сохтани шамъдон, асбоби ресандагии дастӣ, қубурҳо,  ҳайкалчаҳои  гуногун машғул буданд. Дар он замон зиёдтар ҳайкалчаҳои худоён, мусиқачиён  ва дигар намуди ҳайкалчаҳо, ки дар дасташон меваи анор доштанд,  ҳайвонҳою бутҳоро месохтанд.

Дар Суғд ҳайкалчаҳое пайдо намудаанд,  ки ба замони модархудоии асрҳои I-XII-и эраи мо дахл доранд, яъне ин  ҳайкалчаҳои Модархудо буданд.

Чи тавре, ки бостоншиносон муайян намудаанд, ки дар Кўлоб дар назди Оромгоҳи Ҳамадонӣ оташдони ду қабатаи кулолгарӣ ёфт шуд, ки ба давраи ахоманишҳо (асри VII то  милод)  мансуб мебошад.  Қабати аввал барои аловмонӣ сохта шуда будааст, ки аз он ҷо гармӣ ба  қисмати дуюм гузашта онро сўзон менамояд [2,20].

Дар  ҳамаи ноҳияҳои Бадахшон дар рўи ашёҳои сафолин наққошӣ менамуданд [2, 21].

Дар  Помир низ аз давраҳои пешин ҳунари кулолӣ хеле паҳншуда, буд, зеро шароити зисти онвақта барои  ташаккули ин ҳунар шароити  мусоид  буд, яъне мардум ба асбобҳо ва  зарфҳои гилин эҳтиёҷи махсус доштанду барои рўзгордорӣ аз онҳо истифода менамуданд.

Муҳаққиқи  барҷастаи халқи рус Андреев М.С. дар китоби «Таджики долины Хуф» оид ба ҳунари кулолӣ дар Хуф ва Шуғнон маълумот дода,  расми зарфҳои гилини дар давраи пеш сохташударо дар китобаш бо номҳои онҳо зикр намудааст. Вожаҳои марбут ба ҳунари кулолӣ метавонанд ҳамчун захираи бой дар забон солҳо барои ифодаи мафҳумҳо ва ашёҳои нав низ хизмат намоянд ва нақши М. Андреев дар  нигоҳдории ин калимаҳо дар забонҳои бехати помирӣ хеле муҳим аст [1, 348].

Мо бархе аз калимаҳои марбут ба ин ҳунари ниёгонро  ҷамъоварӣ намуда ва мавриди тадқиқ қарор дода, дар мақолаи мазкур баррасӣ менамоем.

Ҷирāй  «сафол» хоки зарчатоб аст, ки ҳангоми бо об омехта кардан мулоим гашта, аз он ҷирайин  тайёр карда  мешавад,  он хокаи зардчатобест, ё ки кабудчатоб,  ки дар давраи пеш онро аз кўҳҳо, селҷоҳ дарёфт мекарданд ва онро аз рег ва сангчаҳо ҷудо намуда истифода менамуданд.  Чӣ тавре ки маълум мегардад, дар Шуғнону Рўшон масолеҳе, ки аз он зарфу ашёҳои дигар сохта мешуданд, ҷирāй меноманд, вале дар водии Бартанг,  ки ба ноҳияи Рўшон тааллуқ дорад,  аз замони қадим онро сағаз номида,  ин ном то ҳол дар деҳаҳои ин водӣ (деҳаҳои Пасор ва Бопасор) маъмул аст.  Аз рўи этимология мумкин аст, калимаи ҷир аз калимаи забони шуғнонӣ жӣр  «санг» гирифта шуда, дар мурури солҳо   ба табдилшавии овозҳо  дучор  омада бошад, зеро мумкин аст, ки он сангрезаи дар давоми  асрҳои зиёд ба хока табдил ёфта ҳасту маънояш хокаи санг бошад. Марбут ба ин  решаи калима дар забони шуғнонӣ калимаҳои дигар низ  вуҷуд доранд:чирāйчӣнт «кандани сафол»,ҷирāйҷукт «кўфтани сафол», ҷирāйҷӣн «макони сафол», ҷирāйин   «сафолин», ҷирāйдор «сафолдор». Онро аввал бо хъац «об» ва баъд  δоц, яъне пашми сахти  буз, ки мисли  қил «тори мўй» сахт аст, омехта, аз он кулчаҳоро тайёр мекунанд ва пас аз он қолаби зарфҳо ва ашёҳои дигарро  тайёр мекунанд. Барои сохтан  ва пухтани  зарфҳои сафолин аз замини ҳамвор ва оташдони сангиро, ки дар забони шуғнонӣ полчаки, ё кицорак меномиданд, истифода мебурданд. Зарф ё асбобҳои сохташударо  бо  йоц  «оташ»-и баланд, ки  бояд онро печонад, мепазанд ва ин оташро  аз шаб то субҳ паст намекунанд, то ашё нимхом намонад. Аз рўи навиштаҳои  М.С. Андреев маълум  мешавад,ки дар замони гузашта, оташи барои пухтани  зарфҳо гирондашуда, то қади одам мерасид [1, 349]. Мардуми Шуғнону Рўшон зарфҳои гилиро чунин ном мебурданд: кўза «кўза», ғẙẋцак «зарфи аз кўза хурдтар, ки даста надорад», бӣг «зарфи сафолии аз кўза кушодтар ва кўтоҳтар», газдонбӣг «зарфи сафолии найчадор», ғемакдорбӣг «зарфи сафолии сарпўшдор», ғẙῨакдорбӣг «зарфи сафолии гўшакдор», келбӣг, шипакбӣг «зарфи сафолие, ки аз ҷиҳати паҳноӣ хеле васеъ аст», дастадорбӣг «зарфи сафолии якдастадор», хараẋинбӣг «зарфи сафолие, ки «шукуфа» дорад», сичакдорбӣг «зарфи сафолие, ки дастачаи кўтоҳ дорад », найакдорбӣг «зарфи сафолии найчадор»,  шап, паῨнӣӡ«зарфи сафолиикалонҳаҷм, ки барои тайёр кардани дўғу равғани маска истифода мешавад», ғидора «коса», wисерн «зарфи сафолии калон, ки барои нигоҳ доштани равған истифода мешуд», чойбиг «зарфи сафолин, ки барои чойҷўшӣ истифода бурда мешавад»Аксари ин номҳо ба гурўҳи калимаҳои архаистӣ дохил гардида истодаанд.

Кузā  «кўза» аз ҷирāй  «сафол»  сохта  мешуд  ва яке  аз намудҳои он кўзаи якдаста йи дастайак кузā аст, ки  то 30 см баландӣ дорад.  Ин намуди кўзаҳоро барои нигоҳ доштани равған ва об истифода мебурданд. Гоҳҳо   гўẋт «гўшт», маẋ  «боқило»,  кӣлат пӣлчак «калапоча»-ро дар кўза гузошта, дар Ῠêӡ  «лахтча» гўр карда шаб мемонданд, то  саҳар он хеле хуб ме пухт ва мулоим мешуд. 

Ғẙẋцак «зарфи аз кўза хурдтар, ки даста надорад» он бедаста буда, як гўшаки онро  бишак- пистонак меномиданд, ки аз ин гўшаашро барои доштани зарф  сохтаанд ва  ангуштро ба он дароварда, мебардоштанд, қисми поёнаш бошад аз қисмати болоияш васеътар аст Ин зарф аз 8  то 17 см баландӣ дорад. Калимаи ғẙẋцак, аз решаи ғẙẋц ва суффикси –ак иборат аст.

Бӣг «зарфи  аз кўза кушодтар ва кўтоҳтар»низ як намуди зарфи сафолин аст, ки  ба кўза монанд буда, вале аз ҷиҳати ғунҷоишаш аз он калонтар ва васеътар мебошад, ҳаҷмаш аз 3,5 то 7 см, баландиаш то 10 см аст. Ин зарф  бештар барои  нигох доштани шир ва маҳсулоти моеъ истифода мегардид.  Бигҳо  аз ҷиҳати ҳаҷм ва андозаву шакл аз ҳамдигар фарқ доштанд. Масалан, дар водии Бартанг биги найчадор, ки мисли чойник найча дорад,  газдонбиг  мегуфтанд, аммо дар ноҳияи Роштқалъа онро найакдорбӣг  мегуфтанд.

Ғидорā ш. ғудорā«коса»зарфест, ки  тарафи поёниаш тангтар ва қабати болоияш васеътар, кушодтар аст ва он  барои хўрдани шир, об, шўрбо истифода шуда, баландии он 5-8 см ва диаметраш аз 10   то 20 см аст, ки ба  забони тоҷикӣ онро коса мегўянд. Ғидорāндӣр марẙбен вуд [4,463],  Агар чашмонашонро аз ҳад зиёд кушоянд, мегўянд чашмонашро ғидора барин кушод.

Алаби  «тағорача»ба  коса монандӣ дошта, монанди дегча  4-гўшакдор аст ва барои  овардани қаймок ва равған истифода бурда мешуд.

Газдонбӣг «зарфи сафолии найчадор» яке аз зарфҳоест, ки нисбатан ҳаҷми майдатар дорад ва хеле маъруф буда, дар забонҳои помирӣ ба тарзҳои зайл: ш. бӣг, рушонӣ бег, хуф. бог ном бурда мешуд. Дар ҳамаи ин  забонҳо маънои давраро ифода мекунад, вале бог ҷинси мардона ва бӣг ҷинси занонаро ифода мекунад. Фарқияти ин ду зарф аз ҳамдигар танҳо дар ғунҷоиши ғизояшон фарқ дорад. Ҳарчанд ҳар ду ба гурўҳи кўзаҳои дастадорр аз боло  тарафи паҳлу даста дорад, нӯл ва фарқияташон аз  кўза дар ҳаҷми хурд, аз 7 то14 см. баландӣ мебошад. Зарфҳои ба гурўҳи бигҳо дохил гардида, дар қабати поёнӣ фаррохтаранд, нисбат ба қисмати болоӣ.

 Дар Хуф бӣгҳо ду намуд доранд, яке бадандтар, калонтар, дуюм дастадор, вале найча дорад  ин найча макак гарданаи бигро ба тарафи  пушти он мепайвандад.  Ба ин кўзачаи нисбатан калонтар газдонбиг дохил мешавад, ки барои нигоҳ доштани равған истифода мешавад. Кўзача ё биги найчадоро дар Шуғнон найакдорбӣг, дар Хуф-найдорбог, дар ноҳияи Роштқалъа найакдорбӣг меноманд.

Кушчак ш. мардона, ср. кузачак, [2, 15], кушчакбуц  зарфи сафолиеро мегўянд,  ки аз тарафи боло ва даҳана даста дорад ва мардуми шуғнизабон онро кушчак  ном мебурданд ва дар   Рушону Хуф онро дастадорбӣг мегуфтанд, ки дар замони пеш барои ширдушӣ истифода мешуд.

Wисêрн «зарфи сафолии калон, ки барои нигоҳ доштани равған истифода мешуд»  ба ҷинси занона дохил шуда,  зарфи калони сафолин бо девораҳои начандон баланд аст, ки дар он равғани маска гузошта мешавад [2, 348].  Шакли дигари истеъмоли ин калима дар давраи пеш сиwêрн  низ будааст.

Билўлак  ш. «кӯзача», зарфи хурдакаки гилӣ (даста ва найчадор булурранги ҷигариро ифода мекунад [2, 250].

Пас аз таҳлили калимаҳои  марбут ба  кулолӣ   чунин  хусусиятҳои ин қабати  калимаҳоро дар  забонҳои шуғнонӣ  ва  рӯшонӣ  метавон  зикр  кард:

1.                  Зарфҳои  гилин дар забонҳои шуғнонӣ ва рўшонӣ аз ҷиҳати тарзи талаффуз ва истифодабарӣ ба ҳам монандӣ дошта,  танҳо аз ҷиҳати фонетикӣ тафовут  доранд. Масалан: бӣг (ш.),бог ( руш.) «зарфи  аз кўза кушодтар ва кўтоҳтар», ғẙẋцак (ш.), ғўẋцак (руш.) «зарфи аз кўза хурдтар, ки даста надорад»,  ғêвакдорбӣг (ш.), емакдор-бег (руш.), «зарфи сарпўшдор», бишакдорбӣг (ш.), бешакдорбег (руш.) «зарфи синадор», ғẙак (ш.), ғẙӣҷ (руш.) «гўшак», қӣч (ш.), коҷ (руш.) «шикам»

Дар шакли калимаҳо фарқият ба назар мерасад: сағаз (руш.), ҷирай.) «сафол», найакдорбӣг(ш.),газдонбег(руш.)«зарфи найчадор», бунак(ш.), қадайак (руш.) «таги зарф», кицор (ш.), арδẙн (руш.) «оташдон», ҷинҷиц (ш.), wудак (руш.) «лўхтак»

2.                  Дар ҳар ду забон дар номи зарфҳои сафолин ҷинсият ба назар мерасад. Масалан: калимаҳои ғидорā«коса», бог, бӣг, ҷогā «зарф», ғẙẋцак  ба ҷинси занона дохил мешаванд, калимаҳои кушчак, кузā, ғêвак, ғемак,ғўен (шуғ),ғаwоōҷ (руш.) билўлак (ш.) бикчунканд (ш.) ба ҷинси мардона тааллуқ доранд.

3.      Аз калимаҳои дар боло зикршуда калимаҳои нав низ ба вуҷуд омадаанд: ҷирайин «сафолин» ҷирайҷукт «кўфтани сафол», ҷирайҷẙн «макони сафол», ҷирайкāнд «пораи сафол»,; ғẙẋц, ғẙẋцак «зарфи аз кўза хурдтар, ки даста надорад»; кицор «оташдон», кицорак «оташдони хурд», кицоргāл «болои оташдон».

4.      Нисбат ба зарфҳои сафолин дар байни мардум эътиқоду боварҳои зиёд мавҷуданд, аз ҷумла,  ин мардум анъанае доранд, ки ҳангоми  анҷоми  яке аз одатҳои қадимии мардумӣ  аловпарак «паридан аз болои оташ» пораи сафол, ки дар ноҳияи Роштқалъа онро биẋчундкāнд  меномиданд, мешикастанд, зеро аз рўи этиқодашон, агар ин амалро иҷро намоянд, дар мурури сол зарфҳои аҳли хонавода аз шикастан эмин мемонданд. Инчунин алафи  испандро дар зарфи ҷирāйин  «сафолин» ё  ҷирāйкāнд  «сафолпора» дуд мекарданд. Барои шустани андоми мурда низ аз ин гуна пиёла истифода мебурданд. Хуми сафолинро барои нигоҳ доштани тангаҳо истифода мебурданд, ки гўё  маблағи дар он ҷо гузошта шуда, бо хайру барака буда,  рўз аз рўз зиёд  хоҳад шуд. 

АДАБИЁТ

1.      Андреев М.С.  Таджики долины Хуф./ Андреев М.С.- Сталинобод, 1958.- 520с.

2.      Карамшоев Д. Шугнанско-русский словарь./ Карамшоев Д. -том. 1 Москва, 1991.- 575 с.

3.      Карамшоев Д. Шугнанско-русский словарь./ Карамшоев Д. -том.2 Москва,  1991.- 614 с.

4.      Карамшоев Д. Шугнанско-русский словарь, том. 2. Москва, Наука, 1999.- 568 с.

5.      Санъати мардуми Тоҷикистон. / Санъати мардуми Тоҷикистон Душанбе 2011.-  200 с.

6.      Пещерова Е.М.  Игрушки и детское игры у таджиков и узбеков. / Пещерова Е.М.  Сб. Музея антропологии и этнографии АН СССР, XVII. -М-Л,195,.- С 46.

7.      Пахалина Т. Н. Памирские языки. / Пахалина Т. Н М., 1969, С.12

8.       Ҷаҳонгир Насри Ашрафӣ, Аббос Шерзоди Оҳудаштӣ Таърихи ҳунарҳои Эрон./  Ҷаҳонгир Насри Ашрафӣ, Аббос Шерзоди Оҳудаштӣ.- ҷилди 2, 1388. Интишороти Орван, 1574 с. 

ЛЕКСИКАИ  КУЛОЛӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ШУҒНОНӢ  ВА  РЎШОНӢ

            Дар мақолаи мазкур лексикаи кулолӣ дар забонҳои шуғнонӣ- рушонӣ мавриди таҳлилу тадқиқ қарор ёфтааст. Муаллиф калимаҳоеро, ки ба ҳунари кулолӣ марбутанд ҷамъоварӣ намуда, хусусиятҳои лексикӣ ва грамматикияшонро муайян намудааст, зеро солҳои охир ба ин калимаҳо хатари аз байнравӣ таҳдид менамояд.

           Вожаҳои калидӣ: кулолгар,  зарфи гилӣ, кўза, коса, даста, гўшак, найча, холӣ.

 

ЛЕКСИКА ГОНЧАРСТВО  В  ШУГНАНОМ И  РУШАНСКОМ ЯЗЫКАХ

            В данной статье  подвергалось анализу и исследованию гончарская лексика шугнанского и рушанского языков. Автором собранно большое количество слов, относящихся к гончарному  промыслу, которым в последние годы угрожает опасность исчезновение, в статье определены их грамматическое и лексическое особенности.

           Ключевые слова: гончар, горшочек, кувшина, подойник, чашечка, ручка, ушко, сосуда, носик, слив, 

PROTTERY VOCABULARY OF  SHUGHNI AND  RUSHANI  LANGUAGES

In this article, author analyzed and researched the pottery vocabulary of Shughni and Rushani languages. There has been collected a large number of object related to this sphere, that in recent years are threatened with extinction. The author also shows the grammatical and lexical features of this vocabulary.

Key words:  potter, jug,  pot, bowl, spout, bell, calix, handle, ear.

Маълумот дар бораи муаллиф: Броимшоева Муслима-корманди калони илмии Институти илмҳои гуманитарии ба номи Б. Искандарови АИҶТ, номзади илмҳои филология. Адрес: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 736000, ш. Хоруғ, к. В. Мамадакимов 58.Тел.: +992 93 302 72 92; E-mail: mbroimshoeva@bk.ru

Сведения об авторе: Броимшоева Муслима-старший научный сотрудник отдела памирских языков Института гуманитарных наук им. Баходура Искандарова АН РТ, кандидат филологических наук. Республика Таджикистан, 736000, г. Хорог, ул. В. Мамадакимов 58.Тел: +992 93 302 72 92; E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Information about author: Broimshoeva Muslima-senior researcher of the Department of Pamir Languages, Institute of Humanities named after Bakhodur Iskandarov A C RT, Candidate of Philology. Address: Republic of Tajikistan, 736000, Khorog, V. Mamadakim 58. Phone: +992 93 302 72 92; E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

ЯВЛЕНИЕ   ПОЛИСЕМИИ  В   ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКE.

Н. Гуламадшоева. Хорогский государственный университет имени М.Назаршоева 

             В  бесписьменном  шугнанском  языке,  как  и в русском  языке, наблюдается такое лексическое явление, как полисемия. Это  слова,  которые    имеют не одно, а несколько  значений, то есть служат  для обозначения  различных предметов  и  явлений действительности.  Между  значениями многозначного слова существует определённая  семантическая связь, что даёт основание считать  их значениями одного и того же слова.(7 . 77). Эта связь  может основываться  на том, что в значениях обнаруживаются  общие семантические элементы, например, у существительного  г о р о д  в русском языке   в «Толковом словаре  русского языка»  под редакцией  С.Ожегова  выделяются  следующие значения:  «1) крупный населённый пункт, административный, торговый, промышленный и культурный центр; 2) центральная главная часть этого населённого пункта в отличие от окраин и пригородов; 3)в старину на Руси:  ограждённое  стеной, валом поселение, крепость;4) городская местность в отличие от сельской, деревенской; 5) в игре в городки: площадка, на которой ставятся фигурки из городков» ( 4. 140).  Очень важно при разграничении полисемии и омонимии опираться на ряд критериев:

1.Семантическая критерия: глагол   хᾱм – ем  настоящее время от есть – принимать  пищу. Wuz  мůn хᾱm. Букв. Я ем яблоко. И глагол  хᾱm – гнуть, придавать чему-нибудь дугообразную,  изогнутую форму. Uz   та  хu  кᾱл хᾱmnaδᾱm таmаrd. букв.    Я не буду гнуть спину перед вами. Эти слова не имеют общих сем в значении.

2. Лексическая критерия. К каждому из слов подбираются синонимы (если это возможно).  Хᾱm (изогнуть) - čᾱxt- čungи xᾱm – ем (есть)  обозначают  совсем разные понятия. 

3.Словообразовательная критерия. К каждому из слов подбираются  однокоренные слова.  Хᾱm, ха, nахᾱm. Букв. ем, ешь, не ем. Наклониться-  Хᾱm, sаrхᾱm. Слова имеют несоотносимые гнёзда родственных слов. 

4.Сочетаемостная критерия. Каждое слово помещается в контекст и определяется, с какими словами оно сочетается. Хᾱm  аvqōт,  můn, аnōr, qanfết. букв. Ем еду, ем яблоко, гранат, конфету  u  Хᾱmδеdōw - наклониться.

Сочетаемостные   возможности  рассматриваемых слов  не совпадают. Итак,  анализируемые слова являются омонимами.

            В зависимости  от  тех  лексико – семантических  позиций, в которых  выступают слова  в различных контекстах  они становятся  многозначными. Полисемия представляет одну из  основ яркости и выразительности лексики  языка. (6.15)  В шугнанском  языке  явление полисемии  малоизученная тема.  Делая первые шаги в изучении данного языкового явления  в шугнанской лексике можно отметить, что особенно часто многозначными оказываются слова исконно шугна ского характера и длительного употребления. Например,    слово tīždōw  в шугнанском языке  имеет пять значений: вынимать, курить, рисовать, таскать, взвешивать. (3.125). В первом своём значении  оно  обозначает такие действия,  как  вынимать что- нибудь     откуда-нибудь.  Например:  Yu nlа  аz dе  bакsакаnd df sůmến tīždōw dаrкōr.  Букв. Он сказал,что надо вынимать деньги из его кошелька. «Wᾱδ  кахōyеnеn wе  mаst čṓrик  аz wеδанд  bаyltīžd». Букв. «Женщинам  еле  удалось вытащить  из речки  пьяного мужика». Примером  второго    значения слова tiždw  может  послужить  такое предложение: Mу bōbаrdе yкbōrе  čilim tīždōw cа fōrt, аr  кinᾱ gаzếtе хurd cīẋ tеptхu tīždе. Букв. «Иногда, когда дедушке хотелось курить, он делал  себе  самокрутку» . Третье значение слова tīždōw – рисовать. «Mu puc  Маqsӣdаrd tаbiаt tīždōw lаp хuš». Букв. «Моему сыну  Максуду очень нравится рисовать  природу».  Следующее  значение  слова tīždōw – таскать. Например:  Pōmếrаnd tа pе sōf belаnd qišlōqến ғаl mаrкᾱbtе  хu wīz   кirеẋеn. Букв. «В отдалённых кишлаках Памира  до сих пор груз таскают на ослах ». Пятое значение слова tīždōw – взвешивать. «Мам  bеrеnǰ uкmаndаϑ tīždōw dаrкōr». Букв. «Этот рис обязательно надо взвешивать».  Омонимами эти слова не являются, потому что между ними  существует непосредственная смысловая связь.

 Наиболее плодотворное направление в изучении полисемии – исследование её в  прямой связи с лексико - семантическим  варьированием слова. На это имеются две точки зрения. Одни представляют смысловую структуру слова как  систему, в которой  самостоятельность и сфера употребительности отдельных вариантов  зависит от характера  связи слова  с обозначаемым. Другие же фактически не признают  за словесным знаком  способности иметь  несколько  исторически сложившихся значений, противопоставленных друг другу внутри слова и значениям других слов в системе лексики.

Явление полисемии слов исторически связано с расширением функции исконного значения слова, расширяя свою сферу  и переступая свой порог, даёт несколько побочных  оттенков. Эти оттенки исходного значения перерастают в самостоятельные значения. Таким  образом,   одно лексическое значение выступает как основное, исходное, а другие – как вторичные, производные.  В  многозначном    шугнанском слове  «кᾱl», можно отметить основное значение:  «голова» (« Мu кᾱldеsdᾱrδ кеẋt» букв. «У меня так болит голова»),  и  производные: «конец, кончик, край» (« Wе  wus  кᾱl tаr dеwōl nаfеrōpt». Букв.  « Конец  балки не  достигает  стены»), «начало» («Wаmsz  кᾱl-tа  Шамсия-ат Зайнаб fᾱmеn» букв. «Начало песни знают Шамсия и Зайнаб »:  «Аz кᾱlnd то pōδеc » букв. «От начало до конца», данное словосочетание  аналогично русскому  фразеологизму  с головы до ног;  « часть, доля» (« Wе yе кᾱl wōẋеn cеdаt, yu уe  кᾱl rếd»букв. «Часть  травы  скосили,  а  часть осталась »). (3. 107)

 Примером   полисемии   шугнанского  языка  может служить также  многозначное слово  Lᾱ к  :   « lᾱк» недостаточный глагол ; в  форме настоящего времени спрягается (за исключением 3 лица ед. числа), ед.ч. 1 лицо lᾱ к- у м , 2 лицо   lᾱк- е; мн.ч. 1 лицо - lᾱк-ам, 2 лицо- lᾱк-ет, 3 лицо- lᾱк-ен; в 3 лице ед.ч. наст. и  в прошед.времени  употребляется  с  глаголом  čidōw.  Основное значение  - отпускать  («Bа аr оsůne та  wаδwеvnа –lᾱк-ен» букв. «Так легко они  их не отпустят»), оставлять («Bе  ẋаrčpulе tа uzwеvnа-lᾱк -ум» букв. «Без  денег на пропитание я их не оставлю»), бросать («Хu ɣеn mᾱ- lᾱк, yᾱ gаndᾱ  оdаm nеst » букв. «Свою жену не бросай, она неплохой человек»), класть («Меv čеdến stōl-те  lᾱк» букв. « Эти ножи клади на стол»), разрешать (« Lᾱк  mu, uz dеf qаtế gᾱp δᾱm » букв. «Разреши мне поговорить с ними»), отрасти (« Yu yе хurd bůn lᾱк-čuj» букв. «Он  отрастил  себе  бороду»)  и  тд.

Основное значение  слова  sōz  в  шугнанском  языке    - хорошо    (« Тu аwōl sōzо? » букв. «Хорошо себя чувствуешь?» ),  исправный («Yеd tu mōšin sōz-о?» букв. « Твоя машина  исправна?»), удобно («E каm stōl nеvеštōwаrd sōz» букв. «Этот стол удобен для письма»), чинить («D